Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ardura ala axolagabekeria?

26 visualizaciones

Publicado el

Gure inguruan garrantzi berezia duen beste auzi bat biktimen babesarena da. 23 Noviembre 2010 Berria

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ardura ala axolagabekeria?

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: EnekoitzTelleria Edizioarduraduna: LurdesHuizi Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:IragarriSM Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@iragarri.net Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:23/11/2010 Exemplaire:2.305 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iru ea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Anti G ozogeundentelebistarenepelean, egunarijoatenuzteabesteasmorik gabe.Edozeinlekudaederra,euririkegi- tenezduenean.Euriaegitenduenean, putzuakagertzendiraedonon,orbelak buxatuegitendituerretenak,jendea arropalodienazpianbakartzenda, aterkipeanbabestendaberearra- zakoengandik,oinetakoeiurikez sartzeadukezkabakar,eziristea galtzerdiakbustitaetaoinakizoz- tutaetxera.Euriaegitendue- nean,editatugabekomun- duanbizidelaohartzenda bat,zeruagrisadela,gri- sakdirelaetxebizitzak,gri- sakerrepideak,grisak arropak,grisakgogoak.Telebistak,or- dea,betieditatzendituirudiak.Horre- gatikgustatzenzaigu. Gozogeundentelebistarenepelean, iragarkiakasmatzerajokatzen,opilak janez.Hariketatelesailekopertsonaia batekgaldetuzuenarte:zereginbehar- konuke,alabentzakodenborahartu, auzolaneanarituzbehartsueilagundu etaneureburuarekinbakeanegon,ala gorrotodudanlanbathartueta dirumordoairabazi?Kalteegin zidan,ezinegonakhartuninduen. Betiibilidutgalderabueltaka: nolaegitendiobateksistemari iskin?Zenbaturrundubehar du,norajoan,zeriheldu, nolabizi? Aldeederkigeunden telebistarenepelean,jan etajan. Jira XabierGantzarain Postan ere L aneannengoela,Angelukopostako langilebatbereburuazbesteegiten saiatuzelajakiteakhoztuninduen. 2009an77kolegeksuizidatzealortuzu- telabadakitaltaetaenpresapribatizatu berriarenegoerapsikosozialalarriade- la.Suhiltzaileekzutensalbatuhega- tsetikjauztearzegoena.Orduberdi- neanbitokiezberdinetanbehar zuen,horrelakoakzirenmanuak. Postangertatudirasuizidioak, urruntasunagatik,familiadesegi- turatzeengatik,laneko baldintzaeskasengatik, adibidezParisealdeko centredetrideituetan, bainalehen,gaurbezala funtsean,gaiatabuda.Hierarkiakpro- bintzietarikzetozenakaberegisatrata- tzenzituenbeti.Estresabidezkoma- nagmentospetsuakbehialakojende- kudeaketasalbaiarensegidahartzen du:laidoak,umiliazioak,plakardizatze- ak,zirikamoraloldeakorainlangilegoa murriztekoerabiltzendira,aitzinakota- sunsoberadutenfuntzionarioakkan- poratzekobereziki.Turnoverhandiagoa lehiatzenduteburuzagiekalaina. Duelagutxifuntzionariogo- rrotatuonlizentziatzekode- kretuapasatudajournaloffi- cieldelakoan.Ezinezkohiru proposameneiezezkoaeman etaedonorkanporatua date,indemnizaziorikga- be. Batzukaditzenditut ontsamehexihuxtuka. Bira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2010ekoazaroaren23a,asteartea Ardura ala axolagabekeria? G izaeskubideenurra- ketalarrienmultzo zabalegiaizatenja- rraitzendugaur egun,oraindik,ge- nero-indarkeriak.Aregehiago,bali- tekemundu-mailannahizgurein- gurunerikhurbilenetanegitendi- renurraketarikzabalenetako,ezku- tuenetakoetazigorgabeetakobat izatea.Eragoztenzailadengaitza da,polifazetikoaizateazgain,bere sustrailuzeakgizarte-,kultura,eko- nomia-etapolitika-egituretansa- kontzendituelako.Egiturahorien arteanondokoakbezalakofenome- noakbabestuetasustatzendituzte: emakumeeneskubidezibil,politiko, sozialetakulturalen-gizonezkoekin parekatuz-legezkoetaegiazkouka- zioa,emakumeensalerosketa,sexu- indarkeriabikotearenbaitanetaho- rretatikkanpo,berezikizaurgarri etasinbolikoadenkasua,hots,ema- kumeensexu-atalenmozketa,jazar- penaetaabarluze,luzeegia. Baina,jardezagunarreta,orain- goz,bikotekideakedobikotekide ohiakeragindakoindarkerian.Osa- sunarenMundukoErakundearen txostenenarabera,bikotekideen edobikotekideohieneskuhiltzendi- ramunduaneraildakoemakumeen %70.Honakohauda16eta44urtebi- tartekoemakumeenheriotza-eta minusbaliotasun-arrazoinagusia. Guregizarte-inguruanerekezkaga- rriadaegoera.EuskadinzeinNafa- rroanplazaratuberridirenzifrekar- giuztendutetratutxarrakzigorga- betasun-mailaaltuekinjasatendi- tuztenemakumeakdaudelaeta,ba- kar-bakarrikosokasularrietanedo urteaskoiraganondorenbainoez direlaezagutzenhoriek.Emakume- enaurkakoindarkeriagehienaez- kutatutamantentzendaeta,duela gutxiarte,jendarteanonartzeaere galaraztenzen. Segurtasun-indarrekatxilotuta- koemakumeakbortxatuizanaren osokasularriakdokumentatubadi- raere,genero-indarkeriaesparru pribatuangertatzenda,etaberaz,jo- kabide-ereduhonetanarretajar- tzenduguguztiok,Estatuekere erantzukizunabadutelaahaztuz. Zentzuhonetanosoargiadanazio- artekozuzenbidea.NazioBatuen ErakundekoBatzarNagusiak 1993anonartuzuenEmakumearen aurkakoIndarkeriaDesagerrarazte- koAldarrikapeneanzeraeskatzen dieEstatuei,«bidezkoardurazjoka dezatela,emakumearenaurkakoin- darkeria-ekintzaguztiakprebenitu, ikertueta,Estatukolegeriarenara- bera,zigortzeko,ekintzakEstatuak burututakoakzeinpartikularrek gauzatutakoakizanda».Beraz,bi- dezkoardurarenkontzeptunagu- sia,Estatubatekemakumearen aurkakoindarkeriarenkontraegite- koduenbetebeharraeraginkortasu- nezbeteduenalaezezartzekoirizpi- detzaterabildaiteke.Ezdanahikoa emakumeeneskubideeiburuzko itunugarisinatuizana,Beijingo Protokoloakesaterako,edolegeak onartuizana,Estatuak,gainera,in- darkeriaeraginkortasunezetaefi- kaziazgalaraztekoahalduenguztia eginbehardu,etaarretaberezia, erasotzailearenaurkaegitenohide- nabainoharatagojoangodenpre- bentzio-ekintzarieskainiz. GeneroIndarkeriarenaurkaOso- osokoBabesaEmatekoNeurrieibu- ruzkoLegeOrganikoa(1/2004LO), Espainianemakumeenaurkakoin- darkeriarierakundeenaldetik emanbeharrekoerantzunahobe- tzearenaldekoaurrerapausoga- rrantzitsutzatjodaiteke. Halaere, indarreansartuzenetikiaseiurte iraganondoren,ezdiraegibihurtu legehonekbermatutakoeskubide garrantzitsuak.Legeaezdaerabat beteetaezdubeharbezalakoeragin- kortasunikizan,besteakbeste,fi- nantzazio-bideurriengatik,etagiza eskubideenbetetzekoestandarrak ezagutzenezdituenikuspegibate- tikjokatzeagatik,etabaita,bizirik ateradirenemakumeenetaberen erakundeenpartaidetzarekineza- rritakoneurrienebaluaziorikegin ezdelakoere. LegeIntegraleangutxiengaratu dena,orohar,prebentzioareneta hezkuntzareningurukoguztiaiza- teakadieraztenduEstatuaknazio- artekozuzenbideakexijitzendion bidezkotasunezjokatzenezduela, esparruhorieningurukoneurriak abstraktuanaurreikusi,bainaze- haztuedogaratuezdirelako.Bete- tzekejarraitzendu,halaber,behar bezalakoprestakuntzadutenprofe- sionalekemandakoosasun-arreta egokiaizatekobizirikirtendiren emakumeekduteneskubidearen gauzatzeeraginkorrak.Laguntza integralekobaliabideakeskuratze- kooztopoakdaudeoraindikere,eta berezikiarrisku-arazogehigarriak dituztenemakumeentzat(droga- menpekotasunak,alkoholismoa, gaixotasunmentalak,...).Emaku- mearenaurkakoindarkerianespe- zializatutakoepaitegiakezartzeak ezditujustiziaraheltzekoeragozpe- nakebatzi.Indarkeriazehatzaepai- tzenjarraitzenda,ohikoazigorrik gabegelditzendela,etajarritakosa- laketeniaerdiabeharbezalakoiker- ketarikgabeartxibatzendira.Zigor- prozedurarajotzekoeskatzenzaie biktimei,frogakberaiekbilduoste- an,etabestedelituetanezdahorre- lakorikgertatzen. Gureinguruangarrantziberezia duenbesteauzibatbiktimenbabe- sarenada.Ezdabetiegibihurtzen, sarritan,arriskuandaudenemaku- meakbabestekoaginduaukatzen delako,etaonartzendenean,zailta- sunakizatendiraerasotzaileekbete- tzendutelabermatzeko,beharadi- napolizia-agenteezdagoelako.Gai- nera,berezikikezkagarriada,bikti- mekhonelakodelituekikosentikor- tasunhandiedotxikiagoaduten epaileetafiskalekintopoegiteko zorteaizatearenedoezizatearen araberaematendendesberdintasu- na. Gureingurunehurbileneankez- kagarriada,orobat,BotereJudizia- larenKontseiluNagusiarenbera- renzifrenarabera,EuskalAutono- miaErkidegokoepaitegietaneska- tutakobabes-aginduen%40ukatu egitendirela,Estatukobatezbeste- kokopurua%30ekoadenean.Beha- rrezkoalitzatekehorihorrelaizatea eragitendutenfaktoreakaztertzea eta,halabadagokio,beharbezalako neurrizuzentzaileakezartzea. GizaEskubideenaldekoArgituz Elkartearenustetan,urraketaber- berarenaurrean,eskubideberbe- rakezarribehardira.Etaeskubide berberezarigarenean,nazioarteko zuzenbidearenaraberakoegi,justi- ziaetaordainenesparrukoeskubide berberezhitzegitendugu.Tamalez, eskubidehoriekjustiziaraeramate- koetaindarreandagoenlege-espa- rruarenetaepaitegienjokaeraren bitartezpraktikanaplikatzekoor- duan,errealitatedramatikohone- tanosozabaldutaegonarren,bere- zikilazgarriadenarazobatdago: baliabideekonomikorikeza.Gauza beradirapaperezkolegeaketa ahuntzarengauerdikoeztula,hiri- tarreiegitenzaizkienkeinuakbaino ez,etagainera,baliabidematerialik etagizabaliabiderikgabeegitenba- dira,frustraziohandiagoaeragiten duteetalegearenaurreandenok berdinizatehoripapereangelditzen da. Kausahandiensustapensinbo- likoaklege-proiektuakezezik, egiazkobultzadaerebehardu,etale- gearenxededenarloaseriotasunez hartzendelafrogatzeko,lehentasu- naizanbeharduaurrekontuetan etazorroztasunezebaluatubehar da.Horida«bidezkoardurak»eska- tzenduenahainbesteemakumeren bizitzaarriskuandagoenean. BerthaGaztelumendi AndresKrakenberger Argituz-eko ordezkariak

×