SlideShare una empresa de Scribd logo
1
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATÒRIA: MODEL EXAMEN PAU 2017 CONVOCATORIA: MODELO EXAMEN PAU 2017
Assignatura: ARTS ESCÈNIQUES Asignatura: ARTES ESCÉNICAS
BAREM DE L'EXAMEN:
1. Visionat vídeo: 3 punts. (Anàlisi 1,5 / relacionar amb treball corporal 1,5)
2. Fragment d'obra teatral: 5 punts (Contextualització 1,5 / Anàlisi del fragment 1,5 / Proposta escènica 2)
3. Definició de dos conceptes i un procés: 2 punts. (Cada concepte 0,5 / Explicació procés 1)
1. Visionat del vídeo. (Aquesta pregunta serà comuna per a les dues opcions A i B i contindrà fragments d'obres de dansa
contemporània)
Visionat de 3 minuts de l'obra de la companyia Pilobolus "Symbiosis"
https://www.youtube.com/watch?v=FOZ6KnVPvIU
Des del minut 0:35 fins 03:35
- Analitza el moviment i la interacció entre els dos cossos i reflexiona sobre el significat del fragment audiovisual.
- A partir de la teva experiència en relació al treball corporal, explica què et transmet el fragment de dansa visionat.
2. Fragment d'obra teatral
- Contextualitza el text en l'època i descriu tres de les característiques principals del teatre de l'època.
- Analitza el fragment dins el conjunt de l'obra i determina la seva importància en el desenvolupament global de la trama.
- Analitza el significat de la situació que mostra el fragment, així com l'espai on es desenvolupa l'acció. A partir d'aquesta anàlisi,
elabora un esbós d'una proposta de l'espai escenogràfic tenint en compte la trama global de l'obra.
HAMLET.
Acte III, escena IV. (A l'alcova de la reina Gertrudis)
HAMLET.- Un assassí i un canalla! Un brètol que no val ni la vintena part del vostre primer senyor 'Un rei contrafet! Un lladre del
regne i del tron, que ens ha robat la joia més bella de la corona i se l'ha posada al saquet.
GERTRUDIS.- No més ...!
HAMLET.- Un rei de parracs i pedaços ... (Entra el fantasma). ¡Salveu-me, i cobriu-me amb les vostres ales, guardians celestials! Què
vols de mi, graciosa majestat?
GERTRUDIS.- Déu meu, està boig!
HAMLET.- Vens a renyar al teu negligent fill que, debilitat per la compassió i la tardança, posterga la important execució de la teua
terrible mandat? Parla’m!
FANTASMA.- No ho oblides. Vinc a inflamar de nou el teu ardor gairebé extingit. Però mira com has omplert de sorpresa a la teua
mare! 'Interposat entre ella i la seua ànima oprimida! La imaginació obra amb més força en els cossos més febles. Parla-li, Hamlet.
HAMLET. - Com esteu, senyora?
GERTRUDIS.- Déu meu! Com estàs tu, que dirigeixes la mirada al buit i converses amb l'aire incorpori? La teua agitada ànima et surt
pels ulls, i se't posen els pèls de punta com soldats que senten de sobte la crida a sometent. Estimat fill, s'apaga amb paciència freda
l'ardent foc de la teua agitació. Què estàs mirant?
2
HAMLET.- A ell! A ell! Mireu com de pàl·lid està! El seu aspecte i el seu dolor n'hi hauria prou per commoure les pedres. (Al
fantasma) No em mires així, no siga que aquest llastimós aspecte transforme els meus designis cruels; no siga que, en executar-los, en
lloc de sang acabe vessant llàgrimes.
GERTRUDIS.- A qui parles?
HAMLET.-No veieu res allà?
GERTRUDIS.- Res, i veig tot el que cal veure.
HAMLET.- I no heu sentit res?
GERTRUDIS.- Res, excepte a nosaltres.
3. Defineix els conceptes:
- Dramatúrgia i coreografia.
- Descriu el procés de producció d'una òpera.
Per aquest apartat recomanem l'ús de termes o conceptes bàsics que es defineixen en els llibres de text Arts escèniques i dansa Tomàs
Motos, Antoni Navarro, Xema Palanca (2009) València: Edicions Bromera i Arts Escèniques. Batxillerat. Lluna del Egido i Rafael
Sánchez (2011) València: Educàlia Editorial. També la consulta dels manuals i diccionaris: L'anàlisi dels espectacles: teatre, mim,
dansa, cinema. Pavis, Patrice (2000) Barcelona: Paidós, Glossari il·lustrat de les arts escèniques Ferrera Esteve, José Luis (2009)
així com el Diccionari del teatre: dramatúrgia, estètica, semiologia. Pavis, Patrice (1983) 2a edició 1990. Barcelona: Paidós.
(Disponible en línia http://pavis.pcazorla.com)
3
BAREMO DEL EXAMEN:
1. Visionado vídeo: 3 puntos. (Análisis 1,5 / relacionar con trabajo corporal 1,5)
2. Fragmento de obra teatral: 5 puntos (Contextualización 1,5/ Análisis del fragmento 1,5/ Propuesta escénica 2)
3. Definición de dos conceptos y un proceso: 2 puntos. (cada concepto 0,5 / Explicación proceso 1)
1. Visionado del vídeo. (Esta pregunta será común para las dos opciones A y B y contendrá fragmentos de obras de danza
contemporánea)
Visionado de 3 minutos de la obra de la compañía Pilobolus “Symbiosis”
https://www.youtube.com/watch?v=FOZ6KnVPvIU
Desde el minuto 0:35 hasta 3:35
− Analiza el movimiento y la interacción entre los dos cuerpos y reflexiona sobre el significado del fragmento audiovisual.
− A partir de tu experiencia en relación al trabajo corporal, explica qué te transmite el fragmento de danza visionado.
2. Fragmento de obra teatral
− Contextualiza el texto en la época y describe tres de las características principales del teatro de la época.
− Analiza el fragmento dentro del conjunto de la obra y determina su importancia en el desarrollo global de la trama.
− Analiza el significado de la situación que muestra el fragmento, así como el espacio donde se desarrolla la acción. A partir de
este análisis, elabora un boceto de una propuesta del espacio escenográfico teniendo en cuenta la trama global de la obra.
HAMLET.
Acto III, escena IV. (En la alcoba de la reina Gertrudis)
HAMLET.– ¡Un asesino y un canalla! Una sabandija que no vale ni la vigésima parte de vuestro primer señor ¡Un rey contrahecho!
Un ladrón del reino y del trono, que nos ha robado la joya más hermosa de la corona y se la ha metido en la faltriquera.
GERTRUDIS.– ¡No más...!
HAMLET.– Un rey de harapos y remiendos… (Entra el fantasma). ¡Salvadme, y cubridme con vuestras alas, guardianes celestiales!
¿Qué quieres de mí, graciosa majestad?
GERTRUDIS.– ¡Dios mío, está loco!
HAMLET.– ¿Vienes a regañar a tu negligente hijo que, debilitado por la compasión y la tardanza, posterga la importante ejecución de
tu terrible mandato? ¡Háblame!
FANTASMA.– No lo olvides. Vengo a inflamar de nuevo tu ardor casi extinguido. ¡Pero mira cómo has llenado de asombro a tu
madre! ¡Interponte entre ella y su alma oprimida! La imaginación obra con más fuerza en los cuerpos más débiles. Háblale, Hamlet.
HAMLET. – ¿Cómo estáis, señora?
GERTRUDIS.– ¡Dios mío! ¿Cómo estás tú, que diriges la mirada al vacío y conversas con el aire incorpóreo? Tu agitada alma te sale
por los ojos, y se te ponen los pelos de punta como soldados que oyen de repente la llamada a rebato. Querido hijo, apaga con
paciencia fría el ardiente fuego de tu agitación. ¿Qué estás mirando?
HAMLET.– ¡A él! ¡A él! ¡Mirad cuán pálido está! Su aspecto y su dolor bastarían para conmover a las piedras. (Al fantasma) No me
mires así, no sea que ese lastimoso semblante transforme mis designios crueles; no sea que, al ejecutarlos, en vez de sangre acabe
derramando lágrimas.
GERTRUDIS.– ¿A quién hablas?
HAMLET.–¿No veis nada allí?
4
GERTRUDIS.– Nada, y veo todo lo que hay que ver.
HAMLET.– ¿Y no oísteis nada?
GERTRUDIS.– Nada, salvo a nosotros.
3. Define los conceptos:
− Dramaturgia y coreografía.
− Describe el proceso de producción de una ópera.
Para este apartado recomendamos el uso de términos o conceptos básicos que se definen en los libros de texto Arts escèniques i
dansa Tomàs Motos, Antoni Navarro, Xema Palanca (2009) València: Edicions Bromera y Artes escénicas. Bachillerato. Luna del
Egido y Rafael Sánchez (2011) Valencia: Educàlia Editorial. También la consulta de los manuales y diccionarios: El análisis de los
espectáculos: teatro, mimo, danza, cine. Pavis, Patrice (2000) Barcelona: Paidós, Glosario ilustrado de las artes escénicas Ferrera
Esteban, José Luis (2009) así como el Diccionario del teatro : dramaturgia, estética, semiología. Pavis, Patrice (1983) 2ª edición
1990. Barcelona: Paidós. (Disponible en línea http://pavis.pcazorla.com)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...
GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...
GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...pilarten
 
Serenidad
SerenidadSerenidad
Serenidadgogloba
 
Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...
Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...
Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...Fer Alvarez
 
Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...
Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...
Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...Eleno Guzmán Gutiérrez
 
Premios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón Jiménez
Premios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón JiménezPremios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón Jiménez
Premios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón Jiménezfontexeriabib
 
St comandante episodio 3
St comandante episodio 3St comandante episodio 3
St comandante episodio 3Amaltea_5
 
Personasquenosrodean
PersonasquenosrodeanPersonasquenosrodean
Personasquenosrodeanjosemorales
 
La Gente Que Nos Rodea
La Gente Que Nos RodeaLa Gente Que Nos Rodea
La Gente Que Nos Rodeagsierra
 

La actualidad más candente (19)

GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...
GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...
GABRIEL CELAYA. REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DE A.F.C DE INFORMÁTICA...
 
Reporte lite.
Reporte lite.Reporte lite.
Reporte lite.
 
Registros lingüísticos
Registros lingüísticosRegistros lingüísticos
Registros lingüísticos
 
Serenidad
SerenidadSerenidad
Serenidad
 
Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...
Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...
Publicación El Nalón (Oviedo). 17 7-1842. Página 6 Cuento del Castillo de Pri...
 
El vuelo
El vueloEl vuelo
El vuelo
 
Guia textodramaticoyobradeteatro lnaguje_8basico
Guia textodramaticoyobradeteatro lnaguje_8basicoGuia textodramaticoyobradeteatro lnaguje_8basico
Guia textodramaticoyobradeteatro lnaguje_8basico
 
Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...
Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...
Introducción a la Semiótica para Artistas Escénicos @ Universidad Autónoma de...
 
Premios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón Jiménez
Premios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón JiménezPremios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón Jiménez
Premios Nobel en lengua española (IV)-Juan Ramón Jiménez
 
St comandante episodio 3
St comandante episodio 3St comandante episodio 3
St comandante episodio 3
 
TODO ES POSIBLE
TODO ES POSIBLETODO ES POSIBLE
TODO ES POSIBLE
 
Un andante más...por El Toboso
Un andante más...por El TobosoUn andante más...por El Toboso
Un andante más...por El Toboso
 
Modernismo
ModernismoModernismo
Modernismo
 
La era romántica 2
La era romántica 2La era romántica 2
La era romántica 2
 
Laspersonas quenos rodean
Laspersonas quenos rodeanLaspersonas quenos rodean
Laspersonas quenos rodean
 
Personasquenosrodean
PersonasquenosrodeanPersonasquenosrodean
Personasquenosrodean
 
Personasquenosrodean
PersonasquenosrodeanPersonasquenosrodean
Personasquenosrodean
 
La Gente Que Nos Rodea
La Gente Que Nos RodeaLa Gente Que Nos Rodea
La Gente Que Nos Rodea
 
Personas Que Nos Rodean
Personas Que Nos RodeanPersonas Que Nos Rodean
Personas Que Nos Rodean
 

Destacado (10)

La vida es sueño guía de lectura
La vida es sueño guía de lecturaLa vida es sueño guía de lectura
La vida es sueño guía de lectura
 
Un enemigo del pueblo comentario de texto
Un enemigo del pueblo comentario de textoUn enemigo del pueblo comentario de texto
Un enemigo del pueblo comentario de texto
 
Palabras para la accion pdf
Palabras para la accion pdfPalabras para la accion pdf
Palabras para la accion pdf
 
Castellano modelo examen 2017[1516]
Castellano modelo examen 2017[1516]Castellano modelo examen 2017[1516]
Castellano modelo examen 2017[1516]
 
Xvii concurso hispanoamericano de ortografía
Xvii concurso hispanoamericano de ortografíaXvii concurso hispanoamericano de ortografía
Xvii concurso hispanoamericano de ortografía
 
La educación plurilingüe
La educación plurilingüeLa educación plurilingüe
La educación plurilingüe
 
Esquema comentario
Esquema comentarioEsquema comentario
Esquema comentario
 
Document ponderacions 2017_2018_9_gener2017
Document ponderacions 2017_2018_9_gener2017Document ponderacions 2017_2018_9_gener2017
Document ponderacions 2017_2018_9_gener2017
 
Isabel allende y la casa de los espíritus (apuntes)
Isabel allende y la casa de los espíritus (apuntes)Isabel allende y la casa de los espíritus (apuntes)
Isabel allende y la casa de los espíritus (apuntes)
 
Cronología Política Chile primera mitad Siglo XX
Cronología Política Chile primera mitad Siglo XXCronología Política Chile primera mitad Siglo XX
Cronología Política Chile primera mitad Siglo XX
 

Similar a Artes escenicas ii modelo examen 2017[1517]

Género dramático
Género dramáticoGénero dramático
Género dramáticoBea Blesa
 
Subgéneros teatrales - Didáctica del género teatral
Subgéneros teatrales - Didáctica del género teatralSubgéneros teatrales - Didáctica del género teatral
Subgéneros teatrales - Didáctica del género teatralWilliam Beltrán
 
El-arte-nuevo-de-hacer-comedias
El-arte-nuevo-de-hacer-comediasEl-arte-nuevo-de-hacer-comedias
El-arte-nuevo-de-hacer-comediasPabloGarnacho1
 
Dramaturgia y escenificación
Dramaturgia y escenificaciónDramaturgia y escenificación
Dramaturgia y escenificaciónCarmen Heredia
 
Qué Es El Arte Tolstoi
Qué Es El Arte TolstoiQué Es El Arte Tolstoi
Qué Es El Arte Tolstoiplastica12
 
Género dramático si
Género dramático siGénero dramático si
Género dramático sitelefonodeofi
 
Géneros literarios (iii)
Géneros literarios (iii)Géneros literarios (iii)
Géneros literarios (iii)JMGonzalezBall
 
Género Dramático 2º Medio.
Género Dramático 2º Medio.Género Dramático 2º Medio.
Género Dramático 2º Medio.Profepatricio
 
5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx
5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx
5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docxNancy Choquehuanca
 
Lope Arte nuevo de hacer comedias
Lope Arte nuevo de hacer comediasLope Arte nuevo de hacer comedias
Lope Arte nuevo de hacer comediasiesrjsender
 
Arte Nuevo De Hacer Comedias
Arte Nuevo De Hacer ComediasArte Nuevo De Hacer Comedias
Arte Nuevo De Hacer Comediasguesta40e78
 
La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'
La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'
La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'Xavi Villaplana
 
Seminario de Dirección Teatral
Seminario de Dirección TeatralSeminario de Dirección Teatral
Seminario de Dirección TeatralDaniel Manchego
 
Género dramático
Género dramáticoGénero dramático
Género dramáticoshazasita
 

Similar a Artes escenicas ii modelo examen 2017[1517] (20)

Género dramático
Género dramáticoGénero dramático
Género dramático
 
Subgéneros teatrales - Didáctica del género teatral
Subgéneros teatrales - Didáctica del género teatralSubgéneros teatrales - Didáctica del género teatral
Subgéneros teatrales - Didáctica del género teatral
 
El-arte-nuevo-de-hacer-comedias
El-arte-nuevo-de-hacer-comediasEl-arte-nuevo-de-hacer-comedias
El-arte-nuevo-de-hacer-comedias
 
Dramaturgia y escenificación
Dramaturgia y escenificaciónDramaturgia y escenificación
Dramaturgia y escenificación
 
Teatro
TeatroTeatro
Teatro
 
Qué Es El Arte Tolstoi
Qué Es El Arte TolstoiQué Es El Arte Tolstoi
Qué Es El Arte Tolstoi
 
Género dramático si
Género dramático siGénero dramático si
Género dramático si
 
Géneros literarios (iii)
Géneros literarios (iii)Géneros literarios (iii)
Géneros literarios (iii)
 
Género Dramático 2º Medio.
Género Dramático 2º Medio.Género Dramático 2º Medio.
Género Dramático 2º Medio.
 
5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx
5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx
5TO EL TEATRO Y LA DRAMATURGIA.docx
 
Lope Arte nuevo de hacer comedias
Lope Arte nuevo de hacer comediasLope Arte nuevo de hacer comedias
Lope Arte nuevo de hacer comedias
 
Hamlet
Hamlet Hamlet
Hamlet
 
El espacio vacio
El espacio vacioEl espacio vacio
El espacio vacio
 
Arte Nuevo De Hacer Comedias
Arte Nuevo De Hacer ComediasArte Nuevo De Hacer Comedias
Arte Nuevo De Hacer Comedias
 
La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'
La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'
La comedia de las tragedias de w. Chéspir hay q decir 'shakespeare'
 
Opera del Barroco
Opera del BarrocoOpera del Barroco
Opera del Barroco
 
Tramoyas
TramoyasTramoyas
Tramoyas
 
El Teatro
El TeatroEl Teatro
El Teatro
 
Seminario de Dirección Teatral
Seminario de Dirección TeatralSeminario de Dirección Teatral
Seminario de Dirección Teatral
 
Género dramático
Género dramáticoGénero dramático
Género dramático
 

Más de Universidad de Valencia/ IES Lluís Vives

Más de Universidad de Valencia/ IES Lluís Vives (20)

Textos concurso literario 2018 blog
Textos concurso literario 2018 blogTextos concurso literario 2018 blog
Textos concurso literario 2018 blog
 
Conceptos teatrales
Conceptos teatralesConceptos teatrales
Conceptos teatrales
 
El teatro de Ibsen
El teatro de IbsenEl teatro de Ibsen
El teatro de Ibsen
 
N 79-hedda-gabler
N 79-hedda-gablerN 79-hedda-gabler
N 79-hedda-gabler
 
Comparación tres novelas del XVIII
Comparación tres novelas del XVIIIComparación tres novelas del XVIII
Comparación tres novelas del XVIII
 
Comparación tres novelas del XVIII
Comparación tres novelas del XVIIIComparación tres novelas del XVIII
Comparación tres novelas del XVIII
 
UNIDAD DIDÁCTICA. EL TERCER HOMBRE
UNIDAD DIDÁCTICA. EL TERCER HOMBREUNIDAD DIDÁCTICA. EL TERCER HOMBRE
UNIDAD DIDÁCTICA. EL TERCER HOMBRE
 
Espacio escénico y lugares de representación
Espacio escénico y lugares de representaciónEspacio escénico y lugares de representación
Espacio escénico y lugares de representación
 
Comentario de esperando a godot. Universidad de Valencia
Comentario de esperando a godot. Universidad de ValenciaComentario de esperando a godot. Universidad de Valencia
Comentario de esperando a godot. Universidad de Valencia
 
Tiempo y memoria_en_esperando_a_godot (1)
Tiempo y memoria_en_esperando_a_godot (1)Tiempo y memoria_en_esperando_a_godot (1)
Tiempo y memoria_en_esperando_a_godot (1)
 
Oración analizada
Oración analizadaOración analizada
Oración analizada
 
El sentido de esperando a ´godot
El sentido de esperando a ´godotEl sentido de esperando a ´godot
El sentido de esperando a ´godot
 
Cuaderno 31-esperando-a-godot
Cuaderno 31-esperando-a-godotCuaderno 31-esperando-a-godot
Cuaderno 31-esperando-a-godot
 
Esperando a godot_-_guia
Esperando a godot_-_guiaEsperando a godot_-_guia
Esperando a godot_-_guia
 
Baudelaire. marta rodríguez
Baudelaire. marta rodríguezBaudelaire. marta rodríguez
Baudelaire. marta rodríguez
 
Aguila39 ideas estéticas de baudelaire
Aguila39 ideas estéticas de baudelaireAguila39 ideas estéticas de baudelaire
Aguila39 ideas estéticas de baudelaire
 
El enfermo imaginario
El enfermo imaginarioEl enfermo imaginario
El enfermo imaginario
 
Reginald rose, doce hombres sin piedad
Reginald rose, doce hombres sin piedadReginald rose, doce hombres sin piedad
Reginald rose, doce hombres sin piedad
 
Literatura univ
Literatura univLiteratura univ
Literatura univ
 
Artes escénicas programación
Artes escénicas programaciónArtes escénicas programación
Artes escénicas programación
 

Último

Creación WEB. Ideas clave para crear un sitio web
Creación WEB. Ideas clave para crear un sitio webCreación WEB. Ideas clave para crear un sitio web
Creación WEB. Ideas clave para crear un sitio webinformatica4
 
Lección 1: Los complementos del Verbo ...
Lección 1: Los complementos del Verbo ...Lección 1: Los complementos del Verbo ...
Lección 1: Los complementos del Verbo ...odalisvelezg
 
Descripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdf
Descripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdfDescripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdf
Descripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdfrehabilitvet
 
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArte
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArteOrientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArte
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArteEducaclip
 
Presentación Revistas y Periódicos Digitales
Presentación Revistas y Periódicos DigitalesPresentación Revistas y Periódicos Digitales
Presentación Revistas y Periódicos Digitalesnievesjiesc03
 
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)portafoliodigitalyos
 
Proyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptx
Proyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptxProyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptx
Proyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptxvanessaavasquez212
 
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfUn libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfsandradianelly
 
Ferias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdf
Ferias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdfFerias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdf
Ferias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdfJudithRomero51
 
Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )
Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )
Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )portafoliodigitalyos
 
LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIA
LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIALA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIA
LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIASandra Mariela Ballón Aguedo
 
ensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDAS
ensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDASensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDAS
ensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDASAntoineMoltisanti
 
Tema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptx
Tema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptxTema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptx
Tema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptxNoe Castillo
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...harolbustamante1
 
Cerebelo Anatomía y fisiología Clase presencial
Cerebelo Anatomía y fisiología Clase presencialCerebelo Anatomía y fisiología Clase presencial
Cerebelo Anatomía y fisiología Clase presencialDanita2111
 
Presentación Pedagoía medieval para exposición en clases
Presentación Pedagoía medieval para exposición en clasesPresentación Pedagoía medieval para exposición en clases
Presentación Pedagoía medieval para exposición en clasesGustavo Cano
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdfRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdfANEP - DETP
 

Último (20)

Lec. 08 Esc. Sab. Luz desde el santuario
Lec. 08 Esc. Sab. Luz desde el santuarioLec. 08 Esc. Sab. Luz desde el santuario
Lec. 08 Esc. Sab. Luz desde el santuario
 
Creación WEB. Ideas clave para crear un sitio web
Creación WEB. Ideas clave para crear un sitio webCreación WEB. Ideas clave para crear un sitio web
Creación WEB. Ideas clave para crear un sitio web
 
Lección 1: Los complementos del Verbo ...
Lección 1: Los complementos del Verbo ...Lección 1: Los complementos del Verbo ...
Lección 1: Los complementos del Verbo ...
 
Descripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdf
Descripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdfDescripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdf
Descripción anatómica de los músculos de la cabeza de equino y bovino (6).pdf
 
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArte
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArteOrientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArte
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArte
 
Sesión de clase: Luz desde el santuario.pdf
Sesión de clase: Luz desde el santuario.pdfSesión de clase: Luz desde el santuario.pdf
Sesión de clase: Luz desde el santuario.pdf
 
Presentación Revistas y Periódicos Digitales
Presentación Revistas y Periódicos DigitalesPresentación Revistas y Periódicos Digitales
Presentación Revistas y Periódicos Digitales
 
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
Como construir los vínculos afectivos (Grupal)
 
Proyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptx
Proyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptxProyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptx
Proyecto integrador Vereda Cujacal Centro.pptx
 
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdfUn libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro Fase 3.pdf
 
Ferias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdf
Ferias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdfFerias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdf
Ferias de ciencias y estrategia STEAM – PNFCyT 2024.pdf
 
Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )
Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )
Vínculo afectivo (labor expositivo de grupo )
 
LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIA
LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIALA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIA
LA GEOMETRÍA Y LOS SISTEMAS ANGULARES, APRENDER LEYENDO LA BIBLIA
 
TRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOS
TRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOSTRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOS
TRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOS
 
ensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDAS
ensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDASensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDAS
ensayo literario rios profundos jose maria ARGUEDAS
 
Tema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptx
Tema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptxTema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptx
Tema 14. Aplicación de Diagramas 26-05-24.pptx
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
 
Cerebelo Anatomía y fisiología Clase presencial
Cerebelo Anatomía y fisiología Clase presencialCerebelo Anatomía y fisiología Clase presencial
Cerebelo Anatomía y fisiología Clase presencial
 
Presentación Pedagoía medieval para exposición en clases
Presentación Pedagoía medieval para exposición en clasesPresentación Pedagoía medieval para exposición en clases
Presentación Pedagoía medieval para exposición en clases
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdfRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
 

Artes escenicas ii modelo examen 2017[1517]

 • 1. 1 COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: MODEL EXAMEN PAU 2017 CONVOCATORIA: MODELO EXAMEN PAU 2017 Assignatura: ARTS ESCÈNIQUES Asignatura: ARTES ESCÉNICAS BAREM DE L'EXAMEN: 1. Visionat vídeo: 3 punts. (Anàlisi 1,5 / relacionar amb treball corporal 1,5) 2. Fragment d'obra teatral: 5 punts (Contextualització 1,5 / Anàlisi del fragment 1,5 / Proposta escènica 2) 3. Definició de dos conceptes i un procés: 2 punts. (Cada concepte 0,5 / Explicació procés 1) 1. Visionat del vídeo. (Aquesta pregunta serà comuna per a les dues opcions A i B i contindrà fragments d'obres de dansa contemporània) Visionat de 3 minuts de l'obra de la companyia Pilobolus "Symbiosis" https://www.youtube.com/watch?v=FOZ6KnVPvIU Des del minut 0:35 fins 03:35 - Analitza el moviment i la interacció entre els dos cossos i reflexiona sobre el significat del fragment audiovisual. - A partir de la teva experiència en relació al treball corporal, explica què et transmet el fragment de dansa visionat. 2. Fragment d'obra teatral - Contextualitza el text en l'època i descriu tres de les característiques principals del teatre de l'època. - Analitza el fragment dins el conjunt de l'obra i determina la seva importància en el desenvolupament global de la trama. - Analitza el significat de la situació que mostra el fragment, així com l'espai on es desenvolupa l'acció. A partir d'aquesta anàlisi, elabora un esbós d'una proposta de l'espai escenogràfic tenint en compte la trama global de l'obra. HAMLET. Acte III, escena IV. (A l'alcova de la reina Gertrudis) HAMLET.- Un assassí i un canalla! Un brètol que no val ni la vintena part del vostre primer senyor 'Un rei contrafet! Un lladre del regne i del tron, que ens ha robat la joia més bella de la corona i se l'ha posada al saquet. GERTRUDIS.- No més ...! HAMLET.- Un rei de parracs i pedaços ... (Entra el fantasma). ¡Salveu-me, i cobriu-me amb les vostres ales, guardians celestials! Què vols de mi, graciosa majestat? GERTRUDIS.- Déu meu, està boig! HAMLET.- Vens a renyar al teu negligent fill que, debilitat per la compassió i la tardança, posterga la important execució de la teua terrible mandat? Parla’m! FANTASMA.- No ho oblides. Vinc a inflamar de nou el teu ardor gairebé extingit. Però mira com has omplert de sorpresa a la teua mare! 'Interposat entre ella i la seua ànima oprimida! La imaginació obra amb més força en els cossos més febles. Parla-li, Hamlet. HAMLET. - Com esteu, senyora? GERTRUDIS.- Déu meu! Com estàs tu, que dirigeixes la mirada al buit i converses amb l'aire incorpori? La teua agitada ànima et surt pels ulls, i se't posen els pèls de punta com soldats que senten de sobte la crida a sometent. Estimat fill, s'apaga amb paciència freda l'ardent foc de la teua agitació. Què estàs mirant?
 • 2. 2 HAMLET.- A ell! A ell! Mireu com de pàl·lid està! El seu aspecte i el seu dolor n'hi hauria prou per commoure les pedres. (Al fantasma) No em mires així, no siga que aquest llastimós aspecte transforme els meus designis cruels; no siga que, en executar-los, en lloc de sang acabe vessant llàgrimes. GERTRUDIS.- A qui parles? HAMLET.-No veieu res allà? GERTRUDIS.- Res, i veig tot el que cal veure. HAMLET.- I no heu sentit res? GERTRUDIS.- Res, excepte a nosaltres. 3. Defineix els conceptes: - Dramatúrgia i coreografia. - Descriu el procés de producció d'una òpera. Per aquest apartat recomanem l'ús de termes o conceptes bàsics que es defineixen en els llibres de text Arts escèniques i dansa Tomàs Motos, Antoni Navarro, Xema Palanca (2009) València: Edicions Bromera i Arts Escèniques. Batxillerat. Lluna del Egido i Rafael Sánchez (2011) València: Educàlia Editorial. També la consulta dels manuals i diccionaris: L'anàlisi dels espectacles: teatre, mim, dansa, cinema. Pavis, Patrice (2000) Barcelona: Paidós, Glossari il·lustrat de les arts escèniques Ferrera Esteve, José Luis (2009) així com el Diccionari del teatre: dramatúrgia, estètica, semiologia. Pavis, Patrice (1983) 2a edició 1990. Barcelona: Paidós. (Disponible en línia http://pavis.pcazorla.com)
 • 3. 3 BAREMO DEL EXAMEN: 1. Visionado vídeo: 3 puntos. (Análisis 1,5 / relacionar con trabajo corporal 1,5) 2. Fragmento de obra teatral: 5 puntos (Contextualización 1,5/ Análisis del fragmento 1,5/ Propuesta escénica 2) 3. Definición de dos conceptos y un proceso: 2 puntos. (cada concepto 0,5 / Explicación proceso 1) 1. Visionado del vídeo. (Esta pregunta será común para las dos opciones A y B y contendrá fragmentos de obras de danza contemporánea) Visionado de 3 minutos de la obra de la compañía Pilobolus “Symbiosis” https://www.youtube.com/watch?v=FOZ6KnVPvIU Desde el minuto 0:35 hasta 3:35 − Analiza el movimiento y la interacción entre los dos cuerpos y reflexiona sobre el significado del fragmento audiovisual. − A partir de tu experiencia en relación al trabajo corporal, explica qué te transmite el fragmento de danza visionado. 2. Fragmento de obra teatral − Contextualiza el texto en la época y describe tres de las características principales del teatro de la época. − Analiza el fragmento dentro del conjunto de la obra y determina su importancia en el desarrollo global de la trama. − Analiza el significado de la situación que muestra el fragmento, así como el espacio donde se desarrolla la acción. A partir de este análisis, elabora un boceto de una propuesta del espacio escenográfico teniendo en cuenta la trama global de la obra. HAMLET. Acto III, escena IV. (En la alcoba de la reina Gertrudis) HAMLET.– ¡Un asesino y un canalla! Una sabandija que no vale ni la vigésima parte de vuestro primer señor ¡Un rey contrahecho! Un ladrón del reino y del trono, que nos ha robado la joya más hermosa de la corona y se la ha metido en la faltriquera. GERTRUDIS.– ¡No más...! HAMLET.– Un rey de harapos y remiendos… (Entra el fantasma). ¡Salvadme, y cubridme con vuestras alas, guardianes celestiales! ¿Qué quieres de mí, graciosa majestad? GERTRUDIS.– ¡Dios mío, está loco! HAMLET.– ¿Vienes a regañar a tu negligente hijo que, debilitado por la compasión y la tardanza, posterga la importante ejecución de tu terrible mandato? ¡Háblame! FANTASMA.– No lo olvides. Vengo a inflamar de nuevo tu ardor casi extinguido. ¡Pero mira cómo has llenado de asombro a tu madre! ¡Interponte entre ella y su alma oprimida! La imaginación obra con más fuerza en los cuerpos más débiles. Háblale, Hamlet. HAMLET. – ¿Cómo estáis, señora? GERTRUDIS.– ¡Dios mío! ¿Cómo estás tú, que diriges la mirada al vacío y conversas con el aire incorpóreo? Tu agitada alma te sale por los ojos, y se te ponen los pelos de punta como soldados que oyen de repente la llamada a rebato. Querido hijo, apaga con paciencia fría el ardiente fuego de tu agitación. ¿Qué estás mirando? HAMLET.– ¡A él! ¡A él! ¡Mirad cuán pálido está! Su aspecto y su dolor bastarían para conmover a las piedras. (Al fantasma) No me mires así, no sea que ese lastimoso semblante transforme mis designios crueles; no sea que, al ejecutarlos, en vez de sangre acabe derramando lágrimas. GERTRUDIS.– ¿A quién hablas? HAMLET.–¿No veis nada allí?
 • 4. 4 GERTRUDIS.– Nada, y veo todo lo que hay que ver. HAMLET.– ¿Y no oísteis nada? GERTRUDIS.– Nada, salvo a nosotros. 3. Define los conceptos: − Dramaturgia y coreografía. − Describe el proceso de producción de una ópera. Para este apartado recomendamos el uso de términos o conceptos básicos que se definen en los libros de texto Arts escèniques i dansa Tomàs Motos, Antoni Navarro, Xema Palanca (2009) València: Edicions Bromera y Artes escénicas. Bachillerato. Luna del Egido y Rafael Sánchez (2011) Valencia: Educàlia Editorial. También la consulta de los manuales y diccionarios: El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine. Pavis, Patrice (2000) Barcelona: Paidós, Glosario ilustrado de las artes escénicas Ferrera Esteban, José Luis (2009) así como el Diccionario del teatro : dramaturgia, estética, semiología. Pavis, Patrice (1983) 2ª edición 1990. Barcelona: Paidós. (Disponible en línea http://pavis.pcazorla.com)