SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
Descargar para leer sin conexión
MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA!
KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOA / EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
OTSAILAREN 2tik 13ra DEL 2 AL 13 DE FEBRERO
EGAPE IKASTOLA: BIZITZARAKO PRESTATZEN
Seme-alaben eskolatzearen hasierak une berezia suposatzen du beti
familientzat, hainbat kasutan une hori zerbait kezkagarria ere bilakat-
zen delarik. Horregatik zeharo garrantzitsua da erabakia hartzerakoan
ondo asmatzea. Eskuartean duzuen liburuxka honen xede nagusia
egoera horretan aurkitzen diren familia urnietarrei laguntza ematea da.
Egape Ikastolak eskaintzen duen hezkuntza eredua hiritar arduradun
eta trebatuen heziketara bideratuta dago, gai izan daitezen baldintza
hoberenetan konplexua zein aldakorra den errealitareari aurre
egiteko. Eginkizun hori ezin da ulertu eskola eta familiaren artean ez
bada lan partekatua ematen. Helburuaren garrantziak bai merezi
duela, zalantzarik gabe, egin behar den esfortzua eta elkarlan estua.
Gure ikastetxeak ia 50 urte etengabe darama gizarteak une ezberdi-
netan eskatu dionari modu hoberenean erantzuten. Ikasturtez ikastur-
te egindako saiakera horri esker aberasten joan da eta esperientzia
hezigarria irabazi du. Esperientzia hori, pedagogi berrikuntzaren
aldeko konpromisoa, eta gizartearentzat lan egiteko borondatea da
Ikastolak bere proiektuan sinisten dutenei eskaintzeko duena.
Urnietar askoren errekonozimenduak eta bere historian zehar
lortutako emaitzak horrela dela berresten dute.
Hurrengo orriek modu laburrean eta atalka azaltzen dute gaur egun
Egape dena: bere filosofia, antolaketa eta funtzionamendua, ikaslee-
kin egiten den lanaren ikuspuntutik. Hobeto ezagutu nahi gaituzuenok
ateak irekita dituzue, eta gure proiektuarekin bat zatoztenok, zuen
seme-alabaren hezkuntzan konpromisoa hartuko duen irakastaldea
prest duzue.
Zuzendaritza.
EGAPE IKASTOLA: FORMANDO PARA LA VIDA
El inicio de la escolarización de los hijos/as supone siempre un momento
especial en el seno familiar, momento no exento de preocupación en
ocasiones. Por ello, acertar en la decisión es fundamental. El folleto que
tenéis entre manos tiene como objetivo primordial servir de ayuda a las
familias urnietarras que se encuentran en esa situación.
El proyecto educativo que la Ikastola Egape oferta se basa en formar
ciudadanos/as responsables y competentes que estén capacitados para
enfrentarse en las mejores condiciones a una realidad tan compleja como
cambiante. Esta labor no puede ser entendida más que de una forma
compartida entre la escuela y la familia. El objetivo bien merece el esfuer-
zo mutuo y la estrecha colaboración.
En sus casi 50 años de vida nuestro centro se ha empeñado en responder
de la mejor manera posible a lo que la sociedad le ha demandado en
cada momento. De esta manera ha acumulado una experiencia educativa
que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo. Es precisamente esa
experiencia, el compromiso con la innovación pedagógica, y su vocación
de servicio a la comunidad lo que la Ikastola ofrece a quienes confían en
su proyecto. El reconocimiento de tantos y tantas urnietarras, y los
resultados obtenidos a lo largo de su historia así lo avalan.
Las páginas que siguen muestran a retazos y de forma resumida una
miscelánea de lo que hoy día es Egape: su filosofía, organización y
funcionamiento, todo ello basado en el trabajo formativo que se realiza
con el alumnado. Quienes deseen conocernos mejor tienen abiertas las
puertas da la Ikastola y quienes confíen en nuestro proyecto contarán con
un equipo docente dispuesto a implicarse en la formación de sus hijos.
La dirección.
HELBURUAK / OBJETIVOS
Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak.
He aquí los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo:
*Partaide guztien ekarpenekin proiektua
eraikitzea.
*Metodologia berrikuntzetara etengabe
egokitzea.
*Egungo gizartearen erronkei erantzutea.
*Ikasten duen eskola: irakasleen
formakuntza bultzatzea.
*Irakasten duen eskola: etorkizunerako
hiritar arduradunak heztea.
*Heziketa integrala bultzatzea,
bizitzarako behar diren gaitasunak,
baliabideak eta balioak landuz.
*Ikasle bakoitzaren gaitasun eta
abileziak garatzea, norberaren
ezaugarriak kontuan hartuz.
* Lankidetza gure proiektuaren euskarria
izatea.
* Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea.
*Gure helburuak burutzea posiblea dela
sinestea
*Construir el Proyecto, con la aportación de los
distintos agentes de la comunidad educativa.
*Incorporar sistemáticamente cambios metodo-
lógicos.
*Responder a los retos que plantea la sociedad
actual.
*Escuela que aprende: impulsar la formación del
profesorado.
*Escuela que educa: formar alumnos/as respon-
sables para el futuro.
*Procurar una formación integral, trabajando las
competencias, recursos y valores necesarios
para la vida.
*Desarrollar las competencias y habilidades de
cada alumno/a, considerando sus particularida-
des.
*Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperati-
vo.
*Ofrecer y aplicar calidad.
*Creer en la consecución de nuestros objetivos.
PROIEKTUAK
PROYECTOS
*Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: Hizkuntza
Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz H.H -
L.H, Eleaniztasunerantz D.B.H (inglesa), antzerki eta irrati
proiektuak.
*Bizikidetza, Hezkidetza eta Agenda 21 proiektuak, baloree-
tan hezteko.
*IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko.
*Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, “Bikaintasunerantz” kalita-
tea gestionatzeko ikastetxean.
* Para el desarrolo de las competencias lingüísticas y de la
comunicación: HPN (Euskara), Eleanitz E.I - E.P, Eleanizta-
suneratz ESO (ingles), teatro y radio.
*Para educar en valores: Plan de Convivencia, Coeducación
y Agenda 21.
*Para el uso de las nuevas tecnologías: TIC.
*Para gestionar la calidad: KH.
Esperientzia handia eta
gaurkotua duen 70
irakaslez osatutako
taldea. Irakasle hauek
zikloka eta departamen-
tuka biltzen dira eta
batzorde pedagogikoak
zuzentzen du hauen
jarduera.
Equipo de 70 profeso-
res con gran experien-
cia y una formación
actualizada. Contamos
con especialistas en
música, inglés, educa-
ción física, profesora
de refuerzo lingüístico,
orientadores/as, psicó-
logos, logopeda...
GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS
Ikasgela espezializatuak adi-
naren arabera, komunikazio-
rako baliabide teknologikoak,
arloko tailerrak, irrati estudioa,
antzerki gela, gimnasioa, psiko-
motrizitate gela, kirol instala-
zioak, jangela etapa ezberdine-
tan.
Aulas especializadas según la
edad del alumnado. Recursos
tecnológicos para la comunica-
ción, estudio y emisora de
rádio, sala de teatro, aula de
psicomotricidad, gimnasio,
instalaciones deportivas y
comedor escolar.
MATERIAL BALIABIDEAK
RECURSOS MATERIALES
ZERBITZUAK
SERVICIOS
GARRAIOA
TRANSPORTE
JANGELA / COMEDOR LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA
DOAKO garraio zerbitzua
ikastolatik urruti bizi diren
ikasle guztientzat.
Servicio de transporte
escolar gratuito para el
alumnado que vive lejos
de la ikastola.
Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere
sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta
18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun
hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen
jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran
ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio. Dieta bereziak.
Comida equilibrada preparada en la cocina de la
ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni-
toras. Dos personas responsables del comedor que
están en contacto directo con las familias haciendo un
seguimiento del alumnado. Dietas especiales.
Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste
irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur-
zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta
informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake
ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du,
baita eskolaz kanpoko orduetan ere.
El profesor encargado de la biblioteca está coordina-
do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de
impulsar la afición por la lectura. Espacio de consulta
e información y préstamo de libros en horario escolar
y fuera de él.
GOIZEKO ESKOLA
SERVICIO DE MAÑANA
Egun solteetan edo egunero.
07:30etik 9:00etara. Familia eta
lan-bizitza bateratzen laguntze-
ko. Aballarri Guraso Elkarteak
antolaturik.
Servicio de guardería diario o
en días sueltos. De 07:30 a
9:00 de la mañana. Para conci-
liar la vida laboral y familiar.
Organizado por Aballarri,
Asociación de Padres/Madres.
ARRATSALDEKO ZERBITZUA
SERVICIO DE TARDE
Iraila eta Ekainean, 14:30tik
16:30ra. Aballarri Guraso
Elkarteak antolaturik.
En septiembre y en junio,
de14:30 a16:30.Organizado
por Aballarri, Asociación de
Padres/Madres.
ZAINTZA/AISIALDIA
OPORRETAN / SERVICIO EN
LAS VACACIONES ESCOLARES
Gabonetako eta Aste Santuko oporre-
tan zaintza zerbitzua eta aisialdirako
jarduerak 3 urtetik gorako ikasleentzat.
09:00etatik 12:30era. Aballarri Guraso
Elkarteak antolaturik.
Tanto en las vacaciones navideñas y de
Semana Santa se ofrece un servicio de
actividades lúdicas por las mañanas de
09:00 a las 12:30 a partir de los tres
años. Organizado por Aballarri, Asocia-
ción de Padres/Madres.
GURASO ESKOLA
ESCUELA DE
PADRES/MADRES
Gurasoentzat formakunt-
za saioak seme-alaben
heziketan lagungarri izan
daitezen aholkularitza
jasoaz.
Profesionales que impar-
ten formación a padres y
madres con el objetivo
de ayudar en la educa-
ción de sus hijos/as.
JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira.
Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar.
Irteera didaktikoen bidez haurrak
bere esperentzia aberasteko eta
inguru berri horretan bizitzeko
aukera izaten du. Maila guztietan
egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5
urtetik aurrera egiten dira. Irteera
guztiak Urteko Planean agertzen
dira.
Estas salidas están programadas e
insertadas en el Proyecto Anual del
centro. En ellas el alumnado
enriquece su experiencia y su viven-
cia en el entorno elegido.
Irratia ikasleek prestatu-
tako saioak ikastolatik
etxeetara zabaltzen dira.
FMko 107,2an. LH eta
DBHn astero saio bat
erabiltzen dute irratia
prestatzeko ordutegi
lektiboaren barruan.
Los programas de radio
realizados por el alumna-
do se emiten todas las
semanas en FM 107,2.
Ikastolan bertan sortutako egitasmoa
dugu. Gorputz espresioa eta komu-
nikazioa (aho hizkuntza) landuz,
lotsak gainditu eta talde zentzua
bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko
irakasle aditu batek ematen du eta
bertako irakasleek laguntzen dute.
Proyecto creado en la Ikastola. El
alumnado desarrolla la capacidad de
comunicación oral y expresión corpo-
ral. Además, va adquiriendo mayor
conciencia de grupo.
LHko 2. eta 3. mailako
ikasle guztiak Foru Aldun-
diak antolatzen duen kirol
jardueren barruan igerike-
tako ikastaro bat egiten
dute urtero. Doakoa da.
El alumnado de 2º y 3º de
Educación Primaria parti-
cipa en los cursos de na-
tación organizados por la
Diputación de Gipuzkoa.
Es gratuito.
ADARRA IRRATIA
RADIO ADARRA
ANTZERKIA / TEATRO IGERIKETA / NATACÍONIRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAK
ETA ELKARBIZITZAKOAK
SALIDAS DIDÁCTICAS, CULTURALES
Y DE CONVIVENCIA
Gipuzkoako Bertsozale Elkar-
teak aurrera daraman “Ni ere
bertsolari” egitasmoa jarraitzen
dute LH (5.eta 6.mailako
ikasleek)eta DBH (1.mailakoek).
ikasleen ordutegi barruan.
Proyecto impartido e impulsado
por la Asociación Bertsozale de
Gipuzkoa para potenciar la
cultura oral vasca en tercer ciclo
de Primaria y primero de la ESO.
Ikasle talde guztiek ikasturtean
behin gutxienez, zinema euska-
raz ikusten dute. Filma hauen
bidez, tutoretza saioetan lantze-
ko gaiak agertzen dira.
Esta actividad escolar es un
medio para trabajar diferentes
valores e impulsar el uso del
euskara. Es un programa
concebido y adecuado a las
diferentes edades del alumna-
do.
Ikasleen euskararen erabilpena
eta motibazioa sustatzeko
TTAKUN elkartearen bidez, haur
txikientzat jolasorduetako
egitasmoa martxan dugu.
Es un proyecto dirigido al
alumnado para motivar e impul-
sar el uso del euskara y la convi-
vencia en los recreos.
Hezkuntza afektibo-sexuala,
lehen sorospenak, elikadura
eta prebentzioa: drogomenpe-
kotasuna eta interneten
erabilera. LH 3.ziklo eta DBHko
ikasleei zuzendua.
Programas de Educación
afectiva - sexual, primeros
auxilios, nutrición, prevención
de la drogodependencia y uso
responsable de las redes
sociales e internet para el
alumnado de tercer ciclo de
Primaria y ESO.
BERTSOLARITZA ZINEMA EUSKARAZ / CINE JOLAS ETA SOLAS OSASUNA HEZTEN
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Gehienak, Guraso Elkarteek antolaturik/ La mayoría organizadas por Las Asociaciónes de Padres/Madres.
Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera
hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere.
Pensando en el desarrollo integral del niño/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar.
Jarduera hau, lau urtetik
aurrera eskaintzen da.
Kirol honek psikomotrizita-
tea, bizkortasuna, koordi-
nazioa eta besteekiko
errespetoa garatzen ditu.
A partir de los cuatro años.
Este deporte desarrolla la
psicomotricidad, agilidad,
coordinación y el respeto
a los demás.
JUDO
Lau urtetik hasita. Euskal dantza
tradizionalean oinarrituta dantza
klasikoa eta garaikidea uztart-
zen dira. Emanaldi ugari eskai-
niz herrian bertan eta Urnietatik
kanpo. Eguardian eta arratsal-
dean.
A partir de los cuatro años.
Basándose en la danza tradicio-
nal vasca trabaja la danza
clásica y contemporánea.
EUSKAL DANTZA
LH eta DBHko ikasleentzat 8
urtetik aurrera. Eguerdian.
Gitarraren ezaugarriak ikasten
dituzte: afinazioa, gaitasun
melodikoa, erritmoa eta armonia.
Para los alumnos de primaria y
secundaria. A partir de los 8
años. Desarrollan la afición por
la música así como las diferen-
tes características de la
guitarra.
GITARRA / GUITARRA
LHko (5.eta 6. maila) eta
DBHko ikasleentzat.
Ikasgelan landutakoa
sakonduz eta bertso
munduan bat-batekoan
hastapenak egiten haste-
ko.
Desarrolla la expresión
oral en euskera. Dirigido al
alumnado de tercer ciclo
de primaria y secundaria.
BERTSO ESKOLA
LH eta
zat
Eguerd
A parti
Desarr
dad in
espaci
imagin
miento
desarr
dad de
X
L.H 1 mailatik
gora. Eguerdian
13:30 - 14:30.
A partir de 1º E.P.
Al mediodía de
13:30 a 14:30.
INFORMATIKA
MARRAZKETA
INFORMATICA
DIBUJO
LH eta DBHko ikasleentzat,
LH3tik aurrera. Modu erraz
eta atsegin batean, ordena-
gailuz, begiratu gabe,
atzamar guztiekin idazteko
metodo berria eta erraza.
A partir de 3º de primaria.
Un nuevo método de apren-
dizaje que permite escribir
en el ordenador sin necesi-
dad de mirar el teclado.
IDAZKERA DIGITALA
ESCRITURA DIGITAL
a DBHko ikasleent-
6 urtetik aurrera.
dian.
ir de los seis años.
rollo de la capaci-
ntelectual (memoria
ial, planificación,
nación, plantea-
o de hipótesis y
ollo de la capaci-
e abstraccion)
XAKEA / AJEDREZ
LH eta DBHko
ikaslentzat. Eguerdian.
Ekintza honen bidez,
inprobisazioa eta
erritmoa garatzen dira.
A partir de los ocho
años. A través de esta
actividada el alumno/a
desarrolla la improvi-
sación y el ritmo.
TXALAPARTA ESKOLA KIROLA
DEPORTE ESCOLAR
Arratsaldean, LH3 mailatik aurrera.
Sasoi fisikoa, osasuna eta bizi
kalitateaz gain, pertsonaren
garapenean oinarrizkoak diren
jokaera ugari hobe ditzakegu.
A partir de 3º de primaria. El
deporte escolar es beneficioso
para la mejora de la forma física, la
salud, y calidad de vida, y ayuda a
mejorar conductas básicas para el
desarrollo personal .
LEHEN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN PRIMARIA
DERRIGORREZKO
BIGARREN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
HAUR EZKUNTZA
EDUCACIÓN INFANTIL
IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓN
Gaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan.
Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu.
Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribuídos en diferentes etapas.
1.zikloa/ciclo
2.zikloa/ciclo
ZIKLOAK/CILOS
1.zikloa/ciclo
2.zikloa/ciclo
3.zikloa/ciclo
1.zikloa/ciclo
2.zikloa/ciclo
2 urte/años
3-4-5 urte/años
URTEAK/EDAD
1.maila/curso
2.maila/curso
3.maila/curso
4.maila/curso
5.maila/curso
6.maila/curso
1.maila/curso
2.maila/curso
3.maila/curso
4.maila/curso
KOKAPENA/UBICACIÓN
Etxeberri Plaza / Plaza Etxeberri
943 00 95 58
Lizardi kalea / Calle Lizardi
943 00 92 75
Lizardi kalea
Calle Lizardi
943 00 92 75
Azkorte kalea
Calle Azkorte
943 00 91 41
ORDUTEGIA/HORARIO
9:00-12:00/14:30-16:30
horario flexible
9:00-13:00
14:30-16:30
9:00-12:30
14:30-16:30
Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju
8:30-13:00 /14:30-16:30
Astez-Osti / Mi-Vi
8:30-14:00
INFORMAZIO EKONOMIKOA
INFORMACIÓN ECONÓMICA
KUOTAK / CUOTAS
Hileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak daude:
museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa, geletan erabilitako hainbat
materiala...
Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades complementarias:
entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de natación, diverso material
utilizado en clase...
LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA
GESTIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO
LH 1. mailatik DBH 2.maila arte. Liburu solidarioengatik, ikasleek kopuru zehatz bat jarriko dute.
Beti ere, Eusko Jaurlaritzak markatzen duena. 27€ -tik 45€ bitartera. Zikloen arabera.
Desde 1º EP hasta 2º ESO. Los alumnos deberan abonar una cantidad concreta por los Libros
Solidarios. Vendrá marcado por el Govierno Vasco. Desde 27€ a 45€ dependiendo del ciclo.
JANGELA / COMEDOR
Ohiko bazkaltiarra eguneko 4,60€. Egun soltea: 5,20€
Comensal habitual 4,60€ / día. Día suelto: 5,20€
ABALLARRI GURASO ELKARTEA / ABALLARRI, ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES
Urteko 10€ -ko kuota famili bakoitzeko. / 10€ anuales por familia.
DIRULAGUNTZAK
Urtero Eusko Jaurlaritzak, diru
laguntzak (bekak) eskaintzen
ditu: ikas materiala eta jangela
kontzeptuengatik.
AYUDAS ECONÓMICAS
Todos los años el Gobierno
Vasco ofrece ayudas económi-
cas (becas) para el material
escolar y comedor.
OTSAILAREN 2tik 13ra
DEL 2 AL 13 DE FEBRERO
WWW.EGAPE.ORG
MATRIKULA ZABALIK!
¡MATRICULA ABIERTA!
BIZITZARAKO HEZKUNTZA
EDUCACIÓN PARA LA VIDA
BILERAK / REUNIONES
2 URTE
2 AÑOS
Otsailak 2 de febrero
Etxeberri Plaza,17:00 h.
Urtarrilak 28 de enero
Azkorte,17:00 h.
DBH
ESO
Guraso elkartea

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Jornadas culturales
Jornadas culturalesJornadas culturales
Jornadas culturaleslasanejas
 
Erasmus ka1 difusion
Erasmus ka1 difusionErasmus ka1 difusion
Erasmus ka1 difusionLLOMALLARGA
 
Presentación puertas abiertas 17
Presentación puertas abiertas 17Presentación puertas abiertas 17
Presentación puertas abiertas 17ceipleonfelipe
 
Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017
Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017
Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017lasanejas
 
Triptico 2020-21
Triptico 2020-21Triptico 2020-21
Triptico 2020-21lasanejas
 
Propuesta las inclusivas
Propuesta las inclusivasPropuesta las inclusivas
Propuesta las inclusivasMarthisLu
 
Boletín informativo 2015/16
Boletín informativo 2015/16Boletín informativo 2015/16
Boletín informativo 2015/16cpblasdeotero
 
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017lasanejas
 
Propuesta de proyecto radial
Propuesta de proyecto radialPropuesta de proyecto radial
Propuesta de proyecto radialMarthisLu
 
Presentación puertas abiertas 15
Presentación puertas abiertas 15Presentación puertas abiertas 15
Presentación puertas abiertas 15ceipleonfelipe
 
Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019
Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019
Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019lasanejas
 
Calendario escolar 2016-17
Calendario escolar 2016-17Calendario escolar 2016-17
Calendario escolar 2016-17lasanejas
 
Comunidades de aprendizaje
Comunidades de aprendizajeComunidades de aprendizaje
Comunidades de aprendizajeEDU Innova
 
94 Proyecto Recreos inclusivos
94 Proyecto Recreos inclusivos 94 Proyecto Recreos inclusivos
94 Proyecto Recreos inclusivos ceipnsdelapaz
 
Triptico Proyecto
Triptico ProyectoTriptico Proyecto
Triptico Proyectolasanejas
 
Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014
Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014
Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014canariasconhonduras
 
Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018
Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018
Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018lasanejas
 

La actualidad más candente (20)

Jornadas culturales
Jornadas culturalesJornadas culturales
Jornadas culturales
 
Erasmus ka1 difusion
Erasmus ka1 difusionErasmus ka1 difusion
Erasmus ka1 difusion
 
Proyecto Educativo de Centro. 2011
Proyecto Educativo de Centro. 2011Proyecto Educativo de Centro. 2011
Proyecto Educativo de Centro. 2011
 
Presentación puertas abiertas 17
Presentación puertas abiertas 17Presentación puertas abiertas 17
Presentación puertas abiertas 17
 
Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017
Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017
Diario de teruel pag 38 de 25 5-2017
 
Triptico 2020-21
Triptico 2020-21Triptico 2020-21
Triptico 2020-21
 
Propuesta las inclusivas
Propuesta las inclusivasPropuesta las inclusivas
Propuesta las inclusivas
 
Boletín informativo 2015/16
Boletín informativo 2015/16Boletín informativo 2015/16
Boletín informativo 2015/16
 
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
Diario de teruel pag 6 7-8 de 19-3-2017
 
Propuesta de proyecto radial
Propuesta de proyecto radialPropuesta de proyecto radial
Propuesta de proyecto radial
 
Presentación puertas abiertas 15
Presentación puertas abiertas 15Presentación puertas abiertas 15
Presentación puertas abiertas 15
 
Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019
Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019
Diario de teruel pag 19 de 13 11-2019
 
Calendario escolar 2016-17
Calendario escolar 2016-17Calendario escolar 2016-17
Calendario escolar 2016-17
 
Comunidades de aprendizaje
Comunidades de aprendizajeComunidades de aprendizaje
Comunidades de aprendizaje
 
94 Proyecto Recreos inclusivos
94 Proyecto Recreos inclusivos 94 Proyecto Recreos inclusivos
94 Proyecto Recreos inclusivos
 
Presentación 2010 2011
Presentación 2010 2011Presentación 2010 2011
Presentación 2010 2011
 
Fe Y Alegria Juancuquerella
Fe Y Alegria JuancuquerellaFe Y Alegria Juancuquerella
Fe Y Alegria Juancuquerella
 
Triptico Proyecto
Triptico ProyectoTriptico Proyecto
Triptico Proyecto
 
Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014
Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014
Boletín Escuelas ACOES Honduras 2014
 
Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018
Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018
Diario de teruel pag 12 de 24 1-2018
 

Destacado

Antartida Diferente
Antartida DiferenteAntartida Diferente
Antartida DiferenteJorge Llosa
 
Swap Grub
Swap GrubSwap Grub
Swap GrubPablewz
 
La Democracia Kossy Cele
La Democracia Kossy CeleLa Democracia Kossy Cele
La Democracia Kossy CeleCelene
 
Herramientas Colaborativas
Herramientas ColaborativasHerramientas Colaborativas
Herramientas ColaborativasTatiana Upegui
 
Mercado en estambul
Mercado en estambulMercado en estambul
Mercado en estambulJorge Llosa
 
Vladimir volegov
Vladimir volegovVladimir volegov
Vladimir volegovJorge Llosa
 
Mundo Animal
Mundo AnimalMundo Animal
Mundo Animalgorozo
 
Bijeenkomst cooperatie: Samenwerken
Bijeenkomst cooperatie: SamenwerkenBijeenkomst cooperatie: Samenwerken
Bijeenkomst cooperatie: SamenwerkenRaboGN
 
ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRA
ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRAME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRA
ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRAJorge Llosa
 
Donald Zolan Pintor De Ni Os
Donald Zolan Pintor De Ni OsDonald Zolan Pintor De Ni Os
Donald Zolan Pintor De Ni OsJorge Llosa
 
La cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelasLa cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelasJorge Llosa
 
Investigacion Cientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Investigacion CientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaInvestigacion Cientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Investigacion Cientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmm
 
50 MARAVILLAS DEL MUNDO
50 MARAVILLAS DEL MUNDO50 MARAVILLAS DEL MUNDO
50 MARAVILLAS DEL MUNDOJorge Llosa
 

Destacado (20)

Antartida Diferente
Antartida DiferenteAntartida Diferente
Antartida Diferente
 
Swap Grub
Swap GrubSwap Grub
Swap Grub
 
La Democracia Kossy Cele
La Democracia Kossy CeleLa Democracia Kossy Cele
La Democracia Kossy Cele
 
Herramientas Colaborativas
Herramientas ColaborativasHerramientas Colaborativas
Herramientas Colaborativas
 
Mercado en estambul
Mercado en estambulMercado en estambul
Mercado en estambul
 
LOS CÁTAROS
LOS CÁTAROSLOS CÁTAROS
LOS CÁTAROS
 
Vladimir volegov
Vladimir volegovVladimir volegov
Vladimir volegov
 
Mundo Animal
Mundo AnimalMundo Animal
Mundo Animal
 
Bijeenkomst cooperatie: Samenwerken
Bijeenkomst cooperatie: SamenwerkenBijeenkomst cooperatie: Samenwerken
Bijeenkomst cooperatie: Samenwerken
 
La vida
La vidaLa vida
La vida
 
Variables (2)
Variables (2)Variables (2)
Variables (2)
 
ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRA
ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRAME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRA
ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ COMO SE ENTRA
 
IFA Berlin
IFA BerlinIFA Berlin
IFA Berlin
 
Donald Zolan Pintor De Ni Os
Donald Zolan Pintor De Ni OsDonald Zolan Pintor De Ni Os
Donald Zolan Pintor De Ni Os
 
La cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelasLa cumparsita en acuarelas
La cumparsita en acuarelas
 
APARIENCIAS
APARIENCIASAPARIENCIAS
APARIENCIAS
 
Analisis 1
Analisis 1Analisis 1
Analisis 1
 
Investigacion Cientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Investigacion CientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaInvestigacion Cientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Investigacion Cientificaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
50 MARAVILLAS DEL MUNDO
50 MARAVILLAS DEL MUNDO50 MARAVILLAS DEL MUNDO
50 MARAVILLAS DEL MUNDO
 
Riada De
Riada DeRiada De
Riada De
 

Similar a EGAPE IKASTOLA2015

Egape liburuxka 2013 baja copia
Egape liburuxka 2013 baja copiaEgape liburuxka 2013 baja copia
Egape liburuxka 2013 baja copiaAnjaritoi Urnieta
 
Guía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdfGuía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdfceiplasanejas
 
Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015
Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015
Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015Fernando Camargo
 
Periódico Escolar "Ventana Especial"
Periódico Escolar "Ventana Especial"Periódico Escolar "Ventana Especial"
Periódico Escolar "Ventana Especial"Ventana Especial
 
Cuadernillo familia 14 15
Cuadernillo familia 14 15Cuadernillo familia 14 15
Cuadernillo familia 14 15lasanejas
 
Cuadernillo familia 17_18
Cuadernillo familia 17_18Cuadernillo familia 17_18
Cuadernillo familia 17_18lasanejas
 
Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013
Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013
Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013Laura Natalia García Ürgová
 
Gaceta septiembre 2015
Gaceta septiembre 2015Gaceta septiembre 2015
Gaceta septiembre 2015dianacm1201
 
Primaria primer grado cuadernillo 1
Primaria primer grado cuadernillo 1Primaria primer grado cuadernillo 1
Primaria primer grado cuadernillo 1Leandro Bean
 
Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014
Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014
Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014AMPAJESNA
 
Proyecto escuela de padres 2015 ENMPN
Proyecto escuela de padres 2015 ENMPNProyecto escuela de padres 2015 ENMPN
Proyecto escuela de padres 2015 ENMPNDagoberto Alegria
 
Proyecto de empresa
Proyecto de empresaProyecto de empresa
Proyecto de empresaNayraMalone
 
Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-Marta Montoro
 
Proyecto de dirección Pilar Ana Machín
Proyecto de dirección Pilar Ana MachínProyecto de dirección Pilar Ana Machín
Proyecto de dirección Pilar Ana MachínPilarAnaMachnCiria
 
Guía para Familias 2022-23.pdf
Guía para Familias 2022-23.pdfGuía para Familias 2022-23.pdf
Guía para Familias 2022-23.pdflasanejas
 

Similar a EGAPE IKASTOLA2015 (20)

Egape liburuxka 2013 baja copia
Egape liburuxka 2013 baja copiaEgape liburuxka 2013 baja copia
Egape liburuxka 2013 baja copia
 
Guía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdfGuía para familias 2023-24.pdf
Guía para familias 2023-24.pdf
 
Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015
Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015
Periódico Escolar "Ventana Especial" 1er Trimestre 2014-2015
 
Periódico Escolar "Ventana Especial"
Periódico Escolar "Ventana Especial"Periódico Escolar "Ventana Especial"
Periódico Escolar "Ventana Especial"
 
Cuadernillo familia 14 15
Cuadernillo familia 14 15Cuadernillo familia 14 15
Cuadernillo familia 14 15
 
Cuadernillo familia 17_18
Cuadernillo familia 17_18Cuadernillo familia 17_18
Cuadernillo familia 17_18
 
Cepa Pozuelo 2017
Cepa Pozuelo 2017Cepa Pozuelo 2017
Cepa Pozuelo 2017
 
Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013
Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013
Pacto de convivencia - Ars Lúdere Jardín Infantil 2013
 
Gaceta septiembre 2015
Gaceta septiembre 2015Gaceta septiembre 2015
Gaceta septiembre 2015
 
P. direccion mj...
P. direccion mj...P. direccion mj...
P. direccion mj...
 
Primaria primer grado cuadernillo 1
Primaria primer grado cuadernillo 1Primaria primer grado cuadernillo 1
Primaria primer grado cuadernillo 1
 
Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014
Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014
Propuesta Anual de Actividades del Curso 2013/2014
 
Escuelas infantiles cam
Escuelas infantiles camEscuelas infantiles cam
Escuelas infantiles cam
 
Proyecto escuela de padres 2015 ENMPN
Proyecto escuela de padres 2015 ENMPNProyecto escuela de padres 2015 ENMPN
Proyecto escuela de padres 2015 ENMPN
 
Ruta de mejora 2017 2018 paulina maraver
Ruta de mejora 2017 2018 paulina maraverRuta de mejora 2017 2018 paulina maraver
Ruta de mejora 2017 2018 paulina maraver
 
Proyecto de empresa
Proyecto de empresaProyecto de empresa
Proyecto de empresa
 
Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-Manual profesor-medio-sup-
Manual profesor-medio-sup-
 
Proyecto de dirección Pilar Ana Machín
Proyecto de dirección Pilar Ana MachínProyecto de dirección Pilar Ana Machín
Proyecto de dirección Pilar Ana Machín
 
Guía para Familias 2022-23.pdf
Guía para Familias 2022-23.pdfGuía para Familias 2022-23.pdf
Guía para Familias 2022-23.pdf
 
Informe Institucional
Informe InstitucionalInforme Institucional
Informe Institucional
 

Más de Anjaritoi Urnieta (20)

Egape 50
Egape 50 Egape 50
Egape 50
 
ZURIA,GURE ERARA
ZURIA,GURE ERARAZURIA,GURE ERARA
ZURIA,GURE ERARA
 
TXO 1
TXO 1TXO 1
TXO 1
 
Egape txo!5
Egape txo!5Egape txo!5
Egape txo!5
 
Egape txo!4
Egape txo!4Egape txo!4
Egape txo!4
 
Egape TXO !3
Egape TXO !3Egape TXO !3
Egape TXO !3
 
Ausolan is-gv-2
Ausolan is-gv-2Ausolan is-gv-2
Ausolan is-gv-2
 
Mugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasunean
Mugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasuneanMugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasunean
Mugikortasuna edo jarduera_fisikoaren_eraginak_osasunean
 
Egape txo!2
Egape txo!2Egape txo!2
Egape txo!2
 
Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222
Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222
Haurrak eta musika hobetuz musika eta internet2011 12222
 
Musika eta internet2013
Musika eta internet2013Musika eta internet2013
Musika eta internet2013
 
On off 5
On off 5On off 5
On off 5
 
On off 2
On off 2On off 2
On off 2
 
On off-4
On off-4On off-4
On off-4
 
On off 3
On off 3On off 3
On off 3
 
Mundua egapen, zer ikasi dugu?
Mundua egapen, zer ikasi dugu?Mundua egapen, zer ikasi dugu?
Mundua egapen, zer ikasi dugu?
 
LOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVA
LOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVALOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVA
LOS PADRES Y LA DISCIPLINA POSITIVA
 
GURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZEN
GURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZENGURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZEN
GURASOAK DISZIPLINA POSITIBOA LANTZEN
 
DIAGNOSIA
DIAGNOSIADIAGNOSIA
DIAGNOSIA
 
ESKUPROGRAMA
ESKUPROGRAMAESKUPROGRAMA
ESKUPROGRAMA
 

Último

LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejorLOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejormrcrmnrojasgarcia
 
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADOCUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADOEveliaHernandez8
 
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/FEl PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/FJulio Lozano
 
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docxEJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docxFabianValenciaJabo
 
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfAcuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfmiriamguevara21
 
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docxMagalyDacostaPea
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 EducacionActividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 Educacionviviantorres91
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024gharce
 
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdfAmor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdfAlejandrino Halire Ccahuana
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.monthuerta17
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Angélica Soledad Vega Ramírez
 
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).hebegris04
 
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Carol Andrea Eraso Guerrero
 
PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2
PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2
PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2Eliseo Delgado
 
historieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías productohistorieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías productommartinezmarquez30
 
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...MagalyDacostaPea
 

Último (20)

LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejorLOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
LOS AMBIENTALISTAS todo por un mundo mejor
 
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADOCUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
 
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/FEl PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
El PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN INTEGRAL PTA/F
 
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docxEJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
EJEMPLO MODELO DE PLAN DE REFUERZO ESCOLAR.docx
 
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdfAcuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
Acuerdo 05_04_24 Lineamientos del CTE.pdf
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE   9-4-24 (1).docx
4° SES MATE DESCOMP. ADIT. DE NUMEROS SOBRE CASOS DE DENGUE 9-4-24 (1).docx
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
 
Acuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptxAcuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptx
Acuerdo segundo periodo - Grado Noveno.pptx
 
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 EducacionActividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
 
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdfAmor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
Amor o egoísmo, esa es la cuestión por definir.pdf
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
 
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
HISTORIETA: AVENTURAS VERDES (ECOLOGÍA).
 
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
Desarrollo de habilidades del siglo XXI - Práctica Educativa en una Unidad-Ca...
 
PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2
PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2
PÉNSUM ENFERMERIA 2024 - ECUGENIUS S.A. V2
 
historieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías productohistorieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías producto
 
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
4° SES COM MAR 09 Leemos una noticia del dengue e identificamos sus partes (1...
 

EGAPE IKASTOLA2015

 • 1. MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA! KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOA / EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD OTSAILAREN 2tik 13ra DEL 2 AL 13 DE FEBRERO
 • 2.
 • 3. EGAPE IKASTOLA: BIZITZARAKO PRESTATZEN Seme-alaben eskolatzearen hasierak une berezia suposatzen du beti familientzat, hainbat kasutan une hori zerbait kezkagarria ere bilakat- zen delarik. Horregatik zeharo garrantzitsua da erabakia hartzerakoan ondo asmatzea. Eskuartean duzuen liburuxka honen xede nagusia egoera horretan aurkitzen diren familia urnietarrei laguntza ematea da. Egape Ikastolak eskaintzen duen hezkuntza eredua hiritar arduradun eta trebatuen heziketara bideratuta dago, gai izan daitezen baldintza hoberenetan konplexua zein aldakorra den errealitareari aurre egiteko. Eginkizun hori ezin da ulertu eskola eta familiaren artean ez bada lan partekatua ematen. Helburuaren garrantziak bai merezi duela, zalantzarik gabe, egin behar den esfortzua eta elkarlan estua. Gure ikastetxeak ia 50 urte etengabe darama gizarteak une ezberdi- netan eskatu dionari modu hoberenean erantzuten. Ikasturtez ikastur- te egindako saiakera horri esker aberasten joan da eta esperientzia hezigarria irabazi du. Esperientzia hori, pedagogi berrikuntzaren aldeko konpromisoa, eta gizartearentzat lan egiteko borondatea da Ikastolak bere proiektuan sinisten dutenei eskaintzeko duena. Urnietar askoren errekonozimenduak eta bere historian zehar lortutako emaitzak horrela dela berresten dute. Hurrengo orriek modu laburrean eta atalka azaltzen dute gaur egun Egape dena: bere filosofia, antolaketa eta funtzionamendua, ikaslee- kin egiten den lanaren ikuspuntutik. Hobeto ezagutu nahi gaituzuenok ateak irekita dituzue, eta gure proiektuarekin bat zatoztenok, zuen seme-alabaren hezkuntzan konpromisoa hartuko duen irakastaldea prest duzue. Zuzendaritza. EGAPE IKASTOLA: FORMANDO PARA LA VIDA El inicio de la escolarización de los hijos/as supone siempre un momento especial en el seno familiar, momento no exento de preocupación en ocasiones. Por ello, acertar en la decisión es fundamental. El folleto que tenéis entre manos tiene como objetivo primordial servir de ayuda a las familias urnietarras que se encuentran en esa situación. El proyecto educativo que la Ikastola Egape oferta se basa en formar ciudadanos/as responsables y competentes que estén capacitados para enfrentarse en las mejores condiciones a una realidad tan compleja como cambiante. Esta labor no puede ser entendida más que de una forma compartida entre la escuela y la familia. El objetivo bien merece el esfuer- zo mutuo y la estrecha colaboración. En sus casi 50 años de vida nuestro centro se ha empeñado en responder de la mejor manera posible a lo que la sociedad le ha demandado en cada momento. De esta manera ha acumulado una experiencia educativa que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo. Es precisamente esa experiencia, el compromiso con la innovación pedagógica, y su vocación de servicio a la comunidad lo que la Ikastola ofrece a quienes confían en su proyecto. El reconocimiento de tantos y tantas urnietarras, y los resultados obtenidos a lo largo de su historia así lo avalan. Las páginas que siguen muestran a retazos y de forma resumida una miscelánea de lo que hoy día es Egape: su filosofía, organización y funcionamiento, todo ello basado en el trabajo formativo que se realiza con el alumnado. Quienes deseen conocernos mejor tienen abiertas las puertas da la Ikastola y quienes confíen en nuestro proyecto contarán con un equipo docente dispuesto a implicarse en la formación de sus hijos. La dirección.
 • 4. HELBURUAK / OBJETIVOS Ikastolaren hezkuntza proiektuan oinarrituz, hona hemen gure helburu nagusiak. He aquí los objetivos prioritarios basados en nuestro proyecto educativo: *Partaide guztien ekarpenekin proiektua eraikitzea. *Metodologia berrikuntzetara etengabe egokitzea. *Egungo gizartearen erronkei erantzutea. *Ikasten duen eskola: irakasleen formakuntza bultzatzea. *Irakasten duen eskola: etorkizunerako hiritar arduradunak heztea. *Heziketa integrala bultzatzea, bizitzarako behar diren gaitasunak, baliabideak eta balioak landuz. *Ikasle bakoitzaren gaitasun eta abileziak garatzea, norberaren ezaugarriak kontuan hartuz. * Lankidetza gure proiektuaren euskarria izatea. * Kalitateaz baliatuz, kalitatea eskeintzea. *Gure helburuak burutzea posiblea dela sinestea *Construir el Proyecto, con la aportación de los distintos agentes de la comunidad educativa. *Incorporar sistemáticamente cambios metodo- lógicos. *Responder a los retos que plantea la sociedad actual. *Escuela que aprende: impulsar la formación del profesorado. *Escuela que educa: formar alumnos/as respon- sables para el futuro. *Procurar una formación integral, trabajando las competencias, recursos y valores necesarios para la vida. *Desarrollar las competencias y habilidades de cada alumno/a, considerando sus particularida- des. *Basar nuestro Proyecto en el trabajo cooperati- vo. *Ofrecer y aplicar calidad. *Creer en la consecución de nuestros objetivos.
 • 5. PROIEKTUAK PROYECTOS *Komunikaziorako konpetentziak lantzeko: Hizkuntza Normalizaziorako Proiektua HNP (euskaran), Eleanitz H.H - L.H, Eleaniztasunerantz D.B.H (inglesa), antzerki eta irrati proiektuak. *Bizikidetza, Hezkidetza eta Agenda 21 proiektuak, baloree- tan hezteko. *IKT Proiektua, komunikaziorako teknologiak erabiltzeko. *Kalitatea Hezkuntzan Proiektua, “Bikaintasunerantz” kalita- tea gestionatzeko ikastetxean. * Para el desarrolo de las competencias lingüísticas y de la comunicación: HPN (Euskara), Eleanitz E.I - E.P, Eleanizta- suneratz ESO (ingles), teatro y radio. *Para educar en valores: Plan de Convivencia, Coeducación y Agenda 21. *Para el uso de las nuevas tecnologías: TIC. *Para gestionar la calidad: KH.
 • 6. Esperientzia handia eta gaurkotua duen 70 irakaslez osatutako taldea. Irakasle hauek zikloka eta departamen- tuka biltzen dira eta batzorde pedagogikoak zuzentzen du hauen jarduera. Equipo de 70 profeso- res con gran experien- cia y una formación actualizada. Contamos con especialistas en música, inglés, educa- ción física, profesora de refuerzo lingüístico, orientadores/as, psicó- logos, logopeda... GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS
 • 7. Ikasgela espezializatuak adi- naren arabera, komunikazio- rako baliabide teknologikoak, arloko tailerrak, irrati estudioa, antzerki gela, gimnasioa, psiko- motrizitate gela, kirol instala- zioak, jangela etapa ezberdine- tan. Aulas especializadas según la edad del alumnado. Recursos tecnológicos para la comunica- ción, estudio y emisora de rádio, sala de teatro, aula de psicomotricidad, gimnasio, instalaciones deportivas y comedor escolar. MATERIAL BALIABIDEAK RECURSOS MATERIALES
 • 8. ZERBITZUAK SERVICIOS GARRAIOA TRANSPORTE JANGELA / COMEDOR LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA DOAKO garraio zerbitzua ikastolatik urruti bizi diren ikasle guztientzat. Servicio de transporte escolar gratuito para el alumnado que vive lejos de la ikastola. Bertan prestatutako bazkaria. Eraikin bakoitzak bere sukalde eta jangela propioa. Guztira lau sukaldari eta 18 begirale. Jangelako bi arduradun. Arduradun hauek familiekin harreman zuzena dute ikasleen jarraipena egiteko. Hiruhilabete bakoitzaren bukaeran ikasle bakoitzari jangelako txostena egiten zaio. Dieta bereziak. Comida equilibrada preparada en la cocina de la ikastola. En total, cuatro cocineras y dieciocho moni- toras. Dos personas responsables del comedor que están en contacto directo con las familias haciendo un seguimiento del alumnado. Dietas especiales. Ikastolak liburutegia du bere arduradunarekin. Beste irakasleekin batera lan egiten du ikasleengan irakur- zaletasuna suspertzeko helburuarekin. Kontsultak eta informazio iturri desberdinak ere aurki ditzake ikasleak. Liburuen mailegu zerbitzua eskaintzen du, baita eskolaz kanpoko orduetan ere. El profesor encargado de la biblioteca está coordina- do con el tutor/a de cada grupo con la finalidad de impulsar la afición por la lectura. Espacio de consulta e información y préstamo de libros en horario escolar y fuera de él.
 • 9. GOIZEKO ESKOLA SERVICIO DE MAÑANA Egun solteetan edo egunero. 07:30etik 9:00etara. Familia eta lan-bizitza bateratzen laguntze- ko. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik. Servicio de guardería diario o en días sueltos. De 07:30 a 9:00 de la mañana. Para conci- liar la vida laboral y familiar. Organizado por Aballarri, Asociación de Padres/Madres. ARRATSALDEKO ZERBITZUA SERVICIO DE TARDE Iraila eta Ekainean, 14:30tik 16:30ra. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik. En septiembre y en junio, de14:30 a16:30.Organizado por Aballarri, Asociación de Padres/Madres. ZAINTZA/AISIALDIA OPORRETAN / SERVICIO EN LAS VACACIONES ESCOLARES Gabonetako eta Aste Santuko oporre- tan zaintza zerbitzua eta aisialdirako jarduerak 3 urtetik gorako ikasleentzat. 09:00etatik 12:30era. Aballarri Guraso Elkarteak antolaturik. Tanto en las vacaciones navideñas y de Semana Santa se ofrece un servicio de actividades lúdicas por las mañanas de 09:00 a las 12:30 a partir de los tres años. Organizado por Aballarri, Asocia- ción de Padres/Madres. GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES/MADRES Gurasoentzat formakunt- za saioak seme-alaben heziketan lagungarri izan daitezen aholkularitza jasoaz. Profesionales que impar- ten formación a padres y madres con el objetivo de ayudar en la educa- ción de sus hijos/as.
 • 10. JARDUERA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Ikasle guztientzat antolatutako egitasmoak dira. Actividades y proyectos organizados para todos/as los/as alumnos/as dentro del horario escolar. Irteera didaktikoen bidez haurrak bere esperentzia aberasteko eta inguru berri horretan bizitzeko aukera izaten du. Maila guztietan egiten dira.Elkarbizitzako irteerak 5 urtetik aurrera egiten dira. Irteera guztiak Urteko Planean agertzen dira. Estas salidas están programadas e insertadas en el Proyecto Anual del centro. En ellas el alumnado enriquece su experiencia y su viven- cia en el entorno elegido. Irratia ikasleek prestatu- tako saioak ikastolatik etxeetara zabaltzen dira. FMko 107,2an. LH eta DBHn astero saio bat erabiltzen dute irratia prestatzeko ordutegi lektiboaren barruan. Los programas de radio realizados por el alumna- do se emiten todas las semanas en FM 107,2. Ikastolan bertan sortutako egitasmoa dugu. Gorputz espresioa eta komu- nikazioa (aho hizkuntza) landuz, lotsak gainditu eta talde zentzua bereganatzen dute ikasleek. Kanpoko irakasle aditu batek ematen du eta bertako irakasleek laguntzen dute. Proyecto creado en la Ikastola. El alumnado desarrolla la capacidad de comunicación oral y expresión corpo- ral. Además, va adquiriendo mayor conciencia de grupo. LHko 2. eta 3. mailako ikasle guztiak Foru Aldun- diak antolatzen duen kirol jardueren barruan igerike- tako ikastaro bat egiten dute urtero. Doakoa da. El alumnado de 2º y 3º de Educación Primaria parti- cipa en los cursos de na- tación organizados por la Diputación de Gipuzkoa. Es gratuito. ADARRA IRRATIA RADIO ADARRA ANTZERKIA / TEATRO IGERIKETA / NATACÍONIRTEERA DIDAKTIKO, KULTURALAK ETA ELKARBIZITZAKOAK SALIDAS DIDÁCTICAS, CULTURALES Y DE CONVIVENCIA
 • 11. Gipuzkoako Bertsozale Elkar- teak aurrera daraman “Ni ere bertsolari” egitasmoa jarraitzen dute LH (5.eta 6.mailako ikasleek)eta DBH (1.mailakoek). ikasleen ordutegi barruan. Proyecto impartido e impulsado por la Asociación Bertsozale de Gipuzkoa para potenciar la cultura oral vasca en tercer ciclo de Primaria y primero de la ESO. Ikasle talde guztiek ikasturtean behin gutxienez, zinema euska- raz ikusten dute. Filma hauen bidez, tutoretza saioetan lantze- ko gaiak agertzen dira. Esta actividad escolar es un medio para trabajar diferentes valores e impulsar el uso del euskara. Es un programa concebido y adecuado a las diferentes edades del alumna- do. Ikasleen euskararen erabilpena eta motibazioa sustatzeko TTAKUN elkartearen bidez, haur txikientzat jolasorduetako egitasmoa martxan dugu. Es un proyecto dirigido al alumnado para motivar e impul- sar el uso del euskara y la convi- vencia en los recreos. Hezkuntza afektibo-sexuala, lehen sorospenak, elikadura eta prebentzioa: drogomenpe- kotasuna eta interneten erabilera. LH 3.ziklo eta DBHko ikasleei zuzendua. Programas de Educación afectiva - sexual, primeros auxilios, nutrición, prevención de la drogodependencia y uso responsable de las redes sociales e internet para el alumnado de tercer ciclo de Primaria y ESO. BERTSOLARITZA ZINEMA EUSKARAZ / CINE JOLAS ETA SOLAS OSASUNA HEZTEN
 • 12. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Gehienak, Guraso Elkarteek antolaturik/ La mayoría organizadas por Las Asociaciónes de Padres/Madres. Eskolaz kanpoko Jarduerak “IKASGAI AURRERATUAK ” bezala izendatzen ditugu. Haurraren garapena bere osotasunean bilaka dadin, jarduera hauek lagungarri dira ikasleen abilezia bereziak garatzeko. Horretarako ikasgai hauek eskeintzen ditugu eguerditan eta arratsaldetan, baita ere. Pensando en el desarrollo integral del niño/a ofrecemos las siguientes actividades fuera del horario escolar. Jarduera hau, lau urtetik aurrera eskaintzen da. Kirol honek psikomotrizita- tea, bizkortasuna, koordi- nazioa eta besteekiko errespetoa garatzen ditu. A partir de los cuatro años. Este deporte desarrolla la psicomotricidad, agilidad, coordinación y el respeto a los demás. JUDO Lau urtetik hasita. Euskal dantza tradizionalean oinarrituta dantza klasikoa eta garaikidea uztart- zen dira. Emanaldi ugari eskai- niz herrian bertan eta Urnietatik kanpo. Eguardian eta arratsal- dean. A partir de los cuatro años. Basándose en la danza tradicio- nal vasca trabaja la danza clásica y contemporánea. EUSKAL DANTZA LH eta DBHko ikasleentzat 8 urtetik aurrera. Eguerdian. Gitarraren ezaugarriak ikasten dituzte: afinazioa, gaitasun melodikoa, erritmoa eta armonia. Para los alumnos de primaria y secundaria. A partir de los 8 años. Desarrollan la afición por la música así como las diferen- tes características de la guitarra. GITARRA / GUITARRA LHko (5.eta 6. maila) eta DBHko ikasleentzat. Ikasgelan landutakoa sakonduz eta bertso munduan bat-batekoan hastapenak egiten haste- ko. Desarrolla la expresión oral en euskera. Dirigido al alumnado de tercer ciclo de primaria y secundaria. BERTSO ESKOLA LH eta zat Eguerd A parti Desarr dad in espaci imagin miento desarr dad de X
 • 13. L.H 1 mailatik gora. Eguerdian 13:30 - 14:30. A partir de 1º E.P. Al mediodía de 13:30 a 14:30. INFORMATIKA MARRAZKETA INFORMATICA DIBUJO LH eta DBHko ikasleentzat, LH3tik aurrera. Modu erraz eta atsegin batean, ordena- gailuz, begiratu gabe, atzamar guztiekin idazteko metodo berria eta erraza. A partir de 3º de primaria. Un nuevo método de apren- dizaje que permite escribir en el ordenador sin necesi- dad de mirar el teclado. IDAZKERA DIGITALA ESCRITURA DIGITAL a DBHko ikasleent- 6 urtetik aurrera. dian. ir de los seis años. rollo de la capaci- ntelectual (memoria ial, planificación, nación, plantea- o de hipótesis y ollo de la capaci- e abstraccion) XAKEA / AJEDREZ LH eta DBHko ikaslentzat. Eguerdian. Ekintza honen bidez, inprobisazioa eta erritmoa garatzen dira. A partir de los ocho años. A través de esta actividada el alumno/a desarrolla la improvi- sación y el ritmo. TXALAPARTA ESKOLA KIROLA DEPORTE ESCOLAR Arratsaldean, LH3 mailatik aurrera. Sasoi fisikoa, osasuna eta bizi kalitateaz gain, pertsonaren garapenean oinarrizkoak diren jokaera ugari hobe ditzakegu. A partir de 3º de primaria. El deporte escolar es beneficioso para la mejora de la forma física, la salud, y calidad de vida, y ayuda a mejorar conductas básicas para el desarrollo personal .
 • 14. LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA EDUCACIÓN SECUNDARIA HAUR EZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL IBILBIDEA ETA KOKAPENA / ITINERARIO EDUCATIVO Y UBICACIÓN Gaur egun Ikastolak 600 ikasle inguru eskolatzen ditu bere etapa ezberdinetan. Puntu honetan gure antolaketaren hainbat aspektu azaltzen ditugu. Actualmente la ikastola cuenta con 600 alumnos/as distribuídos en diferentes etapas. 1.zikloa/ciclo 2.zikloa/ciclo ZIKLOAK/CILOS 1.zikloa/ciclo 2.zikloa/ciclo 3.zikloa/ciclo 1.zikloa/ciclo 2.zikloa/ciclo 2 urte/años 3-4-5 urte/años URTEAK/EDAD 1.maila/curso 2.maila/curso 3.maila/curso 4.maila/curso 5.maila/curso 6.maila/curso 1.maila/curso 2.maila/curso 3.maila/curso 4.maila/curso KOKAPENA/UBICACIÓN Etxeberri Plaza / Plaza Etxeberri 943 00 95 58 Lizardi kalea / Calle Lizardi 943 00 92 75 Lizardi kalea Calle Lizardi 943 00 92 75 Azkorte kalea Calle Azkorte 943 00 91 41 ORDUTEGIA/HORARIO 9:00-12:00/14:30-16:30 horario flexible 9:00-13:00 14:30-16:30 9:00-12:30 14:30-16:30 Aste-Astear-Ost / Lu-Ma-Ju 8:30-13:00 /14:30-16:30 Astez-Osti / Mi-Vi 8:30-14:00
 • 15. INFORMAZIO EKONOMIKOA INFORMACIÓN ECONÓMICA KUOTAK / CUOTAS Hileroko kuota 9 eurokoa da. Kuota honen barne, jarduera osagarrietako gastuak daude: museoetako sarrerak, irteeretako garraioa, igeriketa ikastaroa, geletan erabilitako hainbat materiala... Cuota mensual de 9 euros. En ella se incluyen los gastos de las actividades complementarias: entradas a los museos, el transporte de las salidas, los cursos de natación, diverso material utilizado en clase... LIBURUEN KUDEAKETASOLIDARIOA GESTIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO LH 1. mailatik DBH 2.maila arte. Liburu solidarioengatik, ikasleek kopuru zehatz bat jarriko dute. Beti ere, Eusko Jaurlaritzak markatzen duena. 27€ -tik 45€ bitartera. Zikloen arabera. Desde 1º EP hasta 2º ESO. Los alumnos deberan abonar una cantidad concreta por los Libros Solidarios. Vendrá marcado por el Govierno Vasco. Desde 27€ a 45€ dependiendo del ciclo. JANGELA / COMEDOR Ohiko bazkaltiarra eguneko 4,60€. Egun soltea: 5,20€ Comensal habitual 4,60€ / día. Día suelto: 5,20€ ABALLARRI GURASO ELKARTEA / ABALLARRI, ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES Urteko 10€ -ko kuota famili bakoitzeko. / 10€ anuales por familia. DIRULAGUNTZAK Urtero Eusko Jaurlaritzak, diru laguntzak (bekak) eskaintzen ditu: ikas materiala eta jangela kontzeptuengatik. AYUDAS ECONÓMICAS Todos los años el Gobierno Vasco ofrece ayudas económi- cas (becas) para el material escolar y comedor.
 • 16. OTSAILAREN 2tik 13ra DEL 2 AL 13 DE FEBRERO WWW.EGAPE.ORG MATRIKULA ZABALIK! ¡MATRICULA ABIERTA! BIZITZARAKO HEZKUNTZA EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILERAK / REUNIONES 2 URTE 2 AÑOS Otsailak 2 de febrero Etxeberri Plaza,17:00 h. Urtarrilak 28 de enero Azkorte,17:00 h. DBH ESO Guraso elkartea