SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
 

       • Pàgina 161  de l’1 al 3 
   A. ORTOGRAFIA I ORTOFONIA 
     
  1. ACCENT 
 
     a) Has d’aguantar un mes i hauràs acabat. Són deu dies més i Déu t’ho pagarà. 
     b) Mon pare ha viatjat per tot el món, i pels pèls no li han tallat la cabellera. 
     c) La iaia va veure la seua néta tan polida, tan neta i tan bé, que féu un crit d’alegria. 
     d) Què vols? Que te la compre son pare, que té diners. Jo sóc més pobre i estic més net 
     que un os rosegat per un ós polar. 
     e) Véns al mercat a veure si aquesta setmana sí que venen el sóc aquell de fusta? 
  2. DIÈRESI 
     a) El xiïtes beneiran tots aquells feligresos que mengen només raïm com a conseqüència 
     del dejú. 
     b) El sol lluïa en el cel i no necessitàvem mirar de reüll els calefactors dels veïns. Si no els 
     encenem,  reduirem  les  emissions  a  l’aire  i  a  les  aigües.  Ni  que  fóra  per  aquesta  raó 
     egoIsta ja ens ho agrairien els pingüins. 
      
   B. GRAMÀTICA DE L’ORACIÓ 
  3. PRONOMS 
     a) N’he portat un fum, no en vull més. 
     b) M’ho fas o li dic a un altre mecànic que de segur que no s’ho pensa tant? 
     c) – Vols fer això que et vaig proposar? – Sí, sí que vull fer ‐ho. 
     d) – Acudies a la reunió des de Barcelona? – Sí, en venia cada dia. 
     e) – Em compres taronges o no? – Sí, te’n compre un quilo.  
      
            • Pàgina 161  del 4 al 6 
      
      
   C. GRAMÀTICA DEL VERB 
  4.  

  a) El director ha compost el minuet i ha dissolt l’orquestra temporalment. 
  b) Era una màquina: plantejava i ressolia els problemas amb una rapidesa que poniaPOSAVA 
  els pèls de punta. 
  c)  Va  estar  expost  a  les  inclemències  durant  tant  de  temps  que  es  dissolia  només  de 
  remenar‐lo uns segons amb una cullereta. 
  d)  Fins  que  el  sol  no  es  ponga  per  l’horitzó,  el  capellà  no  ens  resoldrà  ni  ens  donarà  la 
  benedicció. 
  e) Com que ni les oques ni les gallines no ponien ja a penes ous, els grangers van absoldre de 
  matar‐les i es dissoldran a fer‐ho quan arribe la protectora d’animals. 
      
D. NEXES 
  5.  
  ‐ Què insensible! Que no penses ajudar a ta mare? Està molt cansada pel seu treball. 
  ‐ Què vols que ens prepare el cuiner per a dinar? 
  ‐ La casa a què et refereixes pertany als meus avis i és molt antiga. 
  ‐ Què penses fer amb aquesta habitació? Què desordenat! 
     
E. LÈXIC 
  6.  
   
  a) La lliçó d’obertura corregué a càrrec del degà de la facultat 
  b) En les carreteres de doble direcció cal ser molt prudent si s’ha de fer un avaçament 
    aun altre vehicle. 
  c) Hem decidit moblar l’apartament, perquè està molt buit. 
  d) Per acomiadar‐me em va fer una forma abraçada. 
  e) Tractaré d’agilitzar la tramitació dels visats. 
  f) La carta estava ben tancada i segellada. Ningú no l’havia oberta. 
  g) Els casos d’avortament es redueixen amb campanyes d’nformació. 
  h) Hem de retardar l’eixida perquè encara no estem preparats. 
  i) Amb aquell insult van agreujar la seua situació. 
  j) La informació emborsada ens dirà on invertir amb seguretat. 
   
      • Pàgina 163: de l’1 al 11 
1. POT EIXIR 

      Les  kharges  mossàrabs  són  composicions  líriquess  populars  de  la  Hispània 
  musulmana, que constituïen la part final de la moaxaja, de la que hi ha exemples des del 
  segle XXI.  
     
2. POT EIXIR 
      La  poesia  trovadoresca  estava  escrita  en  occità  ja  que  aquestes  composicions 
  van nàixer de la literatura románica i per tant, de les llengües romances. 
3. POT EIXIR 
   
  a) Cantar la pèrdua d’algú: el plany 
  b) Criticar algú: el sirventés 
  c) Expressar l’amor a l’amada: canço d’amor cortés 
  d) Ballar: la dansa o la balada 
  e) LamentAr la separació de l’estimada: l’alba 
   
4. POT EIXIR 

      L’estatus del troBador era molt valorat a les corts, s’encarregava de compondré la 
  música i els versos amb unes regles molt exigents. Tanmateix, l’ofici de joglar no estava en 
  el mateix escalafó que el trobador i aquestos interpretaven els poemes que havien compost 
  els primers. 
5.  
           La Corona d’Aragó sempre va estar prou relacionada amb la lírica trobadoresca 
     pel  prestigi  que  atorgava  aquesta  a  qualsevol  cort  i  a  més  per  les  aspiracions 
     hegemòniques que els reis de la Corona tenien en terres d’Occitània, de manera que per 
     a  aconseguir  ser  els  senyors  de  les  terres  de  l’actual  migdia  francés,  no  dubtaren  a 
     asumir com a PRÒPIA la cultura trobadoresca. 
       
  6. POT EIXIR 
           Tres  trobadors  de  la  Corona  d’Aragó  van  ser:  Alfons,  el  seu  fill  Pere  i  el  nostre 
     Jaume I. 
      
   7. 
          El consistori de Barcelona fou un dels certàmens poètics més premiats del segle 
   XIV,  la  finalitat  del  qual  era  divulgar  la  poesia  cortesana.  Hi  concorrien  molts  poetes  que 
   responien a un tema proposat amb la composició de poemes. El guanyador era reconegut 
   com el millor poeta, i rebia com a premi una flor d’or. 

    8. 
           Les composicions dels trobadors es difonien gràcies als cançoners que recullien i 
       antologies de poemes troBadorescos, com ara l’important Cançoneret de Ripoll, en què 
       hi ha models per a imitar, i fet remarcable, s’inclouen uns tractas breus sobre gèneres i 
       versificació provençals. 
         
9.  

           El cavaller valencià Jordi de Sant Jordi fou un poeta que en cap momento 
       s’apartà de les línies de la temática amorosa. Participà el 1420 en l’expedició naval a 
       Sardenya i Còrsega. Presoner, el seu poema més conegut, fou escrit quan es trobava en 
       captivitat traspua una gran sinceritat. És també autor dels Estramps, una composició 
       bella factura amb versos sense rima. 

 10.  POT EIXIR AUSÀS MARCH 
     
             Naix a Gandia 
    1400 
     
    1419 – 1424    Participació en les expedicions de Còrsega i Sardenya contra les illes 
     
             de Gerba i Quèrqens. 
     
    1425       Falconer del rei 
     
    1437       Casament amb Isabel Martorell 
     
    1439       Mor Isabel Martorell 
     
    1443       Casament amb Joana Escorna 
     
    1454       Mor Joana Escorna 
     
    1459       Mor Àusias March 
     
    1539       Més difusió de la seua obra per l’èxit de l’impremta 
11. POT EIXIR 
     
    ‐ Cants d’amor: s’expressa sovint la lluita del poeta entre l’amor espiritual i el carnal. 
    ‐ Cants morals: parlen de la necessitat de viure cristianament per salvar l’ànima. 
‐  Cants de mort: es lamenta per la mort de la seua dona Joana Escorna, i resol alhora 
       la lluita interna del seu desig carnal amb la idealització del record amorós. 
     ‐  Cant  espiritual:  és  una  llarga  oració  de  224  versos  estramps  en  què  demana  la 
       misericordia i l’ajuda divines. 
     ‐  Poesia  circumstancial:  conjunt  de  poemes  de  temática  diversa  (adreçats  al  rei  i  a 
       altres poetes) 
      
12.  
    a)  Amb  aquest  vers  Àusias  March  ens  vol  dir  que  es  considera  un  home  portat  per  un 
    sentiment extrem i molt intens, l’amor. 
    b)  Àusias  pretén  que  els  lectors  entenguen  que  el  tema  que  tractarà  a  continuació  no 
    tindrà a veure amb l’amor, és a dir, estarà fóra de l’estil dels trobadors. 
     
13. POT EIXER 
    a) Trobadors: aprofita la comparacions quE estructuren moltEs cobles o el tancament 
      amb un copla de quatre vErsos encapçalada pel senyal de l’enamorada. 
    b) Ramon Llull: incorpora la seua concepció de l’home com un ésser a cavall entre el bé 
      i el mal, i en lluita contra ell mateix, que es poden veure en els seus “Cants morals”. 
    c) Tomàs  d’Aquino  (filósofs  escolàstics)  en  la  concepció  de  l’home  com  un  ésser  a 
      cavall entre el be i el mal i en lluita contra ell mateix 
    d) Petrarca:  la  poesia  concebuda  com  a  introspecció  i  anàlisi  dels  sentiments  qu 
      rebutjava l’exacerbada espiritualitat de la dona. 

14. LA VEUREM A CLASSE 

15. 

       Moments vitals personals que van marcar la seua obra van ser, sobretot, els anys de 
    clandestinitat durant la postguerra, la mort de la seua filla marcaran la seua escriptura,  i 
    l’amor com a antagonista per a la mort. 

16.POT EIXIR 

          La  llengua  literaria  d’Estellés  es  forja  a  partir  de  tres  components  sovint 
     variables: la tradició clàssica (especialment la valenciana), la llengua normativa del segle 
     XX  i  l’aportació  del  valencià  col∙loquial  de  l’Horta  de  València  (vulgarismes,  falques, 
     frases populars). 

17.POT EIXIR 

          En primer lloc, Vicent Andrés Estellés utilitza una segona persona (que observem 
     mitjançant el pronom personal tònic “tu” i àton ”et”) que fa referència a uanUNA ciutat, 
     a  València.  En  segon  lloc,  es  fa  referència  a  una  primera  persona  (que  observem 
     mitjançant  el  possessiu  “meua”)  el  qual  és  molt  fàiclFÀCIL  d’identificar  amb  el  poeta 
     mateix  i  ens  dóna  pistes  de  la  seua  biografia.  Per  últim,  el  pronom  “ens”  inclou  una 
     primera persona del plural on s’inclouen tant els lectors com ara també ell mateix.  
      
      
18. 

        Els  versos  del  text  anterior  són  versos  alexandrins,  una  de  les  diverses 
    estructures de va utilizar l’autor Vicent Andrés Estellés. 

19. 

       El tema dels versos anteriors és el seu País Valencià. Estellés és considerat com 
    un  poeta  del  poble  i  la  seua  presÈncia  en  actes  cívics  era  molt  freqüent.  El  seu 
    compromís amb la classe treballadora i amb la seua terra és una constant.  

20.POT EIXIR 

    a) La Mort. El tractament que en fa Estellés, a més de la mort trágica, és una mort 
    quotidiana i accesible, estima apropar les grans veritats, fer‐les palpables, humanes i 
    comprensibles. 
    b) L’amor. Estellés fa una barreja entre amor i folosfia, amb sexe i amb la vida. 
    c) El poble i el país. Com hem dit abans, Estellés esdevé la consciència del poble. 

21. 

    a) To obscé, sovint humorístic dins del drama. 

    b) To queixós de qui se sap víctima de les circumstàncies. 

    c) S’asembla a un inventari, un inventari d’aliments quotidians que, units, componen 
    l’existència. 

22. 

    “Mares i pares acudiran a la casa de la cultura on es farà una reunió informativa sobre el 
    món de les drogues en la joventut” 
     
    a) casa /k/, /s/ cultura /k/ 
    b) mares, pares, drogues. 
    c) acudiran, farà. 
    d) mares, pares, casa, cultura, reunió, informativa 
    e) a la casa de la cultura, sobre el món de les drogues en la joventut. 

    Laura V. col.labora Antonia M 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Lectura eficaz 2do y 3er Ciclo Primaria
Lectura eficaz 2do y 3er Ciclo PrimariaLectura eficaz 2do y 3er Ciclo Primaria
Lectura eficaz 2do y 3er Ciclo PrimariaRogelio López
 
Kika superbruja y los indios
Kika superbruja y los indiosKika superbruja y los indios
Kika superbruja y los indiosCICADA82
 
Poemas Rubén Darío Semana de la Lengua
Poemas Rubén Darío Semana de la LenguaPoemas Rubén Darío Semana de la Lengua
Poemas Rubén Darío Semana de la Lenguaprofesornfigueroa
 
Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013
Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013
Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013Rubyta12
 
Poemas ruben dario
Poemas ruben darioPoemas ruben dario
Poemas ruben dariovackerdark05
 
Cancion de otoño en primavera(1)
Cancion de otoño en primavera(1)Cancion de otoño en primavera(1)
Cancion de otoño en primavera(1)pmarrugat
 
Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.
Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.
Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.Pere Pajerols
 
Canción de otoño en primavera
Canción de otoño en primaveraCanción de otoño en primavera
Canción de otoño en primaverabpalaciosr
 
Antologia de poemas (autoguardado)
Antologia de poemas (autoguardado)Antologia de poemas (autoguardado)
Antologia de poemas (autoguardado)karla rodriguez
 
Ejercicios de comprension de lectura 4 grado primaria
Ejercicios de comprension de lectura  4 grado primariaEjercicios de comprension de lectura  4 grado primaria
Ejercicios de comprension de lectura 4 grado primariasec32
 
Talleres 11 grado
Talleres 11 gradoTalleres 11 grado
Talleres 11 gradoprofesipb
 
Cuentos De Marineda Deemilia Pardo Bazan
Cuentos De Marineda Deemilia Pardo BazanCuentos De Marineda Deemilia Pardo Bazan
Cuentos De Marineda Deemilia Pardo BazanGustavo Ramirez
 

La actualidad más candente (20)

Lectura i bim..
Lectura i bim..Lectura i bim..
Lectura i bim..
 
Lecturaeficaz6 10
Lecturaeficaz6 10Lecturaeficaz6 10
Lecturaeficaz6 10
 
Lectura eficaz 2do y 3er Ciclo Primaria
Lectura eficaz 2do y 3er Ciclo PrimariaLectura eficaz 2do y 3er Ciclo Primaria
Lectura eficaz 2do y 3er Ciclo Primaria
 
Comprension lectora-4 to-grado
Comprension lectora-4 to-gradoComprension lectora-4 to-grado
Comprension lectora-4 to-grado
 
Lecturaeficaz17 21
Lecturaeficaz17 21Lecturaeficaz17 21
Lecturaeficaz17 21
 
Kika superbruja y los indios
Kika superbruja y los indiosKika superbruja y los indios
Kika superbruja y los indios
 
Poemas Rubén Darío Semana de la Lengua
Poemas Rubén Darío Semana de la LenguaPoemas Rubén Darío Semana de la Lengua
Poemas Rubén Darío Semana de la Lengua
 
Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013
Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013
Guía de trabajo de maría y martín fierro 2013
 
Poemas ruben dario
Poemas ruben darioPoemas ruben dario
Poemas ruben dario
 
Cancion de otoño en primavera(1)
Cancion de otoño en primavera(1)Cancion de otoño en primavera(1)
Cancion de otoño en primavera(1)
 
A LA VIEJA USANZA
A LA VIEJA USANZAA LA VIEJA USANZA
A LA VIEJA USANZA
 
Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.
Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.
Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Por Carla Larrosa.
 
Canción de otoño en primavera
Canción de otoño en primaveraCanción de otoño en primavera
Canción de otoño en primavera
 
Antologia de poemas (autoguardado)
Antologia de poemas (autoguardado)Antologia de poemas (autoguardado)
Antologia de poemas (autoguardado)
 
Ejercicios de comprension de lectura 4 grado primaria
Ejercicios de comprension de lectura  4 grado primariaEjercicios de comprension de lectura  4 grado primaria
Ejercicios de comprension de lectura 4 grado primaria
 
Guia aprendizaje 4º 21
Guia aprendizaje 4º 21Guia aprendizaje 4º 21
Guia aprendizaje 4º 21
 
Talleres 11 grado
Talleres 11 gradoTalleres 11 grado
Talleres 11 grado
 
Cuentos De Marineda Deemilia Pardo Bazan
Cuentos De Marineda Deemilia Pardo BazanCuentos De Marineda Deemilia Pardo Bazan
Cuentos De Marineda Deemilia Pardo Bazan
 
Evaluacion borja quiere ser mago.
Evaluacion borja quiere ser mago.Evaluacion borja quiere ser mago.
Evaluacion borja quiere ser mago.
 
Prueba libro subterra
Prueba libro subterraPrueba libro subterra
Prueba libro subterra
 

Destacado

1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadorescaRocio Avila
 
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestrePlanificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestreRocio Avila
 
1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadoresca1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadorescaRocio Avila
 
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVSílvia Montals
 

Destacado (7)

Època medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIIIÈpoca medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIII
 
1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca
 
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestrePlanificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadoresca1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadoresca
 
Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
 
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
 

Similar a Exercicis Dautoavaluacio5 Laura

283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria
283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria
283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primariaFrancis Ibarra
 
Memoria Biblioteca 07 08 Imaxes
Memoria Biblioteca 07 08 ImaxesMemoria Biblioteca 07 08 Imaxes
Memoria Biblioteca 07 08 Imaxesgueste512ad
 
Trabajo dama del alba castellano
Trabajo dama del alba castellanoTrabajo dama del alba castellano
Trabajo dama del alba castellanoAaron Cobo Cabello
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del albaEsther0001
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del albaNonnaa7
 
Presentación de Gloria Fuertes
Presentación de Gloria FuertesPresentación de Gloria Fuertes
Presentación de Gloria FuertesACTILUDIS.COM
 
Prog Ed19 Ingrid Odgers
Prog Ed19 Ingrid OdgersProg Ed19 Ingrid Odgers
Prog Ed19 Ingrid OdgersIngrid Odgers
 
Adiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castro
Adiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castroAdiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castro
Adiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castronillopez14
 
Discurso, Práctico (I)
Discurso, Práctico (I)Discurso, Práctico (I)
Discurso, Práctico (I)guestff4174
 
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXASA MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXASCIGAENSINOCOMPOSTELA
 
La dona del alba
La dona del albaLa dona del alba
La dona del albavicoru
 
La dona del alba
La dona del albaLa dona del alba
La dona del albavicoru
 
La dama del alba(1)
La dama del alba(1)La dama del alba(1)
La dama del alba(1)Arnau Tricas
 
Culdbura nº 3
Culdbura nº 3 Culdbura nº 3
Culdbura nº 3 Culdbura
 

Similar a Exercicis Dautoavaluacio5 Laura (20)

283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria
283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria
283017181 lecturas-comprensivas-3º-ciclo-primaria
 
Memoria Biblioteca 07 08 Imaxes
Memoria Biblioteca 07 08 ImaxesMemoria Biblioteca 07 08 Imaxes
Memoria Biblioteca 07 08 Imaxes
 
Trabajo dama del alba
Trabajo dama del albaTrabajo dama del alba
Trabajo dama del alba
 
Trabajo dama del alba castellano
Trabajo dama del alba castellanoTrabajo dama del alba castellano
Trabajo dama del alba castellano
 
Prueba de lenguaje 08 06
Prueba de lenguaje 08 06Prueba de lenguaje 08 06
Prueba de lenguaje 08 06
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
 
Presentación de Gloria Fuertes
Presentación de Gloria FuertesPresentación de Gloria Fuertes
Presentación de Gloria Fuertes
 
Prog Ed19 Ingrid Odgers
Prog Ed19 Ingrid OdgersProg Ed19 Ingrid Odgers
Prog Ed19 Ingrid Odgers
 
Adiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castro
Adiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castroAdiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castro
Adiós, ríos; adiós, fontes-Rosalia de castro
 
Discurso, Práctico (I)
Discurso, Práctico (I)Discurso, Práctico (I)
Discurso, Práctico (I)
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
 
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXASA MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS
A MULLER NA LITERATURA GALEGA. MERCEDES QUEIXAS
 
LAS CHURRIPAMPAS.
LAS CHURRIPAMPAS. LAS CHURRIPAMPAS.
LAS CHURRIPAMPAS.
 
La dona del alba
La dona del albaLa dona del alba
La dona del alba
 
La dona del alba
La dona del albaLa dona del alba
La dona del alba
 
La dama del alba(1)
La dama del alba(1)La dama del alba(1)
La dama del alba(1)
 
Culdbura nº 3
Culdbura nº 3 Culdbura nº 3
Culdbura nº 3
 
Prueba textos-literarios-y-no-literarios-3-imprimir
Prueba textos-literarios-y-no-literarios-3-imprimirPrueba textos-literarios-y-no-literarios-3-imprimir
Prueba textos-literarios-y-no-literarios-3-imprimir
 

Más de Antonia Mulet

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Antonia Mulet
 
Preguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsAntonia Mulet
 
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Antonia Mulet
 
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala ValenciaAntonia Mulet
 
Les Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsAntonia Mulet
 
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxAntonia Mulet
 
Varietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaAntonia Mulet
 
Quadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresAntonia Mulet
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesAntonia Mulet
 
Resum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura DictaduraResum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura DictaduraAntonia Mulet
 
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauAntonia Mulet
 
Accent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAntonia Mulet
 
AssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAntonia Mulet
 
Els Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSAntonia Mulet
 

Más de Antonia Mulet (20)

Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
 
Lo neutre
Lo neutreLo neutre
Lo neutre
 
Preguntes Freqüents
Preguntes FreqüentsPreguntes Freqüents
Preguntes Freqüents
 
La Metrica Catalana
La Metrica CatalanaLa Metrica Catalana
La Metrica Catalana
 
Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09Dos Redaccions Sociolinguistica09
Dos Redaccions Sociolinguistica09
 
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal  Catala ValenciaEnric Valor La Flexio Verbal  Catala Valencia
Enric Valor La Flexio Verbal Catala Valencia
 
Les Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants Palatals
 
La Comunicació
La ComunicacióLa Comunicació
La Comunicació
 
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
 
Varietat GeogràFica
Varietat GeogràFicaVarietat GeogràFica
Varietat GeogràFica
 
Quadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua RegistresQuadre Tipologia Textua Registres
Quadre Tipologia Textua Registres
 
ese sorda i sonora
ese sorda i sonoraese sorda i sonora
ese sorda i sonora
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
 
Resum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura DictaduraResum Lliteratura Dictadura
Resum Lliteratura Dictadura
 
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS PauBases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
Bases Legislatives Boe Docv Nova Prova AccéS Pau
 
Apost01
Apost01Apost01
Apost01
 
Accent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema VocàlicAccent I Sistema Vocàlic
Accent I Sistema Vocàlic
 
AssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un PobleAssumiràS La Veu D’Un Poble
AssumiràS La Veu D’Un Poble
 
Els Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléS
 
Perifrasis Verbals
Perifrasis VerbalsPerifrasis Verbals
Perifrasis Verbals
 

Último

CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOSCALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOSdarlingreserved
 
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxTALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxMartaChaparro1
 
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1juandiegomunozgomez
 
Filosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general AlfaroFilosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general AlfaroJosé Luis Palma
 
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfdeBelnRosales2
 
4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx
4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx
4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptxfotofamilia008
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.monthuerta17
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectosTrishGutirrez
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEJosé Hecht
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJOLeninCariMogrovejo
 
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsaPresentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsaFarid Abud
 
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Carol Andrea Eraso Guerrero
 
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1Gonella
 
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...JAVIER SOLIS NOYOLA
 

Último (20)

Mimos _
Mimos                    _Mimos                    _
Mimos _
 
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOSCALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
CALCULADORA CIENTIFICA - ANALISIS DE ARTEFACTOS
 
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxTALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
 
AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA! _
AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA!       _AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA!       _
AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA! _
 
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
Trabajo de electricidad y electrónica 2024 10-1
 
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIUUnidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
 
Filosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general AlfaroFilosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general Alfaro
 
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
5º SOY LECTOR PART1- MD EDUCATIVO.pdfde
 
4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx
4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx
4° SEM23 ANEXOS DEL DOCENTE 2023-2024.pptx
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
 
Acuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptx
Acuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptxAcuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptx
Acuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptx
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJODIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR- DR LENIN CARI MOGROVEJO
 
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsaPresentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
 
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
 
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestiónSesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
 
Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024
Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024
Act#25 TDLab. Eclipse Solar 08/abril/2024
 
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1
Apunte de clase Pisos y Revestimientos 1
 
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
 

Exercicis Dautoavaluacio5 Laura

 • 1.   • Pàgina 161  de l’1 al 3  A. ORTOGRAFIA I ORTOFONIA    1. ACCENT    a) Has d’aguantar un mes i hauràs acabat. Són deu dies més i Déu t’ho pagarà.  b) Mon pare ha viatjat per tot el món, i pels pèls no li han tallat la cabellera.  c) La iaia va veure la seua néta tan polida, tan neta i tan bé, que féu un crit d’alegria.  d) Què vols? Que te la compre son pare, que té diners. Jo sóc més pobre i estic més net  que un os rosegat per un ós polar.  e) Véns al mercat a veure si aquesta setmana sí que venen el sóc aquell de fusta?  2. DIÈRESI  a) El xiïtes beneiran tots aquells feligresos que mengen només raïm com a conseqüència  del dejú.  b) El sol lluïa en el cel i no necessitàvem mirar de reüll els calefactors dels veïns. Si no els  encenem,  reduirem  les  emissions  a  l’aire  i  a  les  aigües.  Ni  que  fóra  per  aquesta  raó  egoIsta ja ens ho agrairien els pingüins.    B. GRAMÀTICA DE L’ORACIÓ  3. PRONOMS  a) N’he portat un fum, no en vull més.  b) M’ho fas o li dic a un altre mecànic que de segur que no s’ho pensa tant?  c) – Vols fer això que et vaig proposar? – Sí, sí que vull fer ‐ho.  d) – Acudies a la reunió des de Barcelona? – Sí, en venia cada dia.  e) – Em compres taronges o no? – Sí, te’n compre un quilo.     • Pàgina 161  del 4 al 6      C. GRAMÀTICA DEL VERB  4.   a) El director ha compost el minuet i ha dissolt l’orquestra temporalment.  b) Era una màquina: plantejava i ressolia els problemas amb una rapidesa que poniaPOSAVA  els pèls de punta.  c)  Va  estar  expost  a  les  inclemències  durant  tant  de  temps  que  es  dissolia  només  de  remenar‐lo uns segons amb una cullereta.  d)  Fins  que  el  sol  no  es  ponga  per  l’horitzó,  el  capellà  no  ens  resoldrà  ni  ens  donarà  la  benedicció.  e) Com que ni les oques ni les gallines no ponien ja a penes ous, els grangers van absoldre de  matar‐les i es dissoldran a fer‐ho quan arribe la protectora d’animals.   
 • 2. D. NEXES  5.   ‐ Què insensible! Que no penses ajudar a ta mare? Està molt cansada pel seu treball.  ‐ Què vols que ens prepare el cuiner per a dinar?  ‐ La casa a què et refereixes pertany als meus avis i és molt antiga.  ‐ Què penses fer amb aquesta habitació? Què desordenat!    E. LÈXIC  6.     a) La lliçó d’obertura corregué a càrrec del degà de la facultat  b) En les carreteres de doble direcció cal ser molt prudent si s’ha de fer un avaçament  aun altre vehicle.  c) Hem decidit moblar l’apartament, perquè està molt buit.  d) Per acomiadar‐me em va fer una forma abraçada.  e) Tractaré d’agilitzar la tramitació dels visats.  f) La carta estava ben tancada i segellada. Ningú no l’havia oberta.  g) Els casos d’avortament es redueixen amb campanyes d’nformació.  h) Hem de retardar l’eixida perquè encara no estem preparats.  i) Amb aquell insult van agreujar la seua situació.  j) La informació emborsada ens dirà on invertir amb seguretat.    • Pàgina 163: de l’1 al 11  1. POT EIXIR  Les  kharges  mossàrabs  són  composicions  líriquess  populars  de  la  Hispània  musulmana, que constituïen la part final de la moaxaja, de la que hi ha exemples des del  segle XXI.     2. POT EIXIR  La  poesia  trovadoresca  estava  escrita  en  occità  ja  que  aquestes  composicions  van nàixer de la literatura románica i per tant, de les llengües romances.  3. POT EIXIR    a) Cantar la pèrdua d’algú: el plany  b) Criticar algú: el sirventés  c) Expressar l’amor a l’amada: canço d’amor cortés  d) Ballar: la dansa o la balada  e) LamentAr la separació de l’estimada: l’alba    4. POT EIXIR  L’estatus del troBador era molt valorat a les corts, s’encarregava de compondré la  música i els versos amb unes regles molt exigents. Tanmateix, l’ofici de joglar no estava en  el mateix escalafó que el trobador i aquestos interpretaven els poemes que havien compost  els primers. 
 • 3. 5.     La Corona d’Aragó sempre va estar prou relacionada amb la lírica trobadoresca  pel  prestigi  que  atorgava  aquesta  a  qualsevol  cort  i  a  més  per  les  aspiracions  hegemòniques que els reis de la Corona tenien en terres d’Occitània, de manera que per  a  aconseguir  ser  els  senyors  de  les  terres  de  l’actual  migdia  francés,  no  dubtaren  a  asumir com a PRÒPIA la cultura trobadoresca.     6. POT EIXIR    Tres  trobadors  de  la  Corona  d’Aragó  van  ser:  Alfons,  el  seu  fill  Pere  i  el  nostre  Jaume I.    7.  El consistori de Barcelona fou un dels certàmens poètics més premiats del segle  XIV,  la  finalitat  del  qual  era  divulgar  la  poesia  cortesana.  Hi  concorrien  molts  poetes  que  responien a un tema proposat amb la composició de poemes. El guanyador era reconegut  com el millor poeta, i rebia com a premi una flor d’or.  8.    Les composicions dels trobadors es difonien gràcies als cançoners que recullien i  antologies de poemes troBadorescos, com ara l’important Cançoneret de Ripoll, en què  hi ha models per a imitar, i fet remarcable, s’inclouen uns tractas breus sobre gèneres i  versificació provençals.    9.   El cavaller valencià Jordi de Sant Jordi fou un poeta que en cap momento  s’apartà de les línies de la temática amorosa. Participà el 1420 en l’expedició naval a  Sardenya i Còrsega. Presoner, el seu poema més conegut, fou escrit quan es trobava en  captivitat traspua una gran sinceritat. És també autor dels Estramps, una composició  bella factura amb versos sense rima.  10.  POT EIXIR AUSÀS MARCH    Naix a Gandia  1400    1419 – 1424  Participació en les expedicions de Còrsega i Sardenya contra les illes    de Gerba i Quèrqens.    1425  Falconer del rei    1437  Casament amb Isabel Martorell    1439  Mor Isabel Martorell    1443  Casament amb Joana Escorna    1454  Mor Joana Escorna    1459  Mor Àusias March    1539  Més difusió de la seua obra per l’èxit de l’impremta  11. POT EIXIR    ‐ Cants d’amor: s’expressa sovint la lluita del poeta entre l’amor espiritual i el carnal.  ‐ Cants morals: parlen de la necessitat de viure cristianament per salvar l’ànima. 
 • 4. Cants de mort: es lamenta per la mort de la seua dona Joana Escorna, i resol alhora  la lluita interna del seu desig carnal amb la idealització del record amorós.  ‐ Cant  espiritual:  és  una  llarga  oració  de  224  versos  estramps  en  què  demana  la  misericordia i l’ajuda divines.  ‐ Poesia  circumstancial:  conjunt  de  poemes  de  temática  diversa  (adreçats  al  rei  i  a  altres poetes)    12.   a)  Amb  aquest  vers  Àusias  March  ens  vol  dir  que  es  considera  un  home  portat  per  un  sentiment extrem i molt intens, l’amor.  b)  Àusias  pretén  que  els  lectors  entenguen  que  el  tema  que  tractarà  a  continuació  no  tindrà a veure amb l’amor, és a dir, estarà fóra de l’estil dels trobadors.    13. POT EIXER  a) Trobadors: aprofita la comparacions quE estructuren moltEs cobles o el tancament  amb un copla de quatre vErsos encapçalada pel senyal de l’enamorada.  b) Ramon Llull: incorpora la seua concepció de l’home com un ésser a cavall entre el bé  i el mal, i en lluita contra ell mateix, que es poden veure en els seus “Cants morals”.  c) Tomàs  d’Aquino  (filósofs  escolàstics)  en  la  concepció  de  l’home  com  un  ésser  a  cavall entre el be i el mal i en lluita contra ell mateix  d) Petrarca:  la  poesia  concebuda  com  a  introspecció  i  anàlisi  dels  sentiments  qu  rebutjava l’exacerbada espiritualitat de la dona.  14. LA VEUREM A CLASSE  15.  Moments vitals personals que van marcar la seua obra van ser, sobretot, els anys de  clandestinitat durant la postguerra, la mort de la seua filla marcaran la seua escriptura,  i  l’amor com a antagonista per a la mort.  16.POT EIXIR  La  llengua  literaria  d’Estellés  es  forja  a  partir  de  tres  components  sovint  variables: la tradició clàssica (especialment la valenciana), la llengua normativa del segle  XX  i  l’aportació  del  valencià  col∙loquial  de  l’Horta  de  València  (vulgarismes,  falques,  frases populars).  17.POT EIXIR    En primer lloc, Vicent Andrés Estellés utilitza una segona persona (que observem  mitjançant el pronom personal tònic “tu” i àton ”et”) que fa referència a uanUNA ciutat,  a  València.  En  segon  lloc,  es  fa  referència  a  una  primera  persona  (que  observem  mitjançant  el  possessiu  “meua”)  el  qual  és  molt  fàiclFÀCIL  d’identificar  amb  el  poeta  mateix  i  ens  dóna  pistes  de  la  seua  biografia.  Per  últim,  el  pronom  “ens”  inclou  una  primera persona del plural on s’inclouen tant els lectors com ara també ell mateix.      
 • 5. 18.  Els  versos  del  text  anterior  són  versos  alexandrins,  una  de  les  diverses  estructures de va utilizar l’autor Vicent Andrés Estellés.  19.  El tema dels versos anteriors és el seu País Valencià. Estellés és considerat com  un  poeta  del  poble  i  la  seua  presÈncia  en  actes  cívics  era  molt  freqüent.  El  seu  compromís amb la classe treballadora i amb la seua terra és una constant.   20.POT EIXIR  a) La Mort. El tractament que en fa Estellés, a més de la mort trágica, és una mort  quotidiana i accesible, estima apropar les grans veritats, fer‐les palpables, humanes i  comprensibles.  b) L’amor. Estellés fa una barreja entre amor i folosfia, amb sexe i amb la vida.  c) El poble i el país. Com hem dit abans, Estellés esdevé la consciència del poble.  21.  a) To obscé, sovint humorístic dins del drama.  b) To queixós de qui se sap víctima de les circumstàncies.  c) S’asembla a un inventari, un inventari d’aliments quotidians que, units, componen  l’existència.  22.  “Mares i pares acudiran a la casa de la cultura on es farà una reunió informativa sobre el  món de les drogues en la joventut”    a) casa /k/, /s/ cultura /k/  b) mares, pares, drogues.  c) acudiran, farà.  d) mares, pares, casa, cultura, reunió, informativa  e) a la casa de la cultura, sobre el món de les drogues en la joventut.  Laura V. col.labora Antonia M