SlideShare una empresa de Scribd logo

1 conceptes bàsics

D
ddaude
1 de 7
Descargar para leer sin conexión
Introducció a L’empresa:                http://apuntesade.blogspot.com
1.Conceptes bàsics.


1.Conceptes bàsics.
La naturalesa de l’empresa
Ens aproparem a l’empresa i als seus fonaments teòrics. Veurem:
    -Que és una empresa.
    -Funcions de l’empresa.
    -Teories i enfocaments que estudien l’empresa.

    Concepte d’empresa i organització
Organització: grup de persones constituït conscientment per assolir un determinat
objectiu.
Empresa: Desenvolupament d’una tasca en que s’assumeix un risc per cobrir una
necessitat del mercat a canvi d’una recompensa. Necessita tot tipus de mitjans:
materials, humans i tècnics. Les àrees que es divideix una empresa són:
    -Producció
    -Marketing
    -Finances
    -Recursos humans.

                Nota: Els autònoms no són ni cap empresa ni cap
                organització, ja que és un únic individu amb
                autorregulació de normes de funcionament.

    Estudi de l’empresa des de l’economia
-Model neoclàssic:
   L’empresa és una caixa negra definida a partir de la funció de producció.
   L’únic objectiu és la maximització del benefici.

-Economia industrial:
    Anàlisi de la estructura i el comportament dels mercats i de les empreses que
interaccionen en aquests mercats.
    Estudien el funcionament real dels mercats a partir del comportament de les
empreses.

-Teories directives o gerencials:
    Objectius empresarials a partir del propòsit que hi ha separació entre direcció i
propietat. A continuació presentem alguns avantatges i inconvenients de l’empresa
familiar i la empresa cotitzada en borsa:

      Empresa familiar (propietat i control en les mateixes mans)
       Avantatges               Inconvenients
  -Compromís            -Transició entre generacions complicada

  -Presa de decisions en poques -Creixement      limitat  pels  recursos
  mans             disponibles
http://apuntesade.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com )                     1
Introducció a L’empresa:                  http://apuntesade.blogspot.com
1.Conceptes bàsics.
    Empresa cotitzada en borsa (propietaris i gestors són persones diferents)
         Avantatges               Inconvenients
   -Els equips directius són escollits -Diferències d'objectius. Els accionistes
   entre els professionals més esperen rendibilitat a llarg termini i els
   capacitats, no només entre aquells directius un sou i, probablement, un
   que   tenen  una  vinculació incentiu al final de l'exercici en funció
   accionarial amb l’empresa.     dels resultats d'aquest exercici.

   -Es pot prescindir dels directius -Dificultat de controlar als directius per
   que no estan al nivell adequat  part dels accionistes, que no estan en el
                    dia a dia.

                      -Conflictes entre accionistes majoritaris i
                      minoritaris


-La nova economia institucional:
   Estudia l’empresa com a alternativa de mercat.

    Estudi de l’empresa des de la teoria de l’organització.
-Sistema racional tancat:
    -Especificitat dels objectius: proporciona criteri per escollir quines feines s’han
de realitzar, tipus de personal que les ha de fer i quins recursos són els assignats.
    -Estructura formal: els rols han d’estar prescrits independentment de les
característiques de la persona que desenvolupi aquella tasca.
    -No es mira res del que passi fora de la organització.
    -Objectiu: tenir un conjunt de regles i tècniques que permeti resoldre tots els
problemes essencials de les organitzacions.
    -Resum: sistema de les organitzacions sense tenir en compte les persones.

-Sistema natural tancat:
    -Emfatitza que les organitzacions són col·lectivitats. Centra atenció amb les
característiques dels membres.
    -Hi ha diferències entre la estructura formal i la informal. Diferències entre els
objectius marcats i els buscats en la realitat.
    -Estructura informal (aspectes espontanis) imprescindible sense que suposi un
desordre a les normes de conducte.
    -El recurs més apreciat són les persones.
    -Resum: sistema de les organitzacions de les persones sense tenir en compte les
organitzacions.

-Sistema racional obert:
    -Sistema és una unitat complexa formada pel conjunt d’elements i les seves
relacions entre ells. Els sistemes són com les ‘nines ruses’ contenen conjunts dins de
conjunts.
    -Llei de la varietat limitada, un sistema pot exhibir tanta varietat com existeixi al
seu entorn.
    -En la continua relació del sistema amb el seu entorn es tendeix a un procés
d’adaptació al medi on les organitzacions assoleixen una major diferenciació i


http://apuntesade.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com )                       2
Introducció a L’empresa:                  http://apuntesade.blogspot.com
1.Conceptes bàsics.
elaboració de la seva estructura: les organitzacions canvien i es transformen amb
rapidesa.

-Sistema natural obert:
    Incideixen en la importància que té l’entorn en la determinació de la estructura,
el comportament i els canvis en la vida de les organitzacions, i posen en qüestió el
funcionament racional orientat cap a objectius específics de les mateixes.

Els diferents enfocaments, són els següents:
-Ecologia de les poblacions: Aplica conceptes i plantejaments trets de la biologia. Els
recursos de l’entorn són limitats i es distribueixen en forma de nínxols. Només les
organitzacions que siguin capaces d’utilitzar aquests recursos, sobreviuran. L’entorn
selecciona de forma natural les organitzacions que més s’ajusten a l’entorn, eliminant
les altres.

-Teoria de la dependència dels recursos: Cap organització es capaç de generar-se els
seus propis recursos, depèn de l’entorn (que són les altres organitzacions). Amb això es
pot determinar el grau de dependència d’una organització amb el seu entorn.

-Escola institucional: Les organitzacions tenen vida pròpia al marge dels desitjos de
qui les controlen.

-Aprenentatge organitzatiu: objectius de les persones precedeixen als objectius.    Estudi de l’empresa des del pensament estratègic.
-Pensament estratègic racional:
   Vol desenvolupar teories normatives per a determinar estratègies adequades. Es
   tracta d’instruir als directius en la formulació de l’estratègia correcta que
   proporcioni la màxima rendibilitat a les empreses.

-Aproximacions centrades en els processos estratègics:
   Entén com es prenen les decisions estratègiques dins les organitzacions.

-El pensament integrador:
    Relaciona estratègies i estructures.

Empresa i entorn.
Origen i existència de l’empresa.
    -Que és un empresari. Característiques i factors.
    -Creació d’una empresa.
    -Tipus d’empreses .
    -Estudi de l’entorn de l’empresa.

    Creació d’una empresa
La creació d’una empresa comporta dues coses: una idea i un pla d’empresa.
http://apuntesade.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com )                      3
Introducció a L’empresa:                 http://apuntesade.blogspot.com
1.Conceptes bàsics.
Idea: ha de configurar l’objectiu, les activitats i la forma de l’empresa. Ha d’estar
basada en una oportunitat empresarial orientada a una necessitat (latent o manifesta) que
es vol satisfer.
Pla d’empresa: document que es reflecteix el contingut del projecte empresarial que es
vol posar en marxa, i que inclou des de la definició de la idea que es vol desenvolupar
fins a la manera concreta de portar-la a la pràctica.

    Tipus d’empreses

-Segons la titularitat del capital:
   -Privada: capital és propietat privada.
   -Pública: poders públics són propietaris totals o parcials.
   -Cooperativa: capital és propietat dels treballadors.

-Mida de l’empresa:
   -Microempresa: menys de 10 empleats i menys de 2 milions d’euros de
   facturació.
   -Empresa petita: entre 10 i 49 empleats i menys de 10 milions d’euros.
   -Empresa mitjana: entre 50 i 249 empleats i menys de 50 milions d’euros.
   -Empresa gran: més de 250 empleats i més de 50 milions d’euros..

-Naturalesa de l’activitat econòmica:
    -Industrial: producció de béns mitjançant la transformació de la matèria o
extracció de matèries primeres.
    -Comercial: Mitjanceres entre productor i consumidor.
    -Serveis: Brinden servei a la comunitat.

-Sector d’activitat:
    -Primari: exploten recursos naturals.
    -Secundari: utilització de maquinaria o manufactura per transformar matèria
primera.
    -Terciari: sector de serveis.

-Àmbit d’actuació:
   Locals, provincials, regionals, nacionals i multinacionals.

-Característiques socioeconòmiques:
   Empresa artesanal (treball manual) o capitalista (treball en massa).

-Forma jurídica:
   -Titularitat és d’una persona física
   -Col·lectiu sense personalitat jurídica
   -Societat.

    Entorn general de l’empresa.
Tot el que envolta l’empresa dins del sistema socioeconòmic (econòmic, polític, legal,
social, cultural i tecnològic) que es desenvolupa l’activitat.

L’anàlisi que utilitzarem és el de PESTEL. Aquest anàlisi determina quins factors
externs afecten a la organització. Els factors que s’analitzen són:

http://apuntesade.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com )                      4
Introducció a L’empresa:                  http://apuntesade.blogspot.com
1.Conceptes bàsics.

Polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics, ecològics i legals.

Prenem com a exemple l’activitat 6 de la PAC1 del Semestre 1 del 2010/11 de
l’assignatura Introducció a L’empresa de la UOC, on ens demanava que féssim un
anàlisi PESTEL sobre els factors que han portat a l’empresa Zara a muntar una botiga
on-line:

Factors polítics
La pertinença a la Unió econòmica i monetària europea ha jugat un paper important en
la decisió, ja que facilita el lliure trànsit de persones i mercaderies i el
desenvolupament del comerç exterior entre els països comunitaris. No hi ha més que
fixar-se als països en els quals està disponible la tenda online.

Factors tecnològics
És evident que la tecnologia ha jugat un paper important en la decisió. Fins a fa molt
poc, no hi havia tecnologia disponible per suportar un volum tan important de compres
simultànies. Així i tot, el primer dia online la tenda va estar “caiguda” algunes hores.

Tampoc hi havia un desenvolupament tecnològic que permetés un control i detall tan
exhaustiu de les referències, control d'existències i facturació online.

Factors econòmics
La vigent situació de crisi econòmica també ha estat un factor determinant. La capacitat
de consum dels clients de Zara s'ha reduït. Una major disponibilitat (abast) dels seus
productes pot compensar els descensos en vendes.

Economia de costos al no absorbir recursos de les tendes físiques ja existents i poder
distribuir directament des dels magatzems.

Factors ecològics
Probablement no han jugat un paper important.

Factors socioculturals
Els canvis en els hàbits de consum online s'han tingut en compte. Hi ha menys
problemes de seguretat i més confiança.

Existència d'una generació amb capacitat de compra, que fa servir de manera habitual
els entorns digitals i les compres online.

Factors legals
Com en tota multinacional, els aspectes legals s'hauran tingut en compte per a la
posada en marxa del projecte.


    Entorn específic de l’empresa.
Tot el que envolta l’empresa dins del sector que es desenvolupa l’activitat.

El model que ens servirà per analitzar això són les cinc forces competitives de Porter.
Aquestes forces són les següents:

http://apuntesade.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com )                      5
Introducció a L’empresa:                    http://apuntesade.blogspot.com
1.Conceptes bàsics.
               Gràfic extret de www.wikipedia.org-Intensitat de la competència entre els rivals actuals.
-Amenaça d’entrada de nous competidors:
-Amenaça de nous productes substitutius.
-Poder negociador dels clients.
-Poder negociadors dels proveïdors.

Prenem com a exemple l’activitat 7 de la PAC1 del Semestre 1 del 2010/11 de
l’assignatura Introducció a L’empresa de la UOC, on ens demanava analitzar la
industria discogràfica.

Abans que res, identifiquem dins l’esquema de Porter, els factors de l’entorn específic:
                Gràfic extret de www.uoc.cat

En aquest tipus d’insdústria tenim que:
    -Proveïdors: músics.
    -Competidors: descàrregues des de la xarxa, P2P.
    -Productes substitutius: Grups de música que pengen els seus àlbums a les seves
pàgines webs (fan ells mateixos de discogràfiques). Per exemple: Radiohead.
    -Clients: Grans superfícies com Fnac, El Corte Inglés, Carrefour, iTunes...


http://apuntesade.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com )                        6

Recomendados

Factores que intervienen en la empresa
Factores que intervienen en la empresaFactores que intervienen en la empresa
Factores que intervienen en la empresaCecilia Chavez Mendezu
 
s06 Gestión y Administración Organizacional
s06 Gestión y Administración Organizacionals06 Gestión y Administración Organizacional
s06 Gestión y Administración OrganizacionalMario Solarte
 
Responsabilidad Social Empresaria
Responsabilidad Social EmpresariaResponsabilidad Social Empresaria
Responsabilidad Social EmpresariaANEP - DETP
 
Que debo saber del entorno de mi empresa unidad 2 eie
Que debo saber del entorno de mi empresa unidad 2 eieQue debo saber del entorno de mi empresa unidad 2 eie
Que debo saber del entorno de mi empresa unidad 2 eiejmgudin
 
Administracion empresa
Administracion empresaAdministracion empresa
Administracion empresaDavid Vega
 
Administracion empresa
Administracion empresaAdministracion empresa
Administracion empresaDavid Vega
 
administración de empresas
administración de empresasadministración de empresas
administración de empresasDiegolopez456
 
CAPITULO 1 Y 2 adm
CAPITULO 1 Y 2 admCAPITULO 1 Y 2 adm
CAPITULO 1 Y 2 admEmilio
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Curso de administración
Curso de administraciónCurso de administración
Curso de administraciónPaula Bohorquez
 
Librounaperspectivaglobal[1]
Librounaperspectivaglobal[1]Librounaperspectivaglobal[1]
Librounaperspectivaglobal[1]Juan Pablo Mata
 
AdministracióN De Empresas(Paty)
AdministracióN De Empresas(Paty)AdministracióN De Empresas(Paty)
AdministracióN De Empresas(Paty)incognitap
 
administración
 administración administración
administraciónMayte Orta
 
Las organizaciones y su entorno
Las organizaciones y su entornoLas organizaciones y su entorno
Las organizaciones y su entornoDaniel Franco
 
Contexto organizacional entorno
Contexto organizacional entornoContexto organizacional entorno
Contexto organizacional entornoJuan Leal
 
Entorno Organizacional
Entorno OrganizacionalEntorno Organizacional
Entorno OrganizacionalComunicacional
 
Modulo ii entorno empresarial participante
Modulo ii entorno empresarial participanteModulo ii entorno empresarial participante
Modulo ii entorno empresarial participanteleobardocalixto
 
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptx
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptxINTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptx
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptxWENDYPAMELAPORRASCHO1
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADOR
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADORFACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADOR
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADORAriana Angela
 
Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales
 Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales
Importancia de los Modelos y Teorias OrganizacionalesDnai17
 
Entorno organizacional
Entorno organizacionalEntorno organizacional
Entorno organizacionalFerna Moreno
 
Trabajo administración
Trabajo administraciónTrabajo administración
Trabajo administraciónOscar Ramirez
 

La actualidad más candente (20)

Administración de Empresas I
Administración de Empresas IAdministración de Empresas I
Administración de Empresas I
 
Curso de administración
Curso de administraciónCurso de administración
Curso de administración
 
Librounaperspectivaglobal[1]
Librounaperspectivaglobal[1]Librounaperspectivaglobal[1]
Librounaperspectivaglobal[1]
 
AdministracióN De Empresas(Paty)
AdministracióN De Empresas(Paty)AdministracióN De Empresas(Paty)
AdministracióN De Empresas(Paty)
 
La Organización Empresarial y su Entorno
La Organización Empresarial y su EntornoLa Organización Empresarial y su Entorno
La Organización Empresarial y su Entorno
 
administración
 administración administración
administración
 
La empresa y su entorno
La empresa y su entornoLa empresa y su entorno
La empresa y su entorno
 
La Empresa
La EmpresaLa Empresa
La Empresa
 
Las organizaciones y su entorno
Las organizaciones y su entornoLas organizaciones y su entorno
Las organizaciones y su entorno
 
Roles y funciones y organizacion
Roles y funciones y organizacionRoles y funciones y organizacion
Roles y funciones y organizacion
 
introduccion a la administracion
introduccion a la administracion  introduccion a la administracion
introduccion a la administracion
 
Contexto organizacional entorno
Contexto organizacional entornoContexto organizacional entorno
Contexto organizacional entorno
 
Organización
OrganizaciónOrganización
Organización
 
Entorno Organizacional
Entorno OrganizacionalEntorno Organizacional
Entorno Organizacional
 
Modulo ii entorno empresarial participante
Modulo ii entorno empresarial participanteModulo ii entorno empresarial participante
Modulo ii entorno empresarial participante
 
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptx
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptxINTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptx
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION.pptx
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADOR
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADORFACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADOR
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE ADMINISTRADOR
 
Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales
 Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales
Importancia de los Modelos y Teorias Organizacionales
 
Entorno organizacional
Entorno organizacionalEntorno organizacional
Entorno organizacional
 
Trabajo administración
Trabajo administraciónTrabajo administración
Trabajo administración
 

Destacado

Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012
Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012
Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012Eduardo R. Diaz Madero
 
Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014
Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014 Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014
Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014 Gemeente Hattem
 
Enquête Cap'Com sur la distribution des publications territoriales
Enquête Cap'Com sur la distribution des publications territorialesEnquête Cap'Com sur la distribution des publications territoriales
Enquête Cap'Com sur la distribution des publications territorialesCap'Com
 
Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024
Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024
Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024Jan-Cedric Hansen
 
Site internet : les tendances pour 2014
Site internet : les tendances pour 2014Site internet : les tendances pour 2014
Site internet : les tendances pour 2014Inaativ
 
Lo que necesitas saber acerca de ginecomastia
Lo que necesitas saber acerca de ginecomastiaLo que necesitas saber acerca de ginecomastia
Lo que necesitas saber acerca de ginecomastiaCirugía Estética y Spa
 
Le Chat Et Loiseau
Le Chat Et LoiseauLe Chat Et Loiseau
Le Chat Et Loiseauguest8f000e
 
CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC
CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC
CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC Mariluz Ascuntar
 
Cap com2011 communication touristique-demangel
Cap com2011 communication touristique-demangelCap com2011 communication touristique-demangel
Cap com2011 communication touristique-demangelCap'Com
 
La veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestins
La veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestinsLa veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestins
La veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestinsRed Guy
 

Destacado (20)

Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012
Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012
Lineas de trabajo para proyecto laboral 2012
 
Strasbourg 2015
Strasbourg 2015Strasbourg 2015
Strasbourg 2015
 
Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014
Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014 Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014
Onderzoek adoptie e-aanbesteden in Nederland 2014
 
Murmure30 22juin
Murmure30 22juinMurmure30 22juin
Murmure30 22juin
 
Presentation Audiens 2012-Coreps
Presentation Audiens 2012-CorepsPresentation Audiens 2012-Coreps
Presentation Audiens 2012-Coreps
 
Enquête Cap'Com sur la distribution des publications territoriales
Enquête Cap'Com sur la distribution des publications territorialesEnquête Cap'Com sur la distribution des publications territoriales
Enquête Cap'Com sur la distribution des publications territoriales
 
Paris 2.0 une application C2C pour tablettes avec Microsoft présentée par Thi...
Paris 2.0 une application C2C pour tablettes avec Microsoft présentée par Thi...Paris 2.0 une application C2C pour tablettes avec Microsoft présentée par Thi...
Paris 2.0 une application C2C pour tablettes avec Microsoft présentée par Thi...
 
Visita de estudios tinajones
Visita de estudios tinajonesVisita de estudios tinajones
Visita de estudios tinajones
 
Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024
Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024
Vision dynamique et geographique de l'epidemie ebola 20141024
 
Site internet : les tendances pour 2014
Site internet : les tendances pour 2014Site internet : les tendances pour 2014
Site internet : les tendances pour 2014
 
Lo que necesitas saber acerca de ginecomastia
Lo que necesitas saber acerca de ginecomastiaLo que necesitas saber acerca de ginecomastia
Lo que necesitas saber acerca de ginecomastia
 
Ossuaire
OssuaireOssuaire
Ossuaire
 
Tony' s papardelle
Tony' s papardelleTony' s papardelle
Tony' s papardelle
 
Le Chat Et Loiseau
Le Chat Et LoiseauLe Chat Et Loiseau
Le Chat Et Loiseau
 
Visión General TIC
Visión General TICVisión General TIC
Visión General TIC
 
CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC
CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC
CAMINANDO POR MI VEREDA CON LAS TIC
 
ABA Site Economique
ABA Site EconomiqueABA Site Economique
ABA Site Economique
 
Agora #Com2Dirigeant
Agora #Com2DirigeantAgora #Com2Dirigeant
Agora #Com2Dirigeant
 
Cap com2011 communication touristique-demangel
Cap com2011 communication touristique-demangelCap com2011 communication touristique-demangel
Cap com2011 communication touristique-demangel
 
La veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestins
La veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestinsLa veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestins
La veille de Red Guy du 12.04.12 : Les passagers clandestins
 

Similar a 1 conceptes bàsics

Sistemas Administrativos
Sistemas AdministrativosSistemas Administrativos
Sistemas Administrativosarianardgz5
 
Definicion organizacion, empresa y sociedades
Definicion organizacion, empresa y sociedadesDefinicion organizacion, empresa y sociedades
Definicion organizacion, empresa y sociedadesdanan09
 
Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1
Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1
Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1Antonio Bernal
 
La organizacion
La organizacionLa organizacion
La organizacionluismarlmg
 
La empresa como sistema. estructura organizativa
La empresa como sistema. estructura organizativaLa empresa como sistema. estructura organizativa
La empresa como sistema. estructura organizativaCarlos Casquete Izquierdo
 
La empresa clasificacion-etica empresarial
La empresa clasificacion-etica empresarialLa empresa clasificacion-etica empresarial
La empresa clasificacion-etica empresarialEdison Torres
 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1Emily LLacsahuache
 
introduccion a la administracion
introduccion a la administracionintroduccion a la administracion
introduccion a la administracionANdry VÁsquez
 
Charla de la agricultura y so e. sobre la empresa
Charla de la agricultura y so e. sobre la empresaCharla de la agricultura y so e. sobre la empresa
Charla de la agricultura y so e. sobre la empresaLeonardo Atencio
 
Qué es la empresa, qué significa
Qué es la empresa, qué significaQué es la empresa, qué significa
Qué es la empresa, qué significaMaria Correal Mesa
 
Presentacin funcin y subsistema de la empresa
Presentacin funcin y subsistema de la empresaPresentacin funcin y subsistema de la empresa
Presentacin funcin y subsistema de la empresaromy21cl
 

Similar a 1 conceptes bàsics (20)

Sistemas Administrativos
Sistemas AdministrativosSistemas Administrativos
Sistemas Administrativos
 
La empresa, conceptos bàsicos
La empresa, conceptos bàsicosLa empresa, conceptos bàsicos
La empresa, conceptos bàsicos
 
Definicion organizacion, empresa y sociedades
Definicion organizacion, empresa y sociedadesDefinicion organizacion, empresa y sociedades
Definicion organizacion, empresa y sociedades
 
Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1
Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1
Bachillerato bloque de contenidos economia de la empresa 1
 
La organizacion
La organizacionLa organizacion
La organizacion
 
clasificacion de las empresa
clasificacion de las empresa clasificacion de las empresa
clasificacion de las empresa
 
La empresa como sistema. estructura organizativa
La empresa como sistema. estructura organizativaLa empresa como sistema. estructura organizativa
La empresa como sistema. estructura organizativa
 
La empresa clasificacion-etica empresarial
La empresa clasificacion-etica empresarialLa empresa clasificacion-etica empresarial
La empresa clasificacion-etica empresarial
 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Modulo 1
 
Administración II.
Administración II.Administración II.
Administración II.
 
Ingeco unidad 2
Ingeco unidad 2Ingeco unidad 2
Ingeco unidad 2
 
introduccion a la administracion
introduccion a la administracionintroduccion a la administracion
introduccion a la administracion
 
Charla de la agricultura y so e. sobre la empresa
Charla de la agricultura y so e. sobre la empresaCharla de la agricultura y so e. sobre la empresa
Charla de la agricultura y so e. sobre la empresa
 
LA EMPRESA
LA EMPRESALA EMPRESA
LA EMPRESA
 
Estructura organizacional
Estructura organizacionalEstructura organizacional
Estructura organizacional
 
Qué es la empresa, qué significa
Qué es la empresa, qué significaQué es la empresa, qué significa
Qué es la empresa, qué significa
 
Victor hernandez
Victor hernandezVictor hernandez
Victor hernandez
 
Dirección y Gestión de PYMEs
Dirección y Gestión de PYMEsDirección y Gestión de PYMEs
Dirección y Gestión de PYMEs
 
Concepto de empresa
Concepto de empresaConcepto de empresa
Concepto de empresa
 
Presentacin funcin y subsistema de la empresa
Presentacin funcin y subsistema de la empresaPresentacin funcin y subsistema de la empresa
Presentacin funcin y subsistema de la empresa
 

Más de ddaude

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostariaddaude
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costosddaude
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financersddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccioddaude
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marquetingddaude
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humansddaude
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organitzacióddaude
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercatddaude
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresaddaude
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaiofertaddaude
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidorddaude
 

Más de ddaude (15)

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostaria
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costos
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccio
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marqueting
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humans
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organització
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercat
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresa
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaioferta
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor
 

Último

Alexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdf
Alexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdfAlexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdf
Alexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdfgarzonespinozamarco2
 
Evolución del Hombre.pptx
Evolución del Hombre.pptxEvolución del Hombre.pptx
Evolución del Hombre.pptxyasacajaneth97
 
T2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdf
T2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdfT2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdf
T2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdfcecymendozaitnl
 
Auquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdf
Auquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdfAuquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdf
Auquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdfAngelaCasco1
 
Laminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdf
Laminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdfLaminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdf
Laminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdfMelanyLaminia
 
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptxherramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptxnelsontobontrujillo
 
Lasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETE
Lasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETELasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETE
Lasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETEalexlasso65
 
reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo
reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo
reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo Carlos Alberto Aquino Rodriguez
 
Oxidos Básicos.pdf
Oxidos Básicos.pdfOxidos Básicos.pdf
Oxidos Básicos.pdfvanesacaiza
 
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalustema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalusjosemariahermoso
 
Lasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lal
Lasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lalLasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lal
Lasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lalalexlasso65
 
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptxTeorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptxJunkotantik
 
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdfPresentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdfJohnCarvajal23
 
Rojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdf
Rojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdfRojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdf
Rojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdfcarolinarojas476396
 

Último (20)

VAMOS A APRENDER LENGUAJE 9.pdf
VAMOS A APRENDER LENGUAJE 9.pdfVAMOS A APRENDER LENGUAJE 9.pdf
VAMOS A APRENDER LENGUAJE 9.pdf
 
Alexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdf
Alexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdfAlexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdf
Alexander Lasso_Marco Garzón_Tarea #4 (1).pdf
 
Evolución del Hombre.pptx
Evolución del Hombre.pptxEvolución del Hombre.pptx
Evolución del Hombre.pptx
 
T2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdf
T2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdfT2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdf
T2 IA Elaboración de dibujos por computadora.pdf
 
Auquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdf
Auquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdfAuquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdf
Auquilla_Paola_y_Casco_Angela_Tarea_2.pdf
 
Laminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdf
Laminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdfLaminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdf
Laminia_Melany_Tarea_1_La Sociedad de la Ignorancia.pdf
 
Grupo_8_Tarea_3 (1).pdf
Grupo_8_Tarea_3 (1).pdfGrupo_8_Tarea_3 (1).pdf
Grupo_8_Tarea_3 (1).pdf
 
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptxherramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
herramientas manuales grado cuarto primaria.pptx
 
Lasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETE
Lasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETELasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETE
Lasso_Anthony_Tarea_2.pdf, EVOLUCION DE INTERNETE
 
reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo
reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo
reciente evolucion de la economia china y su impacto en el mundo
 
Oxidos Básicos.pdf
Oxidos Básicos.pdfOxidos Básicos.pdf
Oxidos Básicos.pdf
 
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalustema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
tema 4 al Ándalus 2023 2024 . Tema 4 (I) Al Andalus
 
Lasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lal
Lasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lalLasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lal
Lasso_Anthony_Tarea_1.pdf sociedad de lal
 
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptxTeorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
Teorías del Aprendizaje y paradigmas.pptx
 
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdfPresentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
Presentacion cuidado del medio ambiente collage scrapbook verde y blanco.pdf
 
Rojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdf
Rojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdfRojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdf
Rojas_Carolina__Alumno1_Ruiz_Joseph_Alumno2.pdf
 
Tema 1.- SISTEMAS DE INF. EN EL ENTORNO GLOBAL Y EL MK ACTUAL.pdf
Tema 1.- SISTEMAS DE INF. EN EL ENTORNO GLOBAL Y EL MK ACTUAL.pdfTema 1.- SISTEMAS DE INF. EN EL ENTORNO GLOBAL Y EL MK ACTUAL.pdf
Tema 1.- SISTEMAS DE INF. EN EL ENTORNO GLOBAL Y EL MK ACTUAL.pdf
 
Sesión: Tu amor es grande hasta los cielos
Sesión: Tu amor es grande hasta los cielosSesión: Tu amor es grande hasta los cielos
Sesión: Tu amor es grande hasta los cielos
 
PPT : Sabiduría para vivir con rectitud
PPT : Sabiduría para vivir con rectitudPPT : Sabiduría para vivir con rectitud
PPT : Sabiduría para vivir con rectitud
 
Tema 2.- E-BUSINESS GLOBAL Y COLABORACIÓN.pdf
Tema 2.- E-BUSINESS GLOBAL Y COLABORACIÓN.pdfTema 2.- E-BUSINESS GLOBAL Y COLABORACIÓN.pdf
Tema 2.- E-BUSINESS GLOBAL Y COLABORACIÓN.pdf
 

1 conceptes bàsics

 • 1. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. 1.Conceptes bàsics. La naturalesa de l’empresa Ens aproparem a l’empresa i als seus fonaments teòrics. Veurem: -Que és una empresa. -Funcions de l’empresa. -Teories i enfocaments que estudien l’empresa. Concepte d’empresa i organització Organització: grup de persones constituït conscientment per assolir un determinat objectiu. Empresa: Desenvolupament d’una tasca en que s’assumeix un risc per cobrir una necessitat del mercat a canvi d’una recompensa. Necessita tot tipus de mitjans: materials, humans i tècnics. Les àrees que es divideix una empresa són: -Producció -Marketing -Finances -Recursos humans. Nota: Els autònoms no són ni cap empresa ni cap organització, ja que és un únic individu amb autorregulació de normes de funcionament. Estudi de l’empresa des de l’economia -Model neoclàssic: L’empresa és una caixa negra definida a partir de la funció de producció. L’únic objectiu és la maximització del benefici. -Economia industrial: Anàlisi de la estructura i el comportament dels mercats i de les empreses que interaccionen en aquests mercats. Estudien el funcionament real dels mercats a partir del comportament de les empreses. -Teories directives o gerencials: Objectius empresarials a partir del propòsit que hi ha separació entre direcció i propietat. A continuació presentem alguns avantatges i inconvenients de l’empresa familiar i la empresa cotitzada en borsa: Empresa familiar (propietat i control en les mateixes mans) Avantatges Inconvenients -Compromís -Transició entre generacions complicada -Presa de decisions en poques -Creixement limitat pels recursos mans disponibles http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 1
 • 2. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. Empresa cotitzada en borsa (propietaris i gestors són persones diferents) Avantatges Inconvenients -Els equips directius són escollits -Diferències d'objectius. Els accionistes entre els professionals més esperen rendibilitat a llarg termini i els capacitats, no només entre aquells directius un sou i, probablement, un que tenen una vinculació incentiu al final de l'exercici en funció accionarial amb l’empresa. dels resultats d'aquest exercici. -Es pot prescindir dels directius -Dificultat de controlar als directius per que no estan al nivell adequat part dels accionistes, que no estan en el dia a dia. -Conflictes entre accionistes majoritaris i minoritaris -La nova economia institucional: Estudia l’empresa com a alternativa de mercat. Estudi de l’empresa des de la teoria de l’organització. -Sistema racional tancat: -Especificitat dels objectius: proporciona criteri per escollir quines feines s’han de realitzar, tipus de personal que les ha de fer i quins recursos són els assignats. -Estructura formal: els rols han d’estar prescrits independentment de les característiques de la persona que desenvolupi aquella tasca. -No es mira res del que passi fora de la organització. -Objectiu: tenir un conjunt de regles i tècniques que permeti resoldre tots els problemes essencials de les organitzacions. -Resum: sistema de les organitzacions sense tenir en compte les persones. -Sistema natural tancat: -Emfatitza que les organitzacions són col·lectivitats. Centra atenció amb les característiques dels membres. -Hi ha diferències entre la estructura formal i la informal. Diferències entre els objectius marcats i els buscats en la realitat. -Estructura informal (aspectes espontanis) imprescindible sense que suposi un desordre a les normes de conducte. -El recurs més apreciat són les persones. -Resum: sistema de les organitzacions de les persones sense tenir en compte les organitzacions. -Sistema racional obert: -Sistema és una unitat complexa formada pel conjunt d’elements i les seves relacions entre ells. Els sistemes són com les ‘nines ruses’ contenen conjunts dins de conjunts. -Llei de la varietat limitada, un sistema pot exhibir tanta varietat com existeixi al seu entorn. -En la continua relació del sistema amb el seu entorn es tendeix a un procés d’adaptació al medi on les organitzacions assoleixen una major diferenciació i http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 2
 • 3. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. elaboració de la seva estructura: les organitzacions canvien i es transformen amb rapidesa. -Sistema natural obert: Incideixen en la importància que té l’entorn en la determinació de la estructura, el comportament i els canvis en la vida de les organitzacions, i posen en qüestió el funcionament racional orientat cap a objectius específics de les mateixes. Els diferents enfocaments, són els següents: -Ecologia de les poblacions: Aplica conceptes i plantejaments trets de la biologia. Els recursos de l’entorn són limitats i es distribueixen en forma de nínxols. Només les organitzacions que siguin capaces d’utilitzar aquests recursos, sobreviuran. L’entorn selecciona de forma natural les organitzacions que més s’ajusten a l’entorn, eliminant les altres. -Teoria de la dependència dels recursos: Cap organització es capaç de generar-se els seus propis recursos, depèn de l’entorn (que són les altres organitzacions). Amb això es pot determinar el grau de dependència d’una organització amb el seu entorn. -Escola institucional: Les organitzacions tenen vida pròpia al marge dels desitjos de qui les controlen. -Aprenentatge organitzatiu: objectius de les persones precedeixen als objectius. Estudi de l’empresa des del pensament estratègic. -Pensament estratègic racional: Vol desenvolupar teories normatives per a determinar estratègies adequades. Es tracta d’instruir als directius en la formulació de l’estratègia correcta que proporcioni la màxima rendibilitat a les empreses. -Aproximacions centrades en els processos estratègics: Entén com es prenen les decisions estratègiques dins les organitzacions. -El pensament integrador: Relaciona estratègies i estructures. Empresa i entorn. Origen i existència de l’empresa. -Que és un empresari. Característiques i factors. -Creació d’una empresa. -Tipus d’empreses . -Estudi de l’entorn de l’empresa. Creació d’una empresa La creació d’una empresa comporta dues coses: una idea i un pla d’empresa. http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 3
 • 4. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. Idea: ha de configurar l’objectiu, les activitats i la forma de l’empresa. Ha d’estar basada en una oportunitat empresarial orientada a una necessitat (latent o manifesta) que es vol satisfer. Pla d’empresa: document que es reflecteix el contingut del projecte empresarial que es vol posar en marxa, i que inclou des de la definició de la idea que es vol desenvolupar fins a la manera concreta de portar-la a la pràctica. Tipus d’empreses -Segons la titularitat del capital: -Privada: capital és propietat privada. -Pública: poders públics són propietaris totals o parcials. -Cooperativa: capital és propietat dels treballadors. -Mida de l’empresa: -Microempresa: menys de 10 empleats i menys de 2 milions d’euros de facturació. -Empresa petita: entre 10 i 49 empleats i menys de 10 milions d’euros. -Empresa mitjana: entre 50 i 249 empleats i menys de 50 milions d’euros. -Empresa gran: més de 250 empleats i més de 50 milions d’euros.. -Naturalesa de l’activitat econòmica: -Industrial: producció de béns mitjançant la transformació de la matèria o extracció de matèries primeres. -Comercial: Mitjanceres entre productor i consumidor. -Serveis: Brinden servei a la comunitat. -Sector d’activitat: -Primari: exploten recursos naturals. -Secundari: utilització de maquinaria o manufactura per transformar matèria primera. -Terciari: sector de serveis. -Àmbit d’actuació: Locals, provincials, regionals, nacionals i multinacionals. -Característiques socioeconòmiques: Empresa artesanal (treball manual) o capitalista (treball en massa). -Forma jurídica: -Titularitat és d’una persona física -Col·lectiu sense personalitat jurídica -Societat. Entorn general de l’empresa. Tot el que envolta l’empresa dins del sistema socioeconòmic (econòmic, polític, legal, social, cultural i tecnològic) que es desenvolupa l’activitat. L’anàlisi que utilitzarem és el de PESTEL. Aquest anàlisi determina quins factors externs afecten a la organització. Els factors que s’analitzen són: http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 4
 • 5. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. Polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics, ecològics i legals. Prenem com a exemple l’activitat 6 de la PAC1 del Semestre 1 del 2010/11 de l’assignatura Introducció a L’empresa de la UOC, on ens demanava que féssim un anàlisi PESTEL sobre els factors que han portat a l’empresa Zara a muntar una botiga on-line: Factors polítics La pertinença a la Unió econòmica i monetària europea ha jugat un paper important en la decisió, ja que facilita el lliure trànsit de persones i mercaderies i el desenvolupament del comerç exterior entre els països comunitaris. No hi ha més que fixar-se als països en els quals està disponible la tenda online. Factors tecnològics És evident que la tecnologia ha jugat un paper important en la decisió. Fins a fa molt poc, no hi havia tecnologia disponible per suportar un volum tan important de compres simultànies. Així i tot, el primer dia online la tenda va estar “caiguda” algunes hores. Tampoc hi havia un desenvolupament tecnològic que permetés un control i detall tan exhaustiu de les referències, control d'existències i facturació online. Factors econòmics La vigent situació de crisi econòmica també ha estat un factor determinant. La capacitat de consum dels clients de Zara s'ha reduït. Una major disponibilitat (abast) dels seus productes pot compensar els descensos en vendes. Economia de costos al no absorbir recursos de les tendes físiques ja existents i poder distribuir directament des dels magatzems. Factors ecològics Probablement no han jugat un paper important. Factors socioculturals Els canvis en els hàbits de consum online s'han tingut en compte. Hi ha menys problemes de seguretat i més confiança. Existència d'una generació amb capacitat de compra, que fa servir de manera habitual els entorns digitals i les compres online. Factors legals Com en tota multinacional, els aspectes legals s'hauran tingut en compte per a la posada en marxa del projecte. Entorn específic de l’empresa. Tot el que envolta l’empresa dins del sector que es desenvolupa l’activitat. El model que ens servirà per analitzar això són les cinc forces competitives de Porter. Aquestes forces són les següents: http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 5
 • 6. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. Gràfic extret de www.wikipedia.org -Intensitat de la competència entre els rivals actuals. -Amenaça d’entrada de nous competidors: -Amenaça de nous productes substitutius. -Poder negociador dels clients. -Poder negociadors dels proveïdors. Prenem com a exemple l’activitat 7 de la PAC1 del Semestre 1 del 2010/11 de l’assignatura Introducció a L’empresa de la UOC, on ens demanava analitzar la industria discogràfica. Abans que res, identifiquem dins l’esquema de Porter, els factors de l’entorn específic: Gràfic extret de www.uoc.cat En aquest tipus d’insdústria tenim que: -Proveïdors: músics. -Competidors: descàrregues des de la xarxa, P2P. -Productes substitutius: Grups de música que pengen els seus àlbums a les seves pàgines webs (fan ells mateixos de discogràfiques). Per exemple: Radiohead. -Clients: Grans superfícies com Fnac, El Corte Inglés, Carrefour, iTunes... http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 6
 • 7. Introducció a L’empresa: http://apuntesade.blogspot.com 1.Conceptes bàsics. Un cop identificats comencem a analitzar: Poder de negociació dels proveïdors: Els proveïdors són els músics (també petites discogràfiques, estudis de gravació ...). El seu poder dependrà del moment en què estiguin. Si són un grup de molt èxit, tindran molt poder de negociació ja que els consumidors no compren un disc per la distribuïdora sinó pel grup de música. Per tant, el valor el dóna el grup. En canvi, si és un grup en llançament, tindran molt poc poder de negociació i és probables que acabin signant contractes per molts anys i pocs ingressos. Productes substitutius: La distribució en línia és substitutiva si ho fa la pròpia banda. Si hi ha una altra distribuïdora pel mig, seria una nova competidora. Les fronteres no estan clares. Per exemple, Spotify és, alhora, competència i distribuïdora amb acords amb les discogràfiques. Poder negociador dels clients: La gran distribució és molt poderosa perquè aglutina demanda. Les possibilitats que un producte es vengui, si està en el lineal d'una gran superfície és molt més gran i aquest volum de vendes li dóna un gran poder de negociació. Però si l'artista és molt atractiu, El Corte Inglés, per exemple, sap que no es pot permetre que la gent el vaig comprar al seu establiment i no tenir-ho, a més, si ho posa en el lineal vendrà molts discos, aleshores les forces s'equilibren. Nous competidors: Els nous competidors s’enfronten a unes barreres d’entrada al mercat, que no deixa de ser el valor que aporten les discogràfiques actuals, per tant podem dir que els nous competidors s’hauran d’enfrontar a: -La gran capacitat de les discogràfiques per distribuir el producte. -Les grans poden negociar en condicions la posició en el lineal de grans distribuïdores (Carrefour, FNAC ...). Un grup de música difícilment tindrà aquesta capacitat. -Invertir en grans campanyes de màrqueting i elevar considerablement les vendes. -Invertir en el llançament d’artistes novells, ja que poden diversificar riscos en la mesura que dins de la seva cartera tenen artistes més consagrats (amb uns beneficis més assegurats). http://apuntesade.blogspot.com David Daudé ( ddaude@uoc.cat / ddaude@gmail.com ) 7