SlideShare una empresa de Scribd logo
Del cel …
… a la terra
LA	
  GESTIÓ	
  DE	
  L’ESCOLA	
  PER	
  A	
  
LA	
  INTEGRACIÓ	
  DE	
  LES	
  TIC	
  A	
  L’AULA	
  
 UNIVERSITAT	
  D’ESTIU	
  UIB	
  2010	
  
 XI	
  Universitat	
  d'Estiu	
  d'Eivissa	
  i	
  Formentera	
  2010	
  
Eivissa	
  
                    CEIP	
  Can	
  Cantó	
  Inauguració:	
  Setembre	
  1991	
  
1	
  línia	
  
         4	
  grups	
  
         infantil	
  
          6	
  grups	
  
          primària	
  
 18	
  
mestres	
  
Centre	
  Ecoambiental	
  

Seccions	
  Europees:	
  	
  
Plàstica	
  en	
  anglès	
  

Programa	
  Suport-­‐Lectoescriptura	
  


Projecte	
  Ús	
  de	
  les	
  TIC	
  
1996:	
  
Projecte	
  Atenea	
  

2001:	
  
Xarxipèlag	
  

2005:	
  
Centre	
  pilot	
  Red.es	
  

2009:	
  
Centre	
  pilot	
  Escola	
  2.0	
  
OBJECTIUS	
  
OBJECTIUS	
  
    1.	
  Dotar	
  a	
  l’alumnat	
  d’unes	
  capacitats	
  
    bàsiques	
  en	
  TIC	
  en	
  acabar	
  l’Educació	
  
    Primària.	
  	
  
OBJECTIUS	
  
    2.	
  Usar	
  les	
  TIC	
  com	
  a	
  eina	
  de	
  suport	
  
   2.U


    a	
  l’ensenyament-­‐aprenentatge	
  
    de	
  les	
  diferents	
  àrees.	
  
Què?	
  

       Qui?	
  
      Quan?	
  

Com?	
  
Què?	
  
PROGRAMAR	
  LES	
  TIC	
  COM	
  UNA	
  ÀREA	
  MÉS	
  
        Competències	
  bàsiques	
  TIC	
  	
  	
  	
  	
  
PROGRAMAR	
  LES	
  TIC	
  COM	
  UNA	
  ÀREA	
  MÉS	
  
AUTOAVALUACIÓ	
  ALUMNAT	
                  Graelles	
  autoavaluació	
  
AUTOAVALUACIÓ	
  ALUMNAT	
  
CONTINGUTS	
  A	
  TREBALLAR	
  
   Exemples	
  continguts	
  
CONTINGUTS	
  A	
  TREBALLAR	
  
     Exemples continguts
CONTINGUTS	
  A	
  TREBALLAR	
  
PROGRAMACIONS	
  PER	
  CURSOS	
  
  Exemple	
  programació	
  1r	
  Prim.
Qui?	
  
MESTRES	
  RESPONSABLES	
  
 Funcions:	
  
 treballar	
  les	
  destreses	
  
 dinamització	
  
 recerca	
  recursos	
  i	
  programari	
  
 manteniment	
  
 difusió	
  de	
  bones	
  pràctiques	
  
 cursos	
  formació,	
  ....	
  
FORMACIÓ	
  PROFESSORAT	
  
Individual:	
  segons	
  el	
  seu	
  nivell	
  
Formació	
  en	
  centres:	
  segons	
  les	
  necessitats	
  del	
  centre	
  
Quan?	
  
HORARI	
  
Per	
  cursos:	
  sessions	
  setmanals,	
  quinzenals	
  
Personal:	
  classes,	
  funcions,	
  …	
  
Com?	
  
METODOLOGIA	
  
       desdoblaments	
  
       1	
  alumne	
  x	
  ord	
  
       per	
  parelles	
  
       en	
  petit	
  grup	
  
Integracio tic
Integracio tic
Integracio tic
Integracio tic
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
RECURSOS	
  WEB	
  
BLOCS	
  TEMÀTICS	
  
RECURSOS	
  PER	
  ÀREES	
  
RECURSOS	
  PER	
  ÀREES	
  
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  


3	
  mestres	
  per	
  treballar	
  
les	
  destreses	
  bàsiques.	
  
DESTRESES	
  BÀSIQUES	
  
Competència per aprendre a aprendre
DESTRESES	
  BÀSIQUES	
  
Competència per aprendre a aprendre
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  

Utilització	
  de	
  les	
  TIC	
  com	
  a	
  
eina	
  de	
  treball	
  i	
  recurs	
  
d’aprenentatge	
  per	
  part	
  de	
  
l’equip	
  de	
  suport.	
  
PRESENTACIONS	
  ALUMNES	
  
Competència en comunicació lingüística
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  

Implicació	
  progressiva	
  dels	
  
tutors	
  i	
  dels	
  professors	
  
especialistes	
  en	
  la	
  utilització	
  de	
  
les	
  TIC	
  com	
  a	
  recurs	
  
d’aprenentatge	
  i	
  com	
  a	
  eina	
  de	
  
treball.	
  
AULA	
  INFANTIL	
  
AULA	
  2n	
  
PRESENTACIONS	
  ALUMNES	
  
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic
ELABORACIÓ	
  TREBALLS	
  
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic
PROFESSORAT	
  VISITANT	
  
Competència en comunicació lingüística
PROFESSORAT	
  VISITANT	
  
Competència en comunicació lingüística
LLENGUA	
  ANGLESA	
  
Recerca	
  d’informació	
  
Navegació	
  per	
  Internet	
  
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  


Inclusió	
  d’hores	
  d’utilització	
  
dels	
  diferents	
  cursos	
  amb	
  el	
  
seu	
  tutor/mestre	
  àrea	
  en	
  
l’horari	
  de	
  l’aula	
  d’informàtica.	
  
REPRESENTACIÓ	
  D’UN	
  CONTE	
  
Competència cultural i artística
REPRESENTACIÓ	
  D’UNA	
  RONDALLA	
  
             Presentació-suport
             Dibuixos fets amb paint
Competència cultural i artística
PORTAFOLI	
  DIGITAL	
  
PORTAFOLI	
  DIGITAL	
  
PORTAFOLI	
  DIGITAL	
  
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  


Utilització	
  de	
  blocs	
  d’aula	
  
i	
  blocs	
  d’alumnes.	
  
BLOCS	
  AULA	
  
BLOC	
  AULA	
  6è	
  
BLOC	
  AULA	
  5è	
  
BLOCS	
  ALUMNES	
  
ELABORACIÓ	
  DE	
  BLOCS	
  
 Blocs	
  amb	
  Blogger	
  
 Publicar	
  missatges	
  
 Incloure	
  imatges	
  
 Posar	
  links	
  
BLOCS	
  ALUMNES	
  5è	
  
BLOCS	
  ALUMNES	
  6è	
  
BLOCS	
  ALUMNES	
  6è	
  
BLOCS	
  ALUMNES	
  5è	
  
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  


Elaboració	
  de	
  
materials	
  propis	
  
GOOGLE	
  SITES	
  
WEBQUEST	
  GUIA	
  D’EIVISSA	
  
Tractament de la informació i competència digital
WEBQUEST	
  GUIA	
  D’EIVISSA	
  
Tractament de la informació i competència digital
GOOGLE	
  SITES	
  
TERRITORI	
  
GOOGLE	
  SITES	
  
WIKIS	
  
EXPOSICIONS	
  
WIKIS	
  
GRAVACIONS	
  POEMES	
  
LECTURA	
  
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  Participació	
  en	
  projectes	
  
telemàtics	
  col·∙laboratius.	
  
METEOWIKI	
  
Projecte	
  Col·∙laboratiu	
  
 Interpretació	
  de	
  dades	
  
 Elaboració	
  de	
  gràfics	
  
 Utilització	
  OpenOffice	
  

Competència matemàtica
WIKIS	
  
PISSARRA	
  VIRTUAL	
  
Projecte Col·∙laboratiu	
  
PISSARRA	
  VIRTUAL	
  
Projecte	
  Col·∙laboratiu	
  
                 Comunicació	
  amb	
  Skype	
  
                 Pissarra	
  virtual	
  
PISSARRA	
  VIRTUAL	
  
Projecte	
  Col·∙laboratiu	
  
                 Comunicació	
  amb	
  Skype	
  
                 Pissarra	
  virtual	
  
LOGO	
  ASTROTIC	
  
Projecte	
  Col·∙laboratiu	
  
                 Comunicació	
  amb	
  Skype	
  
                 Pissarra	
  virtual	
  
CONCURS	
  LOGOS	
  
    Programa	
  de	
  dibuix	
  -­‐	
  TuxPaint	
  
    Creació	
  logos	
  
PROJECTE	
  COL·∙LABORATIU	
  
    Las Tradiciones a través de las TIC
    Alumnes Lugo
   Alumnes Eivissa


             Comunicació amb Skype i webcam


Competència social i ciutadana
SITUACIÓ	
  ACTUAL	
  

Escola	
  2.0:	
  

Alumnes	
  de	
  5è	
  i	
  6è	
  amb	
  un	
  
ultraportàtil	
  personal	
  
ESCOLA	
  2.0	
  
ESCOLA	
  2.0	
  
MILLORES	
  A	
  ACONSEGUIR	
  


Més	
  implicació	
  de	
  tot	
  
el	
  professorat	
  en	
  la	
  
utilització	
  de	
  les	
  TIC.	
  
MILLORES	
  A	
  ACONSEGUIR	
  


Continuar	
  amb	
  la	
  
formació	
  del	
  professorat.	
  
MILLORES	
  A	
  ACONSEGUIR	
  


Actualització	
  constant	
  
per	
  conèixer	
  nous	
  
recursos	
  i	
  programari.	
  
MILLORES	
  A	
  ACONSEGUIR	
  


Ampliar	
  la	
  dotació	
  
informàtica	
  fins	
  a	
  aconseguir	
  
una	
  pissarra	
  interactiva	
  i	
  
portàtils	
  a	
  cada	
  aula.	
  
MILLORES	
  A	
  ACONSEGUIR	
  


Aprofitar	
  el	
  potencial	
  de	
  les	
  TIC	
  
per	
  impulsar	
  noves	
  maneres	
  
d’ensenyar	
  i	
  aprendre.	
  
Fer	
  coses	
  que	
  només	
  les	
  TIC	
  ens	
  
permeten.	
  
Integracio tic
Integracio tic
Integracio tic
Ideas creativas 2.0 de Néstor Alonso publicat a Educ@conTIC
Integracio tic
Integracio tic
Integracio tic
Integracio tic
Integracio tic
DEBAT	
  
OPINIONS	
  
PUNTS	
  DE	
  VISTA	
  
SUGGERIMENTS	
  

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2
Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2
Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2
Ángel Encinas
 
Apps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias Sociales
Apps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias SocialesApps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias Sociales
Apps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias Sociales
Rosa Liarte Alcaine
 
Actividades con recursos web
Actividades con recursos webActividades con recursos web
Actividades con recursos web
OAPEE
 
Profesorado
ProfesoradoProfesorado
Profesorado
CRAZYTIC
 
Metodologias Activas en Formación Profesional
Metodologias Activas en Formación ProfesionalMetodologias Activas en Formación Profesional
Metodologias Activas en Formación Profesional
Rafael Luis Campaña Jiménez
 
Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"
Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"
Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"
Ainhoa Ezeiza
 
Mobile learning. EOI escuela digital. Tíscar Lara
Mobile learning. EOI escuela digital. Tíscar LaraMobile learning. EOI escuela digital. Tíscar Lara
Mobile learning. EOI escuela digital. Tíscar Lara
EOI Escuela de Organización Industrial
 
Las tic en el AbP
Las tic en el AbPLas tic en el AbP
Las tic en el AbP
laura1cg
 
Diseño de tareas Integradas
Diseño de tareas IntegradasDiseño de tareas Integradas
Diseño de tareas Integradas
Paz Gonzalo
 
Web 2.0 metodologia
Web 2.0 metodologiaWeb 2.0 metodologia
Web 2.0 metodologia
Pilar Etxebarria
 
Fases De Integracion Tic
Fases De Integracion TicFases De Integracion Tic
Fases De Integracion Tic
PepeA
 
Formación TIC para las familias del IES Chaves Nogales
Formación TIC para las familias del IES Chaves NogalesFormación TIC para las familias del IES Chaves Nogales
Formación TIC para las familias del IES Chaves Nogales
Juanma Diaz
 
Primera y segunda semana cc.ss
Primera y segunda semana cc.ssPrimera y segunda semana cc.ss
Primera y segunda semana cc.ss
Dolors Todoli Bofí
 
Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.
Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.
Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.
educacion_ite
 
FP en tu movil
FP en tu movilFP en tu movil
FP en tu movil
Asociación ByL- InEdu
 
Pdi sesion 3 - metodología con pdi
Pdi  sesion 3 - metodología con pdiPdi  sesion 3 - metodología con pdi
Pdi sesion 3 - metodología con pdi
Juan Serrano Pérez
 
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en proyectosAprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en proyectos
Toni Solano
 
descubriendo el mundo.ppt
descubriendo el mundo.pptdescubriendo el mundo.ppt
descubriendo el mundo.ppt
Premi TIC
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyecto
Julietalaura
 
La pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencial
La pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencialLa pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencial
La pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencial
Raúl Diego Obregón
 

La actualidad más candente (20)

Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2
Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2
Trabajar las CC.SS. en la Web 2.0. Parte 2
 
Apps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias Sociales
Apps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias SocialesApps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias Sociales
Apps, ABP y Flipped Classroom en Ciencias Sociales
 
Actividades con recursos web
Actividades con recursos webActividades con recursos web
Actividades con recursos web
 
Profesorado
ProfesoradoProfesorado
Profesorado
 
Metodologias Activas en Formación Profesional
Metodologias Activas en Formación ProfesionalMetodologias Activas en Formación Profesional
Metodologias Activas en Formación Profesional
 
Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"
Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"
Aprendizaje basado en proyectos, más allá de "hacer trabajos"
 
Mobile learning. EOI escuela digital. Tíscar Lara
Mobile learning. EOI escuela digital. Tíscar LaraMobile learning. EOI escuela digital. Tíscar Lara
Mobile learning. EOI escuela digital. Tíscar Lara
 
Las tic en el AbP
Las tic en el AbPLas tic en el AbP
Las tic en el AbP
 
Diseño de tareas Integradas
Diseño de tareas IntegradasDiseño de tareas Integradas
Diseño de tareas Integradas
 
Web 2.0 metodologia
Web 2.0 metodologiaWeb 2.0 metodologia
Web 2.0 metodologia
 
Fases De Integracion Tic
Fases De Integracion TicFases De Integracion Tic
Fases De Integracion Tic
 
Formación TIC para las familias del IES Chaves Nogales
Formación TIC para las familias del IES Chaves NogalesFormación TIC para las familias del IES Chaves Nogales
Formación TIC para las familias del IES Chaves Nogales
 
Primera y segunda semana cc.ss
Primera y segunda semana cc.ssPrimera y segunda semana cc.ss
Primera y segunda semana cc.ss
 
Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.
Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.
Un aula TIC en el 2º Ciclo de Educación Infantil: uso de herramientas web 2.0.
 
FP en tu movil
FP en tu movilFP en tu movil
FP en tu movil
 
Pdi sesion 3 - metodología con pdi
Pdi  sesion 3 - metodología con pdiPdi  sesion 3 - metodología con pdi
Pdi sesion 3 - metodología con pdi
 
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en proyectosAprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en proyectos
 
descubriendo el mundo.ppt
descubriendo el mundo.pptdescubriendo el mundo.ppt
descubriendo el mundo.ppt
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyecto
 
La pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencial
La pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencialLa pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencial
La pdi: herramienta de alumnos, herramienta competencial
 

Similar a Integracio tic

Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...
Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...
Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...
enrcs
 
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las ticMejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
IngAnaYuss
 
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las ticMejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
IngAnaYuss
 
PowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PED
PowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PEDPowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PED
PowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PED
Luke Nelson
 
Presentación patricia pomiés1
Presentación patricia pomiés1Presentación patricia pomiés1
Presentación patricia pomiés1
diainternet
 
Presentacionticenelaula
PresentacionticenelaulaPresentacionticenelaula
Presentacionticenelaula
Daniel Gutierrez
 
Presentacionticenelaula
PresentacionticenelaulaPresentacionticenelaula
Presentacionticenelaula
Daniel Gutierrez
 
APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...
APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...
APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...
tanyPadi
 
La alegria de leer usando las tic
La alegria de leer usando las ticLa alegria de leer usando las tic
La alegria de leer usando las tic
IngAnaYuss
 
Pissarra digital motor de renovació
Pissarra digital motor de renovacióPissarra digital motor de renovació
Pissarra digital motor de renovació
Juan Arias
 
Leo, aprendo y crezco con las TIC
Leo, aprendo y crezco con las TICLeo, aprendo y crezco con las TIC
Leo, aprendo y crezco con las TIC
Carlos J Cruz
 
Canarias
CanariasCanarias
Canarias
guestab2a0f
 
Formato proyectos de aula1 rafael
Formato proyectos de aula1  rafaelFormato proyectos de aula1  rafael
Formato proyectos de aula1 rafael
rafalcia
 
Documento de jenis corregido.docx1
Documento de jenis corregido.docx1Documento de jenis corregido.docx1
Documento de jenis corregido.docx1
Abel Segundo Martínez Simancas
 
Buscando la magia
Buscando la magiaBuscando la magia
Buscando la magia
Laura Sz
 
Buscando la magia
Buscando la magiaBuscando la magia
Buscando la magia
Laura Sz
 
Seremi 2007
Seremi 2007Seremi 2007
Seremi 2007
presentaciones
 
Las tic extensión del tiemp
Las tic extensión del tiempLas tic extensión del tiemp
Las tic extensión del tiemp
MARIBEL OLVERA VELÁZQUEZ
 
FASE 2 PLANIFICACIÓN
FASE 2 PLANIFICACIÓNFASE 2 PLANIFICACIÓN
FASE 2 PLANIFICACIÓN
pedroviolin
 
Filosofia Y Aula Virtual. Conf.
Filosofia Y Aula Virtual. Conf.Filosofia Y Aula Virtual. Conf.
Filosofia Y Aula Virtual. Conf.
JuanMac
 

Similar a Integracio tic (20)

Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...
Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...
Unidad 2. Tema 3 Propuestas didácticas usando herramientas digitales en ambie...
 
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las ticMejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
 
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las ticMejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
Mejorar comunicacion oral y escrita con el uso de las tic
 
PowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PED
PowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PEDPowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PED
PowerPoint de presentacción de Blogger "Los TIC modernos" + PED
 
Presentación patricia pomiés1
Presentación patricia pomiés1Presentación patricia pomiés1
Presentación patricia pomiés1
 
Presentacionticenelaula
PresentacionticenelaulaPresentacionticenelaula
Presentacionticenelaula
 
Presentacionticenelaula
PresentacionticenelaulaPresentacionticenelaula
Presentacionticenelaula
 
APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...
APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...
APRENDO LECTOESCRITURA MIENTRAS ME DIVIERTO CON LAS TIC.PROYECTO INSTI...
 
La alegria de leer usando las tic
La alegria de leer usando las ticLa alegria de leer usando las tic
La alegria de leer usando las tic
 
Pissarra digital motor de renovació
Pissarra digital motor de renovacióPissarra digital motor de renovació
Pissarra digital motor de renovació
 
Leo, aprendo y crezco con las TIC
Leo, aprendo y crezco con las TICLeo, aprendo y crezco con las TIC
Leo, aprendo y crezco con las TIC
 
Canarias
CanariasCanarias
Canarias
 
Formato proyectos de aula1 rafael
Formato proyectos de aula1  rafaelFormato proyectos de aula1  rafael
Formato proyectos de aula1 rafael
 
Documento de jenis corregido.docx1
Documento de jenis corregido.docx1Documento de jenis corregido.docx1
Documento de jenis corregido.docx1
 
Buscando la magia
Buscando la magiaBuscando la magia
Buscando la magia
 
Buscando la magia
Buscando la magiaBuscando la magia
Buscando la magia
 
Seremi 2007
Seremi 2007Seremi 2007
Seremi 2007
 
Las tic extensión del tiemp
Las tic extensión del tiempLas tic extensión del tiemp
Las tic extensión del tiemp
 
FASE 2 PLANIFICACIÓN
FASE 2 PLANIFICACIÓNFASE 2 PLANIFICACIÓN
FASE 2 PLANIFICACIÓN
 
Filosofia Y Aula Virtual. Conf.
Filosofia Y Aula Virtual. Conf.Filosofia Y Aula Virtual. Conf.
Filosofia Y Aula Virtual. Conf.
 

Más de Isabel Ferrer Arabí

De la Webquest al Mapa Conceptual
De la Webquest al Mapa ConceptualDe la Webquest al Mapa Conceptual
De la Webquest al Mapa Conceptual
Isabel Ferrer Arabí
 
Marià villangòmez
Marià villangòmezMarià villangòmez
Marià villangòmez
Isabel Ferrer Arabí
 
Les TIC al CEIP Can Cantó
Les TIC al CEIP Can CantóLes TIC al CEIP Can Cantó
Les TIC al CEIP Can Cantó
Isabel Ferrer Arabí
 
Idees per començar
Idees per començarIdees per començar
Idees per començar
Isabel Ferrer Arabí
 
El camí dels docents InNovadors
El camí dels docents InNovadorsEl camí dels docents InNovadors
El camí dels docents InNovadors
Isabel Ferrer Arabí
 
Xarxipèlag 2.0 i web 2.0
Xarxipèlag 2.0 i web 2.0Xarxipèlag 2.0 i web 2.0
Xarxipèlag 2.0 i web 2.0
Isabel Ferrer Arabí
 
InvesTICant la Història
InvesTICant la HistòriaInvesTICant la Història
InvesTICant la Història
Isabel Ferrer Arabí
 
Avaluació llengües
Avaluació llengüesAvaluació llengües
Avaluació llengües
Isabel Ferrer Arabí
 
Llengua i competències
Llengua i competènciesLlengua i competències
Llengua i competències
Isabel Ferrer Arabí
 

Más de Isabel Ferrer Arabí (10)

De la Webquest al Mapa Conceptual
De la Webquest al Mapa ConceptualDe la Webquest al Mapa Conceptual
De la Webquest al Mapa Conceptual
 
Marià villangòmez
Marià villangòmezMarià villangòmez
Marià villangòmez
 
Les TIC al CEIP Can Cantó
Les TIC al CEIP Can CantóLes TIC al CEIP Can Cantó
Les TIC al CEIP Can Cantó
 
Idees per començar
Idees per començarIdees per començar
Idees per començar
 
El camí dels docents InNovadors
El camí dels docents InNovadorsEl camí dels docents InNovadors
El camí dels docents InNovadors
 
Xarxipèlag 2.0 i web 2.0
Xarxipèlag 2.0 i web 2.0Xarxipèlag 2.0 i web 2.0
Xarxipèlag 2.0 i web 2.0
 
InvesTICant la Història
InvesTICant la HistòriaInvesTICant la Història
InvesTICant la Història
 
Avaluació llengües
Avaluació llengüesAvaluació llengües
Avaluació llengües
 
Llengua i competències
Llengua i competènciesLlengua i competències
Llengua i competències
 
Competència digital primària
Competència digital primàriaCompetència digital primària
Competència digital primària
 

Último

Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión
Introducción a los Sistemas Integrados de GestiónIntroducción a los Sistemas Integrados de Gestión
Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión
JonathanCovena1
 
SEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdf
SEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdfSEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdf
SEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdf
GavieLitiumGarcia
 
Taller intensivo de formación continua. Puebla.
Taller intensivo de formación continua. Puebla.Taller intensivo de formación continua. Puebla.
Taller intensivo de formación continua. Puebla.
OscarCruzyCruz
 
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - AdaptaciónMatriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
JonathanCovena1
 
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo CalixtoUn clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
XymbyAustin
 
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptxPPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
https://gramadal.wordpress.com/
 
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docxLecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Alejandrino Halire Ccahuana
 
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdfTaller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
htebazileahcug
 
Reglamento del salón - Intensa-mente.pdf
Reglamento del salón - Intensa-mente.pdfReglamento del salón - Intensa-mente.pdf
Reglamento del salón - Intensa-mente.pdf
Adri G Ch
 
Taller Intensivo de Formación Continua 2024
Taller Intensivo de Formación Continua 2024Taller Intensivo de Formación Continua 2024
Taller Intensivo de Formación Continua 2024
maria larios
 
Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)
Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)
Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
Informe de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdf
Informe de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdfInforme de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdf
Informe de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCOFichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
mariahernandez632951
 
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdfAnálisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
JonathanCovena1
 
6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc
6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc
6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc
Gina Quezada Sanchez
 
678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx
678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx
678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx
VALERIOPEREZBORDA
 
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 

Último (20)

Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión
Introducción a los Sistemas Integrados de GestiónIntroducción a los Sistemas Integrados de Gestión
Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión
 
SEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdf
SEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdfSEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdf
SEP. Presentación. Taller Intensivo FCD. Julio 2024.pdf
 
Taller intensivo de formación continua. Puebla.
Taller intensivo de formación continua. Puebla.Taller intensivo de formación continua. Puebla.
Taller intensivo de formación continua. Puebla.
 
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - AdaptaciónMatriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
 
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo CalixtoUn clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
 
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptxPPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
 
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docxLecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
 
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdfTaller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
 
Reglamento del salón - Intensa-mente.pdf
Reglamento del salón - Intensa-mente.pdfReglamento del salón - Intensa-mente.pdf
Reglamento del salón - Intensa-mente.pdf
 
Taller Intensivo de Formación Continua 2024
Taller Intensivo de Formación Continua 2024Taller Intensivo de Formación Continua 2024
Taller Intensivo de Formación Continua 2024
 
Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)
Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)
Licencias de contenidos y propiedad intelectual (1 de julio de 2024)
 
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
 
Informe de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdf
Informe de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdfInforme de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdf
Informe de Evaluacion Diagnostica de Matematica 1-5 Ccesa007.pdf
 
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
Crear infografías: Iniciación a Canva (1 de julio de 2024)
 
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCOFichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
 
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdfAnálisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
 
6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc
6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc
6°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_08_DE_JULIO.doc
 
678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx
678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx
678778595-Examen-Final-Innovacion-Social.pptx
 
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
 
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
 

Integracio tic