SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Descargar para leer sin conexión
1
2015
URTARRILAENERO
4. urtea. 10.znb
AguraiN
udala
www.agurain.com
Aguraingo Udalaren
boletin informatiboa
karia
g
2
3
karia
g
Agurain aprueba las cuentas del 2015/
Aguraingo Udalbatzak 2015erako
7.267.711€tako aurrekontua onartu zuen,
“Tomaxen Abenturak”
TXIPLI-TXAPLA antzezlana
18:00etan Harresi Aretoan.
Urtarrilaren 25an. Igandea.
EUSKARAZ
AURKIBIDEA/INDICE
13
AGENDA /
AGENDA
03
UDAL GAIAK/
TEMAS MUNICIPALES
10
ELKARRIZKETA /
ENTREVISTA
10. ZENBAKIA,
2015KO URTARRILA.
Erredakzioa:
Amaia Gartzia
Naiara Lopez de Uralde
Iolanda Murgiondo
Maketazioa eta inpresioa:
Biona estudioa.
Tirada: 2.400
Kontaktua:
gertualdizkaria@gmail.com
GERTUk ez du derrigorrez
bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta
iritzien erantzukizunik.
GERTU no se identifica
necesariamente con las
opiniones expresadas en la
revista, ni se hace responsable
de las mismas.
Aguraingo kultur elkarte bateko kide
bazara eta zuen ekintzak aldizkarian
agertzea nahi baduzue jarri kontaktuan
gurekin. Lagundu GERTU osatzen.
Si formas parte de una asociación
cultural y queréis que vuestras
actividades se anuncien en GERTU
poneos en contacto con nosotros.
Ayudanos a completar GERTU.
Entrevista con
Izaskun Urkijo, arquitecta/
Izaskun Urkijo arkitektoak
alde zaharraren egoera zein den
jakiteko aurre-ikerketa bat eraman
du aurrera azken hilabeteteotan.
Carnavales en Agurain
desde 1683/
Orain dela 37 urte
berreskuratutako
bidea
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
Aguraingo Udalak arkitekto lanpostua aldi
baterako betetzeko deialdia luzatu du. Lehiaketa
honetan esku hartzeko, besteak beste, Goi Mai-
lako Arkitektoaren titulazioa, edota euskarazko
4. Hizkuntza Eskakizuna izatea eskatzen da.
Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak
Udaleko erregistro orokorrean aurkeztu behar
izan dira, hogei egun balioduneko epean, eba-
zpen hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik
hasita.
Oposizio aldian bi ariketa egingo dira, eta biak
nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira.
Lehengo ariketan epaimahaiak jarriko dituen bi
kasu praktikoak idatziz garatu, eta ondoren, bere
aurrean irakurri eta defendatu beharko dira. Bi-
garren ariketa, ordea, euskararen 4. Hizkuntza
Eskakizuna egiaztatzeko proba izango da. Eta
azkenik, lehiaketa aldian, aurkeztutakoen me-
rezimenduak ere baloratuko dira.
Behin betiko sailkapenaren ordena ares-
tian aipatutako proben emaitzen araberakoa
izango da. Hortaz, amaieran puntuaziorik han-
diena lortu duen pertsona lanpostua betetzeko
izendatuko da. Hautaketa prozesuko osoko
puntuazioa iragarki oholean zein webgunean
argitaratuko dira.
Lanpostuari dagokionez, lanaldia partziala
izango litzateke, eta bete beharreko eginkizu-
netako batzuk, une bakoitzean ezartzen direnaz
gain, Hirigintzaren eta Obren arloa kudeatu eta
zuzentzea, ikuskapenak edota txostenak egitea,
Udalari aholku ematea, eta herritarrek egiten di-
tuzten galderei erantzutea izango litzateke.
Deialdia honen iragarpena eta gainontzeko
oinarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez
gero, ALHAOra, udaletxeko iragarki-taulara
edota www.agurain.eus web orrialdera jo
daiteke.
El Ayuntamiento de
Agurain ha realizado
una convocatoria
para cubrir de
forma temporal la
plaza de Arquitecto
Municipal.
El proceso selectivo cos-
tará de dos fases; fase de
oposición y fase de con-
curso.
La fase de oposición
constará de dos ejercicios,
todos ellos obligatorios y
eliminatorios. En esta fase
se valorarán los méritos que
se detallan y referidos al día
de la fecha en que termine
el plazo de presentación de
solicitudes.
Los interesados podrán
obtener más información
acerca de este asunto en
el BOTHA, en el tablón
de anuncios del Ayunta-
miento y en la página web
www.agurain.eus
Udal arkitekto
lanposturako deialdia
Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
14
ERREPORTAIA /
REPORTAJE
Aguraingo Babes Publikoko
Etxebizitza eskatzeko Erregistroa/
Registrarse para acceder a una
vivienda de protección pública.
4
5
karia
g
karia
g
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Erredazioa
Udala
Aurreko urteetan bezala, nahiz eta
defizit eta zorraren egoera hobetu den,
Aguraingo Udalak Bideragarritasun
Planaren menpe jarraitzen du. Maider
García de Vicuña Alkateak dioenez
“egoera bideratua dagoen arren, liki-
dezi faltak arazoak sortarazten dizkigu
egunerokotasunean. Zorra ordaintzeko
1.000.000€ behar dugu urtean, (Uda-
laren baliabideen %20 maileguen amor-
tizazio eta interesak ordaintzeko dira)
Udalaren beste helburuetako bat
aguraindarren beharrei aurre egitea da
gastu sozial zein kulturalean aurrera
eramaten diren programak egonkortuz,
beti ere, gastuaren kontrola bermatzen
den heinean. Euskara eta kirola bult-
zatzea, gizarte politika bermatzea,
parte-hartzean sakontzea eta sexuen
arteko berdintasunean aurrera pausoak
ematea dira Udalaren jardueraren ardatz
nagusiak. 2015erako ingurugiro arloan
sakontzea ezinbestekotzat du Udalak
eta, horretarako, jarduera berriak abia-
tuko ditu: isurketak kontrolatzeko pro-
tokolo berria, ur hornidurako sarearen
sektorizazio eta monitorizazioa, 2014an
egindako auditoria energetikotik ondo-
rioztatutako eraginkortasun energetikoa
bilatzen duten neurriak betetzea etab.
AGURAINEK 2015eko
AURREKONTUAK
ONARTU DITU
AGURAIN APRUEBA
LAS CUENTAS DE 2015
El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde al Presupuesto para 2015 que as-
ciende a la cantidad de 7.267.711,00 €, un 7,47% menos que el año 2014.
Este año se han fijado dos grandes ob-
jetivos en materia de inversiones. Según
la Alcaldesa Maider García de Vicuña
en 2015 hay dos objetivos a cumplir en
este ámbito: “por un lado es urgente
acometer la primera fase de la actuación
en el ámbito de Curtidos para desman-
telar y gestionar los residuos peligrosos
existentes en la fábrica que se encuentra
en medio de una zona residencial y sin
actividad desde hace años. Y por otro
lado, hemos conseguido el compromiso
del Gobierno Vasco para financiar parte
del gasto que supondrá el acondicio-
namiento de la casa “Bustamante” para
destinarla a crear once apartamentos en
alquiler social para jóvenes”.
Otro de los objetivos que el Ayunta-
miento se marca es el de contener el
gasto, al tiempo que consolida los pro-
gramas sociales y culturales para ofrecer
servicios públicos y de calidad, así como
responder a las necesidades de los y las
aguraindarras. El impulso del euskara, el
fomento del deporte, garantizar las po-
líticas sociales, apoyar la participación
ciudadana y fomentar la igualdad entre
sexos son los principales ejes de actua-
ción.
AGURAINGO UDALBATZAK 2015ERAKO
7.267.711€TAKO AURREKONTUA
ONARTU ZUEN, 2014KOA BAINO
%7.47 BAXUAGOA. ZERGA ETA TASAK
IGOKO EZ DITUZTEN ORDENANTZA
FISKALAK ONARTU ZIREN ERE.
El ingreso corriente presupuestado
alcanza los 6.401.175 € y es superior en
un 6,37% al de 2014 y se debe funda-
mentalmente al aumento en la previsión
de FOFEL que proporciona Diputación.
Respecto a impuestos y tasas, el Ayun-
tamiento aprobó definitivamente Or-
denanzas que no prevén un aumento
respecto a 2014 y las personas económi-
camente más desfavorecidas se benefi-
ciarán nuevamente con bonificaciones
de hasta el 95% en el IBI, tasa de reco-
gida de basuras y consumo de agua.
Como en ejercicios
anteriores, y pese a
que la evolución tanto
del déficit como de la
deuda ha sido positiva,
las cuentas de Agurain
están condicionadas
por el Plan de Viabilidad
Presupuestaria al
que está sometido el
Ayuntamiento.
La Alcaldesa Maider
García de Vicuña afirma
que “a pesar de estar
la situación encauzada,
la falta de liquidez es
un hándicap para las
arcas municipales. No
en vano, el pago de
la deuda supone algo
más de 1.000.000
de euros anuales”
(cerca del 20% de los
ingresos corrientes
del Ayuntamiento se
destina al pago de
amortización e intereses
de préstamos).
karia
g
6
7
karia
g
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
Aguraingo udalerrian babes publikoko
etxe bat lortu nahi baldin bada, ezinbes-
tean, Babes Publikoko Etxebizitza eskat-
zeko Erregistroan izena eman behar da.
Erregistro honen bidez lortuko den in-
formazio guztiarekin, alde batetik, Etxe-
bizitza Politika berria diseinatuko da, eta
bestetik, inguruko eskaintza soziala zein
den ezagutzeko ere balioko du.
“LA INFORMACIÓN QUE SE RECOJA
MEDIANTE ESTE REGISTRO SE USARÁ
PARA DISEÑAR LA NUEVA POLÍTICA
DE VIVIENDA PÚBLICA Y DARÁ LA
POSIBILIDAD DE CONOCER LA DE-
MANDA REAL EN ESTE CAMPO”.
Hala eta guztiz ere, erregistro honetan
izen-emateak ez du esan nahi pertsona
horrek zuzenean zerrendaren parte
izango denik. Horretarako baldintza jakin
batzuk bete behar dira; besteak beste,
etxebizitza baten jabe ez izatea, euren
diru-sarrerak araututa dauden minimo
eta maximoen artean egotea, eta Euskal
Herrian erroldatuta izatea.
Eskaerak Udaleko Erregistro Oroko-
rrean inprimaki ofizialak aurkeztuz
egingo dira. Familia bakoitzeko inskripzio
bakarra egin daiteke soilik, eta eskaera
orrietan etxebizitza erosi edo alokatu
nahi den zehaztu behar da. Izen-emate
honek lau urteko iraupena dauka. Den-
bora hori pasata, eskaera berriztatu
ezean, inskripzioa iraungi eta baja gauza-
tuko da.
Eskatzaileek aurkeztu dituzten datuak
egiazkoak diren edo ez jakiteko, izen-
emate bakoitza zehatz-mehatz azter-
tuko da. Eta ondoren, ebaluaketa horren
emaitzak, hots, erregistroaren altak,
bajak edota ezeztatzeak udaletxeko
iragarki-oholean plazaratuko dira. Emait-
zekin ados egon ezean eta alkatesaren
erabakiaren kontra errekurtsoa jartzeko,
ordea, jakinarazpena ezagutzen den
egunetik bertatik hilabete bateko epea
dago.
Aguraingo Babes Publikoko
Etxebizitza eskatzeko
Erregistroa
Para poder acceder
a una vivienda de
protección pública en
el municipio de Agurain
hay que inscribirse
obligatoriamente
en el Registro.
La solicitud de inscripción se
realizará presentando los impresos
oficiales en el Registro General del
Ayuntamiento de Agurain. Sin em-
bargo, el simple hecho de hacer la
inscripción no supone que una per-
sona pase a tomar parte del registro
automáticamente. Para ello, se deben
cumplir una serie de requisitos; como
por ejemplo, no poseer una vivienda
en propiedad, sus ingresos deben
estar entre el mínimo y el máximo
exigidos, y hay que estar empadro-
nado en el País Vasco.
Las resoluciones de alta, baja o de-
negación de la solicitud se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. Y se podrá poner un recurso
en contra de dicha resolución en el
plazo de un mes desde su notifica-
ción.
SE HA CONCLUIDO LAS
OBRAS DE LA PRIMERA
FASE DE URBANIZACIÓN
DEL BARRIO DE LA
MADURA
Cinco meses después del inicio de las
obras y sobrepasando la duración de las
mismas por motivos debidamente jus-
tificados por parte de Morga, empresa
responsable de las obras, se dan por ter-
minadas las obras a falta de los últimos
retoques; señalización de la carretera y el
mobiliario urbano.
Las obras se acometieron por la ne-
cesidad en acondicionamientos que el
barrio demandaba desde hace décadas
y que ha consistido en su mayoría en la
canalización de la calle Etxabe (separa-
tiva de las aguas pluviales y fecales), el
acondicionamiento de aceras con sus
correspondientes rebajes para garantizar
la entrada a garajes y la accesibilidad a
todas las personas , nuevas zonas verdes
de uso peatonal y la regulación del trá-
fico en pos de reducir el flujo de vehí-
culos y así conseguir más tranquilidad
para las vecinas y vecinos.
También se ha acometido el cambio
del alumbrado público, la colocación
de nuevo mobiliario urbano (papeleras y
bancos) y la sustitución de gran parte de
los árboles en mal estado o que gene-
raban problemas en la vía pública debido
a su tamaño.
karia
g
8
9
karia
g
UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES
Estas navidades se
ha realizado una de
las tres pequeñas
obras programadas
para este curso en
la Ikastola Lope de
Larrea.
Se ha procedido
a insonorizar el
jantoki, además
de construir unos
aseos y reparar
la cubierta del
polideportivo.
El paron navideño
se ha aprovechado
tambien para la
colocación de un
área de columpios
en el patio de
ikas 2 financiado
mediante el Ampa
de la ikastola.
Gabonetan ekin zaie
Lope de Larrea Ikastolako
lehen obra txikiei
Jantokiko maila akustikoaren isolamendua izango da au-
rrenekoa, eta Eusko Jaurlaritzak lagunduko ditu obrak.
Gainontzekoak komun batzuk eraikitzea eta polikirolde-
giko teilatua konpontzea izango dira
Tamaina txikiko hiru obra egingo dira ikasturte ho-
netan Lope de Larrea Ikastolan. Alde batetik, Gabone-
tako oporretan konponduko den jantokiko intsonorizazio
lanak daude, zeinean Hezkuntza saileko txosten batean
jasotakoaren arabera, 90 dezibelio erregistratzera heldu
den haurrak bazkal orduan biltzen direnean. Gehiegizko
zarata hori saiheste aldera bertan sortzen den oihart-
zuna ekiditeko isolatu egingo da. Horretarako, zarata
xurgatzen duen materiala ezarriko da sabaian. Pare bat
egunetan egingo da hori. 8.838.15 euroko (BEZa barne)
kostua izango du lan horrek.
Bestalde, Ikas 2-ko patioan komun batzuk egiteko
asmoa dago, eta horrez gain, polikiroldegiko teilatua
konpondu, filtratu izan diren hezetasunak direla-eta.
Beste gainazal bat gehituko zaio dagoenari. 21.918.24 eta
17.137.35 euroko (BEZa barne) kostua izango dute azken
lan hauek, hurrenez- hurren. Data oraindik ez dago eza-
rria. Bi hauek Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduak izango
dira. Lehenengoa ere hala izatea espero da, baina lanak
aurreratzea erabaki da, guztietan beharrezkoena baita.
Este curso se acometerán tres
obras de pequeño carácter en la
Ikastola Lope de Larrea. La primera,
que se ha realizado estas navidades,
consiste en el aislamiento acústico
del jantoki, debido al elevado nivel
de ruido que se crea a la hora de
la comida. Según un estudio del
departamento de educación se han
llegado a registrar 90 decibelios.
Esta obra se hará en un par de días
y tendrá un coste total de 8.838.15
euros (IVA incluido).
Las otras dos, también en Ikas 2,
son la construcción de unos aseos
en el patio y la reforma del techo
del polideportivo para evitar las
filtraciones de agua. Para ello se
instalará otro tejado encima del
actual. El coste de estas dos es de
21.918.24 (aseos) y 17.137.35 (tejado)
euros (IVA incluido). Estas dos están
subvencionadas por el Gobierno
Vasco, mientras que la primera se
ha decidido adelantarla por ser más
urgente, aunque es probable tam-
bién que cuente con ayuda.
Erredazioa
Naiara Lopez de Uralde
Aguraingo Haurreskolak matrikulazio
epea zabalduko du urtarrilaren 12tik 16ra, 0
eta 2 urte bitarteko umeak dituzten fami-
liei, ikasturte honetan libre geratzen diren
plazak eskeintzeko.
Orain arte haurreskolak 21 plaza es-
keintzen zituen bi gelatan , bata 0-1 urteko
umeentzako eta bestea 1-2 urteko umeent-
zako. Obrak bukatu direnetik, hirugarren
gela zabaltzeko prest dago, eskaintza hori
34 plazara pasatuz.
Datorren ikasturterako matrikulazio epea
maiatzean zabalduko da. Haurreskola eza-
gutzeko edo edozein zalantza argitzeko
zuen zai gaude haurreskolan bertan, goi-
zeko 7,30tatik arratsaldeko 16,30tara.
Aguraingo Haurreskola abre en enero, del
12 al 16, el plazo de inscripción para ofrecer
las plazas libres que se han creado tras la
apertura de la tercera aula. Estas plazas
estarán disponibles para las familias que
lo necesiten a partir de febrero. Las obras
realizadas en la haurreskola han hecho po-
sible aumentar el número de plazas que se
ofertaban hasta ahora, pasando estas de 21
a 34.
El plazo de matriculación para el curso
2015/2016 se abrirá en mayo. Para cualquier
duda no dudéis en pasaros por la haurres-
kola, de 7,30 a 16,30.
karia
g
10
11
karia
g
ELKARRIZKETA/ENTREVISTA
Zein izan da azken urte hauetako alde
zaharraren joera?
Azken urteetan, beste herri askotan ger-
tatu den bezala, Aguraingo Alde Zaharra
hustutzen joan da. Herriaren inguruan auzo
berriak sortu eta merkatal-gune haundiak
eraiki dira. Ondorioz, alde zaharreko ko-
mertzio txikiak ixten joan dira poliki-poliki,
etxebizitza zaharrak hustutzen joan diren
heinean, eta honek kaleko jardueran era-
gina izan du.
Zer erakusten du aurrera eramaten ari
zaren ikerketak?
“Alde zaharreko egoera
benetan kezkatzeko modukoa
dela ikusi da egindako
proiektuan zehar”
Izaskun Urkijo arkitektoak alde zaharraren
egoera zein den jakiteko aurre-ikerketa
bat eraman du aurrera(Ivapeko beka
baten bitartez) azken hilabeteteotan.
Azalarazitako datuen artean, aurretik
susmatzen zen etxebizitza eta denda
hutsen koputu altuak kezkatzeko
arrazoiak ematen dituzte. Haatik, Urkijok
kudeaketa eredu berriak proposatzen ditu
biziberritze proiektu baten beharra duen
alde zaharra. Horretarako, herritarren
parte hartzea ezinbestekotzat jotzen du.
Izaskun Urkijo ha llevado a cabo un
proyecto(por medio de una beca del
Ivap) para concretar la situación del
casco viejo de Agurain. Del proyecto
se desprende que el casco viejo
atraviesa una dificil situación con la
sospecha confirmada del elevado
número de casas y locales vacíos.
Según Urkijo, la solución pasa por
un trabajo conjunto de las y los ha-
bitantes de Agurain, para recuperar
la vida que antiguamente tenía el
casco, y es imprescindible un pro-
ceso integral de renovación.
Aurrera eramandako ikerketa, azter-
keta sakonago baten beharra erakusten
duen aurre-azterketa bat besterik ez
da izan. Hau, lokal eta etxebizitza huts
kopuru haundia zegoelako hipotesia-
rekin hasi zen, eta egoera benetan
kezkatzeko modukoa dela ikusi da egin-
dako proiektuan zehar. Auzoak zahar-
berritze prozesu integral baten beharra
du, eta horretarako, egindako lanean
metodo bat planteatzen da, gaur egun
Hirigintza Jasangarrian bide-erakusle
diren ereduen pausuak jarraituz.
Zeintzuk lirateke ondorio eta
premia nagusienak?
Auzo bat bizirik mantentzeko, bere
barne-elementuak zaindu eta erabili
behar dira. Hori dela eta, hutsik dauden
etxebizitzak, lokal komertzialak, eta
eraikin públikoak, beharren araberako
kalitatezko jardueraz betetzea litzateke
premiazkoena. Era horretan, espazio
publikoa eremu atsegin eta erakarga-
rriago batean bilakatuko litzateke, bai
bertako biztanle zein kanpoko bisita-
rientzat.
-Zaharberritze prozesu baten
beharra aipatzen duzu. Nola era-
mango litzateke aurrera horrelako
proiektu bat Agurainen?
Bizilagunen parte-hartzea lenengo
pausua da. Haiek dira Aguraingo Alde
Zaharra nolakoa izan den, zein jarduera
izan dituen, eta gaur egun dauzkan be-
harrak hoberen ezagutzen dituztenak.
Honekin batera, antzinako auzolana
berreskuratu beharko litzateke, bertako
sentimendua indartuz, “inork ez bait du
berea norberak baino hobeto zaintzen”.
“La participación
de los ciudadanos y
ciudadanas es el primer
paso, son ellos y ellas
los que mejor conocen
como ha sido el casco,
las actividades que
tenía y las necesidades
que presenta hoy día”
En el trabajo realizado por
Izaskun Urkijo se proponen tres
acciones para hacer frente a la
situación actual: hablar sobre
esta problematica con los y
las propietarias de las casas y
establecimientos vacíos para
conocer la razón del manteni-
miento de estos en ese estado,
poner en contacto a los propie-
tarios o propietarias de locales
y viviendas con las personas
interesadas en el alquiler o
compra de los mismos y pro-
poner nuevas formas de gestión
para llevarlos adelante.
Entre esas nuevas formas de
gestión hay experiencias muy
interesantes como la cesión de
uso de edificios que promueve
el grupp catalán Sostre Civic
o “Auzolana eta partehartzea”
que fomenta “Metxea” taldea
de la escuela superior de ar-
quitectura de Donostia. Por
último, Urkijo hace hincapié en
darle uso al antiguo matadero.
Convertirlo en una apuesta por
la cultura local y completarlo
con un bar ayudaría a tener un
centro cultural y autogestio-
nado.
Erredazioa
Amaia Gartzia
karia
g
12
13
karia
g
ELKARRIZKETA/ENTREVISTA Erredazioa
Amaia Gartzia
Hau oinarritzat hartuta, hiru lan mota
proposatzen dira: etxebizitza, lokal eta
eraikin publiko hutsen jabeekin arazoari
buruz hitz egin, gaur egun eraikinak hutsik
mantentzearen zergaitiak ezagutzeko;
gune hoiek behar dituzten persona edo
kolektiboekin kontaktuan jarri; eta pro-
zesua aurrera eramateko kudeaketa eredu
berriak proposatu, dirua faltan baina ta-
lentua soberan dugun krisi garai honetan.
Kudeaketa mota berri horien berri
eman zenezake?
Lehenago esan bezala, krisi garaia bizi
dugu, baina horrek ez du esan nahi gauzak
ongi egin ezin daitezkenik. Nahia eta irudi-
mena izatea nahikoa da bide desberdinak
bilatu ahal izateko. Izan ere, beste garai
batean ez zen dena diruaz ordaintzen,
trukea eta auzolana erabiltzen ziren, eta
ideia hoiek berreskuratzeko momento ona
dugu hau.
Gaur egun, honekin erlazionatutako es-
perientzia interesgarriak aurkitu ditzakegu,
besteak beste: “eraikinen erabilera cesioa”
lantzen duen Catalunyako Sostre Civic
taldean, edo “auzolana eta partehartzea”
lantzen dituen Donostiko Goi Arkitektura
Eskolatik sortua den “Metxea” taldean. Izan
ere, lekuan lekuko bilatu behar dira ahal-
menei egokitutako lankidetasun kudeaketa
motak, eta Araban badugu hau era des-
berdin eta interesgarri batean egiteko gai-
tasuna.
Ze hutsune somatzen dituzu espazio
publikoaren erabileran?
Batez ere, komertzio txikia itxi izanarekin
sortutako hutsunea somatzen dut. Garai
batean, Aguraingo alde zaharra bertako
lanbide eta ohiturek betetzen zuten: arti-
sauen zeramikak, ohialak, larruak, eta zes-
tagintzak; nekazarien fruitu, barazki
eta zerealek; abeltzainen animaliek;
taberna, ile apaindegi, erloju denda,
eta odolki egileek… bizirik man-
tentzen zituzten kaleak. Baina gaur
kale hauek hutsik daude.
Hutsune hau betetzeko, lokal ko-
mertzialek erabilera berriak izan
beharko lituzkete. Gaur egungo
errealidadeari erantzungo lioketen
erabilerak, besteak beste: gazte
ekintzaileen co-working ofizinak, arti-
sauen tailerrak, artistentzako guneak,
bertako nekazari eta abeltzainen
produktuak saltzeko dendak, kalitate
haundiko produktuen denda bereziak,
turismo denda… izango lirateke.
Honetaz gain, matadero zaharra
bezalako eraikin publikoari erabilera
berri bat emateak auzoa berpizten
lagunduko luke. Eraikina, adibidez
kulturgunea bilakatu ezkero, inguruko
artista, antzezle, dantzari, marrazkilari,
eskultore, zinemagile eta musikariek
beteko lukete. Eta bertan taberna
bat jarri ezkero, artisten emanaldi eta
esposaketekin batera eraikina bera
autogestionatuko litzateke. Baina hau
guztia herritarrek erabaki beharko
dute.
“Los locales comerciales debe-
rían tener un nuevo uso: oficinas
co-working de jóvenes empren-
dedores, talleres de artesania,
zonas para artistas, tiendas para
vender los productos agrícolas
de la zona, tiendas especiales
de productos de gran calidad,
tienda de turismo...”
URTARRILAAGENDA/AGENDAENERO
TOKIA / LUGAR
HARRESI
ARETOA
18:00etan
ORDUA / HORA
Urtarrilaren 25 de Enero
IGANDEA / DOMINGO
EGUNA / DÍA
“Tomaxen Abenturak”
Txipli-txapla antzezlana
Euzkaraz
Publiko Ororentzat/ Para todos los publicos
“Cualquiera que nos vea...”
Zanguango Teatro
Gaztelaniaz
Helduentzat / Para Adultos
“Haurrentzako Masajea”
Masaje Infantil
Egun bateko dohako saioa
Taller gratuito de un día.
TOKIA / LUGAR
HARRESI
ARETOA
19:30etan
ORDUA / HORA
Urtarrilaren 31 de Enero
LARUNBATA / SABADO
EGUNA / DÍA
Dos personas entregadas a una compulsiva actividad física,
a la preparación ante una futurible oportunidad que les
reintegre en el engranaje social, deciden atrincherarse y
habitar un antiguo gimnasio. Se sienten observados pero
no saben si por un espía, animal o cosa... Son el producto
de derivas personales, del fracaso de un imaginario y de
los miedos que acucian en el interior del gimnasio.
Su
pensamiento es: “No es que estemos en nada, pero que no
nos molesten”.
Abentura honetan Tomax eta Muxugorri hondartzara joango
dira. Oholtzara igo baino lehen jendearen artean txiringito
bat ikusi dute eta izozki ederra erosiko dute. Hondartzara
iritsita “Eva Mirentxu”ren abestiarekin koreografia ikasiko
dugu. Baina begira! Itsas karakola bat!! Itsasoa entzuten da?
Ez? Ahots batek Tomax super-sorosle bihurtu behar dela
esaten du?...
Abentura dibertigarria, kantuz, majiaz,eta jokuz betea
TOKIA / LUGAR
Galzar Kalea 2
AGURAINGO
HAURRESKOLA
EGUNA/ DÍA
Urtarrilak 13, 20 edo 27/
Día 13, 20 y 27 de Enero
ORDUA / Hora
17:00-18:00
I Z E N E M AT E A K / INSCRIPCIONES
Haurreskolan edo Telf: 945 30 12 93.
En la Haurreskola
karia
g
14
15
karia
g
chas cuadrillas durante el día ya están
disfrazadas; el domingo al mediodía se
ha recuperado el carnaval rural y cada
año es más numeroso y bonito, y el
martes los niños y niñas tienen su pe-
queña fiesta a la tarde.
Tu que sueles estar con las personas
que encarnan estos personajes ¿qué
sienten al vestirse el viernes y el
martes?
Normalmente están muy ilusionados
y emocionados, y el martes al acabar se
sienten bien, como que han hecho algo
importante.
Personalmente ¿qué es lo que más
te gusta del carnaval?
A mí me gusta mucho el viernes con la
llegada del Porrero y la Sorgina, es emo-
cionante, la gente está expectante por
saber quien va detrás de las máscaras, y
también el domingo.
Este año en fiestas se os hizo un ho-
menaje y los Porreros y Sorginas ti-
rasteis el Txupinazo ¿qué sentisteis?
Fue muy emocionante reunirnos
unas 20 parejas, gente muy distinta, de
edades diferentes, comer juntos, re-
cordar aquel año de carnaval especial
para cada una de esas personas, el ho-
menaje,... Fue un día muy especial que
seguramente ninguno olvidaremos.
Recuperación
del Carnaval
Rural
Hace 7 años, coincidiendo con
el 30 aniversario de la recupera-
ción del Carnaval en Agurain, al
que asistió una representación del
Carnaval de Altsasu, un grupo de
personas amigas del carnaval se
animó a salir el domingo a la ma-
ñana e intentar recuperar el Car-
naval Rural. Aunque al principio fue
algo casi improvisado entre unos
pocos, año a año el número de par-
ticipantes va en aumento.
Al igual que en sus orígenes
y ataviados con ropas vistosas,
pieles, máscaras,.. y haciendo
ruido, el Carnaval Rural tiene su
cita en Agurain el domingo a la ma-
ñana, y sin duda este año también
nuevos aguraindarras buscarán en
sus desvanes ropas viejas y disfru-
tarán de esta fiesta.
En 1983 un grupo de jóvenes se
unieron para recuperar el Carnaval.
Esta fiesta prohibida por el fran-
quismo en 1936, de la que existe do-
cumentación desde 1678, se celebra
hace 37 años interrumpidamente y
año a año va recuperando su antigua
importancia. Para hablar de éstos,
hemos entrevistado a Maria Luisa
Murgiondo, quien a lo largo de este
tiempo ha participado en su organi-
zación “como una aportación per-
sonal para recuperar y participar de
nuestra cultura”.
¿Cómo se fraguó la recuperación del
Carnaval hace 37 años?
Los Carnavales habían estado prohi-
bidos hasta 1980, y tras una recopilación
exhaustiva tanto en los archivos muni-
cipales como entrevistando a personas
mayores, en 1983 un grupo de personas
decidimos recuperar la que había sido
una de las mayores fiestas de Agurain,
en las que nuestro pueblo era el centro
de la Llanada durante los 4 días que du-
raba el carnaval.
¿Cómo surgen el porrero y la Sor-
gina como personajes principales de
la fiesta?
En la documentación encontrada en
los archivos se describía el carnaval rural,
y uno de los personajes principales eran
los porreros, disfrazados con telas estra-
falarias y gorros, con puxicas para pegar
a los niños,.... De ahí surgió El Porrero, al
que decidimos incorporar el papel de la
mujer en la fiesta, mediante la Sorgina.
Pablo, el cura, hizo los primeros dibujos
de los personajes, y de entre el grupo
que estábamos trabajando se eligió al
primer Porrero y Sorgina, y éstos eli-
gieron a sus sucesores, y éstos a los si-
guientes y así hasta este año.
¿Cómo ha cambiado a lo largo de
estos años el Carnaval?
El Carnaval ha cambiado mucho desde
aquel primer año en el que lo cele-
bramos unos pocos a –15ºC. El cambio
esencial yo diría que es la participación
de la gente. Ahora es una gozada, el
viernes hay muy buen ambiente cuando
llegan el Porrero y la Sorgina; el sábado
es una gran fiesta, cada año se disfraza
más gente, todos los niños y niñas, mu-
CARNA-
VALES
EN
AGURAIN
Erredazioa
Iolanda Murgiondo
Hace ya 32
años que arrancó
el primer campeonato
de interbares de
Agurain. Desde entonces
año tras año se ha venido
celebrando todas las Navidades.
Este año han participado 14 equipos.
Tras una fase previa de grupos, cuartos
de final y semifinales, se llegó al último
día con los siguientes emparejamientos:
3. - 4. postua:
FRUTAS VITIN – ZOROAK (5 - 3)
Finala:
SAN JUAN / OTXOA – BUNKER (ALTSASU)
Tras una final muy disputada y con un 4 – 4 en el
marcador, la victoria se la llevó en la tanda de penaltis
el equipo aguraindarra SAN JUAN / OTXOA.
A pesar de la avanzada edad de sus jugadores con una
media de edad de 37 años, el equipo San Juan Otxoa,
ha conseguido 4 de los últimos 8 campeonatos.
ESKERRIK ASKO ETA HURRENGO URTE ARTE!
DESDE AQUÍ QUEREMOS
AGRADECER A TODAS LAS
PERSONAS PARTICIPANTES EL
BUEN COMPORTAMIENTO Y LA
DEPORTIVIDAD Y EN ESPECIAL A
QUIENES HAN HECHO POSIBLE
LA REALIZACIÓN DE ESTE
EXITOSO CAMPEONATO.
32 urte pasa dira lehenengo
txapelketa antolatu zenetik.
Aurten San Juan/Otxoa izan
da irabazlea, finalan Bunker
taldea irabazi eta gero.
BABES-ERAKUNDEA:

Más contenido relacionado

Similar a gertukari_Urtarrila15

AUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptx
AUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptxAUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptx
AUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptxwaltermaravimesias1
 
Calendario fiscal Álava 2013
Calendario fiscal Álava 2013Calendario fiscal Álava 2013
Calendario fiscal Álava 2013Grupo Ate
 
1er informe jalpan de serra administración 2015 2018
1er informe jalpan de serra administración 2015  20181er informe jalpan de serra administración 2015  2018
1er informe jalpan de serra administración 2015 2018josé juan Durán caballero
 
Doc. ainhoa domaica
Doc. ainhoa domaicaDoc. ainhoa domaica
Doc. ainhoa domaicaacereijo
 
9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e
9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e
9aa769248b99f2bedb926ea5d227670eEX ARTHUR MEXICO
 
Informe 100 dias de gestion
Informe 100 dias de gestionInforme 100 dias de gestion
Informe 100 dias de gestionSixto ibañez
 
Plan de Gobierno Homero Diaz Delgado
Plan de Gobierno Homero Diaz DelgadoPlan de Gobierno Homero Diaz Delgado
Plan de Gobierno Homero Diaz DelgadoJordan Huerta
 
Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga
Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga
Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga Grupo PP Ayuntamiento de Málaga
 
2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...
2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...
2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...Alcaldia de Santa Fe de Antioquia
 

Similar a gertukari_Urtarrila15 (20)

AUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptx
AUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptxAUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptx
AUDIENCIA PÚBLICA 2021 FINAL.pptx
 
Calendario fiscal Álava 2013
Calendario fiscal Álava 2013Calendario fiscal Álava 2013
Calendario fiscal Álava 2013
 
1er informe jalpan de serra administración 2015 2018
1er informe jalpan de serra administración 2015  20181er informe jalpan de serra administración 2015  2018
1er informe jalpan de serra administración 2015 2018
 
Doc. ainhoa domaica
Doc. ainhoa domaicaDoc. ainhoa domaica
Doc. ainhoa domaica
 
Edición II - Periódico San Juan de Uraba
Edición II - Periódico San Juan de UrabaEdición II - Periódico San Juan de Uraba
Edición II - Periódico San Juan de Uraba
 
Bases matricula comedores escolares 2015/16
Bases matricula comedores escolares 2015/16Bases matricula comedores escolares 2015/16
Bases matricula comedores escolares 2015/16
 
Solicitud de Auditoria Cotraloria
Solicitud de Auditoria CotraloriaSolicitud de Auditoria Cotraloria
Solicitud de Auditoria Cotraloria
 
Presupuesto
PresupuestoPresupuesto
Presupuesto
 
Respuesta a lineamientos
Respuesta a lineamientosRespuesta a lineamientos
Respuesta a lineamientos
 
Muni tauripampa
Muni tauripampaMuni tauripampa
Muni tauripampa
 
9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e
9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e
9aa769248b99f2bedb926ea5d227670e
 
Informe memoria programa armario 2019
Informe memoria programa armario 2019Informe memoria programa armario 2019
Informe memoria programa armario 2019
 
Mi Ciudad #19
Mi Ciudad #19Mi Ciudad #19
Mi Ciudad #19
 
Informe 100 dias de gestion
Informe 100 dias de gestionInforme 100 dias de gestion
Informe 100 dias de gestion
 
Plan de Gobierno Homero Diaz Delgado
Plan de Gobierno Homero Diaz DelgadoPlan de Gobierno Homero Diaz Delgado
Plan de Gobierno Homero Diaz Delgado
 
Respuesta a radicado 20152010336862
Respuesta a radicado 20152010336862Respuesta a radicado 20152010336862
Respuesta a radicado 20152010336862
 
Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga
Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga
Moción recortes de Susana Díaz a los Programas Sociales en Málaga
 
2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...
2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...
2. dr. Saulo A. Rivera. partido liberal programa gobierno 2016 2019 final (sa...
 
Gobernación de Risaralda
Gobernación de RisaraldaGobernación de Risaralda
Gobernación de Risaralda
 
CALENDARIO FISCAL ABRIL 2014 ALAVA
CALENDARIO FISCAL ABRIL 2014 ALAVACALENDARIO FISCAL ABRIL 2014 ALAVA
CALENDARIO FISCAL ABRIL 2014 ALAVA
 

Más de AguraingoUdala

Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012AguraingoUdala
 
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008AguraingoUdala
 
Aguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingoUdala
 
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23AguraingoUdala
 
Programa fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfPrograma fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfPrograma fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfAguraingoUdala
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKAguraingoUdala
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANAguraingoUdala
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfAguraingoUdala
 

Más de AguraingoUdala (20)

Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
Programa Aguraingo Jaiak 2012. Programa de Fiestas de Agurain 2012
 
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
Aguraingo jaiak 2008. Fiestas de Agurain 2008
 
Aguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdf
 
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
 
Programa fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfPrograma fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdf
 
Programa fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfPrograma fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdf
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ESGUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
 
Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019
 
Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018
 
Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017
 
Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015
 
Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016
 
programa fiestas 2013
programa fiestas 2013programa fiestas 2013
programa fiestas 2013
 
programa fiestas 2014
programa fiestas 2014programa fiestas 2014
programa fiestas 2014
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
 

Último

Proyecto para reformar la Libertad de Expresión
Proyecto para reformar la Libertad de ExpresiónProyecto para reformar la Libertad de Expresión
Proyecto para reformar la Libertad de ExpresiónEduardo Nelson German
 
Boletín semanal informativo 15 Abril 2024
Boletín semanal informativo 15 Abril 2024Boletín semanal informativo 15 Abril 2024
Boletín semanal informativo 15 Abril 2024Nueva Canarias-BC
 
Proyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen Electoral
Proyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen ElectoralProyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen Electoral
Proyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen ElectoralEduardo Nelson German
 
Proyecto sobre la Libertad de Conciencia Cívica
Proyecto sobre la Libertad de Conciencia CívicaProyecto sobre la Libertad de Conciencia Cívica
Proyecto sobre la Libertad de Conciencia CívicaEduardo Nelson German
 
Proyecto por la Regionalización y la Función Municipal
Proyecto por la Regionalización y la Función MunicipalProyecto por la Regionalización y la Función Municipal
Proyecto por la Regionalización y la Función MunicipalEduardo Nelson German
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdfredaccionxalapa
 
Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.
Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.
Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.soffponce2
 
Topología discursiva del Movimiento Justicialista
Topología discursiva del Movimiento JusticialistaTopología discursiva del Movimiento Justicialista
Topología discursiva del Movimiento JusticialistaJulio Otero Santamaría
 
concesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdf
concesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdfconcesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdf
concesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdfredaccionxalapa
 
La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...
La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...
La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...Eduardo Nelson German
 
IDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdf
IDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdfIDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdf
IDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdfEsauEspinozaCardenas
 
generalidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptx
generalidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptxgeneralidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptx
generalidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptxSTEVINBRANDONHUAMANA
 
Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348
Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348
Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348Erbol Digital
 
Carta WPM petición alto al fuego en Gaza
Carta WPM petición alto al fuego en GazaCarta WPM petición alto al fuego en Gaza
Carta WPM petición alto al fuego en GazateleSUR TV
 
Proyecto para la reforma de la Función Judicial
Proyecto para la reforma de la Función JudicialProyecto para la reforma de la Función Judicial
Proyecto para la reforma de la Función JudicialEduardo Nelson German
 
Horarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNEL
Horarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNELHorarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNEL
Horarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNELRobertoEspinozaMogro
 
Ente de Coordinación Operativa de Servicios en la Capital
Ente de Coordinación Operativa de Servicios en la CapitalEnte de Coordinación Operativa de Servicios en la Capital
Ente de Coordinación Operativa de Servicios en la CapitalEduardo Nelson German
 
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdf
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdfEstudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdf
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdfmerca6
 
La Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNU
La Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNULa Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNU
La Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNUEduardo Nelson German
 

Último (20)

Proyecto para reformar la Libertad de Expresión
Proyecto para reformar la Libertad de ExpresiónProyecto para reformar la Libertad de Expresión
Proyecto para reformar la Libertad de Expresión
 
Boletín semanal informativo 15 Abril 2024
Boletín semanal informativo 15 Abril 2024Boletín semanal informativo 15 Abril 2024
Boletín semanal informativo 15 Abril 2024
 
Proyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen Electoral
Proyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen ElectoralProyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen Electoral
Proyecto de reforma por los Derechos Políticos y Régimen Electoral
 
Proyecto sobre la Libertad de Conciencia Cívica
Proyecto sobre la Libertad de Conciencia CívicaProyecto sobre la Libertad de Conciencia Cívica
Proyecto sobre la Libertad de Conciencia Cívica
 
Proyecto por la Regionalización y la Función Municipal
Proyecto por la Regionalización y la Función MunicipalProyecto por la Regionalización y la Función Municipal
Proyecto por la Regionalización y la Función Municipal
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_21_AL_27_DE_ABRIL_DE_2024.pdf
 
Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.
Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.
Partidos políticos, presentación sobre el partido político morena.
 
Topología discursiva del Movimiento Justicialista
Topología discursiva del Movimiento JusticialistaTopología discursiva del Movimiento Justicialista
Topología discursiva del Movimiento Justicialista
 
concesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdf
concesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdfconcesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdf
concesion gruas ssp gruas m2 xalapa_.pdf
 
La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...
La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...
La Justicia Federal no le hizo lugar a medida del Intendente de La Rioja cont...
 
IDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdf
IDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdfIDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdf
IDEA Perú Percepciones sobre la Democracia y Valores Democráticos 2024.pdf
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1077
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1077LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1077
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1077
 
generalidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptx
generalidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptxgeneralidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptx
generalidades-del-derecho-de-sucesiones (1).pptx
 
Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348
Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348
Pronunciamiento de Mujeres en defensa de la Ley 348
 
Carta WPM petición alto al fuego en Gaza
Carta WPM petición alto al fuego en GazaCarta WPM petición alto al fuego en Gaza
Carta WPM petición alto al fuego en Gaza
 
Proyecto para la reforma de la Función Judicial
Proyecto para la reforma de la Función JudicialProyecto para la reforma de la Función Judicial
Proyecto para la reforma de la Función Judicial
 
Horarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNEL
Horarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNELHorarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNEL
Horarios de cortes de luz en Los Ríos para este lunes, 22 de abril, según CNEL
 
Ente de Coordinación Operativa de Servicios en la Capital
Ente de Coordinación Operativa de Servicios en la CapitalEnte de Coordinación Operativa de Servicios en la Capital
Ente de Coordinación Operativa de Servicios en la Capital
 
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdf
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdfEstudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdf
Estudio de opinión a nivel nacional (16.04.24) Publicación.pdf
 
La Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNU
La Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNULa Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNU
La Corte rechazó la demanda de Quintela contra DNU
 

gertukari_Urtarrila15

 • 2. karia g 2 3 karia g Agurain aprueba las cuentas del 2015/ Aguraingo Udalbatzak 2015erako 7.267.711€tako aurrekontua onartu zuen, “Tomaxen Abenturak” TXIPLI-TXAPLA antzezlana 18:00etan Harresi Aretoan. Urtarrilaren 25an. Igandea. EUSKARAZ AURKIBIDEA/INDICE 13 AGENDA / AGENDA 03 UDAL GAIAK/ TEMAS MUNICIPALES 10 ELKARRIZKETA / ENTREVISTA 10. ZENBAKIA, 2015KO URTARRILA. Erredakzioa: Amaia Gartzia Naiara Lopez de Uralde Iolanda Murgiondo Maketazioa eta inpresioa: Biona estudioa. Tirada: 2.400 Kontaktua: gertualdizkaria@gmail.com GERTUk ez du derrigorrez bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. GERTU no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas en la revista, ni se hace responsable de las mismas. Aguraingo kultur elkarte bateko kide bazara eta zuen ekintzak aldizkarian agertzea nahi baduzue jarri kontaktuan gurekin. Lagundu GERTU osatzen. Si formas parte de una asociación cultural y queréis que vuestras actividades se anuncien en GERTU poneos en contacto con nosotros. Ayudanos a completar GERTU. Entrevista con Izaskun Urkijo, arquitecta/ Izaskun Urkijo arkitektoak alde zaharraren egoera zein den jakiteko aurre-ikerketa bat eraman du aurrera azken hilabeteteotan. Carnavales en Agurain desde 1683/ Orain dela 37 urte berreskuratutako bidea UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Aguraingo Udalak arkitekto lanpostua aldi baterako betetzeko deialdia luzatu du. Lehiaketa honetan esku hartzeko, besteak beste, Goi Mai- lako Arkitektoaren titulazioa, edota euskarazko 4. Hizkuntza Eskakizuna izatea eskatzen da. Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak Udaleko erregistro orokorrean aurkeztu behar izan dira, hogei egun balioduneko epean, eba- zpen hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasita. Oposizio aldian bi ariketa egingo dira, eta biak nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira. Lehengo ariketan epaimahaiak jarriko dituen bi kasu praktikoak idatziz garatu, eta ondoren, bere aurrean irakurri eta defendatu beharko dira. Bi- garren ariketa, ordea, euskararen 4. Hizkuntza Eskakizuna egiaztatzeko proba izango da. Eta azkenik, lehiaketa aldian, aurkeztutakoen me- rezimenduak ere baloratuko dira. Behin betiko sailkapenaren ordena ares- tian aipatutako proben emaitzen araberakoa izango da. Hortaz, amaieran puntuaziorik han- diena lortu duen pertsona lanpostua betetzeko izendatuko da. Hautaketa prozesuko osoko puntuazioa iragarki oholean zein webgunean argitaratuko dira. Lanpostuari dagokionez, lanaldia partziala izango litzateke, eta bete beharreko eginkizu- netako batzuk, une bakoitzean ezartzen direnaz gain, Hirigintzaren eta Obren arloa kudeatu eta zuzentzea, ikuskapenak edota txostenak egitea, Udalari aholku ematea, eta herritarrek egiten di- tuzten galderei erantzutea izango litzateke. Deialdia honen iragarpena eta gainontzeko oinarriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ALHAOra, udaletxeko iragarki-taulara edota www.agurain.eus web orrialdera jo daiteke. El Ayuntamiento de Agurain ha realizado una convocatoria para cubrir de forma temporal la plaza de Arquitecto Municipal. El proceso selectivo cos- tará de dos fases; fase de oposición y fase de con- curso. La fase de oposición constará de dos ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. En esta fase se valorarán los méritos que se detallan y referidos al día de la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Los interesados podrán obtener más información acerca de este asunto en el BOTHA, en el tablón de anuncios del Ayunta- miento y en la página web www.agurain.eus Udal arkitekto lanposturako deialdia Erredazioa Naiara Lopez de Uralde 14 ERREPORTAIA / REPORTAJE Aguraingo Babes Publikoko Etxebizitza eskatzeko Erregistroa/ Registrarse para acceder a una vivienda de protección pública.
 • 3. 4 5 karia g karia g UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Erredazioa Udala Aurreko urteetan bezala, nahiz eta defizit eta zorraren egoera hobetu den, Aguraingo Udalak Bideragarritasun Planaren menpe jarraitzen du. Maider García de Vicuña Alkateak dioenez “egoera bideratua dagoen arren, liki- dezi faltak arazoak sortarazten dizkigu egunerokotasunean. Zorra ordaintzeko 1.000.000€ behar dugu urtean, (Uda- laren baliabideen %20 maileguen amor- tizazio eta interesak ordaintzeko dira) Udalaren beste helburuetako bat aguraindarren beharrei aurre egitea da gastu sozial zein kulturalean aurrera eramaten diren programak egonkortuz, beti ere, gastuaren kontrola bermatzen den heinean. Euskara eta kirola bult- zatzea, gizarte politika bermatzea, parte-hartzean sakontzea eta sexuen arteko berdintasunean aurrera pausoak ematea dira Udalaren jardueraren ardatz nagusiak. 2015erako ingurugiro arloan sakontzea ezinbestekotzat du Udalak eta, horretarako, jarduera berriak abia- tuko ditu: isurketak kontrolatzeko pro- tokolo berria, ur hornidurako sarearen sektorizazio eta monitorizazioa, 2014an egindako auditoria energetikotik ondo- rioztatutako eraginkortasun energetikoa bilatzen duten neurriak betetzea etab. AGURAINEK 2015eko AURREKONTUAK ONARTU DITU AGURAIN APRUEBA LAS CUENTAS DE 2015 El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde al Presupuesto para 2015 que as- ciende a la cantidad de 7.267.711,00 €, un 7,47% menos que el año 2014. Este año se han fijado dos grandes ob- jetivos en materia de inversiones. Según la Alcaldesa Maider García de Vicuña en 2015 hay dos objetivos a cumplir en este ámbito: “por un lado es urgente acometer la primera fase de la actuación en el ámbito de Curtidos para desman- telar y gestionar los residuos peligrosos existentes en la fábrica que se encuentra en medio de una zona residencial y sin actividad desde hace años. Y por otro lado, hemos conseguido el compromiso del Gobierno Vasco para financiar parte del gasto que supondrá el acondicio- namiento de la casa “Bustamante” para destinarla a crear once apartamentos en alquiler social para jóvenes”. Otro de los objetivos que el Ayunta- miento se marca es el de contener el gasto, al tiempo que consolida los pro- gramas sociales y culturales para ofrecer servicios públicos y de calidad, así como responder a las necesidades de los y las aguraindarras. El impulso del euskara, el fomento del deporte, garantizar las po- líticas sociales, apoyar la participación ciudadana y fomentar la igualdad entre sexos son los principales ejes de actua- ción. AGURAINGO UDALBATZAK 2015ERAKO 7.267.711€TAKO AURREKONTUA ONARTU ZUEN, 2014KOA BAINO %7.47 BAXUAGOA. ZERGA ETA TASAK IGOKO EZ DITUZTEN ORDENANTZA FISKALAK ONARTU ZIREN ERE. El ingreso corriente presupuestado alcanza los 6.401.175 € y es superior en un 6,37% al de 2014 y se debe funda- mentalmente al aumento en la previsión de FOFEL que proporciona Diputación. Respecto a impuestos y tasas, el Ayun- tamiento aprobó definitivamente Or- denanzas que no prevén un aumento respecto a 2014 y las personas económi- camente más desfavorecidas se benefi- ciarán nuevamente con bonificaciones de hasta el 95% en el IBI, tasa de reco- gida de basuras y consumo de agua. Como en ejercicios anteriores, y pese a que la evolución tanto del déficit como de la deuda ha sido positiva, las cuentas de Agurain están condicionadas por el Plan de Viabilidad Presupuestaria al que está sometido el Ayuntamiento. La Alcaldesa Maider García de Vicuña afirma que “a pesar de estar la situación encauzada, la falta de liquidez es un hándicap para las arcas municipales. No en vano, el pago de la deuda supone algo más de 1.000.000 de euros anuales” (cerca del 20% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento se destina al pago de amortización e intereses de préstamos).
 • 4. karia g 6 7 karia g UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Erredazioa Naiara Lopez de Uralde Aguraingo udalerrian babes publikoko etxe bat lortu nahi baldin bada, ezinbes- tean, Babes Publikoko Etxebizitza eskat- zeko Erregistroan izena eman behar da. Erregistro honen bidez lortuko den in- formazio guztiarekin, alde batetik, Etxe- bizitza Politika berria diseinatuko da, eta bestetik, inguruko eskaintza soziala zein den ezagutzeko ere balioko du. “LA INFORMACIÓN QUE SE RECOJA MEDIANTE ESTE REGISTRO SE USARÁ PARA DISEÑAR LA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA PÚBLICA Y DARÁ LA POSIBILIDAD DE CONOCER LA DE- MANDA REAL EN ESTE CAMPO”. Hala eta guztiz ere, erregistro honetan izen-emateak ez du esan nahi pertsona horrek zuzenean zerrendaren parte izango denik. Horretarako baldintza jakin batzuk bete behar dira; besteak beste, etxebizitza baten jabe ez izatea, euren diru-sarrerak araututa dauden minimo eta maximoen artean egotea, eta Euskal Herrian erroldatuta izatea. Eskaerak Udaleko Erregistro Oroko- rrean inprimaki ofizialak aurkeztuz egingo dira. Familia bakoitzeko inskripzio bakarra egin daiteke soilik, eta eskaera orrietan etxebizitza erosi edo alokatu nahi den zehaztu behar da. Izen-emate honek lau urteko iraupena dauka. Den- bora hori pasata, eskaera berriztatu ezean, inskripzioa iraungi eta baja gauza- tuko da. Eskatzaileek aurkeztu dituzten datuak egiazkoak diren edo ez jakiteko, izen- emate bakoitza zehatz-mehatz azter- tuko da. Eta ondoren, ebaluaketa horren emaitzak, hots, erregistroaren altak, bajak edota ezeztatzeak udaletxeko iragarki-oholean plazaratuko dira. Emait- zekin ados egon ezean eta alkatesaren erabakiaren kontra errekurtsoa jartzeko, ordea, jakinarazpena ezagutzen den egunetik bertatik hilabete bateko epea dago. Aguraingo Babes Publikoko Etxebizitza eskatzeko Erregistroa Para poder acceder a una vivienda de protección pública en el municipio de Agurain hay que inscribirse obligatoriamente en el Registro. La solicitud de inscripción se realizará presentando los impresos oficiales en el Registro General del Ayuntamiento de Agurain. Sin em- bargo, el simple hecho de hacer la inscripción no supone que una per- sona pase a tomar parte del registro automáticamente. Para ello, se deben cumplir una serie de requisitos; como por ejemplo, no poseer una vivienda en propiedad, sus ingresos deben estar entre el mínimo y el máximo exigidos, y hay que estar empadro- nado en el País Vasco. Las resoluciones de alta, baja o de- negación de la solicitud se publicarán en el tablón de anuncios del Ayunta- miento. Y se podrá poner un recurso en contra de dicha resolución en el plazo de un mes desde su notifica- ción. SE HA CONCLUIDO LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE LA MADURA Cinco meses después del inicio de las obras y sobrepasando la duración de las mismas por motivos debidamente jus- tificados por parte de Morga, empresa responsable de las obras, se dan por ter- minadas las obras a falta de los últimos retoques; señalización de la carretera y el mobiliario urbano. Las obras se acometieron por la ne- cesidad en acondicionamientos que el barrio demandaba desde hace décadas y que ha consistido en su mayoría en la canalización de la calle Etxabe (separa- tiva de las aguas pluviales y fecales), el acondicionamiento de aceras con sus correspondientes rebajes para garantizar la entrada a garajes y la accesibilidad a todas las personas , nuevas zonas verdes de uso peatonal y la regulación del trá- fico en pos de reducir el flujo de vehí- culos y así conseguir más tranquilidad para las vecinas y vecinos. También se ha acometido el cambio del alumbrado público, la colocación de nuevo mobiliario urbano (papeleras y bancos) y la sustitución de gran parte de los árboles en mal estado o que gene- raban problemas en la vía pública debido a su tamaño.
 • 5. karia g 8 9 karia g UDAL GAIAK/TEMAS MUNICIPALES Estas navidades se ha realizado una de las tres pequeñas obras programadas para este curso en la Ikastola Lope de Larrea. Se ha procedido a insonorizar el jantoki, además de construir unos aseos y reparar la cubierta del polideportivo. El paron navideño se ha aprovechado tambien para la colocación de un área de columpios en el patio de ikas 2 financiado mediante el Ampa de la ikastola. Gabonetan ekin zaie Lope de Larrea Ikastolako lehen obra txikiei Jantokiko maila akustikoaren isolamendua izango da au- rrenekoa, eta Eusko Jaurlaritzak lagunduko ditu obrak. Gainontzekoak komun batzuk eraikitzea eta polikirolde- giko teilatua konpontzea izango dira Tamaina txikiko hiru obra egingo dira ikasturte ho- netan Lope de Larrea Ikastolan. Alde batetik, Gabone- tako oporretan konponduko den jantokiko intsonorizazio lanak daude, zeinean Hezkuntza saileko txosten batean jasotakoaren arabera, 90 dezibelio erregistratzera heldu den haurrak bazkal orduan biltzen direnean. Gehiegizko zarata hori saiheste aldera bertan sortzen den oihart- zuna ekiditeko isolatu egingo da. Horretarako, zarata xurgatzen duen materiala ezarriko da sabaian. Pare bat egunetan egingo da hori. 8.838.15 euroko (BEZa barne) kostua izango du lan horrek. Bestalde, Ikas 2-ko patioan komun batzuk egiteko asmoa dago, eta horrez gain, polikiroldegiko teilatua konpondu, filtratu izan diren hezetasunak direla-eta. Beste gainazal bat gehituko zaio dagoenari. 21.918.24 eta 17.137.35 euroko (BEZa barne) kostua izango dute azken lan hauek, hurrenez- hurren. Data oraindik ez dago eza- rria. Bi hauek Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduak izango dira. Lehenengoa ere hala izatea espero da, baina lanak aurreratzea erabaki da, guztietan beharrezkoena baita. Este curso se acometerán tres obras de pequeño carácter en la Ikastola Lope de Larrea. La primera, que se ha realizado estas navidades, consiste en el aislamiento acústico del jantoki, debido al elevado nivel de ruido que se crea a la hora de la comida. Según un estudio del departamento de educación se han llegado a registrar 90 decibelios. Esta obra se hará en un par de días y tendrá un coste total de 8.838.15 euros (IVA incluido). Las otras dos, también en Ikas 2, son la construcción de unos aseos en el patio y la reforma del techo del polideportivo para evitar las filtraciones de agua. Para ello se instalará otro tejado encima del actual. El coste de estas dos es de 21.918.24 (aseos) y 17.137.35 (tejado) euros (IVA incluido). Estas dos están subvencionadas por el Gobierno Vasco, mientras que la primera se ha decidido adelantarla por ser más urgente, aunque es probable tam- bién que cuente con ayuda. Erredazioa Naiara Lopez de Uralde Aguraingo Haurreskolak matrikulazio epea zabalduko du urtarrilaren 12tik 16ra, 0 eta 2 urte bitarteko umeak dituzten fami- liei, ikasturte honetan libre geratzen diren plazak eskeintzeko. Orain arte haurreskolak 21 plaza es- keintzen zituen bi gelatan , bata 0-1 urteko umeentzako eta bestea 1-2 urteko umeent- zako. Obrak bukatu direnetik, hirugarren gela zabaltzeko prest dago, eskaintza hori 34 plazara pasatuz. Datorren ikasturterako matrikulazio epea maiatzean zabalduko da. Haurreskola eza- gutzeko edo edozein zalantza argitzeko zuen zai gaude haurreskolan bertan, goi- zeko 7,30tatik arratsaldeko 16,30tara. Aguraingo Haurreskola abre en enero, del 12 al 16, el plazo de inscripción para ofrecer las plazas libres que se han creado tras la apertura de la tercera aula. Estas plazas estarán disponibles para las familias que lo necesiten a partir de febrero. Las obras realizadas en la haurreskola han hecho po- sible aumentar el número de plazas que se ofertaban hasta ahora, pasando estas de 21 a 34. El plazo de matriculación para el curso 2015/2016 se abrirá en mayo. Para cualquier duda no dudéis en pasaros por la haurres- kola, de 7,30 a 16,30.
 • 6. karia g 10 11 karia g ELKARRIZKETA/ENTREVISTA Zein izan da azken urte hauetako alde zaharraren joera? Azken urteetan, beste herri askotan ger- tatu den bezala, Aguraingo Alde Zaharra hustutzen joan da. Herriaren inguruan auzo berriak sortu eta merkatal-gune haundiak eraiki dira. Ondorioz, alde zaharreko ko- mertzio txikiak ixten joan dira poliki-poliki, etxebizitza zaharrak hustutzen joan diren heinean, eta honek kaleko jardueran era- gina izan du. Zer erakusten du aurrera eramaten ari zaren ikerketak? “Alde zaharreko egoera benetan kezkatzeko modukoa dela ikusi da egindako proiektuan zehar” Izaskun Urkijo arkitektoak alde zaharraren egoera zein den jakiteko aurre-ikerketa bat eraman du aurrera(Ivapeko beka baten bitartez) azken hilabeteteotan. Azalarazitako datuen artean, aurretik susmatzen zen etxebizitza eta denda hutsen koputu altuak kezkatzeko arrazoiak ematen dituzte. Haatik, Urkijok kudeaketa eredu berriak proposatzen ditu biziberritze proiektu baten beharra duen alde zaharra. Horretarako, herritarren parte hartzea ezinbestekotzat jotzen du. Izaskun Urkijo ha llevado a cabo un proyecto(por medio de una beca del Ivap) para concretar la situación del casco viejo de Agurain. Del proyecto se desprende que el casco viejo atraviesa una dificil situación con la sospecha confirmada del elevado número de casas y locales vacíos. Según Urkijo, la solución pasa por un trabajo conjunto de las y los ha- bitantes de Agurain, para recuperar la vida que antiguamente tenía el casco, y es imprescindible un pro- ceso integral de renovación. Aurrera eramandako ikerketa, azter- keta sakonago baten beharra erakusten duen aurre-azterketa bat besterik ez da izan. Hau, lokal eta etxebizitza huts kopuru haundia zegoelako hipotesia- rekin hasi zen, eta egoera benetan kezkatzeko modukoa dela ikusi da egin- dako proiektuan zehar. Auzoak zahar- berritze prozesu integral baten beharra du, eta horretarako, egindako lanean metodo bat planteatzen da, gaur egun Hirigintza Jasangarrian bide-erakusle diren ereduen pausuak jarraituz. Zeintzuk lirateke ondorio eta premia nagusienak? Auzo bat bizirik mantentzeko, bere barne-elementuak zaindu eta erabili behar dira. Hori dela eta, hutsik dauden etxebizitzak, lokal komertzialak, eta eraikin públikoak, beharren araberako kalitatezko jardueraz betetzea litzateke premiazkoena. Era horretan, espazio publikoa eremu atsegin eta erakarga- rriago batean bilakatuko litzateke, bai bertako biztanle zein kanpoko bisita- rientzat. -Zaharberritze prozesu baten beharra aipatzen duzu. Nola era- mango litzateke aurrera horrelako proiektu bat Agurainen? Bizilagunen parte-hartzea lenengo pausua da. Haiek dira Aguraingo Alde Zaharra nolakoa izan den, zein jarduera izan dituen, eta gaur egun dauzkan be- harrak hoberen ezagutzen dituztenak. Honekin batera, antzinako auzolana berreskuratu beharko litzateke, bertako sentimendua indartuz, “inork ez bait du berea norberak baino hobeto zaintzen”. “La participación de los ciudadanos y ciudadanas es el primer paso, son ellos y ellas los que mejor conocen como ha sido el casco, las actividades que tenía y las necesidades que presenta hoy día” En el trabajo realizado por Izaskun Urkijo se proponen tres acciones para hacer frente a la situación actual: hablar sobre esta problematica con los y las propietarias de las casas y establecimientos vacíos para conocer la razón del manteni- miento de estos en ese estado, poner en contacto a los propie- tarios o propietarias de locales y viviendas con las personas interesadas en el alquiler o compra de los mismos y pro- poner nuevas formas de gestión para llevarlos adelante. Entre esas nuevas formas de gestión hay experiencias muy interesantes como la cesión de uso de edificios que promueve el grupp catalán Sostre Civic o “Auzolana eta partehartzea” que fomenta “Metxea” taldea de la escuela superior de ar- quitectura de Donostia. Por último, Urkijo hace hincapié en darle uso al antiguo matadero. Convertirlo en una apuesta por la cultura local y completarlo con un bar ayudaría a tener un centro cultural y autogestio- nado. Erredazioa Amaia Gartzia
 • 7. karia g 12 13 karia g ELKARRIZKETA/ENTREVISTA Erredazioa Amaia Gartzia Hau oinarritzat hartuta, hiru lan mota proposatzen dira: etxebizitza, lokal eta eraikin publiko hutsen jabeekin arazoari buruz hitz egin, gaur egun eraikinak hutsik mantentzearen zergaitiak ezagutzeko; gune hoiek behar dituzten persona edo kolektiboekin kontaktuan jarri; eta pro- zesua aurrera eramateko kudeaketa eredu berriak proposatu, dirua faltan baina ta- lentua soberan dugun krisi garai honetan. Kudeaketa mota berri horien berri eman zenezake? Lehenago esan bezala, krisi garaia bizi dugu, baina horrek ez du esan nahi gauzak ongi egin ezin daitezkenik. Nahia eta irudi- mena izatea nahikoa da bide desberdinak bilatu ahal izateko. Izan ere, beste garai batean ez zen dena diruaz ordaintzen, trukea eta auzolana erabiltzen ziren, eta ideia hoiek berreskuratzeko momento ona dugu hau. Gaur egun, honekin erlazionatutako es- perientzia interesgarriak aurkitu ditzakegu, besteak beste: “eraikinen erabilera cesioa” lantzen duen Catalunyako Sostre Civic taldean, edo “auzolana eta partehartzea” lantzen dituen Donostiko Goi Arkitektura Eskolatik sortua den “Metxea” taldean. Izan ere, lekuan lekuko bilatu behar dira ahal- menei egokitutako lankidetasun kudeaketa motak, eta Araban badugu hau era des- berdin eta interesgarri batean egiteko gai- tasuna. Ze hutsune somatzen dituzu espazio publikoaren erabileran? Batez ere, komertzio txikia itxi izanarekin sortutako hutsunea somatzen dut. Garai batean, Aguraingo alde zaharra bertako lanbide eta ohiturek betetzen zuten: arti- sauen zeramikak, ohialak, larruak, eta zes- tagintzak; nekazarien fruitu, barazki eta zerealek; abeltzainen animaliek; taberna, ile apaindegi, erloju denda, eta odolki egileek… bizirik man- tentzen zituzten kaleak. Baina gaur kale hauek hutsik daude. Hutsune hau betetzeko, lokal ko- mertzialek erabilera berriak izan beharko lituzkete. Gaur egungo errealidadeari erantzungo lioketen erabilerak, besteak beste: gazte ekintzaileen co-working ofizinak, arti- sauen tailerrak, artistentzako guneak, bertako nekazari eta abeltzainen produktuak saltzeko dendak, kalitate haundiko produktuen denda bereziak, turismo denda… izango lirateke. Honetaz gain, matadero zaharra bezalako eraikin publikoari erabilera berri bat emateak auzoa berpizten lagunduko luke. Eraikina, adibidez kulturgunea bilakatu ezkero, inguruko artista, antzezle, dantzari, marrazkilari, eskultore, zinemagile eta musikariek beteko lukete. Eta bertan taberna bat jarri ezkero, artisten emanaldi eta esposaketekin batera eraikina bera autogestionatuko litzateke. Baina hau guztia herritarrek erabaki beharko dute. “Los locales comerciales debe- rían tener un nuevo uso: oficinas co-working de jóvenes empren- dedores, talleres de artesania, zonas para artistas, tiendas para vender los productos agrícolas de la zona, tiendas especiales de productos de gran calidad, tienda de turismo...” URTARRILAAGENDA/AGENDAENERO TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 18:00etan ORDUA / HORA Urtarrilaren 25 de Enero IGANDEA / DOMINGO EGUNA / DÍA “Tomaxen Abenturak” Txipli-txapla antzezlana Euzkaraz Publiko Ororentzat/ Para todos los publicos “Cualquiera que nos vea...” Zanguango Teatro Gaztelaniaz Helduentzat / Para Adultos “Haurrentzako Masajea” Masaje Infantil Egun bateko dohako saioa Taller gratuito de un día. TOKIA / LUGAR HARRESI ARETOA 19:30etan ORDUA / HORA Urtarrilaren 31 de Enero LARUNBATA / SABADO EGUNA / DÍA Dos personas entregadas a una compulsiva actividad física, a la preparación ante una futurible oportunidad que les reintegre en el engranaje social, deciden atrincherarse y habitar un antiguo gimnasio. Se sienten observados pero no saben si por un espía, animal o cosa... Son el producto de derivas personales, del fracaso de un imaginario y de los miedos que acucian en el interior del gimnasio.
Su pensamiento es: “No es que estemos en nada, pero que no nos molesten”. Abentura honetan Tomax eta Muxugorri hondartzara joango dira. Oholtzara igo baino lehen jendearen artean txiringito bat ikusi dute eta izozki ederra erosiko dute. Hondartzara iritsita “Eva Mirentxu”ren abestiarekin koreografia ikasiko dugu. Baina begira! Itsas karakola bat!! Itsasoa entzuten da? Ez? Ahots batek Tomax super-sorosle bihurtu behar dela esaten du?... Abentura dibertigarria, kantuz, majiaz,eta jokuz betea TOKIA / LUGAR Galzar Kalea 2 AGURAINGO HAURRESKOLA EGUNA/ DÍA Urtarrilak 13, 20 edo 27/ Día 13, 20 y 27 de Enero ORDUA / Hora 17:00-18:00 I Z E N E M AT E A K / INSCRIPCIONES Haurreskolan edo Telf: 945 30 12 93. En la Haurreskola
 • 8. karia g 14 15 karia g chas cuadrillas durante el día ya están disfrazadas; el domingo al mediodía se ha recuperado el carnaval rural y cada año es más numeroso y bonito, y el martes los niños y niñas tienen su pe- queña fiesta a la tarde. Tu que sueles estar con las personas que encarnan estos personajes ¿qué sienten al vestirse el viernes y el martes? Normalmente están muy ilusionados y emocionados, y el martes al acabar se sienten bien, como que han hecho algo importante. Personalmente ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? A mí me gusta mucho el viernes con la llegada del Porrero y la Sorgina, es emo- cionante, la gente está expectante por saber quien va detrás de las máscaras, y también el domingo. Este año en fiestas se os hizo un ho- menaje y los Porreros y Sorginas ti- rasteis el Txupinazo ¿qué sentisteis? Fue muy emocionante reunirnos unas 20 parejas, gente muy distinta, de edades diferentes, comer juntos, re- cordar aquel año de carnaval especial para cada una de esas personas, el ho- menaje,... Fue un día muy especial que seguramente ninguno olvidaremos. Recuperación del Carnaval Rural Hace 7 años, coincidiendo con el 30 aniversario de la recupera- ción del Carnaval en Agurain, al que asistió una representación del Carnaval de Altsasu, un grupo de personas amigas del carnaval se animó a salir el domingo a la ma- ñana e intentar recuperar el Car- naval Rural. Aunque al principio fue algo casi improvisado entre unos pocos, año a año el número de par- ticipantes va en aumento. Al igual que en sus orígenes y ataviados con ropas vistosas, pieles, máscaras,.. y haciendo ruido, el Carnaval Rural tiene su cita en Agurain el domingo a la ma- ñana, y sin duda este año también nuevos aguraindarras buscarán en sus desvanes ropas viejas y disfru- tarán de esta fiesta. En 1983 un grupo de jóvenes se unieron para recuperar el Carnaval. Esta fiesta prohibida por el fran- quismo en 1936, de la que existe do- cumentación desde 1678, se celebra hace 37 años interrumpidamente y año a año va recuperando su antigua importancia. Para hablar de éstos, hemos entrevistado a Maria Luisa Murgiondo, quien a lo largo de este tiempo ha participado en su organi- zación “como una aportación per- sonal para recuperar y participar de nuestra cultura”. ¿Cómo se fraguó la recuperación del Carnaval hace 37 años? Los Carnavales habían estado prohi- bidos hasta 1980, y tras una recopilación exhaustiva tanto en los archivos muni- cipales como entrevistando a personas mayores, en 1983 un grupo de personas decidimos recuperar la que había sido una de las mayores fiestas de Agurain, en las que nuestro pueblo era el centro de la Llanada durante los 4 días que du- raba el carnaval. ¿Cómo surgen el porrero y la Sor- gina como personajes principales de la fiesta? En la documentación encontrada en los archivos se describía el carnaval rural, y uno de los personajes principales eran los porreros, disfrazados con telas estra- falarias y gorros, con puxicas para pegar a los niños,.... De ahí surgió El Porrero, al que decidimos incorporar el papel de la mujer en la fiesta, mediante la Sorgina. Pablo, el cura, hizo los primeros dibujos de los personajes, y de entre el grupo que estábamos trabajando se eligió al primer Porrero y Sorgina, y éstos eli- gieron a sus sucesores, y éstos a los si- guientes y así hasta este año. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estos años el Carnaval? El Carnaval ha cambiado mucho desde aquel primer año en el que lo cele- bramos unos pocos a –15ºC. El cambio esencial yo diría que es la participación de la gente. Ahora es una gozada, el viernes hay muy buen ambiente cuando llegan el Porrero y la Sorgina; el sábado es una gran fiesta, cada año se disfraza más gente, todos los niños y niñas, mu- CARNA- VALES EN AGURAIN Erredazioa Iolanda Murgiondo
 • 9. Hace ya 32 años que arrancó el primer campeonato de interbares de Agurain. Desde entonces año tras año se ha venido celebrando todas las Navidades. Este año han participado 14 equipos. Tras una fase previa de grupos, cuartos de final y semifinales, se llegó al último día con los siguientes emparejamientos: 3. - 4. postua: FRUTAS VITIN – ZOROAK (5 - 3) Finala: SAN JUAN / OTXOA – BUNKER (ALTSASU) Tras una final muy disputada y con un 4 – 4 en el marcador, la victoria se la llevó en la tanda de penaltis el equipo aguraindarra SAN JUAN / OTXOA. A pesar de la avanzada edad de sus jugadores con una media de edad de 37 años, el equipo San Juan Otxoa, ha conseguido 4 de los últimos 8 campeonatos. ESKERRIK ASKO ETA HURRENGO URTE ARTE! DESDE AQUÍ QUEREMOS AGRADECER A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES EL BUEN COMPORTAMIENTO Y LA DEPORTIVIDAD Y EN ESPECIAL A QUIENES HAN HECHO POSIBLE LA REALIZACIÓN DE ESTE EXITOSO CAMPEONATO. 32 urte pasa dira lehenengo txapelketa antolatu zenetik. Aurten San Juan/Otxoa izan da irabazlea, finalan Bunker taldea irabazi eta gero. BABES-ERAKUNDEA: