SlideShare una empresa de Scribd logo
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7308
Pág. 7314 Del patrimonio de Euskadi (Amplia-
ción plazo presentación enmiendas)
Pág. 7314 De bibliotecas de Euskadi (Admisión a
trámite)
Pág. 7340 Sobre el Plan Estratégico para el De-
sarrollo de la Atención Sociosanitaria
en el País Vasco (2005-2008) y su
presentación ante el Parlamento Vas-
co como comunicación del Gobierno
(Acuerdo del Pleno)
Pág. 7341 Relativa a la aplicación de la reforma
de la OCM del azúcar (Acuerdo del
Pleno)
7314 or. Euskadiko ondareari buruzkoa (Zu-
zenketak aurkezteko epea luzatzea)
7314 or. Euskadiko liburutegiena (Tramitatzeko
onartzea)
7340 or. Euskal Herriko Atentzio Soziosanita-
rioaren Garapenerako 2005-2008
aldirako Plan Estrategikoari eta plan
hori Eusko Legebiltzarrean Jaurlari-
tzaren jakinarazpen gisa aurkezteari
buruz (Osoko Bilkuraren erabakia)
7341 or. Azukrearen MABen erreforma apli-
katzeari buruz (Osoko Bilkuraren era-
bakia)
AURKIBIDEA
ÍNDICE
ALDIZKARI OFIZIALA
BOLETÍN OFICIAL
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
LEGEGINTZA
FUNCIÓN LEGISLATIVA
LEGE PROIEKTUAK
PROYECTOS DE LEY
KONTROL ETA SUSTAPEN POLITIKOA
FUNCIÓN DE CONTROL E IMPULSO POLÍTICOS
LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENAK
PROPOSICIONES NO DE LEY
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7309
Pág. 7342 Relativa al sumario 18/98 (Acuerdo
del Pleno)
Pág. 7343 Relativa a la fiscalización del Plan
Ibarretxe (Enmienda. Retirada de firma)
Pág. 7343 Relativa a la fiscalización del Plan
Ibarretxe (Acuerdo del Pleno)
Pág. 7344 En relación con la adaptación del
cuadro de enfermedades excluyentes
dentro de la Función Pública (Acuerdo
del Pleno)
Pág. 7345 Sobre el periodo de reflexión de la
Unión Europea (Acuerdo de la comi-
sión)
Pág. 7346 Relativa a la política de dispersión
contra las presas y presos políticos
vascos (Acuerdo de la comisión)
Pág. 7346 A favor del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (Acuer-
do de la comisión)
Pág. 7347 Relativa a la realización de un ensayo
clínico con heroína (Corrección de
errores)
Pág. 7348 Relativa a la realización en Mutriku
de una consulta popular sobre el
Plan Especial del Puerto (Enmienda.
Corrección de errores)
Pág. 7348 Relativa a intervención del lehenda-
kari ante el Senado con ocasión de la
tramitación de la reforma del Estatuto
de Cataluña (Retirada)
Pág. 7348 Sobre remisión de informes del Con-
sejo de Relaciones Laborales (Ad-
misión a trámite)
Pág. 7349 Osakidetzako zentroen garbitegi-zer-
bitzuei buruz (Tramitatzeko onartzea)
Pág. 7350 EHAK alderdiaren aurkako auziari
buruz (Tramitatzeko onartzea)
Pág. 7352 Relativa a la regulación de la edad
de pase a la segunda actividad en la
Ertzaintza (Admisión a trámite)
Pág. 7353 Relativa a ejecución de los acuerdos
parlamentarios por los ejecutivos que
ha presidido D. Juan José Ibarretxe
(Admisión a trámite)
Pág. 7354 Relativa a la temporalidad en la Ad-
ministración pública (Admisión a trámi-
te)
7342 or. 18/98 sumarioari buruz (Osoko Bilku-
raren erabakia)
7343 or. Ibarretxe Plana fiskalizatzeari buruz
(Zuzenketa. Sinadura kentzea)
7343 or. Ibarretxe Plana fiskalizatzeari buruz
(Osoko Bilkuraren erabakia)
7344 or. Funtzio publikora sartzea eragozten
duten gaixotasunen zerrenda egoki-
tzeari buruz (Osoko Bilkuraren eraba-
kia)
7345 or. Europako Batasunaren gogoeta-al-
diari buruz (Batzordearen erabakia)
7346 or. Euskal preso politikoen aurka erabil-
tzen den dispertsio-politikari buruz
(Batzordearen erabakia)
7346 or. Nazio Batuen Erakundeko Giza Esku-
bideen Kontseiluaren alde (Batzordea-
ren erabakia)
7347 or. Heroinarekin saiakuntza klinikoa egi-
teari buruz (Hutsak zuzentzea)
7348 or. Mutrikun Portuko Plan Bereziari bu-
ruzko herri-kontsulta egiteari buruz
(Zuzenketa. Hutsak zuzentzea)
7348 or. Kataluniako Estatutuaren erreforma-
ren tramitazioa dela-eta lehendaka-
riak Senatuan hitz egiteari buruz
(Erretiratzea)
7348 or. Lan Harremanen Kontseiluak txoste-
nak bidaltzeari buruz (Tramitatzeko
onartzea)
7349 or. Sobre los servicios de lavandería de
los centros de Osakidetza (Admisión a
trámite)
7350 or. Relativa al sumario contra el partido
EHAK (Admisión a trámite)
7352 or. Ertzaintzan bigarren jarduerara iga-
rotzeko adina arautzeari buruz (Tra-
mitatzeko onartzea)
7353 or. Juan José Ibarretxe jauna buru izan
duten gobernuek Legebiltzarreko
erabakiak gauzatzeari buruz (Trami-
tatzeko onartzea)
7354 or. Administrazio publikoko aldi batera-
ko enpleguei buruz (Tramitatzeko onar-
tzea)
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7310
Pág. 7356 En relación con la situación de las la-
vanderías de los hospitales de Osaki-
detza (Admisión a trámite)
Pág. 7357 Relativa al acceso de la juventud al
transporte público (Admisión a trámite)
Pág. 7360 En apoyo de Pablo Ibar (Acuerdo del
Pleno)
Pág. 7361 Relativa a la puesta en marcha de la
gratuidad de los libros de texto en to-
do el País Vasco (Admisión a trámite)
Pág. 7363 Relativa a la saturación del tráfico en
la Comunidad Autónoma vasca y la
implicación del Gobierno Vasco (Ad-
misión a trámite)
Pág. 7364 Sobre proceso de reflexión abierto en
los órganos de diálogo social (Admi-
sión a trámite)
Pág. 7365 Apirilaren 21ean Irunen gertatuta-
koari buruz (Tramitatzeko onartzea)
Pág. 7366 Relativa a los homenajes tributados
por la ilegal Batasuna a un miembro
de su organización recientemente fa-
llecido (Admisión a trámite)
Pág. 7367 Relativa al plazo de las citas de aten-
ción reumatológica en la Comarca
Interior (Admisión a trámite)
Pág. 7368 Gamesa Aeronautikari emandako la-
guntzei buruz (Tramitatzeko onartzea)
Pág. 7369 Gamesa Aeronautikaren salmentari
buruz (Tramitatzeko onartzea)
7356 or. Osakidetzako ospitaleetako garbite-
gien egoerari buruz (Tramitatzeko
onartzea)
7357 or. Gazteriak garraio publikoa erabili
ahal izateari buruz (Tramitatzeko onar-
tzea)
7360 or. Pablo Ibarren alde (Osoko Bilkuraren
erabakia)
7361 or. Ikasliburuen doakotasuna Euskadi
osoan martxan jartzeari buruz (Trami-
tatzeko onartzea)
7363 or. Euskal Autonomia Erkidegoko errepi-
deetan dagoen saturazioa dela-eta
Eusko Jaurlaritzak parte hartzeari bu-
ruz (Tramitatzeko onartzea)
7364 or. Gizarte-elkarrizketarako organoetan
zabaldutako gogoeta-prozesuari bu-
ruz (Tramitatzeko onartzea)
7365 or. Sobre lo acontecido el 21 de abril en
Irun (Admisión a trámite)
7366 or. Legez kanpoko Batasunak berriki hil
den bere kide bati egindako omenal-
diei buruz (Tramitatzeko onartzea)
7367 or. Barrualdeko Eskualdeko atentzio
erreumatologikoko ziten epeari buruz
(Tramitatzeko onartzea)
7368 or. Sobre las ayudas concedidas a Ga-
mesa Aeronáutica (Admisión a trámite)
7369 or. Sobre la venta de Gamesa Aeronáu-
tica (Admisión a trámite)
MOZIOAK
MOCIONES
LEGEBILTZARRAREN ADIERAZPENAK
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
INTERPELAZIOAK
INTERPELACIONES
OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO GALDERAK
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO
IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERAK
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7311
Pág. 7371 Relativa a actuaciones del Departa-
mento de Transportes y Obras Públi-
cas contra el ruido (Admisión a trámite)
Pág. 7372 Relativa al cambio de nombre del
hospital de Galdakao (Admisión a trá-
mite)
Pág. 7373 Relativa a la marcha de las negocia-
ciones para la adquisición y emisión
del documental "Trece entre
mil" (Admisión a trámite)
Pág. 7374 Relativa a las cantidades abonadas
para incentivar bajas voluntarias en
la Ertzaintza (Admisión a trámite)
Pág. 7375 Relativa a la gestión del fondo consti-
tuido para la previa financiación de
la segunda actividad en la Ertzaintza
(Admisión a trámite)
Pág. 7376 Relativa a la compra de plataformas y
locomotoras para el transporte de
mercancías (Admisión a trámite)
Pág. 7377 Relativa a la política de transporte de
mercancías de Euskotren (Admisión a
trámite)
Pág. 7378 Relativa a las actuaciones de la Er-
tzaintza en procesos de cierre o de-
salojo de "gaztetxes" (Admisión a trámi-
te)
Pág. 7379 Relativa a la temporalidad en la Ad-
ministración (Admisión a trámite)
Pág. 7379 Relativa a las solicitudes de modelo A
en los centros educativos del País
Vasco (Admisión a trámite)
Pág. 7380 Informe "Paz y Convivencia" (Admisión
a trámite)
Pág. 7448 A fin de que informe sobre la moción
aprobada en el Senado en relación
con un ensayo clínico con heroína en
Euskadi
Pág. 7449 Para que informen de la situación de
los servicios sociales en la Comuni-
dad Autónoma vasca
7371 or. Garraio eta Herri Lan Saila zarataren
aurka aurrera eramaten ari den jar-
duerei buruz (Tramitatzeko onartzea)
7372 or. Galdakaoko ospitalearen izena alda-
tzeari buruz (Tramitatzeko onartzea)
7373 or. "Trece entre mil" dokumentala eroste-
ko eta telebistan emateko negozia-
zioen martxari buruz (Tramitatzeko
onartzea)
7374 or. Ertzaintzan borondatezko bajak sus-
tatzeko ordaindutako diru kopuruei
buruz (Tramitatzeko onartzea)
7375 or. Ertzaintzan bigarren jarduera aldez
aurretik finantzatzeko eratutako fun-
tsaren kudeaketari buruz (Tramitatzeko
onartzea)
7376 or. Salgaiak garraiatzeko lokomotorrak
eta plataformak erosteari buruz (Tra-
mitatzeko onartzea)
7377 or. Euskotrenek salgaiak garraiatzeko
duen politikari buruz (Tramitatzeko
onartzea)
7378 or. Ertzaintzak gaztetxeak ixteko edo
husteko izan dituen esku-hartzeei bu-
ruz (Tramitatzeko onartzea)
7379 or. Administrazioko aldi baterako enple-
guei buruz (Tramitatzeko onartzea)
7379 or. Euskadiko ikastetxeetan A eredurako
dauden eskaerei buruz (Tramitatzeko
onartzea)
7380 or. "Bakea eta bizikidetza" txostena (Tra-
mitatzeko onartzea)
7448 or. Azalpenak eman ditzan Euskadin
heroinarekin saiakuntza klinikoa egi-
teari buruz Senatuak onetsitako mo-
zioaren gainean
7449 or. Gizarte-zerbitzuek EAEn duten egoe-
rari buruzko argibideak eman ditza-
ten
PLANAK, TXOSTENAK ETA KOMUNIKAZIOAK
PLANES, INFORMES Y COMUNICACIONES
AGERRALDI ESKEAK
SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7312
Pág. 7449 Para que informe sobre la planifica-
ción sanitaria en la comarca de Tolo-
saldea
Pág. 7449 A fin de que informe sobre el desa-
rrollo del Plan Integral de Atención al
Trabajo Temporero
Pág. 7450 Gurokelari buruz (Tramitatzeko onar-
tzea)
Pág. 7451 Gamesa Aeronautikari buruz (Trami-
tatzeko onartzea)
Pág. 7452 Relativa al informe sobre hábitos de
lectura y compra de libros 2005
(Admisión a trámite)
Pág. 7453 Relativa a vertederos (Admisión a trá-
mite)
Pág. 7453 Relativa a la elección de modelo lin-
güístico del alumnado inmigrante
(Admisión a trámite)
Pág. 7454 Relativa a la matriculación de alum-
nado inmigrante en la Comunidad
Autónoma vasca (Admisión a trámite)
Pág. 7456 Euskal Autonomia Erkidegoko 5.000
eta 20.000 biztanle bitarteko udalen
zeharkako analisia (2004)
Pág. 7457 Provisión de la vacante de la Jefatura
del Servicio de Traducción (Nombra-
miento)
7449 or. Tolosaldeko osasun-plangintzari bu-
ruzko azalpenak eman ditzan
7449 or. Azalpenak eman ditzan Sasoiko La-
naren Arretarako Plan Integralaren
garapenari buruz
7450 or. Relativa a Gurokela (Admisión a trámi-
te)
7451 or. Sobre Gamesa Aeronáutica (Admisión
a trámite)
7452 or. Irakurzaletasun-ohiturak eta liburu-
erosketa aztergai izan dituen 2005e-
ko txostenari buruz (Tramitatzeko onar-
tzea)
7453 or. Zenbait zabortegiri buruz (Tramitatze-
ko onartzea)
7453 or. Ikasle etorkinek aukeratzen duten
hizkuntza-ereduari buruz (Tramitatze-
ko onartzea)
7454 or. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle
etorkinen matrikulatzeari buruz
(Tramitatzeko onartzea)
7456 or. Análisis transversal de los ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma
de Euskadi comprendidos entre
5.000 y 20.000 habitantes (2004)
7457 or. Itzulpen Zerbitzuko buruaren postua
betetzea (Izendatzea)
DOKUMENTAZIO ESKEAK
SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN
BESTE ERAKUNDE ETA ORGANOEKIKO HARREMANAK
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS
INFORMAZIOAK
INFORMACIONES
ANTOLAKETA ETA GIZA BALIABIDEAK
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7313
Pág. 7457 Resolución de la Mesa por la que se
hace pública la adjudicación del con-
curso público para la sustitución de
dos ascensores en el sede del Parla-
mento Vasco
Relación de asuntos en curso por tipo
Relación de asuntos cerrados
7457 or. Eusko Legebiltzarreko Mahaiaren
ebazpena, Eusko Legebiltzarrean bi
igogailu ordezteko lehiaketa publi-
koaren berri ematen duena
Bidean diren gaien zerrenda motaren arabera
Bukatutako gaien zerrenda
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7314
Del patrimonio de Euskadi (Ampliación plazo pre-
sentación enmiendas)
(08/09.01.00.0007)
La Mesa, en su reunión del día 9 de mayo de
2006, acuerda aceptar la petición formulada por los
grupos parlamentarios Popular Vasco y Socialistas
Vascos de ampliación del plazo de presentación de
enmiendas al proyecto de ley, por lo que este se pro-
rroga en siete días, y ordena su publicación en el Bo-
letín Oficial del Parlamento Vasco.
La presidenta del Parlamento Vasco
Izaskun Bilbao Barandica
***
De bibliotecas de Euskadi (Admisión a trámite)
(08/09.01.00.0008)
La Mesa, en su reunión del día 9 de mayo de
2006, acuerda admitir a trámite el PROYECTO DE
LEY, y ordena su remisión a la Comisión de Educación
y Cultura y su publicación en el Boletín Oficial del Par-
lamento Vasco.
Los miembros del Parlamento y los grupos par-
lamentarios, conforme a lo dispuesto en el artículo
102 del vigente Reglamento de la Cámara, podrán
presentar dentro de los quince días hábiles siguientes
al de esta publicación las enmiendas que consideren
pertinentes, mediante escrito motivado y dirigido a la
Mesa.
La presidenta del Parlamento Vasco
Izaskun Bilbao Barandica
PROYECTO DE LEY DE BIBLIOTECAS DE EUSKADI
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su
artículo 10.-20 establece que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco la competencia exclu-
siva en materia de bibliotecas que no sean de titulari-
dad estatal.
Así mismo, el artículo 10.-4 del Estatuto de Au-
tonomía atribuye a la Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva de Régimen Local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución.
En este sentido, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artí-
Euskadiko ondareari buruzkoa (Zuzenketak aurkez-
teko epea luzatzea)
(08/09.01.00.0007)
Mahaiak, 2006ko maiatzaren 9ko bileran, eta
Euskal Talde Popularra eta Euskal Sozialistak legebil-
tzar-taldeek egindako eskaera onartuz, erabaki du lu-
zatzea lege-proiektuari zuzenketak aurkezteko epea,
eta, horrenbestez, zazpi egun luzatuko da epe hori.
Mahaiak, halalaber, agindu du Eusko Legebiltzarraren
Aldizkari Ofizialean argitara dadila erabakia.
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria
Izaskun Bilbao Barandica
***
Euskadiko liburutegiena (Tramitatzeko onartzea)
(08/09.01.00.0008)
Mahaiak, 2006ko maiatzaren 9ko bileran, era-
baki du tramitatzeko onartzea LEGE PROIEKTUA, eta
agindu du Hezkuntza eta Kultura Batzordeari bidal da-
kiola eta Eusko Legebiltzarren Aldizkari Ofizialean ar-
gitara dadila.
Legebiltzarkideek eta taldeek, Legebiltzarrean
indarrean dagoen Araudiko 102. artikuluan adierazita-
koari jarraituz, zuzenketak aurkeztu ahal izango di-
tuzte, argitalpen hau egin eta hurrengo hamabost
egun baliodunen barruan, Mahaiari idazki arrazoitua
bidaliz.
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria
Izaskun Bilbao Barandica
EUSKADIKO LIBURUTEGIEN LEGE PROIEKTUA
ZIOEN ADIERAZPENA
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Esta-
tutuaren 10.20 artikuluaren arabera, Euskal Autono-
mia Erkidegoak eskumen osoa du liburutegien alo-
rrean horien titularra Estatua ez denean.
Era berean, Autonomia Estatutuaren 10.4 arti-
kuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak esku-
men osoa du toki-araubidearen alorrean, betiere,
Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan xedatutakoa
errespetatuta.
Ildo horretatik, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
LEGEGINTZA
FUNCIÓN LEGISLATIVA
LEGE PROIEKTUAK
PROYECTOS DE LEY
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7315
culo 26.1, apartado b) determina que los Municipios
con población superior a 5.000 habitantes deberán
prestar servicios de biblioteca pública.
Tal reconocimiento competencial en nuestro
ámbito territorial ha de incardinarse conforme a la dis-
tribución competencial operada por la Ley de Territo-
rios Históricos, en cuanto atribuye a éstos competencia
exclusiva en lo relativo a bibliotecas de su titularidad.
Al amparo de dichas normas por el Parlamento
Vasco se promulgó la Ley 7/1990, de 3 de julio de
Patrimonio Cultural, abordando, entre otros, la regula-
ción de nuestro patrimonio bibliográfico y de nuestras
bibliotecas y permitiendo, mediante la creación del
Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, sentar las
bases de un sistema bibliotecario vasco propio y con
vocación de propiciar la colaboración entre adminis-
traciones, instituciones y titulares privados a efectos de
conseguir una mejor integración, coordinación y opti-
mización de las diferentes ofertas bibliotecarias de
Euskadi.
Actualmente, a partir de la experiencia acumu-
lada y el análisis técnico de las necesidades propias
de este sector se ha advertido la conveniencia de que
una norma específica revise en su conjunto el actual
sistema bibliotecario de Euskadi, incorporando al mis-
mo las más recientes aportaciones doctrinales y técni-
cas en el ámbito europeo.
Partiendo de dichas premisas, la presente ley
pretende ofrecer una regulación más al detalle del
sector con el fin de permitir a Euskadi dotarse de unas
infraestructuras y servicios bibliotecarios modernos,
coordinados y de plena accesibilidad al conjunto de la
ciudadanía desde una mejor optimización de los re-
cursos y medios que el conjunto de las Administracio-
nes Públicas destinan a estos establecimientos.
Para ello, incorporando las aportaciones referi-
das así como las posibilidades que brindan los nuevos
recursos tecnológicos, la ley pretende actualizar y, al
mismo tiempo, dar plenitud al ordenamiento jurídico
sobre la materia, tanto desde el punto de vista con-
ceptual como organizativo, de gestión y de planifica-
ción al objeto de posibilitar mediante la progresiva in-
corporación de los instrumentos que la sociedad de la
información va proporcionando que los recursos bi-
bliotecarios de Euskadi estén al alcance de todos de
una forma más plena y eficaz.
Igualmente la ley pretende fomentar la coope-
ración entre la actividad pública y la privada y la pla-
nificación en materia bibliotecaria, incrementando las
posibilidades de ampliar el interés por la cultura en
cuanto un bien inherente a la persona y al conjunto
social, desde el desarrollo de una política bibliotecaria
compensadora tanto en relación con las personas, con
especial atención a sectores sociales en situación de
desventaja, como en relación con los territorios y po-
blaciones de Euskadi.
Con esta Ley se pretende, garantizar la pro-
tección del derecho fundamental a la libertad de ex-
26.1.b) artikuluak dio 5.000 biztanletik gorako udale-
rriek liburutegi publikoko zerbitzuak eman behar dituz-
tela.
Gure lurralde-eremuan, eskumen horren aitor-
tza Lurralde Historikoen Legean ezarritako eskumen-
banaketaren arabera gauzatu behar da, izan ere, lege
horrek eskumen osoa ematen die lurralde historikoei
beren titulartasunpeko liburutegien alorrean.
Arau horietan oinarriturik, Eusko Legebiltzarrak
Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Le-
gea eman zuen, besteak beste gure bibliografia-
ondarea eta liburutegiak arautzeko eta, Euskadiko Li-
burutegien Sistema Nazionala sortuz, euskal liburutegi-
sistema propio baten oinarriak jarri ahal izateko, be-
tiere, administrazio, erakunde eta titular pribatuen ar-
teko lankidetza bultzatzeko asmoarekin eta Euskadiko
liburutegi-eskaintza desberdinak hobeto integratu,
koordinatu eta optimizatzeko helburuarekin.
Gaur egun, pilatutako esperientzia eta sektore
honetako berezko beharren azterketa teknikoa kontuan
hartuta, komenigarri ikusi da berariazko arau bat sor-
tzea Euskadiko egungo liburutegi sistema osotasunean
berraztertzeko eta sistema horretan Europako espa-
rruan berriki egin diren ekarpen tekniko eta doktrinaz-
koak sartzeko.
Premisa horietatik abiatuta, lege honek sekto-
rearen erregulazio zehatzagoa eskaini nahi du, Euska-
dik liburutegi azpiegitura eta zerbitzu moderno eta
koordinatuagoak izan ditzan, herritar guztiek erraz era-
biltzeko modukoak. Horrela, gainera, optimizatu egin-
go dira herri-administrazioek establezimendu horieta-
rako jartzen dituzten baliabide eta bitartekoak.
Hortaz, teknologia-baliabide berriek eskaintzen
dituzten aukerak eta aipatutako ekarpenak gehituz, le-
gearekin, arlo honetako ordenamendu juridikoa egu-
neratu eta, aldi berean, osatu nahi da, hala kontzep-
tuen alorrean nola antolaketa, kudeaketa edo plangin-
tzarenean helburu jakin batekin: informazioaren gizar-
teak eskaintzen dituen tresnak pixkanaka ezarriz, Eus-
kadiko liburutegi-bitartekoak denon eskura jartzea era
osoago eta eraginkorrago batean.
Halaber, legeak jarduera publiko eta pribatua-
ren arteko lankidetza bultzatu nahi du, baita liburute-
gien alorreko plangintza sustatu ere, betiere, kultura-
rako interesa areagotzeko aukerak handituz, kultura
pertsonaren eta gizarte osoaren berezko ondasuna de-
nez gero. Horretarako, konpentsaziozko liburutegi-po-
litika burutuko da, bai pertsonei dagokienez, egoera
txarrenean dauden gizarte-sektoreei arreta berezia es-
kainiz, bai Euskadiko lurralde eta herriei dagokienez.
Lege honen bitartez, oinarrizko eskubide diren
adierazpen askatasuna eta informaziorako irispide pu-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7316
presión y al acceso público a la información, y en su-
ma, animar y extender en todos los sectores de la so-
ciedad vasca el hábito de la lectura como pilar básico
de la formación, desarrollo y educación del individuo
entendiendo, para ello, que el objetivo de los servicios
que prestan las bibliotecas públicas ha de ser, por tan-
to, el promover la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos para que desde su libertad puedan culti-
varse, realizar sus intereses literarios y culturales, au-
mentar constantemente sus conocimientos, mejorar sus
capacidades personales y cívicas, acceder a las reali-
dades internacionales y aprender a lo largo de toda la
vida.
Para tal fin se considera fundamental abordar
la institución bibliotecaria desde una perspectiva más
ambiciosa, que la impulse a convertirse en un auténti-
co motor de educación, cultura e información y como
agente de fomento de la paz, la tolerancia y los valo-
res inherentes al ser humano. En este sentido los po-
deres públicos garantizarán la dotación de los medios
suficientes para que se puedan cumplir dichos objeti-
vos y procurarán la coordinación más intensa y eficaz
entre las administraciones titulares de servicios biblio-
tecarios.
El Sistema Bibliotecario de Euskadi se concibe,
por tanto, en la presente ley como un conjunto de ins-
tituciones capaces de proporcionar servicios bibliote-
carios mediante relaciones de cooperación. En este
sentido, se asienta sobre una política de información,
la cooperación internacional, un planeamiento biblio-
tecario (coordinación entre las distintas administracio-
nes) y la existencia de la Biblioteca de Euskadi.
La Red de Lectura Pública constituye el equipa-
miento básico e imprescindible para el desarrollo so-
cial y cultural en la sociedad de la información y el co-
nocimiento. En este sentido, la presente Ley expone
los requisitos de las Bibliotecas en orden a garantizar
el derecho de acceso universal a los registros cultura-
les y de información.
Además, la Red de Lectura Pública se configura
también como la unificación de las redes biblioteca-
rias dependientes de las distintas administraciones lo-
cales que se abre a la integración voluntaria de aque-
llas otras bibliotecas forales, estatales y privadas que
también pongan a disposición de todos los ciudada-
nos la cartera de sus servicios bibliotecarios.
El patrimonio bibliográfico y documental es una
parte insustituible del patrimonio cultural de la socie-
dad. Además, los avances tecnológicos producidos
durante el siglo XX han tenido una repercusión muy
clara en el mundo de la información y el conocimien-
to. Los soportes tradicionales como el papel han sido
sustituidos por los soportes magnéticos y ópticos, de
modo que en la actualidad en las bibliotecas conviven
los materiales impresos con otro tipo de documentos
como los fotográficos, audiovisuales, multimedia y do-
cumentos electrónicos. Cabe suponer que a lo largo
del siglo XXI irán surgiendo nuevos soportes y conti-
nentes de la información que formarán parte del patri-
monio bibliográfico.
blikoa bermatu nahi dira, hau da, euskal gizartearen
sektore guztietan zabaldu nahi da irakurzaletasuna, oi-
narrizko zutabea baita norbanakoaren prestakuntza,
garapen eta heziketan. Horretarako, ordea, liburutegi
publikoek eskaintzen dituzten zerbitzuek herritarren au-
kera-berdintasuna bultzatu behar dute, nork bere as-
katasunetik, aukera izan dezan bere burua landu, lite-
ratura- eta kultura-interesak gauzatu, ezaupideak eten-
gabe areagotu, pertsona edo hiritar gisa dituen gaita-
sunak hobetu, nazioarteko errealitateetara iritsi eta bi-
zitza osoan zehar ikasteko.
Ildo horretatik, funtsezkoa da liburutegiaren era-
kundeari asmo handiagoko modu batean heltzea, hez-
kuntza, kultura eta informazioaren benetako eragile
izan dadin eta bakea, tolerantzia eta gizakumearen
berezko balioak bultza ditzan. Ildo horretatik, aginte
publikoek helburuak betetzeko behar diren bitartekoak
bermatuko dituzte eta liburutegi-zerbitzuen titular diren
administrazioen arteko koordinaziorik estu eta eragin-
korrena bultzatuko dute.
Euskadiko Liburutegi Sistema, hortaz, lankide-
tza-harremanen bitartez liburutegi-zerbitzuak emateko
gai diren erakundeen multzoa da lege honen ikuspegi-
tik. Hauek dira sistemaren oinarriak: informazio-poli-
tika, nazioarteko lankidetza, planteamendu biblioteka-
rio bat (administrazioen arteko koordinazioa) eta Eus-
kadiko Liburutegiaren izatea bera.
Irakurketa Sare Publikoa oinarrizko eta ezinbes-
teko ekipamendua da informazioaren eta ezagutzaren
gizartearen gizarte- eta kultura-garapenerako. Ildo ho-
rretatik, Lege honetan liburutegiek bete beharreko es-
kakizunak aipatzen dira jende guztiak kultura- eta in-
formazio-erregistroetara iristeko duen eskubidea ber-
matzeko.
Gainera, Irakurketa Sare Publikoa toki-adminis-
trazioen menpeko liburutegi-sareen bateratzea ere
bada eta, bertan, foru aldundien eta Estatuaren liburu-
tegiak eta liburutegi pribatuak ere sartu ahal izango
dira beren borondatez, beren liburutegi-zerbitzuen
multzoa herritar guztien eskura jartzen badute.
Bibliografia- eta dokumentu-ondarea gizartea-
ren kultura-ondarearen zati ordezkaezina da. Gainera,
XX. mendean izandako aurrerapen teknologikoek on-
dorio garrantzitsuak izan dituzte informazioaren eta
ezagutzaren munduan. Papera bezalako ohiko euska-
rrien ordez, euskarri magnetikoak eta optikoak erabil-
tzen dira eta, ondorioz, gaur egun, liburutegietan ma-
terial inprimatuez gain, beste era batekoak ere ba-
daude: argazkiak, ikus-entzunezkoak, multimedia eta
agiri elektronikoak. Pentsatzekoa denez, XXI. mendean
zehar beste euskarri eta edukitzaile batzuk sortuko dira
eta horiek ere bibliografia-ondarearen zati izango dira.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7317
Uno de los avances más significativos por su
incidencia en el ámbito del patrimonio es el surgimien-
to del formato digital hasta el punto de que determina-
dos publicaciones se crean directamente en este tipo
de formato, lo que supone un reto en cuanto a los
procesos de selección, conservación y difusión realiza-
dos por las bibliotecas.
El universo del patrimonio se ha ampliado os-
tensiblemente y las bibliotecas se ven en la necesidad
de indagar en la tecnología con vistas a recuperar,
conservar y difundir el patrimonio digital. Precisamente
el patrimonio digital va a constituir un elemento signifi-
cativo de la Biblioteca de Euskadi, que en su condi-
ción de centro de Depósito bibliográfico vasco, tiene
por objeto, entre otros, el recoger, conservar y difundir
la producción bibliográfica de Euskadi y la relaciona-
da con el ámbito lingüístico del euskera. Coordinará
con otras instituciones la adquisición, conservación y
difusión del patrimonio bibliográfico vasco, cuya con-
servación es de innegable interés por su valor para la
información, la educación e investigación y para el co-
nocimiento y desarrollo de la cultura en general y muy
especialmente de la cultura del pueblo vasco.
Finalmente, es objetivo de la Ley completar el
nuevo régimen jurídico bibliotecario de Euskadi con
una regulación de las infracciones y sanciones adapta-
da a la nueva realidad, que el principio de reserva de
ley impone su determinación en una norma de este
rango, como instrumento que garantice el derecho de
acceso, el funcionamiento del Sistema Bibliotecario de
Euskadi y de su red de lectura pública y el cumplimien-
to de lo dispuesto en materia de Depósito bibliográfi-
co de Euskadi.
Como instrumento para tal fin, la ley se estruc-
tura en ocho títulos que contienen cuarenta y cinco ar-
tículos, además de contar con dos disposiciones adi-
cionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco fina-
les.
El Título I, de las Disposiciones Generales, re-
gula el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, define
y clasifica las bibliotecas y establece el principio de
colaboración como elemento básico del sistema.
Los Títulos II y III abordan, respectivamente, el
Sistema Bibliotecario de Euskadi y la Red de Lectura
Pública de Euskadi desde el respeto a los diferentes
ámbitos competenciales de las Administraciones Públi-
cas Vascas, planteando para cada uno de los casos el
marco posible de integración y articulación de sus re-
laciones interadministrativas en materia bibliotecaria a
fin de establecer un instrumento viable de coordina-
ción y cooperación de las políticas públicas en materia
bibliotecaria que permita la ejecución efectiva de la
Ley. En este sentido se especifican los efectos de la in-
tegración tanto en la Red como en el Sistema, se dis-
pone la creación de un registro de bibliotecas de la
Red y se definen los servicios que estas bibliotecas in-
Aurrerapen aipagarrienetako bat, ondarearen
esparruan izan duen eraginagatik, formatu digitalaren
sorrera izan da, izan ere, zenbait argitalpen formatu
horretan sortzen baitira zuzenean, eta hori erronka bat
da liburutegientzat hautaketa, kontserbazio eta zabal-
kuntza prozesuei begira.
Ondarearen unibertsoa zabaldu egin da nabar-
men, eta liburutegiek, ondare digitala berreskuratu,
kontserbatu eta zabaldu ahal izateko, nahitaez arakatu
behar dute teknologia. Hain zuzen ere, ondare digi-
tala Euskadiko Liburutegiaren elementu adierazgarria
izango da, zeren eta, euskal bibliografiaren gordailu
den aldetik, bere ardura da, besteak beste, Euskadiko
bibliografia-ekoizpena eta euskaren hizkuntza-espa-
rruarekin erlazionatutakoa jasotzea, kontserbatzea eta
zabaltzea. Beste erakunde batzuekin koordinatuko ditu
euskal bibliografia ondarea eskuratu, kontserbatu eta
zabaltzeko lanak, izan ere, ondare hori kontserbatzeak
balio handia du, zalantzarik gabe, informazio, hezkun-
tza eta ikerketarako eta kultura, oro har, eta, oso bere-
ziki, euskal herriaren kultura, ezagutu eta garatzeko.
Azkenik, legearen beste helburuetako bat da
Euskadiko liburutegi-araubide juridikoa osatzea eta,
horretarako, errealitate berrira egokitutako erregula-
zioa ezartzea arau-hauste eta zehapenetarako, izan
ere, lege-erreserbaren printzipioaren arabera, hori
guztia maila honetako arau baten bitartez xedatu be-
har da, Euskadiko Liburutegi Sistemara eta irakurketa
publikoko sarera iristeko eskubidea eta horien funtzio-
namendua bermatzeko eta Euskadiko Bibliografia
Gordailuaren alorrean xedatutakoa betetzen dela ziur-
tatzeko.
Helburu hori lortzeko tresna gisa, legeak zortzi
titulu eta berrogeita bost artikulu ditu eta, horretaz
gain, bi xedapen gehigarri, bi iragankor, indargabe-
tzaile bat eta bost azken xedapen.
I. Tituluak xedapen orokorrak jasotzen ditu eta,
bertan, legearen helburua eta aplikazio-eremua arau-
tzen da, liburutegien sailkapena egiten da eta lankide-
tza-printzipioa ezartzen da sistemaren oinarrizko ele-
mentu gisa.
II. eta III. tituluek Euskadiko Liburutegi Sistemari
eta Euskadiko Irakurketa Sare Publikoari buruz dihar-
dute hurrenez hurren. Arlo horretan, zehatz errespetatu
dira euskal herri-administrazio desberdinen eskumen-
esparruak eta bakoitzari bere bidea jarri zaio integra-
tzeko eta liburutegien alorrean administrazioen arteko
harremanak artikulatzeko, betiere, tresna bideragarri
bat ezartzearren liburutegien alorreko politika publi-
koaren koordinazioa eta lankidetza gauzatzeko eta,
era horretan, legea eraginkortasunez exekutatu ahal
izateko. Ildo horretatik, Sarean eta Sisteman integra-
tzearen ondorioak zehazten dira, Sareko liburutegien
erregistroa sortzea aurreikusten da eta irakurketa-sare
publikoko liburutegiek eman behar dituzten zerbitzuak
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7318
tegradas en la red de lectura pública han de prestar
así como los derechos y deberes de los usuarios.
Especial mención merece, finalmente el manda-
to a los titulares de las diferentes bibliotecas de garan-
tizar respecto a sus usuarios el derecho de acceso en
condiciones de igualdad y sin trato discriminatorio al-
guno.
El Título IV viene referido a la Biblioteca de Eus-
kadi, configurándola como cabecera del Sistema Bi-
bliotecario de Euskadi, y coordinador en patrimonio
bibliográfico vasco a efectos de recopilación, conser-
vación y difusión del mismo. La Biblioteca de Euskadi
nace desde el reconocimiento a la labor que vienen
desarrollando en dicha materia el resto de las Admi-
nistraciones Públicas Vascas, y con la voluntad de co-
laborar y coordinar su labor con las mismas.
El Título V del Depósito bibliográfico de Euska-
di, define la obra bibliográfica incorporando también
en tal consideración aquellas obras que las nuevas
tecnologías han generado así como las obras y co-
lecciones que se declaren de interés bibliográfico. La
regulación del Depósito bibliográfico de Euskadi per-
mitirá configurar el Patrimonio bibliográfico vasco me-
diante la recogida de los ejemplares precisos de la
producción bibliográfica de Euskadi y la relacionada
con el ámbito lingüístico del euskera en todas sus ma-
nifestaciones, desde las tradicionales hasta las más in-
novadoras. El presente título arbitra un régimen dife-
renciado según se trate del depósito obligatorio o vo-
luntario y tras disponer los aspectos básicos de los
mismos remite a un posterior desarrollo reglamentario
la concreción, entre otros, del número de ejemplares a
entregar.
El Título VI define los Fondos de Interés Nacio-
nal remitiendo su régimen al dispuesto por la Ley de
Patrimonio Cultural Vasco para los bienes muebles ca-
lificados. Así mismo dada la trascendencia de los mis-
mos como referentes de nuestra cultura se arbitran
mediante la intervención directa de la Biblioteca de
Euskadi una serie de medidas específicas tendentes a
garantizar su conservación.
El Título VII dispone la creación del Consejo
Vasco de Bibliotecas como órgano colegiado consulti-
vo en materia bibliotecaria remitiéndose a un posterior
desarrollo reglamentario la regulación de sus funcio-
nes y composición.
El Título VIII del Régimen Sancionador, se confi-
gura como instrumento para garantizar el derecho de
los ciudadanos a que se les preste un servicio público
bibliotecario de calidad, velar por el funcionamiento
del Sistema Bibliotecario de Euskadi y de su red de
lectura pública y asegurar el cumplimiento de lo dis-
puesto en materia de Depósito del Patrimonio Biblio-
gráfico de Euskadi. Dicho régimen asegurando la ga-
rantía institucional básica de la autonomía local cons-
titucional y estatutariamente reconocida no altera el
régimen competencial que en relación a la titularidad
eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak adieraz-
ten dira
Azpimarratu behar da azkenean agindu bat
ematen zaiela liburutegien titularrei erabiltzaileen esku-
bideak berma ditzaten liburutegiak berdintasun-egoe-
ran eta inolako tratu diskriminatzailerik gabe erabil-
tzeari dagokionez.
IV. titulua Euskadiko Liburutegiari buruzkoa da.
Bertan xedatzen denez, Euskadiko Liburutegia Euska-
diko Liburutegi Sistemaren buru izango da eta berak
burutuko ditu koordinazio-lanak euskal bibliografia-
ondarea bildu, kontserbatu eta zabaltzeari begira. Eus-
kadiko Liburutegiaren sorreran aintzat hartzekoa izan
da gainerako euskal herri-administrazioek arlo horre-
tan burututako lana eta, ildo horretatik, Liburutegiak
horiekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko boron-
datea du.
V. Tituluak, Euskadiko Bibliografia Gordailuari
buruzkoak, bibliografia-lanak definitzen ditu eta kon-
tzeptu horren barruan sartzen ditu teknologia berriek
sortutakoak eta bibliografia-interesekotzat jotzen diren
lan eta bildumak. Euskadiko Bibliografia Gordailua
arautzeak aukera emango du euskal bibliografia-on-
darea egituratzeko. Horretarako, behar diren aleak bil-
duko dira Euskadiko bibliografia-produkziotik eta eus-
kararen hizkuntza-eremuarekin erlazionatutako laneta-
tik, horien adierazpen-era dena dela, tradizionaletatik
hasi eta berritzaileenetara. Titulu honek bi araubide
desberdin ezartzen ditu, bata nahitaezko gordailueta-
rako eta bestea borondatezkoetarako. Horien oina-
rrizko alderdiak ezartzen ditu, baina zehaztasunak, en-
tregatu behar diren aleen kopurua, adibidez, geroago
erregelamendu bidez finkatzeko uzten ditu.
VI. tituluak Nazio Intereseko Funtsak definitzen
ditu eta horien araubidea Euskal Kultura Ondarearen
Legean sailkatutako ondasun higigarrientzat ezarrita-
koa izango dela xedatzen du. Halaber, horiek gure
kulturaren erreferente gisa duten garrantzia kontuan
hartuta, hainbat berariazko neurri ezartzen dira Euska-
diko Liburutegiaren zuzeneko esku-hartzearen bitartez
funts horien kontserbazioa bermatzeko.
VII. tituluan Liburutegien Euskal Kontseilua sor-
tzea aurreikusten da. Kontseilua kide anitzeko aholku-
laritza-organoa izango da liburutegien alorrean eta
horren zereginak eta osaketa geroago erregelamendu
bidez arautzeko uzten dira.
VIII. tituluan zehapen-araubidea zehazten da.
Tresna horren bitartez, hainbat helburu lortu nahi dira:
herritarrei kalitatezko liburutegi-zerbitzua jasotzeko es-
kubidea bermatzea, Euskadiko Liburutegi Sistemaren
eta irakurketa-sare publikoaren funtzionamendua zain-
tzea eta Euskadiko Bibliografia Ondarearen Gordai-
luaren alorrean xedatutakoa betetzen dela ziurtatzea.
Araubide horrek toki-erakundeen autonomiaren oina-
rrizko berme instituzionala ziurtatzen du, Konstituzioan
eta Estatutuan jasota baitago, eta ez du eskumen-
araubidea aldatzen, liburutegien titulartasunaren ingu-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7319
de las diferentes bibliotecas compete a las distintas ad-
ministraciones vascas pero sí les posibilita un marco
uniforme y eficaz de intervención en sus respectivos
ámbitos.
La ley también recoge dos Disposiciones Adicio-
nales que establecen una plazo máximo de seis meses
para que se constituya el Consejo Asesor de Bibliote-
cas de Euskadi y una plazo de un año a partir de su
constitución para la aprobación del Mapa de Lectura
Pública, y dos Disposiciones Transitorias, la primera de
ellas que al contemplar un plazo máximo de 5 años
para la adaptación de las bibliotecas municipales a
los requisitos señalados en la Ley parte de la compren-
sión de la problemática con que se pueden encontrar
los diferentes municipios de Euskadi y deja a salvo las
iniciativas propias que para su cumplimiento conside-
ren durante dicho periodo necesarias acometer las
propias Entidades Locales de acuerdo con el ordena-
miento jurídico, y la segunda que prevé la asunción de
funciones por el Departamento de Cultura del Gobier-
no Vasco en tanto entre en funcionamiento la Bibliote-
ca de Euskadi.
El texto legal se complementa con una disposi-
ción derogatoria y tres finales con el contenido propio
de este tipo de disposiciones. En este sentido, la dispo-
sición final primera procede a la modificación del artí-
culo 66 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco con el
fin de actualizar la definición del patrimonio bibliográ-
fico vasco y la derogatoria establece la expresa dero-
gación de los artículos 67, 68 y del Capítulo II del Tí-
tulo IV de dicha ley recogiendo, además, la fórmula
habitual de remisión a las normas que tras su entrada
en vigor se vean afectadas.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ley
El objeto de la presente Ley es el establecimien-
to de las bases y estructuras fundamentales necesarias
para la planificación, creación, organización, funcio-
namiento y coordinación del Sistema Bibliotecario de
Euskadi, y también garantizar los servicios que faciliten
el funcionamiento de las bibliotecas y el derecho de
los ciudadanos a la libertad de expresión, la lectura y
el acceso a la información en el marco actual de la
sociedad de la información y las nuevas tecnologías.
Asimismo, tiene por objeto regular el Depósito biblio-
gráfico de Euskadi.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente Ley será de aplicación a todas las
bibliotecas de titularidad pública de competencia de la
Comunidad Autónoma, así como a aquellas otras bi-
bliotecas de titularidad privada, foral o estatal incor-
poradas voluntariamente al Sistema Bibliotecario de
Euskadi y/o a la Red de Lectura Pública de Euskadi,
sin perjuicio de su aplicación general en materia del
Depósito bibliográfico de Euskadi y Fondos de Interés
Nacional.
rukoa euskal herri-administrazio desberdinei baitago-
kie, baina bai ematen du aukera zeinek bere espa-
rruan modu bateratu eta eraginkorrean esku-hartzeko
markoa finkatzeko.
Legearen bi xedapen gehigarrietan, sei hilabe-
teko epea ezartzen da Euskadiko Liburutegien Aholku
Batzordea eratzeko eta, urtebetekoa, hori sortzen de-
netik, Irakurketa Publikoko Mapa egiteko. Lehenengo
xedapen iragankorrean, Euskadiko udalerrietan sor
daitezkeen arazoak ikusita, bost urteko epea ezartzen
da udal-liburutegiak legean ezarritako baldintzetara
egokitzeko eta, gainera, babestu egiten dira toki-enti-
tateek baldintza horiek betetzeko epe horretan burutu
nahi dituzten ekimenak, betiere, ordenamendu juridi-
koaren araberakoak badira. Bigarren xedapen iragan-
korrean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari hainbat ze-
regin esleitzen zaizkio Euskadiko Liburutegia abian jarri
arte.
Legearen testua osatzeko, xedapen indargabe-
tzaile bat eta hiru azken xedapen daude, horrelako xe-
dapenetan ohikoa den edukia dutelarik. Azken xeda-
penetatik lehenengoak aldaketa bat sartzen du Euskal
Kultura Ondarearen Legearen 66. artikuluan, euskal
bibliografia-ondarearen definizioa eguneratzeko, eta
xedapen indargabetzaileak berariaz indargabetzen ditu
lege horretako IV. tituluko II. kapitulua eta 67. eta 68.
artikuluak eta, gainera, indarrean jarri ondoren era-
gindako arauetara igortzen gaitu, ohiko formula erabi-
liz.
I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Legearen xedea
Lege honen helburua da Euskadiko Liburutegi
Sistema planifikatu, sortu, antolatu, funtzionatu eta
koordinatzeko behar diren funtsezko oinarri eta egitu-
rak ezartzea eta, baita ere, beharrezko zerbitzuak ber-
matzea liburutegien funtzionamendua errazteko, herri-
tarren adierazpen askatasuna eta irakurtzeko eskubi-
dea ziurtatzeko eta, informazioaren eta teknologia be-
rrien gizarte honetan, informaziorako irispidea berma-
tzeko. Helburuetako beste bat Euskadiko Bibliografia
Gordailua arautzea da.
2. artikulua.- Aplikazio eremua
Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoaren esku-
men diren liburutegi publiko guztiei aplikatuko zaie.
Baita Estatuaren edo foru aldundien liburutegiei eta
liburutegi pribatuei baldin eta, beren borondatez, Eus-
kadiko Liburutegi Sisteman edo Euskadiko Irakurketa
Sare Publikoan sartzen badira. Horretaz gain, Euska-
diko Bibliografia Gordailuaren eta Nazio Intereseko
Funtsen alorrean ere aplikatuko da, oro har.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7320
Artículo 3.- Concepto de biblioteca
1. Se entiende por biblioteca, a los efectos de esta
Ley, cualquier conjunto organizado de libros,
publicaciones periódicas o en serie, grabados,
mapas, grabaciones sonoras, documentación
gráfica, fotografías, audiovisuales, multimedia,
documentación electrónica y otros materiales o
fuentes de información, manuscritos, impresos o
reproducidos en cualquier tipo de soporte, que
tenga como finalidad reunir y conservar estos
documentos y facilitar su uso a través de los
medios técnicos y personales adecuados para
la información, la investigación, la educación o
el ocio.
2. Sea cual sea su carácter en cuanto al volumen,
contenido y vinculación, las Bibliotecas, a los
efectos de esta Ley, podrán ser:
2.1. En función de su titularidad:
a) Biblioteca pública: titularidad de
las administraciones y organismos
públicos.
b) Biblioteca privada: titularidad de
personas o entidades privadas.
2.2. En función de su uso:
a) De uso público general: abiertas
al público en general y que, por lo
tanto, prestan a toda la comuni-
dad un servicio de lectura pública,
sin ningún tipo de restricción de
uso en relación con sus fondos y
servicios, salvo los impuestos por
la conservación y preservación de
sus fondos patrimoniales.
b) De uso público limitado: aquellas
que prestan un uso limitado al
servicio de la propia institución o
de determinados usuarios. Ten-
drán esta consideración las biblio-
tecas especializadas, salvo que
sus titulares voluntariamente no
limiten el acceso a sus fondos.
Artículo 4.- Principio de colaboración
La Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi colaborará con las Administra-
ciones Locales, así como con las instituciones bibliote-
carias de los Territorios Históricos, del Estado y de
otras Comunidades Autónomas en orden al fomento y
mejora de los servicios bibliotecarios.
3. artikulua.- Liburutegiaren kontzeptua
1. Lege honen ondorioetarako, hauxe joko da li-
burutegitzat: eskuz idatzitako, inprimatutako edo
edozein euskarritan erreproduzitutako liburuen,
aldizkako edo serieko argitalpenen, grabatuen,
mapen, soinu-grabazioen, dokumentazio grafi-
koaren, argazkien, ikus-entzunezko edo multi-
mediako materialen, dokumentazio elektroni-
koaren eta bestelako material edo informazio-
iturrien edozein bilduma antolatua baldin eta
helburua horiek bildu eta kontserbatzea eta, bi-
tarteko tekniko eta pertsonal egokiak erabiliz,
horien erabilera erraztea bada, dela informazio-
rako, dela ikerketa, heziketa edo aisiarako.
2. Bolumenari, edukiari eta loturari dagokienez
izaera dena dela, lege honen ondorioetarako
liburutegiak mota hauetakoak izan daitezke:
2.1. Titulartasunaren arabera:
a) Liburutegi publikoa: titularrak herri
administrazio eta erakunde publi-
koak dira.
b) Liburutegi pribatua: titularrak per-
tsona edo entitate pribatuak dira.
2.2. Erabileraren arabera:
a) Erabilera publiko orokorrekoak:
guztientzat irekita daude eta, be-
raz, komunitate osoari eskaintzen
diote irakurketa publikoko zerbi-
tzua, inolako murrizketarik gabe
funts eta zerbitzuen erabilerari da-
gokionez, salbu eta liburutegien
ondarea osatzen duten funtsak
kontserbatzeko eta zaintzeko be-
harrezko direnak.
b) Erabilera publiko mugatukoak:
erabilera mugatua dutenak, hau
da, erakundearen beraren edo
erabiltzaile jakin batzuen zerbitzu-
ra daudenak. Sail honetan sartuko
dira liburutegi espezializatuak, sal-
bu eta horien titularrek, beren bo-
rondatez, funtsak kontsultatzeko
mugarik jartzen ez badute.
4. artikulua.- Lankidetza-printzipioa
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak lankidetzan jardungo du toki-administra-
zioekin eta lurralde historikoetako, Estatuko eta beste
autonomia erkidegoetako liburutegi-erakundeekin li-
burutegi zerbitzuak sustatu eta hobetzeko.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7321
TÍTULO II
EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE EUSKADI
Artículo 5.- Definición
1. El Sistema Bibliotecario de Euskadi es el conjun-
to organizado de órganos, bibliotecas y servi-
cios bibliotecarios de la Comunidad Autónoma
de Euskadi que tiene como fin garantizar el me-
jor aprovechamiento de todos sus recursos bi-
bliotecarios, mediante la coordinación y coope-
ración entre sus diversos elementos.
2. Al Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco le corresponderá
coordinar la planificación de los servicios bi-
bliotecarios ofrecidos por el Sistema Biblioteca-
rio de Euskadi.
Artículo 6.- Composición
El Sistema Bibliotecario de Euskadi está integra-
do por:
a) La Red de Lectura Pública.
b) La Biblioteca de Euskadi.
c) Las Bibliotecas universitarias y de centros do-
centes públicos.
d) Las Bibliotecas dependientes de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi
no integradas en la Red de Lectura Pública.
e) Las bibliotecas especializadas, y el resto de bi-
bliotecas que no formando parte de la red de
lectura pública se integren en el sistema Biblio-
tecario de Euskadi mediante convenio entre el
titular de la Biblioteca y el Departamento com-
petente en materia de Cultura de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
f) Los órganos competentes de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euska-
di con competencia en materia de bibliotecas.
g) El Consejo Asesor de Bibliotecas.
Artículo 7.- Deber de información
Las personas públicas o privadas, titulares o
responsables de bibliotecas del Sistema Bibliotecario
de Euskadi deberán proporcionar al Departamento
competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco
los datos sobre personal, fondos, presupuestos, insta-
laciones, equipamientos, servicios, uso de los mismos
y, en general, cuantos otros y en la forma que se de-
terminen reglamentariamente con la finalidad de su
evaluación y difusión.
II. TITULUA
EUSKADIKO LIBURUTEGI SISTEMA
5. artikulua.- Definizioa
1. Euskadiko Liburutegi Sistema Euskal Autonomia
Erkidegoko organo, liburutegi eta liburutegi-
zerbitzuen multzo antolatua da eta liburutegi-
bitarteko guztiak hobeto aprobetxatzea du hel-
buru, elementu guztien koordinazioan eta lanki-
detzan oinarrituta.
2. Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume-
nak dituen sailari dagokio Euskadiko Liburutegi
Sistemak eskaintzen dituen liburutegi-zerbitzuen
planifikazioa koordinatzea.
6. artikulua.- Osaketa
Hauek dira Euskadiko Liburutegi Sistema osa-
tuko dutenak:
a) Irakurketa Sare Publikoa.
b) Euskadiko Liburutegia.
c) Unibertsitate eta ikastetxe publikoetako liburute-
giak.
d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa-
ren menpekoak izan arren, Irakurketa Sare Pu-
blikoan sartuta ez dauden liburutegiak.
e) Irakurketa Sare Publikoko kide izan gabe, Eus-
kadiko Liburutegi Sisteman sartzen diren liburu-
tegiak eta liburutegi berezituak. Sisteman sartze-
ko, liburutegiko titularrak hitzarmen bat sinatu
beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko Ad-
ministrazio Orokorrean Kulturaren alorreko es-
kumenak dituen Sailarekin.
f) Liburutegien alorrean eskumenak dituzten Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazio Oro-
korreko organoak.
g) Liburutegien Aholku Batzordea.
7. artikulua.- Informatzeko beharra
Euskadiko Liburutegi Sistemako liburutegietako
titular edo arduradun publiko zein pribatuek datu guz-
tiak emango dizkiote Eusko Jaurlaritzan kulturaren alo-
rreko eskumena duen sailari langileei, funtsei, aurre-
kontuei, instalazioei, ekipamenduei, zerbitzuei, horien
erabilerari eta, oro har, eskatutako guztiari buruz,
arauz ezartzen den eran, ebaluatu eta zabaldu ahal
izateko.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7322
Artículo 8.- Acceso a la información bibliográfica
El Departamento competente en materia de
Cultura garantizará el acceso a la información biblio-
gráfica de las Bibliotecas integrantes del Sistema Bi-
bliotecario de Euskadi mediante la creación de un ca-
tálogo colectivo. Por su parte, las bibliotecas incluidas
en el Sistema Bibliotecario de Euskadi garantizarán la
utilización de las dos lenguas oficiales en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi, se ajustarán a las disposi-
ciones reglamentarias que se dicten y adoptarán las
medidas técnicas necesarias para hacer posible el in-
tercambio de información.
Artículo 9.- Efectos de la integración en el Siste-
ma Bibliotecario de Euskadi
La integración en el Sistema Bibliotecario de
Euskadi facilitará a sus miembros la adopción de polí-
ticas comunes, el intercambio de información, la coor-
dinación del préstamo interbibliotecario, la planifica-
ción de los procesos de trasvase de contenidos a siste-
mas digitales u otros soportes, la investigación biblio-
tecaria, y el desarrollo de servicios de acceso a infor-
mación y comunicación en las bibliotecas.
TÍTULO III
LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI
Artículo 10.- Concepto, estructura y objetivos de
la Red de Lectura Pública
1. La Red de Lectura Pública de Euskadi es el con-
junto organizado de servicios de bibliotecas de
uso público general.
2. Forman parte de la Red de Lectura Pública de
Euskadi:
a) Las bibliotecas públicas municipales.
b) Las bibliotecas de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi que
sean de uso público general.
c) Las restantes bibliotecas de uso público
general que se integren en la Red de
Lectura Pública mediante los correspon-
dientes convenios.
3. La Red de Lectura Pública de Euskadi tiene co-
mo objetivo primordial proporcionar a los ciu-
dadanos el acceso a sus registros culturales y
de información, así como el más amplio acceso
posible a los contenidos informativos y cultura-
les externos, disponibles en el conjunto de servi-
cios de bibliotecas de uso público general.
Artículo 11.- Requisitos de las Bibliotecas de la
Red de Lectura Pública
1. Las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública dis-
pondrán de fondos de carácter general, y ofre-
cerán servicios de información de tipo cultural,
8. artikulua.- Bibliografia-informaziorako irispidea
Kulturaren alorreko eskumena duen sailak bi-
bliografia-informazioa jasotzeko aukera bermatuko die
Euskadiko Liburutegi Sistemako liburutegiei katalogo
kolektibo bat sortuz. Euskadiko Liburutegi Sistemako
liburutegiek, beren aldetik, Euskal Autonomia Erkide-
goko hizkuntza ofizial bien erabilera bermatuko dute,
ematen diren erregelamenduzko xedapenak beteko di-
tuzte eta informazio-trukaketa ahalbidetzeko neurri tek-
nikoak hartuko dituzte.
9. artikulua.- Euskadiko Liburutegi Sisteman sar-
tzearen ondorioak
Euskadiko Liburutegi Sistemako kideek aukera
izango dute politika bateratuak burutzeko, informazioa
trukatzeko, liburutegien arteko maileguak koordina-
tzeko, edukiak sistema digitaletara edo bestelako eus-
karrietara pasatzeko prozesuak planifikatzeko, liburu-
tegi-ikerketak egiteko eta liburutegietan informaziora
sartzeko eta komunikatzeko zerbitzuak garatzeko.
III. TITULUA
EUSKADIKO IRAKURKETA SARE PUBLIKOA
10. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren kon-
tzeptua, egitura eta helburuak
1. Erabilera publiko orokorreko liburutegi-
zerbitzuen multzo antolatua da Euskadiko Ira-
kurketa Sare Publikoa.
2. Hauek dira Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa-
ren partaideak:
a) Udal-liburutegi publikoak.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-
trazioaren liburutegietatik, erabilera pu-
bliko orokorrekoak direnak.
c) Hitzarmen bidez, Irakurketa Sare Publi-
koan sartzen diren erabilera publiko oro-
korreko gainerako liburutegiak.
3. Euskadiko Irakurketa Sare Publikoaren helburu
garrantzitsuena da herritarrei sareko kultura- eta
informazio-erregistroetara sartzeko aukera ema-
tea eta ahalik eta aukera zabalena eskaintzea
erabilera publiko orokorreko kanpoko liburu-
zerbitzuetako informazio- eta kultura-edukietara
sartu ahal izateko.
11. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoko liburute-
giek bete beharreko eskakizunak
1. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek izaera
orokorreko funtsak izango dituzte eta, kultura,
hezkuntza, jolas eta gizarte informazioko zerbi-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7323
educativo, recreativo, y social, de consulta y de
préstamo, y estarán abiertas a todos los ciuda-
danos, sin distinción de edad, raza, sexo, reli-
gión, nacionalidad o clase social.
2. Las bibliotecas de la Red ofrecerán sus presta-
ciones básicas de forma libre y gratuita.
3. Las bibliotecas de la red prestarán servicios di-
ferenciados para adultos y niños.
4. Asimismo, las bibliotecas de la Red tendrán en
cuenta la realidad socio lingüística de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi, prestando sus ser-
vicios en euskera y castellano de conformidad a
lo estipulado en la legislación vigente.
5. Las bibliotecas de la Red deberán prestar espe-
cial atención a las personas, grupos sociales y
zonas geográficas que se encuentran en situa-
ción de desventaja, de manera que se garantice
su efectivo acceso a las mismas. En este sentido
darán respuesta a las necesidades de aquéllos
que tienen dificultades para la lectura, con li-
bros sonoros y otros documentos audiovisuales
o con otros materiales impresos pensados para
facilitar la lectura y arbitrarán los medios nece-
sarios para que las personas impedidas para
asistir a la biblioteca por enfermedad, discapa-
cidad, edad o privación de libertad, tengan ac-
ceso a sus fondos.
Así mismo garantizarán a los inmigrantes el
acceso a la información, así como a los mate-
riales que les ayuden tanto a su integración so-
cial como a preservar su lengua y cultura de
origen. Igualmente se fomentará que se se-
leccionen materiales y se ofrezcan colecciones
en la lengua de los mismos.
6. Los fondos de las bibliotecas de la Red son de
libre acceso y susceptibles de préstamo. No
obstante, cuando sea necesario por razones de
seguridad y conservación, podrá limitarse el
acceso a dichos fondos.
7. Las bibliotecas de la Red deberán contar con un
espacio debidamente acondicionado para ser-
vicios presenciales cuyos requisitos se determi-
narán reglamentariamente.
Artículo 12.- Definición de servicios de las biblio-
tecas integradas en la Red
1. Se consideran servicios de biblioteca:
a) La lectura y consulta en sala de publica-
ciones, monográficas y seriadas, de do-
cumentos electrónicos, audiovisuales y
multimedia.
b) El acceso a la información y referencia
general y local.
tzuak emateaz gain, kontsulta eta mailegu zerbi-
tzuak ere izango dituzte eta herritar guztientzako
egongo dira irekita, horien adina, arraza, se-
xua, erlijioa, nazionalitatea edo gizarte maila
dena dela.
2. Sareko liburutegiek oinarrizko prestazioak modu
librean eta doan emango dituzte.
3. Sareko liburutegiek zerbitzu berezituak eskainiko
dituzte helduentzat eta haurrentzat.
4. Halaber, sareko liburutegiek kontuan izango
dute Euskal Autonomia Erkidegoko egoera so-
ziolinguistikoa eta zerbitzuak euskaraz eta gaz-
telaniaz emango dituzte, indarrean dagoen le-
gerian ezarritakoaren arabera.
5. Sareko liburutegiek arreta berezia eskainiko die-
te desabantaila-egoeran dauden gizarte-talde
eta geografi guneei, beren zerbitzuak eskuratze-
ko benetako aukera izan dezaten. Ildo horreta-
tik, irakurtzeko zailtasunak dituztenen beharrei
erantzuteko neurriak hartuko dituzte eta, horre-
tarako, soinudun liburuak eta ikus-entzunezko
bestelako dokumentuak edo irakurketa errazte-
ko material inprimatuak erabiliko dituzte. Hala-
ber behar diren bitartekoak jarriko dituzte libu-
rutegira joan ezin diren gaixo, minusbaliatu,
adindu edo askatasun-gabetuek funtsak kon-
tsultatzeko aukera izan dezaten.
Era berean, etorkinei gizarteratzeko eta beren
jatorrizko hizkuntza eta kultura gordetzeko ba-
liagarri zaien informazioa eta materialak esku-
ratzeko aukera bermatuko zaie. Gainera, ahale-
ginak egingo dira horien hizkuntzan egindako
materialak aukeratzeko eta bildumak eskaintze-
ko.
6. Sareko liburutegietako funtsak eragozpenik ga-
be kontsultatu ahal izango dira, baita maile-
guan hartu ere. Hala ere, segurtasun eta kon-
tserbazio arrazoiengatik, funtsak ikusteko auke-
ra murriztu egin ahal izango da.
7. Sareko liburutegiek behar bezala egokitutako
espazio bat izango dute bertara joanda ematen
diren zerbitzuetarako. Horien ezaugarriak erre-
gelamenduz zehaztuko dira.
12. artikulua.- Sareko liburutegiek ematen dituz-
ten zerbitzuen definizioa
1. Hauek joko dira liburutegi-zerbitzutzat:
a) Aretoan bertan, argitalpen monografiko
eta seriatuak eta dokumentu elektroni-
koak, ikus-entzunezkoak eta multimediak
irakurri eta kontsultatzea.
b) Informazio eta erreferentzia orokorra eta
tokikoa eskuratzea.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7324
c) El préstamo individual de libros y de
otros materiales.
d) El préstamo interbibliotecario.
e) El acceso a internet y a los servicios de
información en línea.
f) Programas de formación de usuarios.
2. Se consideran servicios básicos:
a) La consulta de las principales obras de
referencia.
b) El préstamo individual de libros y de
otros materiales.
Artículo 13.- Derechos y deberes de los usuarios
de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Euskadi
1. Derechos generales de los usuarios.
1.1. Los usuarios de las bibliotecas de la Red
de Lectura Pública de Euskadi tienen de-
recho a disponer, como mínimo, de los
servicios básicos de biblioteca, instala-
ciones y equipamientos bibliotecarios, así
como del asesoramiento y ayuda necesa-
rios para su utilización, garantizándose:
a) Materiales y servicios adaptados a
colectivos con necesidades espe-
ciales.
b) Acceso a la consulta de materiales
en todo tipo de soporte, incluido
el acceso telemático a redes de
información.
c) Instalaciones y condiciones de
accesibilidad adecuados a la nor-
mativa vigente.
d) La utilización de las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.
1.2. Reglamentariamente se determinará el
horario mínimo y las condiciones gene-
rales de la prestación del servicio biblio-
tecario a efectos de garantizar los dere-
chos de los usuarios Red.
2. Obligaciones generales de los usuarios.
2.1 Los usuarios de la de Red de Lectura Pú-
blica de Euskadi tendrán la obligación
de observar el comportamiento correcto
y adecuado para el buen funcionamiento
de las bibliotecas de la Red, de acuerdo
c) Norbanakoei liburuak eta bestelako ma-
terialak maileguan uztea.
d) Liburutegien arteko maileguak.
e) Internetera eta lineako informazio-zerbi-
tzuetara sartzeko aukera eskaintzea.
f) Erabiltzaileentzako prestakuntza-pro-
gramak.
2. Hauek izango dira oinarrizko zerbitzuak:
a) Erreferentzia-lan nagusiak kontsultatzea.
b) Norbanakoei liburuak eta bestelako ma-
terialak maileguan uztea.
13. artikulua.- Euskadiko Irakurketa Sare Publi-
koko liburutegietako erabiltzaileen eskubideak
eta betebeharrak
1. Erabiltzaileen eskubide orokorrak.
1.1. Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko libu-
rutegien erabiltzaileek eskubidea izango
dute, gutxienez, liburutegietako oinarriz-
ko zerbitzuak, instalazioak eta liburutegi-
ekipamenduak izateko eta horiek erabil-
tzeko aholkuak eta laguntza jasotzeko.
Gainera, honako hauek bermatuko dira:
a) Behar bereziak dituzten kolekti-
boentzako material eta zerbitzu
egokituak.
b) Era guztietako euskarrietan jasota-
ko materialak kontsultatzeko eta
informazio-sare telematikoetara
sartzeko aukera.
c) Indarrean dagoen arautegiari
egokitutako instalazioak eta irisga-
rritasun-baldintzak.
d) Euskal Autonomia Erkidegoko hiz-
kuntza ofizial bien erabilera.
1.2. Gutxieneko ordutegiak eta liburutegi-
zerbitzua emateko baldintza orokorrak
erregelamendu bidez zehaztuko dira, sa-
reko erabiltzaileen eskubideak bermatze-
ko.
2. Erabiltzaileen betebehar orokorrak.
2.1 Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko era-
biltzaileek sareko liburutegiek ondo fun-
tzionatzeko behar den portaera zuzena
eta egokia gordeko dute, betiere, lege
honetan, berori garatzeko araudietan eta
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7325
con lo establecido en esta Ley, sus nor-
mas de desarrollo y en las que dicten los
titulares las bibliotecas, y en particular
las siguientes obligaciones:
a) Respetar los derechos de los de-
más usuarios de la Red de Lectura
Pública de Euskadi, guardando el
debido orden, respeto y compos-
tura.
b) No hacer uso de los centros o ser-
vicios bibliotecarios, sea de mane-
ra presencial o a distancia, para
una finalidad distinta de la de
ejercer su derecho como usuario.
c) Cuidar de los materiales bibliote-
carios, informativos y cualesquiera
otros a los que se acceda.
d) Cuidar de los bienes muebles e
inmuebles de las bibliotecas y ser-
vicios bibliotecarios de la Red.
e) Abonar aquellos servicios no gra-
tuitos que se presten por la Red de
Lectura Pública de Euskadi.
f) Devolver los libros y, en general,
los materiales prestados en las
mismas condiciones en las que los
retiraron en préstamo.
g) Acreditar la condición de usuario
al ser requerido a efecto, tanto
presencialmente como a distan-
cia, por el personal que presta sus
servicios en la Red de Lectura Pú-
blica de Euskadi.
h) Cumplir y respetar las normas de
funcionamiento establecidas en
cada centro o servicio y seguir las
indicaciones órdenes del personal
que presta sus servicios en la Red
de Lectura Pública de Euskadi.
Artículo 14.- Integración de una Biblioteca en la
Red de Lectura Pública
Las Bibliotecas previstas en el artículo 10 párra-
fo 2 apartado 3 se integrarán en la Red de Lectura Pú-
blica de Euskadi, previa verificación de los requisitos
exigidos en la presente Ley y normas de desarrollo, por
Orden del/la Consejero/a del Departamento compe-
tente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, que
se publicará en el BOPV.
liburutegietako titularrek emandakoetan
ezarritakoaren arabera. Zehazki, betebe-
har hauek izango dituzte:
a) Euskadiko Irakurketa Sare Publiko-
ko gainerako erabiltzaileen esku-
bideak errespetatzea eta, ildo
horretatik, ordena, errespetua eta
gizalegea izatea.
b) Liburutegi zentro edo zerbitzuak ez
erabiltzea, ez bertara joanda, ez
urrutitik, erabiltzaile gisa bakoitzak
dituen eskubideak gauzatzeko ez
bada.
c) Erabiltzen diren liburutegi eta in-
formazio materialak eta bestela-
koak zaintzea.
d) Sareko liburutegien eta liburutegi-
zerbitzuen ondasun higigarri eta
higiezinak zaintzea.
e) Euskadiko Irakurketa Sare Publi-
koak eskaintzen dituen zerbitzuak
ordaintzea doakoak ez badira.
f) Maileguan hartutako liburuak eta,
oro har, materialak hartutako bal-
dintza berberetan itzultzea.
g) Euskadiko Irakurketa Sare Publi-
koan diharduten langileek hala
eskatzen diotenean, erabiltzaile-
izaera egiaztatzea, bai bertara
joaten direnean, bai urrutitik
dihardutenean.
h) Zentro edo zerbitzu bakoitzean
ezarritako funtzionamendu-arauak
bete eta errespetatzea eta Euska-
diko Irakurketa Sare Publikoan
diharduten langileen oharrak eta
aginduak betetzea.
14. artikulua.- Liburutegiak Irakurketa Sare Publi-
koan sartzea
Lege honetako 10. artikuluko 2. paragrafoko 3.
puntuan aipatzen diren liburutegiak Eusko Jaurlaritzan
kulturaren alorreko eskumenak dituen saileko burua-
ren agindu baten bitartez sartuko dira Euskadiko Ira-
kurketa Sare Publikoan, betiere, lege honetan eta be-
rori garatzeko arauetan finkatutako eskakizunak bete-
tzen direla egiaztatu ondoren. Sailburuaren agindua
EHAAn argitaratuko da.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7326
Artículo 15.- Condiciones y efectos de la integra-
ción de una Biblioteca en la Red
1. Las Bibliotecas integradas en la Red de Lectura
Pública de Euskadi se ajustarán a los reglamen-
tos dictados por el Gobierno Vasco.
2. La integración de una Biblioteca en la Red de
Lectura Pública da derecho a acceder a los ser-
vicios de apoyo a la lectura pública que preste
el Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco, y que consistirán
básicamente en:
a) Asesoramiento y asistencia en la adquisi-
ción de fondos, así como información
bibliográfica y documental selectiva.
b) Formación y actualización del personal.
c) Tratamiento de fondos duplicados y so-
brantes.
d) Apoyo técnico a las bibliotecas.
3. El Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco establecerá pro-
gramas de ayudas y servicios a las bibliotecas,
principalmente para la organización de redes
informáticas, campañas de fomento de la lectu-
ra y uso de las bibliotecas, dotación de fondos,
o de otra naturaleza.
4. Las Bibliotecas integradas en la Red de Lectura
Pública gozarán de prioridad en el acceso a las
ayudas que en materia bibliotecaria se arbitren
por el Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco.
5. El Departamento del Gobierno Vasco compe-
tente en materia de Cultura, en cooperación
con las Bibliotecas integradas en la Red de Lec-
tura Pública, arbitrará, en el marco del Mapa
de Lectura Pública, los mecanismos necesarios
para el desarrollo de una catalogación centrali-
zada.
Artículo 16.- Inspección de la Red de Lectura Pú-
blica
Los centros integrados en la Red de Lectura Pú-
blica tienen el deber de facilitar al Departamento com-
petente en materia de Cultura del Gobierno Vasco la
información que les solicite para comprobar el cumpli-
miento de la normativa vigente, y permitirán el acceso
y la actuación de los técnicos del Departamento de
Cultura.
Artículo 17.- Registro de las Bibliotecas de la Red
de Lectura Pública
El Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco llevará un registro actuali-
15. artikulua.- Liburutegiak sarean sartzeko bal-
dintzak eta horren ondorioak
1. Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburute-
giek Eusko Jaurlaritzak emandako erregelamen-
duak bete beharko dituzte.
2. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek eskubi-
dea izango dute Eusko Jaurlaritzan kulturaren
alorreko eskumenak dituen sailak liburutegietan
irakurzaletasuna bultzatzeko ematen dituen zer-
bitzuak jasotzeko. Hauek izango dira:
a) Funtsak eskuratzeko orduan aholkuak eta
laguntza ematea eta informazio biblio-
grafiko eta dokumental hautatua eskain-
tzea.
b) Langileak prestatzea eta egunera jartzea.
c) Bikoiztuta edo soberan dauden funtsen
tratamendua.
d) Liburutegiei laguntza teknikoa ematea.
3. Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume-
nak dituen sailak laguntza-programak eta zer-
bitzuak jarriko ditu liburutegientzat, bereziki in-
formatika-sareak osatzeko, irakurzaletasuna eta
liburutegien erabilera sustatzeko kanpainak an-
tolatzeko, funtsak eskuratzeko eta beste helburu
batzuetarako.
4. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek lehenta-
suna izango dute Eusko Jaurlaritzan kulturaren
alorreko eskumenak dituen sailak liburutegien
alorrerako ematen dituen laguntzak eskuratze-
ko.
5. Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume-
nak dituen sailak, Irakurketa Publikoko Sarean
dauden liburutegiekin lankidetzan, katalogazio
zentralizatua egiteko mekanismoak jarriko ditu
Irakurketa Publikoko Maparen esparruan.
16. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren ikus-
kapena
Irakurketa Sare Publikoko zentroek nahitaez
eman behar diote Eusko Jaurlaritzan kulturaren alo-
rreko eskumenak dituen sailari eskatutako informazioa,
indarrean dagoen araudia betetzen duten egiazta-
tzeko. Ildo horretatik, ez dute eragozpenik jarriko Kul-
tura Saileko teknikariak sartzeko eta beren lana egi-
teko.
17. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoko liburute-
gien Erregistroa
Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume-
nak dituen sailak Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7327
zado de las bibliotecas que constituyen la Red de Lec-
tura Pública de Euskadi, cuya organización y funciona-
miento se desarrollará reglamentariamente.
Artículo 18.- Mapa de la Red de Lectura Pública
de Euskadi
1. El Mapa de la Red de Lectura Pública es un ins-
trumento de planificación bibliotecaria estraté-
gica y operativa en el que se recogen las Biblio-
tecas pertenecientes a la Red de Lectura Pública
de Euskadi, las necesidades de lectura pública y
los módulos del servicio correspondientes a los
distintos núcleos de población.
2. El Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco, previa consulta al
Consejo Asesor de Bibliotecas, aprobará y
mantendrá actualizado el Mapa de la Red.
3. El Mapa de la Red de Lectura Pública determi-
nará diversas áreas de lectura e identificará las
bibliotecas de la Red analizando los servicios
que éstas deben prestar y las necesidades de
financiación.
Artículo 19.- Personal de la Red de Lectura Públi-
ca de Euskadi
1. Las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública
contarán con el personal adecuado, con la cali-
ficación y el nivel técnico que exijan las funcio-
nes que tenga asignadas conforme al Mapa de
Lectura Pública.
2. Las condiciones profesionales del personal téc-
nico de las Bibliotecas de la Red se determina-
rán por reglamento.
Artículo 20.- Catálogo Colectivo de la Red de Lec-
tura Pública
El Departamento competente en materia de
Cultura del Gobierno Vasco, para garantizar los crite-
rios de la catalogación unificada y compartida de to-
dos los fondos de las bibliotecas integradas en la Red
de Lectura Pública de Euskadi y el conocimiento mutuo
de sus fondos, coordinará y gestionará el Correspon-
diente Catálogo Colectivo.
Artículo 21.- Organización de la red de Lectura
Pública
1. Según su ámbito de actuación las Bibliotecas y
servicios bibliotecarios de la Red podrán ser:
a) Bibliotecas centrales urbanas.
b) Bibliotecas locales.
c) Servicios bibliotecarios móviles.
d) Centros de apoyo a la lectura pública.
osatzen duten liburutegien erregistro eguneratua
izango du. Horren antolaketa eta funtzionamendua
erregelamendu bidez arautuko da.
18. artikulua.- Euskadiko Irakurketa Sare Publi-
koaren mapa
1. Irakurketa Sare Publikoaren Mapa liburutegi-
plangintza estrategiko eta operatiborako tresna
da, bertan jasotzen baitira Euskadiko Irakurketa
Sare Publikoko liburutegiak, irakurketa publi-
koaren beharrak eta herrigune bakoitzari da-
gozkion zerbitzu-moduluak.
2. Eusko Jaurlaritzan Kulturaren alorreko eskume-
nak dituen sailak, Liburutegien Aholku Batzor-
deari kontsultatu ondoren, Sarearen Mapa
onartuko du eta eguneratuta izango du.
3. Irakurketa Sare Publikoaren Mapak irakurketa-
alor desberdinak zehaztu eta sareko liburutegiak
identifikatuko ditu. Ildo horretatik, liburutegiek
eman behar dituzten zerbitzuak eta horien fi-
nantziazio-beharrak aztertuko ditu.
19. artikulua.- Euskadiko Irakurketa Sare Publi-
koko langileak
1. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek langile
egokiak izango dituzte, hau da, nork bere zere-
ginak betetzeko behar duen kalifikazio eta mai-
la teknikoa izango du, betiere, Irakurketa Sare
Publikoaren Maparen arabera.
2. Sareko liburutegietako langile teknikoen lanbi-
deko baldintzak erregelamendu bidez zehaztuko
dira.
20. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren Kata-
logo Kolektiboa
Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburutegie-
tako funtsen katalogazio bateratu eta partekatua egi-
teko irizpideak bermatzeko eta liburutegiok batak bes-
teen funtsak ezagutzen dituztela ziurtatzeko, Eusko
Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumenak dituen sai-
lak Katalogo Kolektiboa koordinatu eta kudeatuko du.
21. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren anto-
laketa
1. Zein arlotan diharduten kontuan hartuta, Sareko
liburutegi eta liburutegi-zerbitzuak mota haueta-
koak izan daitezke:
a) Hiri-liburutegi nagusiak.
b) Herrietako liburutegiak.
c) Liburutegi-zerbitzu mugikorrak.
d) Irakurzaletasun publikoa bultzatzeko zen-
troak.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7328
2. Los municipios de más de 30.000 habitantes
dispondrán de bibliotecas centrales urbanas,
que ejercerán una labor de coordinación de sus
bibliotecas y servicios bibliotecarios de su térmi-
no municipal.
3. Los municipios de más de 5.000 habitantes dis-
pondrán de bibliotecas locales. El Gobierno
Vasco velará para que los municipios de entre
3.000 a 5.000 habitantes dispongan de biblio-
tecas locales y, en su caso, promoverá en muni-
cipios de población inferior su agrupación a los
efectos de prestar el servicio de biblioteca.
4. Servicios bibliotecarios móviles.
En los términos y condiciones que se señalen en
el Mapa de Lectura Pública los servicios biblio-
tecarios móviles tienen como finalidad garanti-
zar el acceso a la información y ofrecer servicio
de lectura pública en aquellas zonas o localida-
des donde se carezca de un servicio estático.
5. Centros de apoyo a la lectura pública.
Tendrán la consideración de Centros de apoyo
a la lectura pública, aquellos que se prestan en
municipios que no están obligados al manteni-
miento de un servicio de biblioteca.
TÍTULO IV
LA BIBLIOTECA DE EUSKADI
Artículo 22.- Definición
1. La Biblioteca de Euskadi, cabecera del Sistema,
es la encargada de recoger, conservar y difun-
dir la producción bibliográfica en cualquier tipo
de soporte de las obras editadas o producidas
en Euskadi, y las relacionadas con el ámbito
lingüístico del euskera, en especial las obras
creadas por autores vascos y las obras creadas
en euskera, y a tal efecto se coordinará y com-
plementará con el resto de instituciones públi-
cas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
concurrentes en este ámbito.
2. La Biblioteca de Euskadi velará, junto con otras
instituciones dedicadas a este fin, por la conser-
vación y la difusión del patrimonio bibliográfico
de Euskadi, que comprende, además de las
obras descritas en el apartado 1, las obras bi-
bliográficas que se hallan en Euskadi que tienen
valores históricos o culturales relevantes, de
acuerdo con lo que establece la legislación so-
bre patrimonio cultural.
3. La Biblioteca de Euskadi se constituye como
centro de consulta y de investigación internacio-
nal de la cultura vasca.
4. La Biblioteca de Euskadi se constituye en sede
del patrimonio digital vasco.
2. Hogeita hamar mila biztanletik gorako udale-
rriek hiri-liburutegi nagusiak izango dituzte.
Horiek udalerriko beren liburutegi eta liburute-
gi-zerbitzuak koordinatuko dituzte.
3. Bost mila biztanletik gorako udalerriek herriko
liburutegiak izango dituzte. Eusko Jaurlaritzak
ahaleginak egingo ditu 3.000 eta 5.000 biztan-
le arteko udalerriek herrietako liburutegia izan
dezaten eta, hala badagokio, biztanle gutxiago-
ko herriak biltzea sustatuko du, liburutegi-
zerbitzua eman ahal izan dezaten.
4. Liburutegi-zerbitzu mugikorrak.
Liburutegi-zerbitzu mugikorren helburua da in-
formazioa jasotzeko aukera bermatzea eta zer-
bitzu egonkorra ez duten herrietan edo ingurue-
tan irakurketa publikoko zerbitzua eskaintzea,
betiere, Irakurketa Sare Publikoaren Mapan ze-
haztutako moduan eta baldintzetan.
5. Irakurzaletasun publikoa bultzatzeko zentroak.
Liburutegi-zerbitzu bat izatera behartuta ez dau-
den udalerrietan irakurzaletasun publikoa sus-
tatzeko sortutako zentroak dira irakurzaletasun
publikoa bultzatzeko zentroak.
IV. TITULUA
EUSKADIKO LIBURUTEGIA
22. artikulua.- Definizioa
1. Euskadiko Liburutegia Sistemaren buru izango
da eta bera arduratuko da Euskadin argitaratu
edo ekoiztutako lanak eta euskararen hizkuntza
eremuarekin erlazionatutakoak –bereziki euskal
idazleek sortutakoak eta euskaraz egindakoak–
bildu, kontserbatu eta zabaltzeaz, euskarria de-
na dela. Horretarako, Euskal Autonomia Erkide-
goan alor honetan diharduten gainerako era-
kunde publikoekin koordinatuko da, horiek osa-
garri izango dituelarik.
2. Euskadiko Liburutegiak Euskadiko bibliografia-
ondarea kontserbatu eta zabalduko du, horre-
tan diharduten beste erakundeekin batera. Bi-
bliografia horren barruan sartzen dira, 1. para-
grafoan deskribatutako lanez gain, Euskadin
egonik kultura- edo historia-balio nabarmenak
dituzten bibliografia-lanak, kultura-ondarearen
inguruko legedian ezarritakoaren arabera.
3. Euskadiko Liburutegia euskal kultura ikertzeko
nazioarteko kontsulta-zentroa izango da.
4. Euskadiko Liburutegia euskal ondare digitalaren
egoitza izango da.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7329
Artículo 23.- Naturaleza, estructura y funciona-
miento
La Biblioteca de Euskadi es un organismo autó-
nomo adscrito al Departamento del Gobierno Vasco
competente en materia de Cultura, cuya estructura y
funcionamiento se determinará legalmente.
Artículo 24.- Funciones
1. La Biblioteca de Euskadi ejerce en todo el terri-
torio de la Comunidad Autónoma las funciones
siguientes:
a) Recoger, conservar y difundir todas las
obras editadas o producidas en Euskadi.
Con esta finalidad es receptora del De-
pósito Bibliográfico de Euskadi.
b) Recoger, conservar y difundir todas las
obras creadas en euskera y las relacio-
nadas con el ámbito lingüístico del eus-
kera.
c) Coordinar con otras instituciones la ad-
quisición, conservación y difusión de las
obras relacionadas con Euskadi, referi-
das a ella o creadas por autores vascos.
d) Disponer de los mecanismos adecuados
para garantizar la creación, preserva-
ción, difusión y acceso al patrimonio di-
gital vasco.
e) Fomentar programas de cooperación en
materia de patrimonio digital.
f) Coordinar la elaboración de la Biblio-
grafía Vasca, en colaboración con otras
instituciones.
g) Velar en colaboración con otras institu-
ciones por la conservación del patrimo-
nio bibliográfico vasco en cualquier tipo
de soporte.
h) Coordinar la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico en
colaboración con el Departamento del
Gobierno Vasco competente en materia
de Cultura.
i) Prestar los servicios de apoyo para la
protección del patrimonio bibliográfico
de Euskadi, y especialmente los servicios
de restauración, reproducción y gestión
de obras duplicadas y sobrantes.
j) Constituirse en depositaria de fondos
procedentes de otras bibliotecas vascas.
23. artikulua.- Izaera, egitura eta funtzionamen-
dua
Euskadiko Liburutegia Eusko Jaurlaritzan kultu-
raren alorreko eskumenak dituen sailari atxikitako era-
kunde autonomoa da. Egitura eta funtzionamendua
legez zehaztuko dira.
24. artikulua.- Funtzioak
1. Euskadiko Liburutegiak zeregin hauek izango
ditu Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde
osoan:
a) Euskadin argitaratu edo ekoiztutako lan
guztiak bildu, kontserbatu eta zabaltzea.
Helburu hori lortzeko, bera izango da
Euskadiko Bibliografia Gordailuaren ja-
sotzaile.
b) Euskaraz idatzitako edo euskararen hiz-
kuntza-esparruarekin erlazionatutako la-
nak bildu, kontserbatu eta zabaltzea.
c) Euskadirekin erlazionatutako lanak, Eus-
kadiri buruzkoak edo euskal egileek ida-
tzitakoak eskuratzeko, kontserbatzeko eta
zabaltzeko lanak beste erakunde batzue-
kin koordinatzea.
d) Euskal ondare digitala sortu, babestu,
zabaldu eta kontsulta daitekeela berma-
tzeko mekanismo egokiak jartzea.
e) Ondare digitalaren alorrean, lankidetza-
programak sustatzea.
f) Beste erakunde batzuekin batera, Euskal
Bibliografia egiteko lanak koordinatzea.
g) Euskal bibliografia-ondarea kontserba-
tzeko lanetan, beste erakunde batzuekin
lankidetzan aritzea, ondare horren eus-
karria dena dela.
h) Bibliografia Ondarearen Katalogo Kolek-
tiboa osatzeko lanak koordinatzea Eusko
Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume-
nak dituen sailarekin batera.
i) Euskadiko bibliografia-ondarea babeste-
ko laguntza-zerbitzuak ematea, bereziki,
zaharberritzeko, erreproduzitzeko eta ko-
piak eta soberan dauden lanak kudea-
tzeko zerbitzuak.
j) Beste euskal liburutegietatik datozen fun-
tsen gordetzaile izatea.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7330
k) Liderar la investigación sobre técnicas
bibliotecarias y documentales, en cola-
boración con otros sistemas documenta-
les.
2. La Biblioteca de Euskadi adaptará las normas
bibliográficas internacionales, u otros estánda-
res para la gestión de la información y, en su
caso, elaborará las normas que han de regir la
catalogación de todo el Sistema Bibliotecario
de Euskadi, contemplando tanto la cataloga-
ción en euskera como en castellano. La Biblio-
teca de Euskadi supervisará, validará y unificará
en un solo listado el catálogo de autoridades.
Artículo 25.- Coordinación con otros centros
1. La Biblioteca de Euskadi mantendrá relaciones
de colaboración y coordinación con otros cen-
tros que dispongan de fondos de interés biblio-
gráfico.
2. La Biblioteca de Euskadi en el desarrollo de sus
funciones cooperará con el resto de elementos
del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
TÍTULO V
DEPÓSITO BIBLIOGRÁFICO DE EUSKADI
Artículo 26.- Obra bibliográfica
1. Tiene la consideración de obra bibliográfica to-
da obra presentada para su uso o difusión, tan-
to en formato analógico como digital, en so-
porte papel, electrónico u otro cualquiera que
sea su formato en el futuro, y en particular, las
siguientes:
a) Los documentos como libros y el material
similar a ellos como opúsculos, folletos y
otros documentos unitarios, incluidos los
electrónicos, tanto si se publican en uno
o varios volúmenes como en fascículos o
entregas.
b) Las publicaciones periódicas, incluidas
las electrónicas, tales como diarios, se-
manarios, revistas, boletines y otros do-
cumentos editados a intervalos regulares
o irregulares, en serie continua, con un
mismo título y una numeración consecu-
tiva.
2. A los efectos del Depósito bibliográfico de Eus-
kadi, regulado en esta Ley, tendrán la misma
consideración de obra bibliográfica las partitu-
ras musicales, las obras gráficas, fotográficas,
los mapas y planos, obras sonoras, audiovisua-
les, y cinematográficas, multimedia, etc. cual-
quiera que sea el procedimiento técnico de pro-
ducción, edición o difusión. Quedan exceptua-
dos el material de oficina y los impresos de ca-
rácter social o de carácter comercial sin graba-
k) Beste dokumentu-sistema batzuekin lan-
kidetzan, liburutegi eta dokumentu tekni-
kei buruzko ikerketen aitzindari izatea.
2. Euskadiko Liburutegiak nazioarteko bibliografia-
arauak edota informazioa kudeatzeko bestelako
estandarrak egokituko ditu eta, hala badagokio,
Euskadiko Liburutegi Sistema osoa katalogatze-
ko arauak egingo ditu, kontuan hartuta hala
euskarazko nola gaztelaniazko katalogazioa.
Euskadiko Liburutegiak autoritateen katalogoa
ikuskatu, baliozkotu eta zerrenda bakarrean ba-
teratuko du.
25. artikulua.- Beste zentro batzuekin koordina-
tzea
1. Euskadiko Liburutegiak lankidetza eta koordina-
zio harremanak izango ditu bibliografia-inte-
reseko funtsak dituzten beste zentro batzuekin.
2. Bere zereginak burutzeko orduan, Euskadiko Li-
burutegiak Euskadiko Liburutegi Sistemako gai-
nerako elementuekin lankidetzan jardungo du.
V. TITULUA
EUSKADIKO BIBLIOGRAFIA GORDAILUA
26. artikulua.- Bibliografia-lanak
1. Erabiltzeko edo zabaltzeko aurkeztutako lan
guztiak izango dira bibliografia-lan, berdin de-
larik horien formatua analogikoa edo digitala
den eta euskarria papera, elektronikoa edo ge-
rora ezar dadin beste edozein den. Bereziki
hauek joko dira bibliografia-lantzat:
a) Liburuak eta antzeko materialak, hala
nola, opuskuluak, liburuxkak eta gaine-
rako dokumentu unitarioak, elektroni-
koak barne, hala liburuki bakarrean nola
faszikuluetan edo emanalditan argitara-
tuak.
b) Aldizkako argitalpenak, elektronikoak
barne, hau da, egunkariak, astekariak,
aldizkariak, buletinak eta aldiro edo noiz-
behinka, serie etengabean, izenburu ber-
berarekin eta elkarren segidako zenba-
kiekin argitaratzen diren dokumentuak.
2. Lege honetan arautzen den Euskadiko Biblio-
grafia Gordailuari begira, bibliografia-lantzat
joko dira honako hauek ere: musika-partiturak;
lan grafikoak; argazki-lanak; mapak eta pla-
noak; soinuzko, ikus-entzunezko, zinemako eta
multimediako lanak eta abar; ekoizteko, edita-
tzeko edo zabaltzeko prozedura teknikoa dena
dela. Kanpo gelditzen dira arte-grabaturik edo
azalpen-testu tekniko edo literariorik ez duten
bulego-materialak eta gizarte edo merkataritza
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7331
dos artísticos ni textos explicativos de tipo técni-
co o literario.
Artículo 27.- Depósito bibliográfico de Euskadi
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por Depó-
sito bibliográfico de Euskadi el que se constituye
con el fin de recoger y conservar ejemplares de
toda la producción bibliográfica de Euskadi y la
relacionada con el ámbito lingüístico del euske-
ra en la Biblioteca de Euskadi y/o centros depo-
sitarios que se determinen en las normas de de-
sarrollo de la presente Ley.
2. El Depósito bibliográfico de Euskadi se consti-
tuirá mediante la entrega de los bienes que en
esta Ley se establecen.
3. Reglamentariamente se determinarán las condi-
ciones y el número de ejemplares a depositar.
Artículo 28.- Centros depositarios
La Biblioteca de Euskadi para todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el centro
en el que se ha de constituir el Depósito bibliográfico
de Euskadi, sin perjuicio de aquellos otros centros o
servicios que se determinen mediante Orden del titular
del Departamento del Gobierno Vasco competente en
materia de Cultura.
Artículo 29.- Bienes sujetos a Depósito bibliográfi-
co de Euskadi
1. En concepto de depósito bibliográfico de Eus-
kadi, deberán depositarse los siguientes tipos
de bienes:
a) Los que tengan la consideración de obra
bibliográfica conforme al artículo 26 de
esta Ley, impresos, grabados, producidos
o editados en Euskadi.
b) Los citados en el apartado anterior, im-
presos, grabados, producidos o editados
fuera de Euskadi por una institución pú-
blica vasca, o por una persona física o
jurídica con domicilio en el País Vasco
que haya obtenido para su realización
subvenciones o ayudas públicas o disfru-
tado de beneficios fiscales de cualquier
naturaleza, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.
2. En los casos de duda la Biblioteca de Euskadi
determinará la obligatoriedad o no de constituir
el depósito, de acuerdo con lo dispuesto en es-
te artículo.
Artículo 30.- Depósito voluntario de patrimonio
bibliográfico
1. Aquellos bienes que conforme a la presente ley
no estén sujetos a depósito obligatorio podrán
izaerako inprimakiak.
27. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailua
1. Lege honen ondorioetarako, Euskadiko Biblio-
grafia Gordailua Euskadiko bibliografia-
ekoizpen osoaren aleak eta euskararen hizkun-
tza eremuarekin erlazionatutakoak jaso eta
kontserbatzeko sortutakoa da. Gordailua Eus-
kadiko Liburutegian eta/edo lege hau garatzeko
arauetan finkatutako zentroetan egingo da.
2. Euskadiko Bibliografia Gordailua lege honetan
ezartzen diren ondasunak entregatuz egingo da.
3. Entregatu beharreko aleen kopurua eta baldin-
tzak erregelamenduz ezarriko dira.
28. artikulua.- Gordailurako zentroak
Euskadiko Bibliografia Gordailua Euskadiko Li-
burutegian egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko
lurralde osoan. Hala ere, Eusko Jaurlaritzan kulturaren
alorreko eskumenak dituen saileko buruak beste zentro
edo zerbitzu batzuk ere ezar ditzake horretarako
agindu bidez.
29. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailuan
jaso behar diren ondasunak
1. Euskadiko Bibliografia Gordailuan ondasun
hauek jaso behar dira:
a) Lege honetako 26. artikuluaren arabera
bibliografia-lantzat jotzen direnak, Euska-
din ekoiztu, argitaratu, inprimatu edo
grabatu badira.
b) Aurreko paragrafoan aipatutakoak, bal-
din eta, Euskaditik kanpo inprimatu, gra-
batu, ekoiztu edo argitaratuak izan arren,
euskal erakunde publiko batek edo
egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan
duen pertsona fisiko edo juridiko batek
egin baditu eta, horretarako, diru-
laguntza edo laguntza publikoak jaso ba-
ditu edo edozein eratako onura fiskalak
izan baditu, erregelamenduz ezartzen de-
naren arabera.
2. Zalantzarik badago, Euskadiko Liburutegiak ze-
haztuko du gordailua nahitaez egin behar den
ala ez, artikulu honetan ezarritakoaren arabera.
30. artikulua.- Bibliografia-ondarea borondatez
gordailatzea
1. Lege honen arabera nahitaez gordailatu behar
ez diren ondasunen kasuan, borondatez gordai-
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7332
ser objeto de depósito voluntario previa solici-
tud a la Biblioteca de Euskadi. Transcurridos
seis meses desde que se presentó la solicitud sin
que se hubiera notificado resolución expresa, el
interesado podrá entenderla desestimada.
2. El procedimiento y los requisitos del depósito
voluntario de patrimonio bibliográfico se regu-
larán reglamentariamente.
3. Los bienes objeto de depósito se regirán en de-
fecto de regulación específica por las normas
del depósito obligatorio.
Artículo 31.- Sujetos obligados a constituir el De-
pósito bibliográfico de Euskadi
Los sujetos obligados a la constitución del de-
pósito serán los impresores en el caso de obras impre-
sas y los productores para el resto de las obras.
Artículo 32.- Plazo y lugar de entrega de los bie-
nes del Depósito bibliográfico de Euskadi
1. Los bienes integrantes del depósito obligatorio
se entregarán en el plazo máximo de tres me-
ses, a contar desde que la obra objeto de de-
pósito esta concluida.
2. Los bienes se entregarán en la Biblioteca de
Euskadi o centros depositarios previstos en el
artículo 28.
Artículo 33.- Acceso a los fondos de Depósito bi-
bliográfico de Euskadi
El desarrollo reglamentario de esta Ley fijará las
condiciones de acceso a los fondos del Depósito Bi-
bliográfico de Euskadi.
TÍTULO VI
FONDOS DE INTERÉS NACIONAL
Artículo 34.- Declaración de fondos de interés na-
cional
Podrán declararse de interés nacional los fon-
dos bibliográficos que tienen un valor cultural especial
integrado en bibliotecas. Dichos bienes se regirán por
lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco
para los bienes muebles calificados.
Artículo 35.- Efectos de la declaración
1. La declaración de fondos de interés nacional
conlleva para los titulares de la biblioteca en la
que están custodiados, además de las obliga-
ciones fijadas en la legislación sobre patrimonio
cultural, las obligaciones siguientes:
a) Colaborar con la Biblioteca de Euskadi
para su catalogación y su inclusión en el
catálogo del patrimonio bibliográfico co-
rrespondiente.
latu ahal izango dira Euskadiko Liburutegiari es-
kabidea eginda. Eskabidea egin eta sei hilabe-
teko epean erantzunaren berariazko jakinaraz-
penik egin ez bada, interesatuak eskabidea
ukatutzat jo dezake.
2. Bibliografia-ondarearen borondatezko gordailu-
rako prozedura eta baldintzak erregelamenduz
arautuko dira.
3. Berariazko araudirik ez dagoen bitartean, gor-
dailatutako ondasunei nahitaezko gordailuaren
arauak aplikatuko zaizkie.
31. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailua
nortzuek egin behar duten
Inprimatutako lanen kasuan, inprimatzaileek
egin behar dute gordailua; bestelako lanen kasuan,
berriz, ekoizleek.
32. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailuko
ondasunak entregatzeko epea eta tokia
1. Nahitaezko gordailurako ondasunak hiru hila-
beteko epean entregatuko dira, gordailatu be-
harreko lana amaitzen denetik kontatuta.
2. Ondasunak Euskadiko Liburutegian edo 28. ar-
tikuluan adierazitako gordailu-zentroetan entre-
gatuko dira.
33. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailuko
funtsetarako sarbidea
Lege hau garatzeko erregelamenduetan finka-
tuko dira Euskadiko Bibliografia Gordailuko funtsak
kontsultatzeko baldintzak.
VI. TITULUA
INTERES NAZIONALEKO FUNTSAK
34. artikulua.- Interes nazionaleko funtsen aitor-
pena
Liburutegietan integratutako kultura-balio bere-
ziko bibliografia-funtsak jo ahal izango dira nazio inte-
resekotzat. Ondasun horiei, Euskal Kultura Ondarea-
ren Legean sailkatutako ondasun higigarrietarako xe-
datutakoa aplikatuko zaie.
35. artikulua.- Aitorpenaren ondorioak
1. Ondasun bat nazio interesekotzat jotzen bada,
ondasun hori dagoen liburutegiko titularrek be-
tebehar hauek izango dituzte kultura ondarea-
ren legerian ezarritakoez gain:
a) Euskadiko Liburutegiarekin batera lan
egitea ondasuna katalogatzeko eta bi-
bliografia-ondarearen dagokion katalo-
goan sartzeko.
VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006
7333
b) Colaborar con la Biblioteca de Euskadi
para su conservación y difusión.
2. Para el cumplimiento de las obligaciones que
establece el apartado 1, los titulares de las bi-
bliotecas recibirán el apoyo técnico y económi-
co de la Biblioteca de Euskadi.
Artículo 36.- Normas en materia de conservación
y reproducción
1. Las bibliotecas de Euskadi velarán por la con-
servación y protección de aquellos de sus fon-
dos que sean de interés nacional de conformi-
dad a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cul-
tural Vasco.
2. La reproducción o conversión requerirá la pre-
via notificación a la Biblioteca de Euskadi a
efectos de que ésta establezca las condiciones
de seguridad necesarias.
3. Aquellas bibliotecas que dispongan de fondos
antiguos, especializados, raros o valiosos y no
dispongan de medios para la conservación y la
evaluación de los mismos podrán recurrir a la
Biblioteca de Euskadi para su apoyo y orienta-
ción.
TÍTULO VII
CONSEJO ASESOR DE BIBLIOTECAS
Artículo 37.- Consejo Asesor de Bibliotecas
1. Se crea el Consejo Asesor de Bibliotecas de
Euskadi como órgano consultivo de carácter
técnico del Gobierno Vasco en los asuntos rela-
cionados con la presente Ley y sus desarrollos.
2. El Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi ac-
tuará como órgano de información, consulta y
asesoramiento del Sistema e informará, con ca-
rácter preceptivo, las propuestas de normas re-
glamentarias de las Bibliotecas.
3. Serán funciones del Consejo Asesor de Bibliote-
cas:
a) Actuar como órgano de información,
consulta y asesoramiento del Sistema Bi-
bliotecario Vasco.
b) Proponer al Departamento competente
en materia de bibliotecas la adopción de
las medidas para el mejor cumplimiento
de los fines del Sistema.
c) Conocer e informar los planes que se re-
fieran al Sistema Bibliotecario Vasco.
b) Euskadiko Liburutegiarekin batera lan
egitea ondasuna kontserbatu eta zabal-
tzeko.
2. Lehenengo paragrafoan ezarritako betebeha-
rrak betetzeko, liburutegiko titularrek Euskadiko
Liburutegiaren laguntza tekniko eta ekonomikoa
izango dute.
36. artikulua.- Materiala kontserbatu eta errepro-
duzitzeko arauak
1. Euskadiko liburutegiak arduratuko dira dauzka-
ten nazio intereseko funtsak kontserbatu eta ba-
besteaz, Euskal Kultura Ondarearen Legean
ezarritakoaren arabera.
2. Ondasuna erreproduzitu edo konbertitu nahi
izanez gero, aldez aurretik Euskadiko Liburute-
giari jakinaraziko zaio, segurtasun neurriak jar
ditzan.
3. Antzinako funtsak edo funts espezializatu, arraro
edo baliotsuak dituzten liburutegiek, horiek
kontserbatu eta ebaluatzeko bitartekorik ez ba-
dute, Euskadiko Liburutegira jo dezakete lagun-
tza eta orientabide bila.
VII. TITULUA
LIBURUTEGIEN AHOLKU BATZORDEA
37. artikulua.- Liburutegien Aholku Batzordea
1. Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea sor-
tzen da Eusko Jaurlaritzaren izaera teknikoko
organo aholku-emaile izan dadin lege honi eta
berorren garapenari lotutako gaietan.
2. Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea Siste-
maren informazio, kontsulta eta aholku orga-
noa izango da eta Liburutegien erregelamendu
proposamenei buruzko irizpena emango du
halabeharrez.
3. Hauek izango dira Liburutegien Aholku Batzor-
dearen funtzioak:
a) Euskal Liburutegi Sistemaren informazio,
kontsulta eta aholkularitza organo izatea.
b) Liburutegi-alorreko eskumenak dituen
sailari neurriak proposatzea Sistemaren
helburuak hobeto betetzeko.
c) Euskadiko Liburutegi Sistemari buruzko
planak ezagutzea eta horiei buruzko iriz-
pena ematea.
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar
BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar

Más contenido relacionado

Más de Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“

Atrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortalAtrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortal
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARESPABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutosPablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo IbarFomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerteEl PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUAFRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo IbarLos parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo IbarEl PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paisesMas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y LarrañagaEl PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...
Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...
Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
La familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocional
La familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocionalLa familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocional
La familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocional
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Los familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el Parlamento
Los familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el ParlamentoLos familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el Parlamento
Los familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el Parlamento
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 
Candido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerte
Candido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerteCandido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerte
Candido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerte
Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“
 

Más de Asociación “Pablo Ibar – Juicio Justo“ (20)

Atrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortalAtrapados en una pesadilla judicial mortal
Atrapados en una pesadilla judicial mortal
 
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARESPABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
PABLO IBAR: UNA VIDA POR 300.000 DÓLARES
 
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutosPablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
Pablo Ibar: «libre» durante 60 minutos
 
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo IbarFomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
Fomentan el envio masivo de cartas a EEUU para pedir el indulto de Pablo Ibar
 
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
Un movimiento contra la pena de muerte solicita una audiencia con el Papa par...
 
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerteEl PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
El PNV logra que el Gobierno pague la defensa de los condenados a muerte
 
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
Esperamos que el Supremo de Florida anule la condena a muerte de Pablo antes ...
 
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
Instan a la Diputacion a que colabore en la financiacion de la defensa de Pab...
 
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUAFRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
FRANCISCO LARRAÑAGA EVITA LA PENA DE MUERTE Y CUMPLIRA CADENA PERPETUA
 
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo IbarLos parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
Los parlamentarios vascos se vuelcan en aportar ayudas economicas a Pablo Ibar
 
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo IbarEl PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
El PSOE insta a la Eurocamara a pedir justicia para Pablo Ibar
 
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paisesMas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
Mas de 2.000 personas fueron ejecutadas el año pasado en 22 paises
 
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
El PSE pide al Gobierno Vasco que colabore en la financiacion de la asistenci...
 
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
Florida confirma la pena de muerte de Ibar un mes despues de anularla del pre...
 
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y LarrañagaEl PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
El PNV solicita al Gobierno central que costee la defensa de Ibar y Larrañaga
 
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
En este momento es crucial para Pablo que la gente le escriba cartas y que se...
 
Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...
Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...
Un colectivo malagueño insta a las instituciones a interceder en el caso de P...
 
La familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocional
La familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocionalLa familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocional
La familia de Ibar pide a los vascos ayuda economica y apoyo emocional
 
Los familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el Parlamento
Los familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el ParlamentoLos familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el Parlamento
Los familiares de Pablo Ibar se reunen con el PSE-EE en el Parlamento
 
Candido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerte
Candido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerteCandido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerte
Candido Ibar Padre de Pablo Ibar, condenado a muerte
 

Último

Ciudadanía Digital trasformación digital
Ciudadanía Digital trasformación digitalCiudadanía Digital trasformación digital
Ciudadanía Digital trasformación digital
ValentinaHuacho
 
PDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vf
PDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vfPDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vf
PDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vf
PercyBazanSalas1
 
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDADSISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
KarlaAlfaro41
 
Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...
Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...
Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...
AK47
 
slga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptx
slga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptxslga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptx
slga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptx
KarlaAlfaro41
 
INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓN
INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓNINTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓN
INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓN
Miguel A. Amutio
 
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICASISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA
KarlaAlfaro41
 
etica e integridad en la funcion de la administracion publica
etica e integridad en la funcion de la administracion publicaetica e integridad en la funcion de la administracion publica
etica e integridad en la funcion de la administracion publica
EdsonTorres17
 
gobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
gobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTESgobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
gobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
jesustapiavalladares
 
El Estado constitucional de Derecho en el Peru
El Estado constitucional de Derecho en el PeruEl Estado constitucional de Derecho en el Peru
El Estado constitucional de Derecho en el Peru
carloskozel2024
 

Último (10)

Ciudadanía Digital trasformación digital
Ciudadanía Digital trasformación digitalCiudadanía Digital trasformación digital
Ciudadanía Digital trasformación digital
 
PDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vf
PDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vfPDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vf
PDLC Plan Desarrollo Concertado Longotea al 2030_vf
 
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDADSISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD
 
Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...
Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...
Online Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 ...
 
slga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptx
slga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptxslga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptx
slga MPC APLAO - MODIFICADO 14-07-24.pptx
 
INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓN
INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓNINTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓN
INTEROPERABILIDAD Y DOCUMENTO ELECTRONICO - INTRODUCCIÓN
 
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICASISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA
SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA
 
etica e integridad en la funcion de la administracion publica
etica e integridad en la funcion de la administracion publicaetica e integridad en la funcion de la administracion publica
etica e integridad en la funcion de la administracion publica
 
gobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
gobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTESgobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
gobierno de veracruz ACCIONES AESP SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
 
El Estado constitucional de Derecho en el Peru
El Estado constitucional de Derecho en el PeruEl Estado constitucional de Derecho en el Peru
El Estado constitucional de Derecho en el Peru
 

BOPV Pleno del Parlamento Vasco muestra apoyo a la familia de Pablo Ibar

 • 1. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7308 Pág. 7314 Del patrimonio de Euskadi (Amplia- ción plazo presentación enmiendas) Pág. 7314 De bibliotecas de Euskadi (Admisión a trámite) Pág. 7340 Sobre el Plan Estratégico para el De- sarrollo de la Atención Sociosanitaria en el País Vasco (2005-2008) y su presentación ante el Parlamento Vas- co como comunicación del Gobierno (Acuerdo del Pleno) Pág. 7341 Relativa a la aplicación de la reforma de la OCM del azúcar (Acuerdo del Pleno) 7314 or. Euskadiko ondareari buruzkoa (Zu- zenketak aurkezteko epea luzatzea) 7314 or. Euskadiko liburutegiena (Tramitatzeko onartzea) 7340 or. Euskal Herriko Atentzio Soziosanita- rioaren Garapenerako 2005-2008 aldirako Plan Estrategikoari eta plan hori Eusko Legebiltzarrean Jaurlari- tzaren jakinarazpen gisa aurkezteari buruz (Osoko Bilkuraren erabakia) 7341 or. Azukrearen MABen erreforma apli- katzeari buruz (Osoko Bilkuraren era- bakia) AURKIBIDEA ÍNDICE ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 LEGEGINTZA FUNCIÓN LEGISLATIVA LEGE PROIEKTUAK PROYECTOS DE LEY KONTROL ETA SUSTAPEN POLITIKOA FUNCIÓN DE CONTROL E IMPULSO POLÍTICOS LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENAK PROPOSICIONES NO DE LEY
 • 2. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7309 Pág. 7342 Relativa al sumario 18/98 (Acuerdo del Pleno) Pág. 7343 Relativa a la fiscalización del Plan Ibarretxe (Enmienda. Retirada de firma) Pág. 7343 Relativa a la fiscalización del Plan Ibarretxe (Acuerdo del Pleno) Pág. 7344 En relación con la adaptación del cuadro de enfermedades excluyentes dentro de la Función Pública (Acuerdo del Pleno) Pág. 7345 Sobre el periodo de reflexión de la Unión Europea (Acuerdo de la comi- sión) Pág. 7346 Relativa a la política de dispersión contra las presas y presos políticos vascos (Acuerdo de la comisión) Pág. 7346 A favor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acuer- do de la comisión) Pág. 7347 Relativa a la realización de un ensayo clínico con heroína (Corrección de errores) Pág. 7348 Relativa a la realización en Mutriku de una consulta popular sobre el Plan Especial del Puerto (Enmienda. Corrección de errores) Pág. 7348 Relativa a intervención del lehenda- kari ante el Senado con ocasión de la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña (Retirada) Pág. 7348 Sobre remisión de informes del Con- sejo de Relaciones Laborales (Ad- misión a trámite) Pág. 7349 Osakidetzako zentroen garbitegi-zer- bitzuei buruz (Tramitatzeko onartzea) Pág. 7350 EHAK alderdiaren aurkako auziari buruz (Tramitatzeko onartzea) Pág. 7352 Relativa a la regulación de la edad de pase a la segunda actividad en la Ertzaintza (Admisión a trámite) Pág. 7353 Relativa a ejecución de los acuerdos parlamentarios por los ejecutivos que ha presidido D. Juan José Ibarretxe (Admisión a trámite) Pág. 7354 Relativa a la temporalidad en la Ad- ministración pública (Admisión a trámi- te) 7342 or. 18/98 sumarioari buruz (Osoko Bilku- raren erabakia) 7343 or. Ibarretxe Plana fiskalizatzeari buruz (Zuzenketa. Sinadura kentzea) 7343 or. Ibarretxe Plana fiskalizatzeari buruz (Osoko Bilkuraren erabakia) 7344 or. Funtzio publikora sartzea eragozten duten gaixotasunen zerrenda egoki- tzeari buruz (Osoko Bilkuraren eraba- kia) 7345 or. Europako Batasunaren gogoeta-al- diari buruz (Batzordearen erabakia) 7346 or. Euskal preso politikoen aurka erabil- tzen den dispertsio-politikari buruz (Batzordearen erabakia) 7346 or. Nazio Batuen Erakundeko Giza Esku- bideen Kontseiluaren alde (Batzordea- ren erabakia) 7347 or. Heroinarekin saiakuntza klinikoa egi- teari buruz (Hutsak zuzentzea) 7348 or. Mutrikun Portuko Plan Bereziari bu- ruzko herri-kontsulta egiteari buruz (Zuzenketa. Hutsak zuzentzea) 7348 or. Kataluniako Estatutuaren erreforma- ren tramitazioa dela-eta lehendaka- riak Senatuan hitz egiteari buruz (Erretiratzea) 7348 or. Lan Harremanen Kontseiluak txoste- nak bidaltzeari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7349 or. Sobre los servicios de lavandería de los centros de Osakidetza (Admisión a trámite) 7350 or. Relativa al sumario contra el partido EHAK (Admisión a trámite) 7352 or. Ertzaintzan bigarren jarduerara iga- rotzeko adina arautzeari buruz (Tra- mitatzeko onartzea) 7353 or. Juan José Ibarretxe jauna buru izan duten gobernuek Legebiltzarreko erabakiak gauzatzeari buruz (Trami- tatzeko onartzea) 7354 or. Administrazio publikoko aldi batera- ko enpleguei buruz (Tramitatzeko onar- tzea)
 • 3. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7310 Pág. 7356 En relación con la situación de las la- vanderías de los hospitales de Osaki- detza (Admisión a trámite) Pág. 7357 Relativa al acceso de la juventud al transporte público (Admisión a trámite) Pág. 7360 En apoyo de Pablo Ibar (Acuerdo del Pleno) Pág. 7361 Relativa a la puesta en marcha de la gratuidad de los libros de texto en to- do el País Vasco (Admisión a trámite) Pág. 7363 Relativa a la saturación del tráfico en la Comunidad Autónoma vasca y la implicación del Gobierno Vasco (Ad- misión a trámite) Pág. 7364 Sobre proceso de reflexión abierto en los órganos de diálogo social (Admi- sión a trámite) Pág. 7365 Apirilaren 21ean Irunen gertatuta- koari buruz (Tramitatzeko onartzea) Pág. 7366 Relativa a los homenajes tributados por la ilegal Batasuna a un miembro de su organización recientemente fa- llecido (Admisión a trámite) Pág. 7367 Relativa al plazo de las citas de aten- ción reumatológica en la Comarca Interior (Admisión a trámite) Pág. 7368 Gamesa Aeronautikari emandako la- guntzei buruz (Tramitatzeko onartzea) Pág. 7369 Gamesa Aeronautikaren salmentari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7356 or. Osakidetzako ospitaleetako garbite- gien egoerari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7357 or. Gazteriak garraio publikoa erabili ahal izateari buruz (Tramitatzeko onar- tzea) 7360 or. Pablo Ibarren alde (Osoko Bilkuraren erabakia) 7361 or. Ikasliburuen doakotasuna Euskadi osoan martxan jartzeari buruz (Trami- tatzeko onartzea) 7363 or. Euskal Autonomia Erkidegoko errepi- deetan dagoen saturazioa dela-eta Eusko Jaurlaritzak parte hartzeari bu- ruz (Tramitatzeko onartzea) 7364 or. Gizarte-elkarrizketarako organoetan zabaldutako gogoeta-prozesuari bu- ruz (Tramitatzeko onartzea) 7365 or. Sobre lo acontecido el 21 de abril en Irun (Admisión a trámite) 7366 or. Legez kanpoko Batasunak berriki hil den bere kide bati egindako omenal- diei buruz (Tramitatzeko onartzea) 7367 or. Barrualdeko Eskualdeko atentzio erreumatologikoko ziten epeari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7368 or. Sobre las ayudas concedidas a Ga- mesa Aeronáutica (Admisión a trámite) 7369 or. Sobre la venta de Gamesa Aeronáu- tica (Admisión a trámite) MOZIOAK MOCIONES LEGEBILTZARRAREN ADIERAZPENAK DECLARACIONES INSTITUCIONALES INTERPELAZIOAK INTERPELACIONES OSOKO BILKURAN AHOZ ERANTZUTEKO GALDERAK PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERAK PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
 • 4. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7311 Pág. 7371 Relativa a actuaciones del Departa- mento de Transportes y Obras Públi- cas contra el ruido (Admisión a trámite) Pág. 7372 Relativa al cambio de nombre del hospital de Galdakao (Admisión a trá- mite) Pág. 7373 Relativa a la marcha de las negocia- ciones para la adquisición y emisión del documental "Trece entre mil" (Admisión a trámite) Pág. 7374 Relativa a las cantidades abonadas para incentivar bajas voluntarias en la Ertzaintza (Admisión a trámite) Pág. 7375 Relativa a la gestión del fondo consti- tuido para la previa financiación de la segunda actividad en la Ertzaintza (Admisión a trámite) Pág. 7376 Relativa a la compra de plataformas y locomotoras para el transporte de mercancías (Admisión a trámite) Pág. 7377 Relativa a la política de transporte de mercancías de Euskotren (Admisión a trámite) Pág. 7378 Relativa a las actuaciones de la Er- tzaintza en procesos de cierre o de- salojo de "gaztetxes" (Admisión a trámi- te) Pág. 7379 Relativa a la temporalidad en la Ad- ministración (Admisión a trámite) Pág. 7379 Relativa a las solicitudes de modelo A en los centros educativos del País Vasco (Admisión a trámite) Pág. 7380 Informe "Paz y Convivencia" (Admisión a trámite) Pág. 7448 A fin de que informe sobre la moción aprobada en el Senado en relación con un ensayo clínico con heroína en Euskadi Pág. 7449 Para que informen de la situación de los servicios sociales en la Comuni- dad Autónoma vasca 7371 or. Garraio eta Herri Lan Saila zarataren aurka aurrera eramaten ari den jar- duerei buruz (Tramitatzeko onartzea) 7372 or. Galdakaoko ospitalearen izena alda- tzeari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7373 or. "Trece entre mil" dokumentala eroste- ko eta telebistan emateko negozia- zioen martxari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7374 or. Ertzaintzan borondatezko bajak sus- tatzeko ordaindutako diru kopuruei buruz (Tramitatzeko onartzea) 7375 or. Ertzaintzan bigarren jarduera aldez aurretik finantzatzeko eratutako fun- tsaren kudeaketari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7376 or. Salgaiak garraiatzeko lokomotorrak eta plataformak erosteari buruz (Tra- mitatzeko onartzea) 7377 or. Euskotrenek salgaiak garraiatzeko duen politikari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7378 or. Ertzaintzak gaztetxeak ixteko edo husteko izan dituen esku-hartzeei bu- ruz (Tramitatzeko onartzea) 7379 or. Administrazioko aldi baterako enple- guei buruz (Tramitatzeko onartzea) 7379 or. Euskadiko ikastetxeetan A eredurako dauden eskaerei buruz (Tramitatzeko onartzea) 7380 or. "Bakea eta bizikidetza" txostena (Tra- mitatzeko onartzea) 7448 or. Azalpenak eman ditzan Euskadin heroinarekin saiakuntza klinikoa egi- teari buruz Senatuak onetsitako mo- zioaren gainean 7449 or. Gizarte-zerbitzuek EAEn duten egoe- rari buruzko argibideak eman ditza- ten PLANAK, TXOSTENAK ETA KOMUNIKAZIOAK PLANES, INFORMES Y COMUNICACIONES AGERRALDI ESKEAK SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
 • 5. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7312 Pág. 7449 Para que informe sobre la planifica- ción sanitaria en la comarca de Tolo- saldea Pág. 7449 A fin de que informe sobre el desa- rrollo del Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero Pág. 7450 Gurokelari buruz (Tramitatzeko onar- tzea) Pág. 7451 Gamesa Aeronautikari buruz (Trami- tatzeko onartzea) Pág. 7452 Relativa al informe sobre hábitos de lectura y compra de libros 2005 (Admisión a trámite) Pág. 7453 Relativa a vertederos (Admisión a trá- mite) Pág. 7453 Relativa a la elección de modelo lin- güístico del alumnado inmigrante (Admisión a trámite) Pág. 7454 Relativa a la matriculación de alum- nado inmigrante en la Comunidad Autónoma vasca (Admisión a trámite) Pág. 7456 Euskal Autonomia Erkidegoko 5.000 eta 20.000 biztanle bitarteko udalen zeharkako analisia (2004) Pág. 7457 Provisión de la vacante de la Jefatura del Servicio de Traducción (Nombra- miento) 7449 or. Tolosaldeko osasun-plangintzari bu- ruzko azalpenak eman ditzan 7449 or. Azalpenak eman ditzan Sasoiko La- naren Arretarako Plan Integralaren garapenari buruz 7450 or. Relativa a Gurokela (Admisión a trámi- te) 7451 or. Sobre Gamesa Aeronáutica (Admisión a trámite) 7452 or. Irakurzaletasun-ohiturak eta liburu- erosketa aztergai izan dituen 2005e- ko txostenari buruz (Tramitatzeko onar- tzea) 7453 or. Zenbait zabortegiri buruz (Tramitatze- ko onartzea) 7453 or. Ikasle etorkinek aukeratzen duten hizkuntza-ereduari buruz (Tramitatze- ko onartzea) 7454 or. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasle etorkinen matrikulatzeari buruz (Tramitatzeko onartzea) 7456 or. Análisis transversal de los ayunta- mientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi comprendidos entre 5.000 y 20.000 habitantes (2004) 7457 or. Itzulpen Zerbitzuko buruaren postua betetzea (Izendatzea) DOKUMENTAZIO ESKEAK SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN BESTE ERAKUNDE ETA ORGANOEKIKO HARREMANAK RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS INFORMAZIOAK INFORMACIONES ANTOLAKETA ETA GIZA BALIABIDEAK ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
 • 6. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7313 Pág. 7457 Resolución de la Mesa por la que se hace pública la adjudicación del con- curso público para la sustitución de dos ascensores en el sede del Parla- mento Vasco Relación de asuntos en curso por tipo Relación de asuntos cerrados 7457 or. Eusko Legebiltzarreko Mahaiaren ebazpena, Eusko Legebiltzarrean bi igogailu ordezteko lehiaketa publi- koaren berri ematen duena Bidean diren gaien zerrenda motaren arabera Bukatutako gaien zerrenda
 • 7. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7314 Del patrimonio de Euskadi (Ampliación plazo pre- sentación enmiendas) (08/09.01.00.0007) La Mesa, en su reunión del día 9 de mayo de 2006, acuerda aceptar la petición formulada por los grupos parlamentarios Popular Vasco y Socialistas Vascos de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley, por lo que este se pro- rroga en siete días, y ordena su publicación en el Bo- letín Oficial del Parlamento Vasco. La presidenta del Parlamento Vasco Izaskun Bilbao Barandica *** De bibliotecas de Euskadi (Admisión a trámite) (08/09.01.00.0008) La Mesa, en su reunión del día 9 de mayo de 2006, acuerda admitir a trámite el PROYECTO DE LEY, y ordena su remisión a la Comisión de Educación y Cultura y su publicación en el Boletín Oficial del Par- lamento Vasco. Los miembros del Parlamento y los grupos par- lamentarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 del vigente Reglamento de la Cámara, podrán presentar dentro de los quince días hábiles siguientes al de esta publicación las enmiendas que consideren pertinentes, mediante escrito motivado y dirigido a la Mesa. La presidenta del Parlamento Vasco Izaskun Bilbao Barandica PROYECTO DE LEY DE BIBLIOTECAS DE EUSKADI EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 10.-20 establece que corresponde a la Comu- nidad Autónoma del País Vasco la competencia exclu- siva en materia de bibliotecas que no sean de titulari- dad estatal. Así mismo, el artículo 10.-4 del Estatuto de Au- tonomía atribuye a la Comunidad Autónoma compe- tencia exclusiva de Régimen Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. En este sentido, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artí- Euskadiko ondareari buruzkoa (Zuzenketak aurkez- teko epea luzatzea) (08/09.01.00.0007) Mahaiak, 2006ko maiatzaren 9ko bileran, eta Euskal Talde Popularra eta Euskal Sozialistak legebil- tzar-taldeek egindako eskaera onartuz, erabaki du lu- zatzea lege-proiektuari zuzenketak aurkezteko epea, eta, horrenbestez, zazpi egun luzatuko da epe hori. Mahaiak, halalaber, agindu du Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila erabakia. Eusko Legebiltzarreko lehendakaria Izaskun Bilbao Barandica *** Euskadiko liburutegiena (Tramitatzeko onartzea) (08/09.01.00.0008) Mahaiak, 2006ko maiatzaren 9ko bileran, era- baki du tramitatzeko onartzea LEGE PROIEKTUA, eta agindu du Hezkuntza eta Kultura Batzordeari bidal da- kiola eta Eusko Legebiltzarren Aldizkari Ofizialean ar- gitara dadila. Legebiltzarkideek eta taldeek, Legebiltzarrean indarrean dagoen Araudiko 102. artikuluan adierazita- koari jarraituz, zuzenketak aurkeztu ahal izango di- tuzte, argitalpen hau egin eta hurrengo hamabost egun baliodunen barruan, Mahaiari idazki arrazoitua bidaliz. Eusko Legebiltzarreko lehendakaria Izaskun Bilbao Barandica EUSKADIKO LIBURUTEGIEN LEGE PROIEKTUA ZIOEN ADIERAZPENA Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Esta- tutuaren 10.20 artikuluaren arabera, Euskal Autono- mia Erkidegoak eskumen osoa du liburutegien alo- rrean horien titularra Estatua ez denean. Era berean, Autonomia Estatutuaren 10.4 arti- kuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak esku- men osoa du toki-araubidearen alorrean, betiere, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan xedatutakoa errespetatuta. Ildo horretatik, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen LEGEGINTZA FUNCIÓN LEGISLATIVA LEGE PROIEKTUAK PROYECTOS DE LEY
 • 8. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7315 culo 26.1, apartado b) determina que los Municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar servicios de biblioteca pública. Tal reconocimiento competencial en nuestro ámbito territorial ha de incardinarse conforme a la dis- tribución competencial operada por la Ley de Territo- rios Históricos, en cuanto atribuye a éstos competencia exclusiva en lo relativo a bibliotecas de su titularidad. Al amparo de dichas normas por el Parlamento Vasco se promulgó la Ley 7/1990, de 3 de julio de Patrimonio Cultural, abordando, entre otros, la regula- ción de nuestro patrimonio bibliográfico y de nuestras bibliotecas y permitiendo, mediante la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, sentar las bases de un sistema bibliotecario vasco propio y con vocación de propiciar la colaboración entre adminis- traciones, instituciones y titulares privados a efectos de conseguir una mejor integración, coordinación y opti- mización de las diferentes ofertas bibliotecarias de Euskadi. Actualmente, a partir de la experiencia acumu- lada y el análisis técnico de las necesidades propias de este sector se ha advertido la conveniencia de que una norma específica revise en su conjunto el actual sistema bibliotecario de Euskadi, incorporando al mis- mo las más recientes aportaciones doctrinales y técni- cas en el ámbito europeo. Partiendo de dichas premisas, la presente ley pretende ofrecer una regulación más al detalle del sector con el fin de permitir a Euskadi dotarse de unas infraestructuras y servicios bibliotecarios modernos, coordinados y de plena accesibilidad al conjunto de la ciudadanía desde una mejor optimización de los re- cursos y medios que el conjunto de las Administracio- nes Públicas destinan a estos establecimientos. Para ello, incorporando las aportaciones referi- das así como las posibilidades que brindan los nuevos recursos tecnológicos, la ley pretende actualizar y, al mismo tiempo, dar plenitud al ordenamiento jurídico sobre la materia, tanto desde el punto de vista con- ceptual como organizativo, de gestión y de planifica- ción al objeto de posibilitar mediante la progresiva in- corporación de los instrumentos que la sociedad de la información va proporcionando que los recursos bi- bliotecarios de Euskadi estén al alcance de todos de una forma más plena y eficaz. Igualmente la ley pretende fomentar la coope- ración entre la actividad pública y la privada y la pla- nificación en materia bibliotecaria, incrementando las posibilidades de ampliar el interés por la cultura en cuanto un bien inherente a la persona y al conjunto social, desde el desarrollo de una política bibliotecaria compensadora tanto en relación con las personas, con especial atención a sectores sociales en situación de desventaja, como en relación con los territorios y po- blaciones de Euskadi. Con esta Ley se pretende, garantizar la pro- tección del derecho fundamental a la libertad de ex- 26.1.b) artikuluak dio 5.000 biztanletik gorako udale- rriek liburutegi publikoko zerbitzuak eman behar dituz- tela. Gure lurralde-eremuan, eskumen horren aitor- tza Lurralde Historikoen Legean ezarritako eskumen- banaketaren arabera gauzatu behar da, izan ere, lege horrek eskumen osoa ematen die lurralde historikoei beren titulartasunpeko liburutegien alorrean. Arau horietan oinarriturik, Eusko Legebiltzarrak Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Le- gea eman zuen, besteak beste gure bibliografia- ondarea eta liburutegiak arautzeko eta, Euskadiko Li- burutegien Sistema Nazionala sortuz, euskal liburutegi- sistema propio baten oinarriak jarri ahal izateko, be- tiere, administrazio, erakunde eta titular pribatuen ar- teko lankidetza bultzatzeko asmoarekin eta Euskadiko liburutegi-eskaintza desberdinak hobeto integratu, koordinatu eta optimizatzeko helburuarekin. Gaur egun, pilatutako esperientzia eta sektore honetako berezko beharren azterketa teknikoa kontuan hartuta, komenigarri ikusi da berariazko arau bat sor- tzea Euskadiko egungo liburutegi sistema osotasunean berraztertzeko eta sistema horretan Europako espa- rruan berriki egin diren ekarpen tekniko eta doktrinaz- koak sartzeko. Premisa horietatik abiatuta, lege honek sekto- rearen erregulazio zehatzagoa eskaini nahi du, Euska- dik liburutegi azpiegitura eta zerbitzu moderno eta koordinatuagoak izan ditzan, herritar guztiek erraz era- biltzeko modukoak. Horrela, gainera, optimizatu egin- go dira herri-administrazioek establezimendu horieta- rako jartzen dituzten baliabide eta bitartekoak. Hortaz, teknologia-baliabide berriek eskaintzen dituzten aukerak eta aipatutako ekarpenak gehituz, le- gearekin, arlo honetako ordenamendu juridikoa egu- neratu eta, aldi berean, osatu nahi da, hala kontzep- tuen alorrean nola antolaketa, kudeaketa edo plangin- tzarenean helburu jakin batekin: informazioaren gizar- teak eskaintzen dituen tresnak pixkanaka ezarriz, Eus- kadiko liburutegi-bitartekoak denon eskura jartzea era osoago eta eraginkorrago batean. Halaber, legeak jarduera publiko eta pribatua- ren arteko lankidetza bultzatu nahi du, baita liburute- gien alorreko plangintza sustatu ere, betiere, kultura- rako interesa areagotzeko aukerak handituz, kultura pertsonaren eta gizarte osoaren berezko ondasuna de- nez gero. Horretarako, konpentsaziozko liburutegi-po- litika burutuko da, bai pertsonei dagokienez, egoera txarrenean dauden gizarte-sektoreei arreta berezia es- kainiz, bai Euskadiko lurralde eta herriei dagokienez. Lege honen bitartez, oinarrizko eskubide diren adierazpen askatasuna eta informaziorako irispide pu-
 • 9. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7316 presión y al acceso público a la información, y en su- ma, animar y extender en todos los sectores de la so- ciedad vasca el hábito de la lectura como pilar básico de la formación, desarrollo y educación del individuo entendiendo, para ello, que el objetivo de los servicios que prestan las bibliotecas públicas ha de ser, por tan- to, el promover la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para que desde su libertad puedan culti- varse, realizar sus intereses literarios y culturales, au- mentar constantemente sus conocimientos, mejorar sus capacidades personales y cívicas, acceder a las reali- dades internacionales y aprender a lo largo de toda la vida. Para tal fin se considera fundamental abordar la institución bibliotecaria desde una perspectiva más ambiciosa, que la impulse a convertirse en un auténti- co motor de educación, cultura e información y como agente de fomento de la paz, la tolerancia y los valo- res inherentes al ser humano. En este sentido los po- deres públicos garantizarán la dotación de los medios suficientes para que se puedan cumplir dichos objeti- vos y procurarán la coordinación más intensa y eficaz entre las administraciones titulares de servicios biblio- tecarios. El Sistema Bibliotecario de Euskadi se concibe, por tanto, en la presente ley como un conjunto de ins- tituciones capaces de proporcionar servicios bibliote- carios mediante relaciones de cooperación. En este sentido, se asienta sobre una política de información, la cooperación internacional, un planeamiento biblio- tecario (coordinación entre las distintas administracio- nes) y la existencia de la Biblioteca de Euskadi. La Red de Lectura Pública constituye el equipa- miento básico e imprescindible para el desarrollo so- cial y cultural en la sociedad de la información y el co- nocimiento. En este sentido, la presente Ley expone los requisitos de las Bibliotecas en orden a garantizar el derecho de acceso universal a los registros cultura- les y de información. Además, la Red de Lectura Pública se configura también como la unificación de las redes biblioteca- rias dependientes de las distintas administraciones lo- cales que se abre a la integración voluntaria de aque- llas otras bibliotecas forales, estatales y privadas que también pongan a disposición de todos los ciudada- nos la cartera de sus servicios bibliotecarios. El patrimonio bibliográfico y documental es una parte insustituible del patrimonio cultural de la socie- dad. Además, los avances tecnológicos producidos durante el siglo XX han tenido una repercusión muy clara en el mundo de la información y el conocimien- to. Los soportes tradicionales como el papel han sido sustituidos por los soportes magnéticos y ópticos, de modo que en la actualidad en las bibliotecas conviven los materiales impresos con otro tipo de documentos como los fotográficos, audiovisuales, multimedia y do- cumentos electrónicos. Cabe suponer que a lo largo del siglo XXI irán surgiendo nuevos soportes y conti- nentes de la información que formarán parte del patri- monio bibliográfico. blikoa bermatu nahi dira, hau da, euskal gizartearen sektore guztietan zabaldu nahi da irakurzaletasuna, oi- narrizko zutabea baita norbanakoaren prestakuntza, garapen eta heziketan. Horretarako, ordea, liburutegi publikoek eskaintzen dituzten zerbitzuek herritarren au- kera-berdintasuna bultzatu behar dute, nork bere as- katasunetik, aukera izan dezan bere burua landu, lite- ratura- eta kultura-interesak gauzatu, ezaupideak eten- gabe areagotu, pertsona edo hiritar gisa dituen gaita- sunak hobetu, nazioarteko errealitateetara iritsi eta bi- zitza osoan zehar ikasteko. Ildo horretatik, funtsezkoa da liburutegiaren era- kundeari asmo handiagoko modu batean heltzea, hez- kuntza, kultura eta informazioaren benetako eragile izan dadin eta bakea, tolerantzia eta gizakumearen berezko balioak bultza ditzan. Ildo horretatik, aginte publikoek helburuak betetzeko behar diren bitartekoak bermatuko dituzte eta liburutegi-zerbitzuen titular diren administrazioen arteko koordinaziorik estu eta eragin- korrena bultzatuko dute. Euskadiko Liburutegi Sistema, hortaz, lankide- tza-harremanen bitartez liburutegi-zerbitzuak emateko gai diren erakundeen multzoa da lege honen ikuspegi- tik. Hauek dira sistemaren oinarriak: informazio-poli- tika, nazioarteko lankidetza, planteamendu biblioteka- rio bat (administrazioen arteko koordinazioa) eta Eus- kadiko Liburutegiaren izatea bera. Irakurketa Sare Publikoa oinarrizko eta ezinbes- teko ekipamendua da informazioaren eta ezagutzaren gizartearen gizarte- eta kultura-garapenerako. Ildo ho- rretatik, Lege honetan liburutegiek bete beharreko es- kakizunak aipatzen dira jende guztiak kultura- eta in- formazio-erregistroetara iristeko duen eskubidea ber- matzeko. Gainera, Irakurketa Sare Publikoa toki-adminis- trazioen menpeko liburutegi-sareen bateratzea ere bada eta, bertan, foru aldundien eta Estatuaren liburu- tegiak eta liburutegi pribatuak ere sartu ahal izango dira beren borondatez, beren liburutegi-zerbitzuen multzoa herritar guztien eskura jartzen badute. Bibliografia- eta dokumentu-ondarea gizartea- ren kultura-ondarearen zati ordezkaezina da. Gainera, XX. mendean izandako aurrerapen teknologikoek on- dorio garrantzitsuak izan dituzte informazioaren eta ezagutzaren munduan. Papera bezalako ohiko euska- rrien ordez, euskarri magnetikoak eta optikoak erabil- tzen dira eta, ondorioz, gaur egun, liburutegietan ma- terial inprimatuez gain, beste era batekoak ere ba- daude: argazkiak, ikus-entzunezkoak, multimedia eta agiri elektronikoak. Pentsatzekoa denez, XXI. mendean zehar beste euskarri eta edukitzaile batzuk sortuko dira eta horiek ere bibliografia-ondarearen zati izango dira.
 • 10. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7317 Uno de los avances más significativos por su incidencia en el ámbito del patrimonio es el surgimien- to del formato digital hasta el punto de que determina- dos publicaciones se crean directamente en este tipo de formato, lo que supone un reto en cuanto a los procesos de selección, conservación y difusión realiza- dos por las bibliotecas. El universo del patrimonio se ha ampliado os- tensiblemente y las bibliotecas se ven en la necesidad de indagar en la tecnología con vistas a recuperar, conservar y difundir el patrimonio digital. Precisamente el patrimonio digital va a constituir un elemento signifi- cativo de la Biblioteca de Euskadi, que en su condi- ción de centro de Depósito bibliográfico vasco, tiene por objeto, entre otros, el recoger, conservar y difundir la producción bibliográfica de Euskadi y la relaciona- da con el ámbito lingüístico del euskera. Coordinará con otras instituciones la adquisición, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico vasco, cuya con- servación es de innegable interés por su valor para la información, la educación e investigación y para el co- nocimiento y desarrollo de la cultura en general y muy especialmente de la cultura del pueblo vasco. Finalmente, es objetivo de la Ley completar el nuevo régimen jurídico bibliotecario de Euskadi con una regulación de las infracciones y sanciones adapta- da a la nueva realidad, que el principio de reserva de ley impone su determinación en una norma de este rango, como instrumento que garantice el derecho de acceso, el funcionamiento del Sistema Bibliotecario de Euskadi y de su red de lectura pública y el cumplimien- to de lo dispuesto en materia de Depósito bibliográfi- co de Euskadi. Como instrumento para tal fin, la ley se estruc- tura en ocho títulos que contienen cuarenta y cinco ar- tículos, además de contar con dos disposiciones adi- cionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco fina- les. El Título I, de las Disposiciones Generales, re- gula el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, define y clasifica las bibliotecas y establece el principio de colaboración como elemento básico del sistema. Los Títulos II y III abordan, respectivamente, el Sistema Bibliotecario de Euskadi y la Red de Lectura Pública de Euskadi desde el respeto a los diferentes ámbitos competenciales de las Administraciones Públi- cas Vascas, planteando para cada uno de los casos el marco posible de integración y articulación de sus re- laciones interadministrativas en materia bibliotecaria a fin de establecer un instrumento viable de coordina- ción y cooperación de las políticas públicas en materia bibliotecaria que permita la ejecución efectiva de la Ley. En este sentido se especifican los efectos de la in- tegración tanto en la Red como en el Sistema, se dis- pone la creación de un registro de bibliotecas de la Red y se definen los servicios que estas bibliotecas in- Aurrerapen aipagarrienetako bat, ondarearen esparruan izan duen eraginagatik, formatu digitalaren sorrera izan da, izan ere, zenbait argitalpen formatu horretan sortzen baitira zuzenean, eta hori erronka bat da liburutegientzat hautaketa, kontserbazio eta zabal- kuntza prozesuei begira. Ondarearen unibertsoa zabaldu egin da nabar- men, eta liburutegiek, ondare digitala berreskuratu, kontserbatu eta zabaldu ahal izateko, nahitaez arakatu behar dute teknologia. Hain zuzen ere, ondare digi- tala Euskadiko Liburutegiaren elementu adierazgarria izango da, zeren eta, euskal bibliografiaren gordailu den aldetik, bere ardura da, besteak beste, Euskadiko bibliografia-ekoizpena eta euskaren hizkuntza-espa- rruarekin erlazionatutakoa jasotzea, kontserbatzea eta zabaltzea. Beste erakunde batzuekin koordinatuko ditu euskal bibliografia ondarea eskuratu, kontserbatu eta zabaltzeko lanak, izan ere, ondare hori kontserbatzeak balio handia du, zalantzarik gabe, informazio, hezkun- tza eta ikerketarako eta kultura, oro har, eta, oso bere- ziki, euskal herriaren kultura, ezagutu eta garatzeko. Azkenik, legearen beste helburuetako bat da Euskadiko liburutegi-araubide juridikoa osatzea eta, horretarako, errealitate berrira egokitutako erregula- zioa ezartzea arau-hauste eta zehapenetarako, izan ere, lege-erreserbaren printzipioaren arabera, hori guztia maila honetako arau baten bitartez xedatu be- har da, Euskadiko Liburutegi Sistemara eta irakurketa publikoko sarera iristeko eskubidea eta horien funtzio- namendua bermatzeko eta Euskadiko Bibliografia Gordailuaren alorrean xedatutakoa betetzen dela ziur- tatzeko. Helburu hori lortzeko tresna gisa, legeak zortzi titulu eta berrogeita bost artikulu ditu eta, horretaz gain, bi xedapen gehigarri, bi iragankor, indargabe- tzaile bat eta bost azken xedapen. I. Tituluak xedapen orokorrak jasotzen ditu eta, bertan, legearen helburua eta aplikazio-eremua arau- tzen da, liburutegien sailkapena egiten da eta lankide- tza-printzipioa ezartzen da sistemaren oinarrizko ele- mentu gisa. II. eta III. tituluek Euskadiko Liburutegi Sistemari eta Euskadiko Irakurketa Sare Publikoari buruz dihar- dute hurrenez hurren. Arlo horretan, zehatz errespetatu dira euskal herri-administrazio desberdinen eskumen- esparruak eta bakoitzari bere bidea jarri zaio integra- tzeko eta liburutegien alorrean administrazioen arteko harremanak artikulatzeko, betiere, tresna bideragarri bat ezartzearren liburutegien alorreko politika publi- koaren koordinazioa eta lankidetza gauzatzeko eta, era horretan, legea eraginkortasunez exekutatu ahal izateko. Ildo horretatik, Sarean eta Sisteman integra- tzearen ondorioak zehazten dira, Sareko liburutegien erregistroa sortzea aurreikusten da eta irakurketa-sare publikoko liburutegiek eman behar dituzten zerbitzuak
 • 11. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7318 tegradas en la red de lectura pública han de prestar así como los derechos y deberes de los usuarios. Especial mención merece, finalmente el manda- to a los titulares de las diferentes bibliotecas de garan- tizar respecto a sus usuarios el derecho de acceso en condiciones de igualdad y sin trato discriminatorio al- guno. El Título IV viene referido a la Biblioteca de Eus- kadi, configurándola como cabecera del Sistema Bi- bliotecario de Euskadi, y coordinador en patrimonio bibliográfico vasco a efectos de recopilación, conser- vación y difusión del mismo. La Biblioteca de Euskadi nace desde el reconocimiento a la labor que vienen desarrollando en dicha materia el resto de las Admi- nistraciones Públicas Vascas, y con la voluntad de co- laborar y coordinar su labor con las mismas. El Título V del Depósito bibliográfico de Euska- di, define la obra bibliográfica incorporando también en tal consideración aquellas obras que las nuevas tecnologías han generado así como las obras y co- lecciones que se declaren de interés bibliográfico. La regulación del Depósito bibliográfico de Euskadi per- mitirá configurar el Patrimonio bibliográfico vasco me- diante la recogida de los ejemplares precisos de la producción bibliográfica de Euskadi y la relacionada con el ámbito lingüístico del euskera en todas sus ma- nifestaciones, desde las tradicionales hasta las más in- novadoras. El presente título arbitra un régimen dife- renciado según se trate del depósito obligatorio o vo- luntario y tras disponer los aspectos básicos de los mismos remite a un posterior desarrollo reglamentario la concreción, entre otros, del número de ejemplares a entregar. El Título VI define los Fondos de Interés Nacio- nal remitiendo su régimen al dispuesto por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco para los bienes muebles ca- lificados. Así mismo dada la trascendencia de los mis- mos como referentes de nuestra cultura se arbitran mediante la intervención directa de la Biblioteca de Euskadi una serie de medidas específicas tendentes a garantizar su conservación. El Título VII dispone la creación del Consejo Vasco de Bibliotecas como órgano colegiado consulti- vo en materia bibliotecaria remitiéndose a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de sus funcio- nes y composición. El Título VIII del Régimen Sancionador, se confi- gura como instrumento para garantizar el derecho de los ciudadanos a que se les preste un servicio público bibliotecario de calidad, velar por el funcionamiento del Sistema Bibliotecario de Euskadi y de su red de lectura pública y asegurar el cumplimiento de lo dis- puesto en materia de Depósito del Patrimonio Biblio- gráfico de Euskadi. Dicho régimen asegurando la ga- rantía institucional básica de la autonomía local cons- titucional y estatutariamente reconocida no altera el régimen competencial que en relación a la titularidad eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak adieraz- ten dira Azpimarratu behar da azkenean agindu bat ematen zaiela liburutegien titularrei erabiltzaileen esku- bideak berma ditzaten liburutegiak berdintasun-egoe- ran eta inolako tratu diskriminatzailerik gabe erabil- tzeari dagokionez. IV. titulua Euskadiko Liburutegiari buruzkoa da. Bertan xedatzen denez, Euskadiko Liburutegia Euska- diko Liburutegi Sistemaren buru izango da eta berak burutuko ditu koordinazio-lanak euskal bibliografia- ondarea bildu, kontserbatu eta zabaltzeari begira. Eus- kadiko Liburutegiaren sorreran aintzat hartzekoa izan da gainerako euskal herri-administrazioek arlo horre- tan burututako lana eta, ildo horretatik, Liburutegiak horiekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko boron- datea du. V. Tituluak, Euskadiko Bibliografia Gordailuari buruzkoak, bibliografia-lanak definitzen ditu eta kon- tzeptu horren barruan sartzen ditu teknologia berriek sortutakoak eta bibliografia-interesekotzat jotzen diren lan eta bildumak. Euskadiko Bibliografia Gordailua arautzeak aukera emango du euskal bibliografia-on- darea egituratzeko. Horretarako, behar diren aleak bil- duko dira Euskadiko bibliografia-produkziotik eta eus- kararen hizkuntza-eremuarekin erlazionatutako laneta- tik, horien adierazpen-era dena dela, tradizionaletatik hasi eta berritzaileenetara. Titulu honek bi araubide desberdin ezartzen ditu, bata nahitaezko gordailueta- rako eta bestea borondatezkoetarako. Horien oina- rrizko alderdiak ezartzen ditu, baina zehaztasunak, en- tregatu behar diren aleen kopurua, adibidez, geroago erregelamendu bidez finkatzeko uzten ditu. VI. tituluak Nazio Intereseko Funtsak definitzen ditu eta horien araubidea Euskal Kultura Ondarearen Legean sailkatutako ondasun higigarrientzat ezarrita- koa izango dela xedatzen du. Halaber, horiek gure kulturaren erreferente gisa duten garrantzia kontuan hartuta, hainbat berariazko neurri ezartzen dira Euska- diko Liburutegiaren zuzeneko esku-hartzearen bitartez funts horien kontserbazioa bermatzeko. VII. tituluan Liburutegien Euskal Kontseilua sor- tzea aurreikusten da. Kontseilua kide anitzeko aholku- laritza-organoa izango da liburutegien alorrean eta horren zereginak eta osaketa geroago erregelamendu bidez arautzeko uzten dira. VIII. tituluan zehapen-araubidea zehazten da. Tresna horren bitartez, hainbat helburu lortu nahi dira: herritarrei kalitatezko liburutegi-zerbitzua jasotzeko es- kubidea bermatzea, Euskadiko Liburutegi Sistemaren eta irakurketa-sare publikoaren funtzionamendua zain- tzea eta Euskadiko Bibliografia Ondarearen Gordai- luaren alorrean xedatutakoa betetzen dela ziurtatzea. Araubide horrek toki-erakundeen autonomiaren oina- rrizko berme instituzionala ziurtatzen du, Konstituzioan eta Estatutuan jasota baitago, eta ez du eskumen- araubidea aldatzen, liburutegien titulartasunaren ingu-
 • 12. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7319 de las diferentes bibliotecas compete a las distintas ad- ministraciones vascas pero sí les posibilita un marco uniforme y eficaz de intervención en sus respectivos ámbitos. La ley también recoge dos Disposiciones Adicio- nales que establecen una plazo máximo de seis meses para que se constituya el Consejo Asesor de Bibliote- cas de Euskadi y una plazo de un año a partir de su constitución para la aprobación del Mapa de Lectura Pública, y dos Disposiciones Transitorias, la primera de ellas que al contemplar un plazo máximo de 5 años para la adaptación de las bibliotecas municipales a los requisitos señalados en la Ley parte de la compren- sión de la problemática con que se pueden encontrar los diferentes municipios de Euskadi y deja a salvo las iniciativas propias que para su cumplimiento conside- ren durante dicho periodo necesarias acometer las propias Entidades Locales de acuerdo con el ordena- miento jurídico, y la segunda que prevé la asunción de funciones por el Departamento de Cultura del Gobier- no Vasco en tanto entre en funcionamiento la Bibliote- ca de Euskadi. El texto legal se complementa con una disposi- ción derogatoria y tres finales con el contenido propio de este tipo de disposiciones. En este sentido, la dispo- sición final primera procede a la modificación del artí- culo 66 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco con el fin de actualizar la definición del patrimonio bibliográ- fico vasco y la derogatoria establece la expresa dero- gación de los artículos 67, 68 y del Capítulo II del Tí- tulo IV de dicha ley recogiendo, además, la fórmula habitual de remisión a las normas que tras su entrada en vigor se vean afectadas. TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto de la Ley El objeto de la presente Ley es el establecimien- to de las bases y estructuras fundamentales necesarias para la planificación, creación, organización, funcio- namiento y coordinación del Sistema Bibliotecario de Euskadi, y también garantizar los servicios que faciliten el funcionamiento de las bibliotecas y el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, la lectura y el acceso a la información en el marco actual de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Asimismo, tiene por objeto regular el Depósito biblio- gráfico de Euskadi. Artículo 2.- Ámbito de aplicación La presente Ley será de aplicación a todas las bibliotecas de titularidad pública de competencia de la Comunidad Autónoma, así como a aquellas otras bi- bliotecas de titularidad privada, foral o estatal incor- poradas voluntariamente al Sistema Bibliotecario de Euskadi y/o a la Red de Lectura Pública de Euskadi, sin perjuicio de su aplicación general en materia del Depósito bibliográfico de Euskadi y Fondos de Interés Nacional. rukoa euskal herri-administrazio desberdinei baitago- kie, baina bai ematen du aukera zeinek bere espa- rruan modu bateratu eta eraginkorrean esku-hartzeko markoa finkatzeko. Legearen bi xedapen gehigarrietan, sei hilabe- teko epea ezartzen da Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea eratzeko eta, urtebetekoa, hori sortzen de- netik, Irakurketa Publikoko Mapa egiteko. Lehenengo xedapen iragankorrean, Euskadiko udalerrietan sor daitezkeen arazoak ikusita, bost urteko epea ezartzen da udal-liburutegiak legean ezarritako baldintzetara egokitzeko eta, gainera, babestu egiten dira toki-enti- tateek baldintza horiek betetzeko epe horretan burutu nahi dituzten ekimenak, betiere, ordenamendu juridi- koaren araberakoak badira. Bigarren xedapen iragan- korrean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari hainbat ze- regin esleitzen zaizkio Euskadiko Liburutegia abian jarri arte. Legearen testua osatzeko, xedapen indargabe- tzaile bat eta hiru azken xedapen daude, horrelako xe- dapenetan ohikoa den edukia dutelarik. Azken xeda- penetatik lehenengoak aldaketa bat sartzen du Euskal Kultura Ondarearen Legearen 66. artikuluan, euskal bibliografia-ondarearen definizioa eguneratzeko, eta xedapen indargabetzaileak berariaz indargabetzen ditu lege horretako IV. tituluko II. kapitulua eta 67. eta 68. artikuluak eta, gainera, indarrean jarri ondoren era- gindako arauetara igortzen gaitu, ohiko formula erabi- liz. I. TITULUA XEDAPEN OROKORRAK 1. artikulua.- Legearen xedea Lege honen helburua da Euskadiko Liburutegi Sistema planifikatu, sortu, antolatu, funtzionatu eta koordinatzeko behar diren funtsezko oinarri eta egitu- rak ezartzea eta, baita ere, beharrezko zerbitzuak ber- matzea liburutegien funtzionamendua errazteko, herri- tarren adierazpen askatasuna eta irakurtzeko eskubi- dea ziurtatzeko eta, informazioaren eta teknologia be- rrien gizarte honetan, informaziorako irispidea berma- tzeko. Helburuetako beste bat Euskadiko Bibliografia Gordailua arautzea da. 2. artikulua.- Aplikazio eremua Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoaren esku- men diren liburutegi publiko guztiei aplikatuko zaie. Baita Estatuaren edo foru aldundien liburutegiei eta liburutegi pribatuei baldin eta, beren borondatez, Eus- kadiko Liburutegi Sisteman edo Euskadiko Irakurketa Sare Publikoan sartzen badira. Horretaz gain, Euska- diko Bibliografia Gordailuaren eta Nazio Intereseko Funtsen alorrean ere aplikatuko da, oro har.
 • 13. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7320 Artículo 3.- Concepto de biblioteca 1. Se entiende por biblioteca, a los efectos de esta Ley, cualquier conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas o en serie, grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación gráfica, fotografías, audiovisuales, multimedia, documentación electrónica y otros materiales o fuentes de información, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier tipo de soporte, que tenga como finalidad reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de los medios técnicos y personales adecuados para la información, la investigación, la educación o el ocio. 2. Sea cual sea su carácter en cuanto al volumen, contenido y vinculación, las Bibliotecas, a los efectos de esta Ley, podrán ser: 2.1. En función de su titularidad: a) Biblioteca pública: titularidad de las administraciones y organismos públicos. b) Biblioteca privada: titularidad de personas o entidades privadas. 2.2. En función de su uso: a) De uso público general: abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la comuni- dad un servicio de lectura pública, sin ningún tipo de restricción de uso en relación con sus fondos y servicios, salvo los impuestos por la conservación y preservación de sus fondos patrimoniales. b) De uso público limitado: aquellas que prestan un uso limitado al servicio de la propia institución o de determinados usuarios. Ten- drán esta consideración las biblio- tecas especializadas, salvo que sus titulares voluntariamente no limiten el acceso a sus fondos. Artículo 4.- Principio de colaboración La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi colaborará con las Administra- ciones Locales, así como con las instituciones bibliote- carias de los Territorios Históricos, del Estado y de otras Comunidades Autónomas en orden al fomento y mejora de los servicios bibliotecarios. 3. artikulua.- Liburutegiaren kontzeptua 1. Lege honen ondorioetarako, hauxe joko da li- burutegitzat: eskuz idatzitako, inprimatutako edo edozein euskarritan erreproduzitutako liburuen, aldizkako edo serieko argitalpenen, grabatuen, mapen, soinu-grabazioen, dokumentazio grafi- koaren, argazkien, ikus-entzunezko edo multi- mediako materialen, dokumentazio elektroni- koaren eta bestelako material edo informazio- iturrien edozein bilduma antolatua baldin eta helburua horiek bildu eta kontserbatzea eta, bi- tarteko tekniko eta pertsonal egokiak erabiliz, horien erabilera erraztea bada, dela informazio- rako, dela ikerketa, heziketa edo aisiarako. 2. Bolumenari, edukiari eta loturari dagokienez izaera dena dela, lege honen ondorioetarako liburutegiak mota hauetakoak izan daitezke: 2.1. Titulartasunaren arabera: a) Liburutegi publikoa: titularrak herri administrazio eta erakunde publi- koak dira. b) Liburutegi pribatua: titularrak per- tsona edo entitate pribatuak dira. 2.2. Erabileraren arabera: a) Erabilera publiko orokorrekoak: guztientzat irekita daude eta, be- raz, komunitate osoari eskaintzen diote irakurketa publikoko zerbi- tzua, inolako murrizketarik gabe funts eta zerbitzuen erabilerari da- gokionez, salbu eta liburutegien ondarea osatzen duten funtsak kontserbatzeko eta zaintzeko be- harrezko direnak. b) Erabilera publiko mugatukoak: erabilera mugatua dutenak, hau da, erakundearen beraren edo erabiltzaile jakin batzuen zerbitzu- ra daudenak. Sail honetan sartuko dira liburutegi espezializatuak, sal- bu eta horien titularrek, beren bo- rondatez, funtsak kontsultatzeko mugarik jartzen ez badute. 4. artikulua.- Lankidetza-printzipioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lankidetzan jardungo du toki-administra- zioekin eta lurralde historikoetako, Estatuko eta beste autonomia erkidegoetako liburutegi-erakundeekin li- burutegi zerbitzuak sustatu eta hobetzeko.
 • 14. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7321 TÍTULO II EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE EUSKADI Artículo 5.- Definición 1. El Sistema Bibliotecario de Euskadi es el conjun- to organizado de órganos, bibliotecas y servi- cios bibliotecarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi que tiene como fin garantizar el me- jor aprovechamiento de todos sus recursos bi- bliotecarios, mediante la coordinación y coope- ración entre sus diversos elementos. 2. Al Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco le corresponderá coordinar la planificación de los servicios bi- bliotecarios ofrecidos por el Sistema Biblioteca- rio de Euskadi. Artículo 6.- Composición El Sistema Bibliotecario de Euskadi está integra- do por: a) La Red de Lectura Pública. b) La Biblioteca de Euskadi. c) Las Bibliotecas universitarias y de centros do- centes públicos. d) Las Bibliotecas dependientes de la Administra- ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi no integradas en la Red de Lectura Pública. e) Las bibliotecas especializadas, y el resto de bi- bliotecas que no formando parte de la red de lectura pública se integren en el sistema Biblio- tecario de Euskadi mediante convenio entre el titular de la Biblioteca y el Departamento com- petente en materia de Cultura de la Administra- ción General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. f) Los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euska- di con competencia en materia de bibliotecas. g) El Consejo Asesor de Bibliotecas. Artículo 7.- Deber de información Las personas públicas o privadas, titulares o responsables de bibliotecas del Sistema Bibliotecario de Euskadi deberán proporcionar al Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco los datos sobre personal, fondos, presupuestos, insta- laciones, equipamientos, servicios, uso de los mismos y, en general, cuantos otros y en la forma que se de- terminen reglamentariamente con la finalidad de su evaluación y difusión. II. TITULUA EUSKADIKO LIBURUTEGI SISTEMA 5. artikulua.- Definizioa 1. Euskadiko Liburutegi Sistema Euskal Autonomia Erkidegoko organo, liburutegi eta liburutegi- zerbitzuen multzo antolatua da eta liburutegi- bitarteko guztiak hobeto aprobetxatzea du hel- buru, elementu guztien koordinazioan eta lanki- detzan oinarrituta. 2. Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume- nak dituen sailari dagokio Euskadiko Liburutegi Sistemak eskaintzen dituen liburutegi-zerbitzuen planifikazioa koordinatzea. 6. artikulua.- Osaketa Hauek dira Euskadiko Liburutegi Sistema osa- tuko dutenak: a) Irakurketa Sare Publikoa. b) Euskadiko Liburutegia. c) Unibertsitate eta ikastetxe publikoetako liburute- giak. d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa- ren menpekoak izan arren, Irakurketa Sare Pu- blikoan sartuta ez dauden liburutegiak. e) Irakurketa Sare Publikoko kide izan gabe, Eus- kadiko Liburutegi Sisteman sartzen diren liburu- tegiak eta liburutegi berezituak. Sisteman sartze- ko, liburutegiko titularrak hitzarmen bat sinatu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko Ad- ministrazio Orokorrean Kulturaren alorreko es- kumenak dituen Sailarekin. f) Liburutegien alorrean eskumenak dituzten Eus- kal Autonomia Erkidegoko Administrazio Oro- korreko organoak. g) Liburutegien Aholku Batzordea. 7. artikulua.- Informatzeko beharra Euskadiko Liburutegi Sistemako liburutegietako titular edo arduradun publiko zein pribatuek datu guz- tiak emango dizkiote Eusko Jaurlaritzan kulturaren alo- rreko eskumena duen sailari langileei, funtsei, aurre- kontuei, instalazioei, ekipamenduei, zerbitzuei, horien erabilerari eta, oro har, eskatutako guztiari buruz, arauz ezartzen den eran, ebaluatu eta zabaldu ahal izateko.
 • 15. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7322 Artículo 8.- Acceso a la información bibliográfica El Departamento competente en materia de Cultura garantizará el acceso a la información biblio- gráfica de las Bibliotecas integrantes del Sistema Bi- bliotecario de Euskadi mediante la creación de un ca- tálogo colectivo. Por su parte, las bibliotecas incluidas en el Sistema Bibliotecario de Euskadi garantizarán la utilización de las dos lenguas oficiales en la Comuni- dad Autónoma de Euskadi, se ajustarán a las disposi- ciones reglamentarias que se dicten y adoptarán las medidas técnicas necesarias para hacer posible el in- tercambio de información. Artículo 9.- Efectos de la integración en el Siste- ma Bibliotecario de Euskadi La integración en el Sistema Bibliotecario de Euskadi facilitará a sus miembros la adopción de polí- ticas comunes, el intercambio de información, la coor- dinación del préstamo interbibliotecario, la planifica- ción de los procesos de trasvase de contenidos a siste- mas digitales u otros soportes, la investigación biblio- tecaria, y el desarrollo de servicios de acceso a infor- mación y comunicación en las bibliotecas. TÍTULO III LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI Artículo 10.- Concepto, estructura y objetivos de la Red de Lectura Pública 1. La Red de Lectura Pública de Euskadi es el con- junto organizado de servicios de bibliotecas de uso público general. 2. Forman parte de la Red de Lectura Pública de Euskadi: a) Las bibliotecas públicas municipales. b) Las bibliotecas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi que sean de uso público general. c) Las restantes bibliotecas de uso público general que se integren en la Red de Lectura Pública mediante los correspon- dientes convenios. 3. La Red de Lectura Pública de Euskadi tiene co- mo objetivo primordial proporcionar a los ciu- dadanos el acceso a sus registros culturales y de información, así como el más amplio acceso posible a los contenidos informativos y cultura- les externos, disponibles en el conjunto de servi- cios de bibliotecas de uso público general. Artículo 11.- Requisitos de las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública 1. Las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública dis- pondrán de fondos de carácter general, y ofre- cerán servicios de información de tipo cultural, 8. artikulua.- Bibliografia-informaziorako irispidea Kulturaren alorreko eskumena duen sailak bi- bliografia-informazioa jasotzeko aukera bermatuko die Euskadiko Liburutegi Sistemako liburutegiei katalogo kolektibo bat sortuz. Euskadiko Liburutegi Sistemako liburutegiek, beren aldetik, Euskal Autonomia Erkide- goko hizkuntza ofizial bien erabilera bermatuko dute, ematen diren erregelamenduzko xedapenak beteko di- tuzte eta informazio-trukaketa ahalbidetzeko neurri tek- nikoak hartuko dituzte. 9. artikulua.- Euskadiko Liburutegi Sisteman sar- tzearen ondorioak Euskadiko Liburutegi Sistemako kideek aukera izango dute politika bateratuak burutzeko, informazioa trukatzeko, liburutegien arteko maileguak koordina- tzeko, edukiak sistema digitaletara edo bestelako eus- karrietara pasatzeko prozesuak planifikatzeko, liburu- tegi-ikerketak egiteko eta liburutegietan informaziora sartzeko eta komunikatzeko zerbitzuak garatzeko. III. TITULUA EUSKADIKO IRAKURKETA SARE PUBLIKOA 10. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren kon- tzeptua, egitura eta helburuak 1. Erabilera publiko orokorreko liburutegi- zerbitzuen multzo antolatua da Euskadiko Ira- kurketa Sare Publikoa. 2. Hauek dira Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa- ren partaideak: a) Udal-liburutegi publikoak. b) Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis- trazioaren liburutegietatik, erabilera pu- bliko orokorrekoak direnak. c) Hitzarmen bidez, Irakurketa Sare Publi- koan sartzen diren erabilera publiko oro- korreko gainerako liburutegiak. 3. Euskadiko Irakurketa Sare Publikoaren helburu garrantzitsuena da herritarrei sareko kultura- eta informazio-erregistroetara sartzeko aukera ema- tea eta ahalik eta aukera zabalena eskaintzea erabilera publiko orokorreko kanpoko liburu- zerbitzuetako informazio- eta kultura-edukietara sartu ahal izateko. 11. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoko liburute- giek bete beharreko eskakizunak 1. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek izaera orokorreko funtsak izango dituzte eta, kultura, hezkuntza, jolas eta gizarte informazioko zerbi-
 • 16. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7323 educativo, recreativo, y social, de consulta y de préstamo, y estarán abiertas a todos los ciuda- danos, sin distinción de edad, raza, sexo, reli- gión, nacionalidad o clase social. 2. Las bibliotecas de la Red ofrecerán sus presta- ciones básicas de forma libre y gratuita. 3. Las bibliotecas de la red prestarán servicios di- ferenciados para adultos y niños. 4. Asimismo, las bibliotecas de la Red tendrán en cuenta la realidad socio lingüística de la Comu- nidad Autónoma de Euskadi, prestando sus ser- vicios en euskera y castellano de conformidad a lo estipulado en la legislación vigente. 5. Las bibliotecas de la Red deberán prestar espe- cial atención a las personas, grupos sociales y zonas geográficas que se encuentran en situa- ción de desventaja, de manera que se garantice su efectivo acceso a las mismas. En este sentido darán respuesta a las necesidades de aquéllos que tienen dificultades para la lectura, con li- bros sonoros y otros documentos audiovisuales o con otros materiales impresos pensados para facilitar la lectura y arbitrarán los medios nece- sarios para que las personas impedidas para asistir a la biblioteca por enfermedad, discapa- cidad, edad o privación de libertad, tengan ac- ceso a sus fondos. Así mismo garantizarán a los inmigrantes el acceso a la información, así como a los mate- riales que les ayuden tanto a su integración so- cial como a preservar su lengua y cultura de origen. Igualmente se fomentará que se se- leccionen materiales y se ofrezcan colecciones en la lengua de los mismos. 6. Los fondos de las bibliotecas de la Red son de libre acceso y susceptibles de préstamo. No obstante, cuando sea necesario por razones de seguridad y conservación, podrá limitarse el acceso a dichos fondos. 7. Las bibliotecas de la Red deberán contar con un espacio debidamente acondicionado para ser- vicios presenciales cuyos requisitos se determi- narán reglamentariamente. Artículo 12.- Definición de servicios de las biblio- tecas integradas en la Red 1. Se consideran servicios de biblioteca: a) La lectura y consulta en sala de publica- ciones, monográficas y seriadas, de do- cumentos electrónicos, audiovisuales y multimedia. b) El acceso a la información y referencia general y local. tzuak emateaz gain, kontsulta eta mailegu zerbi- tzuak ere izango dituzte eta herritar guztientzako egongo dira irekita, horien adina, arraza, se- xua, erlijioa, nazionalitatea edo gizarte maila dena dela. 2. Sareko liburutegiek oinarrizko prestazioak modu librean eta doan emango dituzte. 3. Sareko liburutegiek zerbitzu berezituak eskainiko dituzte helduentzat eta haurrentzat. 4. Halaber, sareko liburutegiek kontuan izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko egoera so- ziolinguistikoa eta zerbitzuak euskaraz eta gaz- telaniaz emango dituzte, indarrean dagoen le- gerian ezarritakoaren arabera. 5. Sareko liburutegiek arreta berezia eskainiko die- te desabantaila-egoeran dauden gizarte-talde eta geografi guneei, beren zerbitzuak eskuratze- ko benetako aukera izan dezaten. Ildo horreta- tik, irakurtzeko zailtasunak dituztenen beharrei erantzuteko neurriak hartuko dituzte eta, horre- tarako, soinudun liburuak eta ikus-entzunezko bestelako dokumentuak edo irakurketa errazte- ko material inprimatuak erabiliko dituzte. Hala- ber behar diren bitartekoak jarriko dituzte libu- rutegira joan ezin diren gaixo, minusbaliatu, adindu edo askatasun-gabetuek funtsak kon- tsultatzeko aukera izan dezaten. Era berean, etorkinei gizarteratzeko eta beren jatorrizko hizkuntza eta kultura gordetzeko ba- liagarri zaien informazioa eta materialak esku- ratzeko aukera bermatuko zaie. Gainera, ahale- ginak egingo dira horien hizkuntzan egindako materialak aukeratzeko eta bildumak eskaintze- ko. 6. Sareko liburutegietako funtsak eragozpenik ga- be kontsultatu ahal izango dira, baita maile- guan hartu ere. Hala ere, segurtasun eta kon- tserbazio arrazoiengatik, funtsak ikusteko auke- ra murriztu egin ahal izango da. 7. Sareko liburutegiek behar bezala egokitutako espazio bat izango dute bertara joanda ematen diren zerbitzuetarako. Horien ezaugarriak erre- gelamenduz zehaztuko dira. 12. artikulua.- Sareko liburutegiek ematen dituz- ten zerbitzuen definizioa 1. Hauek joko dira liburutegi-zerbitzutzat: a) Aretoan bertan, argitalpen monografiko eta seriatuak eta dokumentu elektroni- koak, ikus-entzunezkoak eta multimediak irakurri eta kontsultatzea. b) Informazio eta erreferentzia orokorra eta tokikoa eskuratzea.
 • 17. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7324 c) El préstamo individual de libros y de otros materiales. d) El préstamo interbibliotecario. e) El acceso a internet y a los servicios de información en línea. f) Programas de formación de usuarios. 2. Se consideran servicios básicos: a) La consulta de las principales obras de referencia. b) El préstamo individual de libros y de otros materiales. Artículo 13.- Derechos y deberes de los usuarios de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi 1. Derechos generales de los usuarios. 1.1. Los usuarios de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi tienen de- recho a disponer, como mínimo, de los servicios básicos de biblioteca, instala- ciones y equipamientos bibliotecarios, así como del asesoramiento y ayuda necesa- rios para su utilización, garantizándose: a) Materiales y servicios adaptados a colectivos con necesidades espe- ciales. b) Acceso a la consulta de materiales en todo tipo de soporte, incluido el acceso telemático a redes de información. c) Instalaciones y condiciones de accesibilidad adecuados a la nor- mativa vigente. d) La utilización de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autó- noma de Euskadi. 1.2. Reglamentariamente se determinará el horario mínimo y las condiciones gene- rales de la prestación del servicio biblio- tecario a efectos de garantizar los dere- chos de los usuarios Red. 2. Obligaciones generales de los usuarios. 2.1 Los usuarios de la de Red de Lectura Pú- blica de Euskadi tendrán la obligación de observar el comportamiento correcto y adecuado para el buen funcionamiento de las bibliotecas de la Red, de acuerdo c) Norbanakoei liburuak eta bestelako ma- terialak maileguan uztea. d) Liburutegien arteko maileguak. e) Internetera eta lineako informazio-zerbi- tzuetara sartzeko aukera eskaintzea. f) Erabiltzaileentzako prestakuntza-pro- gramak. 2. Hauek izango dira oinarrizko zerbitzuak: a) Erreferentzia-lan nagusiak kontsultatzea. b) Norbanakoei liburuak eta bestelako ma- terialak maileguan uztea. 13. artikulua.- Euskadiko Irakurketa Sare Publi- koko liburutegietako erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak 1. Erabiltzaileen eskubide orokorrak. 1.1. Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko libu- rutegien erabiltzaileek eskubidea izango dute, gutxienez, liburutegietako oinarriz- ko zerbitzuak, instalazioak eta liburutegi- ekipamenduak izateko eta horiek erabil- tzeko aholkuak eta laguntza jasotzeko. Gainera, honako hauek bermatuko dira: a) Behar bereziak dituzten kolekti- boentzako material eta zerbitzu egokituak. b) Era guztietako euskarrietan jasota- ko materialak kontsultatzeko eta informazio-sare telematikoetara sartzeko aukera. c) Indarrean dagoen arautegiari egokitutako instalazioak eta irisga- rritasun-baldintzak. d) Euskal Autonomia Erkidegoko hiz- kuntza ofizial bien erabilera. 1.2. Gutxieneko ordutegiak eta liburutegi- zerbitzua emateko baldintza orokorrak erregelamendu bidez zehaztuko dira, sa- reko erabiltzaileen eskubideak bermatze- ko. 2. Erabiltzaileen betebehar orokorrak. 2.1 Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko era- biltzaileek sareko liburutegiek ondo fun- tzionatzeko behar den portaera zuzena eta egokia gordeko dute, betiere, lege honetan, berori garatzeko araudietan eta
 • 18. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7325 con lo establecido en esta Ley, sus nor- mas de desarrollo y en las que dicten los titulares las bibliotecas, y en particular las siguientes obligaciones: a) Respetar los derechos de los de- más usuarios de la Red de Lectura Pública de Euskadi, guardando el debido orden, respeto y compos- tura. b) No hacer uso de los centros o ser- vicios bibliotecarios, sea de mane- ra presencial o a distancia, para una finalidad distinta de la de ejercer su derecho como usuario. c) Cuidar de los materiales bibliote- carios, informativos y cualesquiera otros a los que se acceda. d) Cuidar de los bienes muebles e inmuebles de las bibliotecas y ser- vicios bibliotecarios de la Red. e) Abonar aquellos servicios no gra- tuitos que se presten por la Red de Lectura Pública de Euskadi. f) Devolver los libros y, en general, los materiales prestados en las mismas condiciones en las que los retiraron en préstamo. g) Acreditar la condición de usuario al ser requerido a efecto, tanto presencialmente como a distan- cia, por el personal que presta sus servicios en la Red de Lectura Pú- blica de Euskadi. h) Cumplir y respetar las normas de funcionamiento establecidas en cada centro o servicio y seguir las indicaciones órdenes del personal que presta sus servicios en la Red de Lectura Pública de Euskadi. Artículo 14.- Integración de una Biblioteca en la Red de Lectura Pública Las Bibliotecas previstas en el artículo 10 párra- fo 2 apartado 3 se integrarán en la Red de Lectura Pú- blica de Euskadi, previa verificación de los requisitos exigidos en la presente Ley y normas de desarrollo, por Orden del/la Consejero/a del Departamento compe- tente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, que se publicará en el BOPV. liburutegietako titularrek emandakoetan ezarritakoaren arabera. Zehazki, betebe- har hauek izango dituzte: a) Euskadiko Irakurketa Sare Publiko- ko gainerako erabiltzaileen esku- bideak errespetatzea eta, ildo horretatik, ordena, errespetua eta gizalegea izatea. b) Liburutegi zentro edo zerbitzuak ez erabiltzea, ez bertara joanda, ez urrutitik, erabiltzaile gisa bakoitzak dituen eskubideak gauzatzeko ez bada. c) Erabiltzen diren liburutegi eta in- formazio materialak eta bestela- koak zaintzea. d) Sareko liburutegien eta liburutegi- zerbitzuen ondasun higigarri eta higiezinak zaintzea. e) Euskadiko Irakurketa Sare Publi- koak eskaintzen dituen zerbitzuak ordaintzea doakoak ez badira. f) Maileguan hartutako liburuak eta, oro har, materialak hartutako bal- dintza berberetan itzultzea. g) Euskadiko Irakurketa Sare Publi- koan diharduten langileek hala eskatzen diotenean, erabiltzaile- izaera egiaztatzea, bai bertara joaten direnean, bai urrutitik dihardutenean. h) Zentro edo zerbitzu bakoitzean ezarritako funtzionamendu-arauak bete eta errespetatzea eta Euska- diko Irakurketa Sare Publikoan diharduten langileen oharrak eta aginduak betetzea. 14. artikulua.- Liburutegiak Irakurketa Sare Publi- koan sartzea Lege honetako 10. artikuluko 2. paragrafoko 3. puntuan aipatzen diren liburutegiak Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumenak dituen saileko burua- ren agindu baten bitartez sartuko dira Euskadiko Ira- kurketa Sare Publikoan, betiere, lege honetan eta be- rori garatzeko arauetan finkatutako eskakizunak bete- tzen direla egiaztatu ondoren. Sailburuaren agindua EHAAn argitaratuko da.
 • 19. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7326 Artículo 15.- Condiciones y efectos de la integra- ción de una Biblioteca en la Red 1. Las Bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi se ajustarán a los reglamen- tos dictados por el Gobierno Vasco. 2. La integración de una Biblioteca en la Red de Lectura Pública da derecho a acceder a los ser- vicios de apoyo a la lectura pública que preste el Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, y que consistirán básicamente en: a) Asesoramiento y asistencia en la adquisi- ción de fondos, así como información bibliográfica y documental selectiva. b) Formación y actualización del personal. c) Tratamiento de fondos duplicados y so- brantes. d) Apoyo técnico a las bibliotecas. 3. El Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco establecerá pro- gramas de ayudas y servicios a las bibliotecas, principalmente para la organización de redes informáticas, campañas de fomento de la lectu- ra y uso de las bibliotecas, dotación de fondos, o de otra naturaleza. 4. Las Bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública gozarán de prioridad en el acceso a las ayudas que en materia bibliotecaria se arbitren por el Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco. 5. El Departamento del Gobierno Vasco compe- tente en materia de Cultura, en cooperación con las Bibliotecas integradas en la Red de Lec- tura Pública, arbitrará, en el marco del Mapa de Lectura Pública, los mecanismos necesarios para el desarrollo de una catalogación centrali- zada. Artículo 16.- Inspección de la Red de Lectura Pú- blica Los centros integrados en la Red de Lectura Pú- blica tienen el deber de facilitar al Departamento com- petente en materia de Cultura del Gobierno Vasco la información que les solicite para comprobar el cumpli- miento de la normativa vigente, y permitirán el acceso y la actuación de los técnicos del Departamento de Cultura. Artículo 17.- Registro de las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública El Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco llevará un registro actuali- 15. artikulua.- Liburutegiak sarean sartzeko bal- dintzak eta horren ondorioak 1. Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburute- giek Eusko Jaurlaritzak emandako erregelamen- duak bete beharko dituzte. 2. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek eskubi- dea izango dute Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumenak dituen sailak liburutegietan irakurzaletasuna bultzatzeko ematen dituen zer- bitzuak jasotzeko. Hauek izango dira: a) Funtsak eskuratzeko orduan aholkuak eta laguntza ematea eta informazio biblio- grafiko eta dokumental hautatua eskain- tzea. b) Langileak prestatzea eta egunera jartzea. c) Bikoiztuta edo soberan dauden funtsen tratamendua. d) Liburutegiei laguntza teknikoa ematea. 3. Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume- nak dituen sailak laguntza-programak eta zer- bitzuak jarriko ditu liburutegientzat, bereziki in- formatika-sareak osatzeko, irakurzaletasuna eta liburutegien erabilera sustatzeko kanpainak an- tolatzeko, funtsak eskuratzeko eta beste helburu batzuetarako. 4. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek lehenta- suna izango dute Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumenak dituen sailak liburutegien alorrerako ematen dituen laguntzak eskuratze- ko. 5. Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume- nak dituen sailak, Irakurketa Publikoko Sarean dauden liburutegiekin lankidetzan, katalogazio zentralizatua egiteko mekanismoak jarriko ditu Irakurketa Publikoko Maparen esparruan. 16. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren ikus- kapena Irakurketa Sare Publikoko zentroek nahitaez eman behar diote Eusko Jaurlaritzan kulturaren alo- rreko eskumenak dituen sailari eskatutako informazioa, indarrean dagoen araudia betetzen duten egiazta- tzeko. Ildo horretatik, ez dute eragozpenik jarriko Kul- tura Saileko teknikariak sartzeko eta beren lana egi- teko. 17. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoko liburute- gien Erregistroa Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume- nak dituen sailak Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa
 • 20. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7327 zado de las bibliotecas que constituyen la Red de Lec- tura Pública de Euskadi, cuya organización y funciona- miento se desarrollará reglamentariamente. Artículo 18.- Mapa de la Red de Lectura Pública de Euskadi 1. El Mapa de la Red de Lectura Pública es un ins- trumento de planificación bibliotecaria estraté- gica y operativa en el que se recogen las Biblio- tecas pertenecientes a la Red de Lectura Pública de Euskadi, las necesidades de lectura pública y los módulos del servicio correspondientes a los distintos núcleos de población. 2. El Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, previa consulta al Consejo Asesor de Bibliotecas, aprobará y mantendrá actualizado el Mapa de la Red. 3. El Mapa de la Red de Lectura Pública determi- nará diversas áreas de lectura e identificará las bibliotecas de la Red analizando los servicios que éstas deben prestar y las necesidades de financiación. Artículo 19.- Personal de la Red de Lectura Públi- ca de Euskadi 1. Las Bibliotecas de la Red de Lectura Pública contarán con el personal adecuado, con la cali- ficación y el nivel técnico que exijan las funcio- nes que tenga asignadas conforme al Mapa de Lectura Pública. 2. Las condiciones profesionales del personal téc- nico de las Bibliotecas de la Red se determina- rán por reglamento. Artículo 20.- Catálogo Colectivo de la Red de Lec- tura Pública El Departamento competente en materia de Cultura del Gobierno Vasco, para garantizar los crite- rios de la catalogación unificada y compartida de to- dos los fondos de las bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi y el conocimiento mutuo de sus fondos, coordinará y gestionará el Correspon- diente Catálogo Colectivo. Artículo 21.- Organización de la red de Lectura Pública 1. Según su ámbito de actuación las Bibliotecas y servicios bibliotecarios de la Red podrán ser: a) Bibliotecas centrales urbanas. b) Bibliotecas locales. c) Servicios bibliotecarios móviles. d) Centros de apoyo a la lectura pública. osatzen duten liburutegien erregistro eguneratua izango du. Horren antolaketa eta funtzionamendua erregelamendu bidez arautuko da. 18. artikulua.- Euskadiko Irakurketa Sare Publi- koaren mapa 1. Irakurketa Sare Publikoaren Mapa liburutegi- plangintza estrategiko eta operatiborako tresna da, bertan jasotzen baitira Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburutegiak, irakurketa publi- koaren beharrak eta herrigune bakoitzari da- gozkion zerbitzu-moduluak. 2. Eusko Jaurlaritzan Kulturaren alorreko eskume- nak dituen sailak, Liburutegien Aholku Batzor- deari kontsultatu ondoren, Sarearen Mapa onartuko du eta eguneratuta izango du. 3. Irakurketa Sare Publikoaren Mapak irakurketa- alor desberdinak zehaztu eta sareko liburutegiak identifikatuko ditu. Ildo horretatik, liburutegiek eman behar dituzten zerbitzuak eta horien fi- nantziazio-beharrak aztertuko ditu. 19. artikulua.- Euskadiko Irakurketa Sare Publi- koko langileak 1. Irakurketa Sare Publikoko liburutegiek langile egokiak izango dituzte, hau da, nork bere zere- ginak betetzeko behar duen kalifikazio eta mai- la teknikoa izango du, betiere, Irakurketa Sare Publikoaren Maparen arabera. 2. Sareko liburutegietako langile teknikoen lanbi- deko baldintzak erregelamendu bidez zehaztuko dira. 20. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren Kata- logo Kolektiboa Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburutegie- tako funtsen katalogazio bateratu eta partekatua egi- teko irizpideak bermatzeko eta liburutegiok batak bes- teen funtsak ezagutzen dituztela ziurtatzeko, Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumenak dituen sai- lak Katalogo Kolektiboa koordinatu eta kudeatuko du. 21. artikulua.- Irakurketa Sare Publikoaren anto- laketa 1. Zein arlotan diharduten kontuan hartuta, Sareko liburutegi eta liburutegi-zerbitzuak mota haueta- koak izan daitezke: a) Hiri-liburutegi nagusiak. b) Herrietako liburutegiak. c) Liburutegi-zerbitzu mugikorrak. d) Irakurzaletasun publikoa bultzatzeko zen- troak.
 • 21. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7328 2. Los municipios de más de 30.000 habitantes dispondrán de bibliotecas centrales urbanas, que ejercerán una labor de coordinación de sus bibliotecas y servicios bibliotecarios de su térmi- no municipal. 3. Los municipios de más de 5.000 habitantes dis- pondrán de bibliotecas locales. El Gobierno Vasco velará para que los municipios de entre 3.000 a 5.000 habitantes dispongan de biblio- tecas locales y, en su caso, promoverá en muni- cipios de población inferior su agrupación a los efectos de prestar el servicio de biblioteca. 4. Servicios bibliotecarios móviles. En los términos y condiciones que se señalen en el Mapa de Lectura Pública los servicios biblio- tecarios móviles tienen como finalidad garanti- zar el acceso a la información y ofrecer servicio de lectura pública en aquellas zonas o localida- des donde se carezca de un servicio estático. 5. Centros de apoyo a la lectura pública. Tendrán la consideración de Centros de apoyo a la lectura pública, aquellos que se prestan en municipios que no están obligados al manteni- miento de un servicio de biblioteca. TÍTULO IV LA BIBLIOTECA DE EUSKADI Artículo 22.- Definición 1. La Biblioteca de Euskadi, cabecera del Sistema, es la encargada de recoger, conservar y difun- dir la producción bibliográfica en cualquier tipo de soporte de las obras editadas o producidas en Euskadi, y las relacionadas con el ámbito lingüístico del euskera, en especial las obras creadas por autores vascos y las obras creadas en euskera, y a tal efecto se coordinará y com- plementará con el resto de instituciones públi- cas de la Comunidad Autónoma del País Vasco concurrentes en este ámbito. 2. La Biblioteca de Euskadi velará, junto con otras instituciones dedicadas a este fin, por la conser- vación y la difusión del patrimonio bibliográfico de Euskadi, que comprende, además de las obras descritas en el apartado 1, las obras bi- bliográficas que se hallan en Euskadi que tienen valores históricos o culturales relevantes, de acuerdo con lo que establece la legislación so- bre patrimonio cultural. 3. La Biblioteca de Euskadi se constituye como centro de consulta y de investigación internacio- nal de la cultura vasca. 4. La Biblioteca de Euskadi se constituye en sede del patrimonio digital vasco. 2. Hogeita hamar mila biztanletik gorako udale- rriek hiri-liburutegi nagusiak izango dituzte. Horiek udalerriko beren liburutegi eta liburute- gi-zerbitzuak koordinatuko dituzte. 3. Bost mila biztanletik gorako udalerriek herriko liburutegiak izango dituzte. Eusko Jaurlaritzak ahaleginak egingo ditu 3.000 eta 5.000 biztan- le arteko udalerriek herrietako liburutegia izan dezaten eta, hala badagokio, biztanle gutxiago- ko herriak biltzea sustatuko du, liburutegi- zerbitzua eman ahal izan dezaten. 4. Liburutegi-zerbitzu mugikorrak. Liburutegi-zerbitzu mugikorren helburua da in- formazioa jasotzeko aukera bermatzea eta zer- bitzu egonkorra ez duten herrietan edo ingurue- tan irakurketa publikoko zerbitzua eskaintzea, betiere, Irakurketa Sare Publikoaren Mapan ze- haztutako moduan eta baldintzetan. 5. Irakurzaletasun publikoa bultzatzeko zentroak. Liburutegi-zerbitzu bat izatera behartuta ez dau- den udalerrietan irakurzaletasun publikoa sus- tatzeko sortutako zentroak dira irakurzaletasun publikoa bultzatzeko zentroak. IV. TITULUA EUSKADIKO LIBURUTEGIA 22. artikulua.- Definizioa 1. Euskadiko Liburutegia Sistemaren buru izango da eta bera arduratuko da Euskadin argitaratu edo ekoiztutako lanak eta euskararen hizkuntza eremuarekin erlazionatutakoak –bereziki euskal idazleek sortutakoak eta euskaraz egindakoak– bildu, kontserbatu eta zabaltzeaz, euskarria de- na dela. Horretarako, Euskal Autonomia Erkide- goan alor honetan diharduten gainerako era- kunde publikoekin koordinatuko da, horiek osa- garri izango dituelarik. 2. Euskadiko Liburutegiak Euskadiko bibliografia- ondarea kontserbatu eta zabalduko du, horre- tan diharduten beste erakundeekin batera. Bi- bliografia horren barruan sartzen dira, 1. para- grafoan deskribatutako lanez gain, Euskadin egonik kultura- edo historia-balio nabarmenak dituzten bibliografia-lanak, kultura-ondarearen inguruko legedian ezarritakoaren arabera. 3. Euskadiko Liburutegia euskal kultura ikertzeko nazioarteko kontsulta-zentroa izango da. 4. Euskadiko Liburutegia euskal ondare digitalaren egoitza izango da.
 • 22. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7329 Artículo 23.- Naturaleza, estructura y funciona- miento La Biblioteca de Euskadi es un organismo autó- nomo adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Cultura, cuya estructura y funcionamiento se determinará legalmente. Artículo 24.- Funciones 1. La Biblioteca de Euskadi ejerce en todo el terri- torio de la Comunidad Autónoma las funciones siguientes: a) Recoger, conservar y difundir todas las obras editadas o producidas en Euskadi. Con esta finalidad es receptora del De- pósito Bibliográfico de Euskadi. b) Recoger, conservar y difundir todas las obras creadas en euskera y las relacio- nadas con el ámbito lingüístico del eus- kera. c) Coordinar con otras instituciones la ad- quisición, conservación y difusión de las obras relacionadas con Euskadi, referi- das a ella o creadas por autores vascos. d) Disponer de los mecanismos adecuados para garantizar la creación, preserva- ción, difusión y acceso al patrimonio di- gital vasco. e) Fomentar programas de cooperación en materia de patrimonio digital. f) Coordinar la elaboración de la Biblio- grafía Vasca, en colaboración con otras instituciones. g) Velar en colaboración con otras institu- ciones por la conservación del patrimo- nio bibliográfico vasco en cualquier tipo de soporte. h) Coordinar la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico en colaboración con el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Cultura. i) Prestar los servicios de apoyo para la protección del patrimonio bibliográfico de Euskadi, y especialmente los servicios de restauración, reproducción y gestión de obras duplicadas y sobrantes. j) Constituirse en depositaria de fondos procedentes de otras bibliotecas vascas. 23. artikulua.- Izaera, egitura eta funtzionamen- dua Euskadiko Liburutegia Eusko Jaurlaritzan kultu- raren alorreko eskumenak dituen sailari atxikitako era- kunde autonomoa da. Egitura eta funtzionamendua legez zehaztuko dira. 24. artikulua.- Funtzioak 1. Euskadiko Liburutegiak zeregin hauek izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan: a) Euskadin argitaratu edo ekoiztutako lan guztiak bildu, kontserbatu eta zabaltzea. Helburu hori lortzeko, bera izango da Euskadiko Bibliografia Gordailuaren ja- sotzaile. b) Euskaraz idatzitako edo euskararen hiz- kuntza-esparruarekin erlazionatutako la- nak bildu, kontserbatu eta zabaltzea. c) Euskadirekin erlazionatutako lanak, Eus- kadiri buruzkoak edo euskal egileek ida- tzitakoak eskuratzeko, kontserbatzeko eta zabaltzeko lanak beste erakunde batzue- kin koordinatzea. d) Euskal ondare digitala sortu, babestu, zabaldu eta kontsulta daitekeela berma- tzeko mekanismo egokiak jartzea. e) Ondare digitalaren alorrean, lankidetza- programak sustatzea. f) Beste erakunde batzuekin batera, Euskal Bibliografia egiteko lanak koordinatzea. g) Euskal bibliografia-ondarea kontserba- tzeko lanetan, beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea, ondare horren eus- karria dena dela. h) Bibliografia Ondarearen Katalogo Kolek- tiboa osatzeko lanak koordinatzea Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskume- nak dituen sailarekin batera. i) Euskadiko bibliografia-ondarea babeste- ko laguntza-zerbitzuak ematea, bereziki, zaharberritzeko, erreproduzitzeko eta ko- piak eta soberan dauden lanak kudea- tzeko zerbitzuak. j) Beste euskal liburutegietatik datozen fun- tsen gordetzaile izatea.
 • 23. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7330 k) Liderar la investigación sobre técnicas bibliotecarias y documentales, en cola- boración con otros sistemas documenta- les. 2. La Biblioteca de Euskadi adaptará las normas bibliográficas internacionales, u otros estánda- res para la gestión de la información y, en su caso, elaborará las normas que han de regir la catalogación de todo el Sistema Bibliotecario de Euskadi, contemplando tanto la cataloga- ción en euskera como en castellano. La Biblio- teca de Euskadi supervisará, validará y unificará en un solo listado el catálogo de autoridades. Artículo 25.- Coordinación con otros centros 1. La Biblioteca de Euskadi mantendrá relaciones de colaboración y coordinación con otros cen- tros que dispongan de fondos de interés biblio- gráfico. 2. La Biblioteca de Euskadi en el desarrollo de sus funciones cooperará con el resto de elementos del Sistema Bibliotecario de Euskadi. TÍTULO V DEPÓSITO BIBLIOGRÁFICO DE EUSKADI Artículo 26.- Obra bibliográfica 1. Tiene la consideración de obra bibliográfica to- da obra presentada para su uso o difusión, tan- to en formato analógico como digital, en so- porte papel, electrónico u otro cualquiera que sea su formato en el futuro, y en particular, las siguientes: a) Los documentos como libros y el material similar a ellos como opúsculos, folletos y otros documentos unitarios, incluidos los electrónicos, tanto si se publican en uno o varios volúmenes como en fascículos o entregas. b) Las publicaciones periódicas, incluidas las electrónicas, tales como diarios, se- manarios, revistas, boletines y otros do- cumentos editados a intervalos regulares o irregulares, en serie continua, con un mismo título y una numeración consecu- tiva. 2. A los efectos del Depósito bibliográfico de Eus- kadi, regulado en esta Ley, tendrán la misma consideración de obra bibliográfica las partitu- ras musicales, las obras gráficas, fotográficas, los mapas y planos, obras sonoras, audiovisua- les, y cinematográficas, multimedia, etc. cual- quiera que sea el procedimiento técnico de pro- ducción, edición o difusión. Quedan exceptua- dos el material de oficina y los impresos de ca- rácter social o de carácter comercial sin graba- k) Beste dokumentu-sistema batzuekin lan- kidetzan, liburutegi eta dokumentu tekni- kei buruzko ikerketen aitzindari izatea. 2. Euskadiko Liburutegiak nazioarteko bibliografia- arauak edota informazioa kudeatzeko bestelako estandarrak egokituko ditu eta, hala badagokio, Euskadiko Liburutegi Sistema osoa katalogatze- ko arauak egingo ditu, kontuan hartuta hala euskarazko nola gaztelaniazko katalogazioa. Euskadiko Liburutegiak autoritateen katalogoa ikuskatu, baliozkotu eta zerrenda bakarrean ba- teratuko du. 25. artikulua.- Beste zentro batzuekin koordina- tzea 1. Euskadiko Liburutegiak lankidetza eta koordina- zio harremanak izango ditu bibliografia-inte- reseko funtsak dituzten beste zentro batzuekin. 2. Bere zereginak burutzeko orduan, Euskadiko Li- burutegiak Euskadiko Liburutegi Sistemako gai- nerako elementuekin lankidetzan jardungo du. V. TITULUA EUSKADIKO BIBLIOGRAFIA GORDAILUA 26. artikulua.- Bibliografia-lanak 1. Erabiltzeko edo zabaltzeko aurkeztutako lan guztiak izango dira bibliografia-lan, berdin de- larik horien formatua analogikoa edo digitala den eta euskarria papera, elektronikoa edo ge- rora ezar dadin beste edozein den. Bereziki hauek joko dira bibliografia-lantzat: a) Liburuak eta antzeko materialak, hala nola, opuskuluak, liburuxkak eta gaine- rako dokumentu unitarioak, elektroni- koak barne, hala liburuki bakarrean nola faszikuluetan edo emanalditan argitara- tuak. b) Aldizkako argitalpenak, elektronikoak barne, hau da, egunkariak, astekariak, aldizkariak, buletinak eta aldiro edo noiz- behinka, serie etengabean, izenburu ber- berarekin eta elkarren segidako zenba- kiekin argitaratzen diren dokumentuak. 2. Lege honetan arautzen den Euskadiko Biblio- grafia Gordailuari begira, bibliografia-lantzat joko dira honako hauek ere: musika-partiturak; lan grafikoak; argazki-lanak; mapak eta pla- noak; soinuzko, ikus-entzunezko, zinemako eta multimediako lanak eta abar; ekoizteko, edita- tzeko edo zabaltzeko prozedura teknikoa dena dela. Kanpo gelditzen dira arte-grabaturik edo azalpen-testu tekniko edo literariorik ez duten bulego-materialak eta gizarte edo merkataritza
 • 24. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7331 dos artísticos ni textos explicativos de tipo técni- co o literario. Artículo 27.- Depósito bibliográfico de Euskadi 1. A los efectos de esta Ley, se entiende por Depó- sito bibliográfico de Euskadi el que se constituye con el fin de recoger y conservar ejemplares de toda la producción bibliográfica de Euskadi y la relacionada con el ámbito lingüístico del euske- ra en la Biblioteca de Euskadi y/o centros depo- sitarios que se determinen en las normas de de- sarrollo de la presente Ley. 2. El Depósito bibliográfico de Euskadi se consti- tuirá mediante la entrega de los bienes que en esta Ley se establecen. 3. Reglamentariamente se determinarán las condi- ciones y el número de ejemplares a depositar. Artículo 28.- Centros depositarios La Biblioteca de Euskadi para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el centro en el que se ha de constituir el Depósito bibliográfico de Euskadi, sin perjuicio de aquellos otros centros o servicios que se determinen mediante Orden del titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Cultura. Artículo 29.- Bienes sujetos a Depósito bibliográfi- co de Euskadi 1. En concepto de depósito bibliográfico de Eus- kadi, deberán depositarse los siguientes tipos de bienes: a) Los que tengan la consideración de obra bibliográfica conforme al artículo 26 de esta Ley, impresos, grabados, producidos o editados en Euskadi. b) Los citados en el apartado anterior, im- presos, grabados, producidos o editados fuera de Euskadi por una institución pú- blica vasca, o por una persona física o jurídica con domicilio en el País Vasco que haya obtenido para su realización subvenciones o ayudas públicas o disfru- tado de beneficios fiscales de cualquier naturaleza, en los términos que regla- mentariamente se establezcan. 2. En los casos de duda la Biblioteca de Euskadi determinará la obligatoriedad o no de constituir el depósito, de acuerdo con lo dispuesto en es- te artículo. Artículo 30.- Depósito voluntario de patrimonio bibliográfico 1. Aquellos bienes que conforme a la presente ley no estén sujetos a depósito obligatorio podrán izaerako inprimakiak. 27. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailua 1. Lege honen ondorioetarako, Euskadiko Biblio- grafia Gordailua Euskadiko bibliografia- ekoizpen osoaren aleak eta euskararen hizkun- tza eremuarekin erlazionatutakoak jaso eta kontserbatzeko sortutakoa da. Gordailua Eus- kadiko Liburutegian eta/edo lege hau garatzeko arauetan finkatutako zentroetan egingo da. 2. Euskadiko Bibliografia Gordailua lege honetan ezartzen diren ondasunak entregatuz egingo da. 3. Entregatu beharreko aleen kopurua eta baldin- tzak erregelamenduz ezarriko dira. 28. artikulua.- Gordailurako zentroak Euskadiko Bibliografia Gordailua Euskadiko Li- burutegian egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan. Hala ere, Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumenak dituen saileko buruak beste zentro edo zerbitzu batzuk ere ezar ditzake horretarako agindu bidez. 29. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailuan jaso behar diren ondasunak 1. Euskadiko Bibliografia Gordailuan ondasun hauek jaso behar dira: a) Lege honetako 26. artikuluaren arabera bibliografia-lantzat jotzen direnak, Euska- din ekoiztu, argitaratu, inprimatu edo grabatu badira. b) Aurreko paragrafoan aipatutakoak, bal- din eta, Euskaditik kanpo inprimatu, gra- batu, ekoiztu edo argitaratuak izan arren, euskal erakunde publiko batek edo egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duen pertsona fisiko edo juridiko batek egin baditu eta, horretarako, diru- laguntza edo laguntza publikoak jaso ba- ditu edo edozein eratako onura fiskalak izan baditu, erregelamenduz ezartzen de- naren arabera. 2. Zalantzarik badago, Euskadiko Liburutegiak ze- haztuko du gordailua nahitaez egin behar den ala ez, artikulu honetan ezarritakoaren arabera. 30. artikulua.- Bibliografia-ondarea borondatez gordailatzea 1. Lege honen arabera nahitaez gordailatu behar ez diren ondasunen kasuan, borondatez gordai-
 • 25. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7332 ser objeto de depósito voluntario previa solici- tud a la Biblioteca de Euskadi. Transcurridos seis meses desde que se presentó la solicitud sin que se hubiera notificado resolución expresa, el interesado podrá entenderla desestimada. 2. El procedimiento y los requisitos del depósito voluntario de patrimonio bibliográfico se regu- larán reglamentariamente. 3. Los bienes objeto de depósito se regirán en de- fecto de regulación específica por las normas del depósito obligatorio. Artículo 31.- Sujetos obligados a constituir el De- pósito bibliográfico de Euskadi Los sujetos obligados a la constitución del de- pósito serán los impresores en el caso de obras impre- sas y los productores para el resto de las obras. Artículo 32.- Plazo y lugar de entrega de los bie- nes del Depósito bibliográfico de Euskadi 1. Los bienes integrantes del depósito obligatorio se entregarán en el plazo máximo de tres me- ses, a contar desde que la obra objeto de de- pósito esta concluida. 2. Los bienes se entregarán en la Biblioteca de Euskadi o centros depositarios previstos en el artículo 28. Artículo 33.- Acceso a los fondos de Depósito bi- bliográfico de Euskadi El desarrollo reglamentario de esta Ley fijará las condiciones de acceso a los fondos del Depósito Bi- bliográfico de Euskadi. TÍTULO VI FONDOS DE INTERÉS NACIONAL Artículo 34.- Declaración de fondos de interés na- cional Podrán declararse de interés nacional los fon- dos bibliográficos que tienen un valor cultural especial integrado en bibliotecas. Dichos bienes se regirán por lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco para los bienes muebles calificados. Artículo 35.- Efectos de la declaración 1. La declaración de fondos de interés nacional conlleva para los titulares de la biblioteca en la que están custodiados, además de las obliga- ciones fijadas en la legislación sobre patrimonio cultural, las obligaciones siguientes: a) Colaborar con la Biblioteca de Euskadi para su catalogación y su inclusión en el catálogo del patrimonio bibliográfico co- rrespondiente. latu ahal izango dira Euskadiko Liburutegiari es- kabidea eginda. Eskabidea egin eta sei hilabe- teko epean erantzunaren berariazko jakinaraz- penik egin ez bada, interesatuak eskabidea ukatutzat jo dezake. 2. Bibliografia-ondarearen borondatezko gordailu- rako prozedura eta baldintzak erregelamenduz arautuko dira. 3. Berariazko araudirik ez dagoen bitartean, gor- dailatutako ondasunei nahitaezko gordailuaren arauak aplikatuko zaizkie. 31. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailua nortzuek egin behar duten Inprimatutako lanen kasuan, inprimatzaileek egin behar dute gordailua; bestelako lanen kasuan, berriz, ekoizleek. 32. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailuko ondasunak entregatzeko epea eta tokia 1. Nahitaezko gordailurako ondasunak hiru hila- beteko epean entregatuko dira, gordailatu be- harreko lana amaitzen denetik kontatuta. 2. Ondasunak Euskadiko Liburutegian edo 28. ar- tikuluan adierazitako gordailu-zentroetan entre- gatuko dira. 33. artikulua.- Euskadiko Bibliografia Gordailuko funtsetarako sarbidea Lege hau garatzeko erregelamenduetan finka- tuko dira Euskadiko Bibliografia Gordailuko funtsak kontsultatzeko baldintzak. VI. TITULUA INTERES NAZIONALEKO FUNTSAK 34. artikulua.- Interes nazionaleko funtsen aitor- pena Liburutegietan integratutako kultura-balio bere- ziko bibliografia-funtsak jo ahal izango dira nazio inte- resekotzat. Ondasun horiei, Euskal Kultura Ondarea- ren Legean sailkatutako ondasun higigarrietarako xe- datutakoa aplikatuko zaie. 35. artikulua.- Aitorpenaren ondorioak 1. Ondasun bat nazio interesekotzat jotzen bada, ondasun hori dagoen liburutegiko titularrek be- tebehar hauek izango dituzte kultura ondarea- ren legerian ezarritakoez gain: a) Euskadiko Liburutegiarekin batera lan egitea ondasuna katalogatzeko eta bi- bliografia-ondarearen dagokion katalo- goan sartzeko.
 • 26. VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 49 zk. 2006.05.12 / 12.05.2006 7333 b) Colaborar con la Biblioteca de Euskadi para su conservación y difusión. 2. Para el cumplimiento de las obligaciones que establece el apartado 1, los titulares de las bi- bliotecas recibirán el apoyo técnico y económi- co de la Biblioteca de Euskadi. Artículo 36.- Normas en materia de conservación y reproducción 1. Las bibliotecas de Euskadi velarán por la con- servación y protección de aquellos de sus fon- dos que sean de interés nacional de conformi- dad a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cul- tural Vasco. 2. La reproducción o conversión requerirá la pre- via notificación a la Biblioteca de Euskadi a efectos de que ésta establezca las condiciones de seguridad necesarias. 3. Aquellas bibliotecas que dispongan de fondos antiguos, especializados, raros o valiosos y no dispongan de medios para la conservación y la evaluación de los mismos podrán recurrir a la Biblioteca de Euskadi para su apoyo y orienta- ción. TÍTULO VII CONSEJO ASESOR DE BIBLIOTECAS Artículo 37.- Consejo Asesor de Bibliotecas 1. Se crea el Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi como órgano consultivo de carácter técnico del Gobierno Vasco en los asuntos rela- cionados con la presente Ley y sus desarrollos. 2. El Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi ac- tuará como órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema e informará, con ca- rácter preceptivo, las propuestas de normas re- glamentarias de las Bibliotecas. 3. Serán funciones del Consejo Asesor de Bibliote- cas: a) Actuar como órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema Bi- bliotecario Vasco. b) Proponer al Departamento competente en materia de bibliotecas la adopción de las medidas para el mejor cumplimiento de los fines del Sistema. c) Conocer e informar los planes que se re- fieran al Sistema Bibliotecario Vasco. b) Euskadiko Liburutegiarekin batera lan egitea ondasuna kontserbatu eta zabal- tzeko. 2. Lehenengo paragrafoan ezarritako betebeha- rrak betetzeko, liburutegiko titularrek Euskadiko Liburutegiaren laguntza tekniko eta ekonomikoa izango dute. 36. artikulua.- Materiala kontserbatu eta errepro- duzitzeko arauak 1. Euskadiko liburutegiak arduratuko dira dauzka- ten nazio intereseko funtsak kontserbatu eta ba- besteaz, Euskal Kultura Ondarearen Legean ezarritakoaren arabera. 2. Ondasuna erreproduzitu edo konbertitu nahi izanez gero, aldez aurretik Euskadiko Liburute- giari jakinaraziko zaio, segurtasun neurriak jar ditzan. 3. Antzinako funtsak edo funts espezializatu, arraro edo baliotsuak dituzten liburutegiek, horiek kontserbatu eta ebaluatzeko bitartekorik ez ba- dute, Euskadiko Liburutegira jo dezakete lagun- tza eta orientabide bila. VII. TITULUA LIBURUTEGIEN AHOLKU BATZORDEA 37. artikulua.- Liburutegien Aholku Batzordea 1. Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea sor- tzen da Eusko Jaurlaritzaren izaera teknikoko organo aholku-emaile izan dadin lege honi eta berorren garapenari lotutako gaietan. 2. Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea Siste- maren informazio, kontsulta eta aholku orga- noa izango da eta Liburutegien erregelamendu proposamenei buruzko irizpena emango du halabeharrez. 3. Hauek izango dira Liburutegien Aholku Batzor- dearen funtzioak: a) Euskal Liburutegi Sistemaren informazio, kontsulta eta aholkularitza organo izatea. b) Liburutegi-alorreko eskumenak dituen sailari neurriak proposatzea Sistemaren helburuak hobeto betetzeko. c) Euskadiko Liburutegi Sistemari buruzko planak ezagutzea eta horiei buruzko iriz- pena ematea.