Biktimen aitorpen zuzena eta plurala

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Eusko Legebiltzarrak 2009ko abenduaren 22an emandako aginduaren indarrez, joan den ekainaren amaiera aldera aurkeztua beharko zukeen Politika arrazoiengatiko indarkeria dela bitarteko giza eskubideak urratu dizkieten biktimei buruzko txostenaizenekoari dagokion jarraipena. 3 Julio 2010 Berria

Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
XabinMakazaga
Edizioarduraduna:
LurdesHuizi
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:IragarriSM
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@iragarri.net
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:03/07/2010
Exemplaire:2.183
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Biktimen aitorpen
zuzena eta plurala
E
uskoLegebiltzarrak
2009koabenduaren
22anemandakoagin-
duarenindarrez,joan
denekainarenamaiera
alderaaurkeztuabeharkozukeen
Politikaarrazoiengatikoindarke-
riadelabitartekogizaeskubideak
urratudizkietenbiktimeiburuzko
txostenaizenekoaridagokionja-
rraipena.Txostenhori2008koekai-
neanlanduzuten,etalehenbiziko
saiozintzoaizanzenaintzathartu
ahalizatekopoliziaagenteek,talde
parapolizialek,ultrek,kontrolpe-
tikkanpokoek,etaabarrekeginda-
koatentatuetan,bahiketetan,na-
gusikeriazbaliatuta,edosexubor-
txaketak,torturakzirelabitarteko
erailedolarrizaurituzituztenper-
tsonahaiekguztiak.Errealitate
erabatezezagunadaguretzat—po-
litikaneragindituenika-mikezha-
ragodagoena—,erregistroofizialik
gabekoa,etazenbaitzuekurteetan
ukatuereegindakoa;halakoegin-
tzenbiktimakahanzturanatzendu
dituzteerakundeek,inolakoaitor-
penagerikorikegingabeedotapo-
litikamanipulazioeneskuutzita.
Biktimahoriekurteaketaurte-
akitxarondituzte,esperoan,paira-
razizizkietengizaeskubideen
urraketaknoizaintzathartuko.Bi-
tartehonetanguztian,larrutikor-
daindubeharizandutegizarteak
inolazereezaitortuizanaezegin-
tzahaiek,ezEstatuarenerantzuki-
zuna,ezetaharenhurrengozigor-
gabetasunaere.
Aitorpenofizialikezizateazgai-
nera,egintzahoriekezzutenizan
ikerketajudizialik,zegokienlarri-
tasunakeskatukozukeenbezala.
Ustezkohipotesigehienetan,Justi-
ziaAdministrazioakezzueninola-
kojardunbiderikhasi;edo,hasiba-
zuen,alderdikoiaetazeharoeska-
saizanzen.Gauregunarte,kasu
horietakoaskotanezdaeginbeste-
lakoikerketaindependenterik.
Denaeginkizundagooraindikere:
zergertatuzenargitzea,erantzuki-
zunakzehazteaetaordainaksus-
tatzea.Horretarako,ezinbestekoa
dadiskurtsopublikobat,batetik,
beregainhartukoduena,lehenik
etabehin,Estatuarenerantzukizu-
na;etabestetik,sinesgarriaeta
eraginkorraizangodenabiktimen-
tzat,diskurtsosinbolikoarietahe-
darazibeharrekopolitikapubliko-
eidagokienez.Badugubertatik
bertarakoadibidebat,Britainia
Handiakoraindikorainemandako
ebazpena,IparIrlandanBloody
Sundayizenekoangertaturikoza-
palkuntzariburuzkoa,etahorrek
argiutziduezinagoosasuntsua
delademokraziarentzathalakoai-
torpenbat.Aitorpenaegiteak,or-
dea,ezduesannahiparekatuegin
behardirenikpertsonabatbikti-
mabihurtuarterainokobideaeta
pertsonahoribiktimabihurtudu-
teneragileak;aregutxiago,edo-
zeinegintzabortitzzuritubehar
denikere.
Orainarte,Euskadin,biktimen
ingurukopolitikekezdutezuzen-
tasunirizpidebathartuoinarri-
tzat:mailaberekourraketarimai-
laberekoordainaedoaitorpena
dagokio.ETArenbiktimekbadute
legeesparrubat,Estatuannahiz
AutonomiaErkidegoan,etahordi-
tuztejasotabereneskubideak,eta
zeraitorpenetaordaindagozkien.
ETArenazbestelako«terrorismo
batenbiktima»direnek,ordea,ez
dutetratuberaizan.Kasuasko-
tan,interpretaziomurriztaileak
egindituzteepaitegiek,biktima
izaeradutenikereukatzeraino,
edoauziborrokaamaigabebaten
osteanbakarrikonartutahalako-
tzat:esatebaterako,NormiMen-
txakasanturtziarrarenkasuan
—tirokaerailzutenmanifestazio
batean,1976an—;horrekbidegabe
areagotuzuenharenbereizkeria
etasufrimendua.Bestehainbatek
etahainbatekezduteizanezho-
rretarakoindarnahikorik,ezbeste
inorenlaguntzarik,bainaegoera
berbereandaude.Diskurtsopubli-
koak,gainera,baztertueginditu
memoriatik,aitorpenekitaldieta-
tiketaomenaldiofizialetatik.
Gizaeskubideenurraketakze-
haztekoerabiltzendituztenkon-
tzeptuakberakeremurriztaileak
etaaitorpenikgabekoakizanohi
dira.Halanolakasuaskotanhain-
batezaugarrirenmendedagote-
rrorismoarenbiktimaizaera:terro-
rismoareneragileekmoduklan-
destinoanedouniformejantzian
jardunzuten,horrenarabera.Ha-
lakokategorienarazoaezda,hain
zuzen,nornahikedonolakoazter-
ketabateginahalizatea,edoideo-
logiabakoitzekoekberenepaihis-
torikoaematea,baiziketaondorio
kaltegarriaketabereizleakdakarz-
kietelabiktimaaskori.Biktimeies-
kubidebatzukzorzaizkie,gizaes-
kubideennazioartekozuzenbideak
ezarritakoarenarabera,bainagaur
egungolegeetanezdutebeharbe-
zalakoislarik;aitzitik,bahetuta
daude,kategoriaonaketatxarrak
bereizteraino,ordainezkozerbitzu
etadiskurtsoetaguzti—egintzak
aitortuordez,kategoriahorietan
sailkatzeaberadutehelburu—.
Biktimazuzenentzatetahaiense-
nitartekoentzat,bidegabeadaasi-
metriahalakoa;taldean,berriz,
hainbatondorioeragitenditu,beti-
kotuegitenbaitituzauriak,etaho-
rrekezdiguuztenguregizarteegi-
turaberregiten.
Politikapublikobatek,etabikti-
makaintzathartzendituenak,
erantzuneginbehardiobiktima
batzuenaitorpeneskabideari—be-
tieregerokogerokotanatzeratua-
ri—,behingozutzdiezaioten«bes-
tebiktimahoriek»izateari;horrez
gainera,ordea,ekarpenbategin
behardugizaeskubideakerrespe-
taraztearietagizarteaberregiteari
dagokionez.
Biktimenbazterkeriaegoerabe-
rrituegingoluke,besteakbeste,
atzerabereizkeriarajoetaaitor-
pengabeziaraitzultzeak,eskema
baztertzailebatzueiatxikitzeak,
edoebazpenjudizialbatdutenka-
suetarabakarrikmugatzeak.Iker-
ketajudizialeraginkorbatizandu-
tenedobanakoenerantzukizunak
zehaztealortudutentorturakasu
bakanetangertatuizandenbeza-
la,zirkulazioistripueidagozkien
baremoakbaliatuohidituzteor-
dainakezartzeko,etaezgizaesku-
bideeidagozkienestandarrak.Ez
dezagunbaliatuhalakobidegabe-
keriarikgurehistoriaondareaosa-
tzeko.Esperoandauzkagugizaes-
kubideakurratuzizkietenehunka
biktima,etaerantzunduinaema-
teamerezidute,biktimakberak
izandaitezenardatznagusi—an-
drezeingizon—,etaezedozeinal-
derdipolitikorenkezkapolitikoja-
kinbatzuk.
ArgituzGizaEskubideenAldeko
Elkartekokidehauekereizenpe-
tuduteartikuluhau:PedroLa-
rraia,IñakiLekuona,CarlosMar-
tin,BenitoMorentinetaSabino
Ormazabal.
(Erredakzioanitzulia)
JoanaAbrisketa
Andres
Krakenberger
JonLanda
Argituz Giza Eskubideen Aldeko
Elkarteko kideak
Rita
M
inbiziadutenenlekukotasunaen-
tzuteageroetaarruntagoada.En-
tzunagoadelaesannahidut,ezbeste-
rik.Tabuazenaezagunadugu,hemen
dago.Hor.Gutxitanhan.Gertuegigehie-
netan.Gaindidaitekeengaixotasuna.
Askotangainditzendena,baina
gailentzendenaerebai.
NirelagunonbatekRitagal-
dudu,emaztea.Minbiziakahi-
tudu.Irentsi.Eraman.Alda-
rriajozuen.Agertuzen.Ha-
rro.Harroputz.Atzapar
luzez.Erasokor.Joaneta
etorri.Bainabetihor.Zela-
tan.Gerraematen.Alda-
rriajotzetikgailenduko
zelaesanzuen,ziurtatuzuen.Etahitza
betedu.Ritaahitudu.Ritagaztea.Bes-
teaskobezala.Etahitzabetetajoanda.
Bestebatenbila.
Oraingoanezduerrazaizan.Luzejo
du.Urteak.Etahorriesker,etxeanasko
hitzegindutenirudipenadut.Ezdakit.
Bainairudipenadut.Nikinoizbikoteki-
dearekinizanezditudanhitzetanirudi-
katzenditutRitaetaJon.Ritaetaala-
bak.MaialenetaAinhoa,etaJon.Eta
minasentitzendut.Ezdakizuenola-
koa.Badakizue,lagunenlaguna.
EzdutJonikustekogogobere-
zirik.Doilorranaiz.Bainaikustea
egokitukozait.Betibezala
bostekoaemanetaeskua
estutukodit,indartsu.
Minegiteraino.Etamin
egiteanahidut.Minez
arindadin.
Jira
XabierLekuona
Txertoak
T
xirindularitzarensustengatzaileak
badirahemenetaTourrahastean
Pirineoetakomendategorenetanuhin
larranjakhedatukodira,ikurrinaketa
presoakaskatudakarzkitenoihalzu-
riak.AurtengoaRotterdametikabiatuko
dasarri.Berriakbozkariatubeharko
gintuzkebainaharajadanikegunka-
riekgogoakiluntzendizkigutela.
MundukoAntidopatzeAgentziak
DopatzearenKontrakoFrantses
Agentziariagertzeaetakontrol
gehigarrienegiteadebe-
katudio.
IraganurtekoTourrean
ezzenkargatubakarbaten
izenikplazaratu,dakigula-
rikaltadrogatzeegituraksekulabezain
indartsuetasofistikatuakdirela.Floyd
Landisamerikarrakmeaculpaeginzuen
apirilean,odoltrafikatuarenzeinekaiki-
mikoensaltsanLanceArmstrongeta
bereentrenatzailesaldoaksartuz.Gaia-
rekikoomertaantzekoabatbada,inte-
resekonomikoerraldoiakjokoandaude-
lako,diotenbezala.Ezinukatuzkoargu-
mentua.Kirolarienosasunarenkaltetan
dopatzeahitzerdikaonartzeraera-
mangaitzakeena.
Frantsesagentziaksalatu
zuen2009koitzuliannazioar-
tekokontrolatzaileekAstana
taldeafaboreanitzekintratatu
zutela.Arazoarenmina.
Beudehalazmedikuak
ipularretanetagurpil
orratzekingaitezenairos-
kitxerta,ai,ai,ai...
Bira
ItxaroBorda
Harian›Iritzia
4 berria 2010ekouztailaren3a,larunbata

Recomendados

Ardura ala axolagabekeria? por
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?KrakenbergerORG
29 vistas1 diapositiva
Schadenfreude. Berria por
Schadenfreude. BerriaSchadenfreude. Berria
Schadenfreude. BerriaKrakenbergerORG
16 vistas1 diapositiva
Biktimak: egia, justizia eta barkamena por
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaKrakenbergerORG
17 vistas1 diapositiva
Hau ez da iritzi artikulu bat por
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batKrakenbergerORG
23 vistas1 diapositiva
Kontzientzia presoak, preso politikoak por
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKrakenbergerORG
31 vistas1 diapositiva
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak por
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakKrakenbergerORG
24 vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

Destacado

Nace Argituz, colectivo vasco pro derechos humanos por
Nace Argituz, colectivo vasco pro derechos humanosNace Argituz, colectivo vasco pro derechos humanos
Nace Argituz, colectivo vasco pro derechos humanosARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
119 vistas1 diapositiva
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas por
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
103 vistas1 diapositiva
La tortura: investigacion y prevencion, no cuestion de fe por
La tortura: investigacion y prevencion, no cuestion de feLa tortura: investigacion y prevencion, no cuestion de fe
La tortura: investigacion y prevencion, no cuestion de feARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
177 vistas1 diapositiva
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas por
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
101 vistas1 diapositiva
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimas por
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimasUn reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimasARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
161 vistas1 diapositiva
Ardura ala axolagabekeria? por
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
111 vistas1 diapositiva

Destacado(20)

Similar a Biktimen aitorpen zuzena eta plurala

Biktimak: egia, justizia eta barkamena por
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
193 vistas1 diapositiva
Hau ez da iritzi artikulu bat por
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
217 vistas1 diapositiva
Kontzientzia presoak, preso politikoak por
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
135 vistas1 diapositiva
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak por
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
128 vistas1 diapositiva
Erregistro aldaketa por
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
174 vistas1 diapositiva

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI por
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
74 vistas196 diapositivas
Hacia una memoria compartida. Legazpi por
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
96 vistas196 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
355 vistas128 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
244 vistas100 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
157 vistas100 diapositivas
Memoria Partekatu Baterantz Andoain por
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
192 vistas272 diapositivas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Biktimen aitorpen zuzena eta plurala

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: XabinMakazaga Edizioarduraduna: LurdesHuizi Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:IragarriSM Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@iragarri.net Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:03/07/2010 Exemplaire:2.183 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Biktimen aitorpen zuzena eta plurala E uskoLegebiltzarrak 2009koabenduaren 22anemandakoagin- duarenindarrez,joan denekainarenamaiera alderaaurkeztuabeharkozukeen Politikaarrazoiengatikoindarke- riadelabitartekogizaeskubideak urratudizkietenbiktimeiburuzko txostenaizenekoaridagokionja- rraipena.Txostenhori2008koekai- neanlanduzuten,etalehenbiziko saiozintzoaizanzenaintzathartu ahalizatekopoliziaagenteek,talde parapolizialek,ultrek,kontrolpe- tikkanpokoek,etaabarrekeginda- koatentatuetan,bahiketetan,na- gusikeriazbaliatuta,edosexubor- txaketak,torturakzirelabitarteko erailedolarrizaurituzituztenper- tsonahaiekguztiak.Errealitate erabatezezagunadaguretzat—po- litikaneragindituenika-mikezha- ragodagoena—,erregistroofizialik gabekoa,etazenbaitzuekurteetan ukatuereegindakoa;halakoegin- tzenbiktimakahanzturanatzendu dituzteerakundeek,inolakoaitor- penagerikorikegingabeedotapo- litikamanipulazioeneskuutzita. Biktimahoriekurteaketaurte- akitxarondituzte,esperoan,paira- razizizkietengizaeskubideen urraketaknoizaintzathartuko.Bi- tartehonetanguztian,larrutikor- daindubeharizandutegizarteak inolazereezaitortuizanaezegin- tzahaiek,ezEstatuarenerantzuki- zuna,ezetaharenhurrengozigor- gabetasunaere. Aitorpenofizialikezizateazgai- nera,egintzahoriekezzutenizan ikerketajudizialik,zegokienlarri- tasunakeskatukozukeenbezala. Ustezkohipotesigehienetan,Justi- ziaAdministrazioakezzueninola- kojardunbiderikhasi;edo,hasiba- zuen,alderdikoiaetazeharoeska- saizanzen.Gauregunarte,kasu horietakoaskotanezdaeginbeste- lakoikerketaindependenterik. Denaeginkizundagooraindikere: zergertatuzenargitzea,erantzuki- zunakzehazteaetaordainaksus- tatzea.Horretarako,ezinbestekoa dadiskurtsopublikobat,batetik, beregainhartukoduena,lehenik etabehin,Estatuarenerantzukizu- na;etabestetik,sinesgarriaeta eraginkorraizangodenabiktimen- tzat,diskurtsosinbolikoarietahe- darazibeharrekopolitikapubliko- eidagokienez.Badugubertatik bertarakoadibidebat,Britainia Handiakoraindikorainemandako ebazpena,IparIrlandanBloody Sundayizenekoangertaturikoza- palkuntzariburuzkoa,etahorrek argiutziduezinagoosasuntsua delademokraziarentzathalakoai- torpenbat.Aitorpenaegiteak,or- dea,ezduesannahiparekatuegin behardirenikpertsonabatbikti- mabihurtuarterainokobideaeta pertsonahoribiktimabihurtudu- teneragileak;aregutxiago,edo- zeinegintzabortitzzuritubehar denikere. Orainarte,Euskadin,biktimen ingurukopolitikekezdutezuzen- tasunirizpidebathartuoinarri- tzat:mailaberekourraketarimai- laberekoordainaedoaitorpena dagokio.ETArenbiktimekbadute legeesparrubat,Estatuannahiz AutonomiaErkidegoan,etahordi- tuztejasotabereneskubideak,eta zeraitorpenetaordaindagozkien. ETArenazbestelako«terrorismo batenbiktima»direnek,ordea,ez dutetratuberaizan.Kasuasko- tan,interpretaziomurriztaileak egindituzteepaitegiek,biktima izaeradutenikereukatzeraino, edoauziborrokaamaigabebaten osteanbakarrikonartutahalako- tzat:esatebaterako,NormiMen- txakasanturtziarrarenkasuan —tirokaerailzutenmanifestazio batean,1976an—;horrekbidegabe areagotuzuenharenbereizkeria etasufrimendua.Bestehainbatek etahainbatekezduteizanezho- rretarakoindarnahikorik,ezbeste inorenlaguntzarik,bainaegoera berbereandaude.Diskurtsopubli- koak,gainera,baztertueginditu memoriatik,aitorpenekitaldieta- tiketaomenaldiofizialetatik. Gizaeskubideenurraketakze- haztekoerabiltzendituztenkon- tzeptuakberakeremurriztaileak etaaitorpenikgabekoakizanohi dira.Halanolakasuaskotanhain- batezaugarrirenmendedagote- rrorismoarenbiktimaizaera:terro- rismoareneragileekmoduklan- destinoanedouniformejantzian jardunzuten,horrenarabera.Ha- lakokategorienarazoaezda,hain zuzen,nornahikedonolakoazter- ketabateginahalizatea,edoideo- logiabakoitzekoekberenepaihis- torikoaematea,baiziketaondorio kaltegarriaketabereizleakdakarz- kietelabiktimaaskori.Biktimeies- kubidebatzukzorzaizkie,gizaes- kubideennazioartekozuzenbideak ezarritakoarenarabera,bainagaur egungolegeetanezdutebeharbe- zalakoislarik;aitzitik,bahetuta daude,kategoriaonaketatxarrak bereizteraino,ordainezkozerbitzu etadiskurtsoetaguzti—egintzak aitortuordez,kategoriahorietan sailkatzeaberadutehelburu—. Biktimazuzenentzatetahaiense- nitartekoentzat,bidegabeadaasi- metriahalakoa;taldean,berriz, hainbatondorioeragitenditu,beti- kotuegitenbaitituzauriak,etaho- rrekezdiguuztenguregizarteegi- turaberregiten. Politikapublikobatek,etabikti- makaintzathartzendituenak, erantzuneginbehardiobiktima batzuenaitorpeneskabideari—be- tieregerokogerokotanatzeratua- ri—,behingozutzdiezaioten«bes- tebiktimahoriek»izateari;horrez gainera,ordea,ekarpenbategin behardugizaeskubideakerrespe- taraztearietagizarteaberregiteari dagokionez. Biktimenbazterkeriaegoerabe- rrituegingoluke,besteakbeste, atzerabereizkeriarajoetaaitor- pengabeziaraitzultzeak,eskema baztertzailebatzueiatxikitzeak, edoebazpenjudizialbatdutenka- suetarabakarrikmugatzeak.Iker- ketajudizialeraginkorbatizandu- tenedobanakoenerantzukizunak zehaztealortudutentorturakasu bakanetangertatuizandenbeza- la,zirkulazioistripueidagozkien baremoakbaliatuohidituzteor- dainakezartzeko,etaezgizaesku- bideeidagozkienestandarrak.Ez dezagunbaliatuhalakobidegabe- keriarikgurehistoriaondareaosa- tzeko.Esperoandauzkagugizaes- kubideakurratuzizkietenehunka biktima,etaerantzunduinaema- teamerezidute,biktimakberak izandaitezenardatznagusi—an- drezeingizon—,etaezedozeinal- derdipolitikorenkezkapolitikoja- kinbatzuk. ArgituzGizaEskubideenAldeko Elkartekokidehauekereizenpe- tuduteartikuluhau:PedroLa- rraia,IñakiLekuona,CarlosMar- tin,BenitoMorentinetaSabino Ormazabal. (Erredakzioanitzulia) JoanaAbrisketa Andres Krakenberger JonLanda Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkarteko kideak Rita M inbiziadutenenlekukotasunaen- tzuteageroetaarruntagoada.En- tzunagoadelaesannahidut,ezbeste- rik.Tabuazenaezagunadugu,hemen dago.Hor.Gutxitanhan.Gertuegigehie- netan.Gaindidaitekeengaixotasuna. Askotangainditzendena,baina gailentzendenaerebai. NirelagunonbatekRitagal- dudu,emaztea.Minbiziakahi- tudu.Irentsi.Eraman.Alda- rriajozuen.Agertuzen.Ha- rro.Harroputz.Atzapar luzez.Erasokor.Joaneta etorri.Bainabetihor.Zela- tan.Gerraematen.Alda- rriajotzetikgailenduko zelaesanzuen,ziurtatuzuen.Etahitza betedu.Ritaahitudu.Ritagaztea.Bes- teaskobezala.Etahitzabetetajoanda. Bestebatenbila. Oraingoanezduerrazaizan.Luzejo du.Urteak.Etahorriesker,etxeanasko hitzegindutenirudipenadut.Ezdakit. Bainairudipenadut.Nikinoizbikoteki- dearekinizanezditudanhitzetanirudi- katzenditutRitaetaJon.Ritaetaala- bak.MaialenetaAinhoa,etaJon.Eta minasentitzendut.Ezdakizuenola- koa.Badakizue,lagunenlaguna. EzdutJonikustekogogobere- zirik.Doilorranaiz.Bainaikustea egokitukozait.Betibezala bostekoaemanetaeskua estutukodit,indartsu. Minegiteraino.Etamin egiteanahidut.Minez arindadin. Jira XabierLekuona Txertoak T xirindularitzarensustengatzaileak badirahemenetaTourrahastean Pirineoetakomendategorenetanuhin larranjakhedatukodira,ikurrinaketa presoakaskatudakarzkitenoihalzu- riak.AurtengoaRotterdametikabiatuko dasarri.Berriakbozkariatubeharko gintuzkebainaharajadanikegunka- riekgogoakiluntzendizkigutela. MundukoAntidopatzeAgentziak DopatzearenKontrakoFrantses Agentziariagertzeaetakontrol gehigarrienegiteadebe- katudio. IraganurtekoTourrean ezzenkargatubakarbaten izenikplazaratu,dakigula- rikaltadrogatzeegituraksekulabezain indartsuetasofistikatuakdirela.Floyd Landisamerikarrakmeaculpaeginzuen apirilean,odoltrafikatuarenzeinekaiki- mikoensaltsanLanceArmstrongeta bereentrenatzailesaldoaksartuz.Gaia- rekikoomertaantzekoabatbada,inte- resekonomikoerraldoiakjokoandaude- lako,diotenbezala.Ezinukatuzkoargu- mentua.Kirolarienosasunarenkaltetan dopatzeahitzerdikaonartzeraera- mangaitzakeena. Frantsesagentziaksalatu zuen2009koitzuliannazioar- tekokontrolatzaileekAstana taldeafaboreanitzekintratatu zutela.Arazoarenmina. Beudehalazmedikuak ipularretanetagurpil orratzekingaitezenairos- kitxerta,ai,ai,ai... Bira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2010ekouztailaren3a,larunbata